(homepagina)

Wat gebeurt er echt "in een oogwenk?"

Door Wayne Fowler

Is het niet interessant hoe we een Schriftgedeelte kunnen lezen en opnieuw lezen en vele malen overdenken, en dan opeens opent de Heer onze ogen voor een grotere openbaring over een passage dan we ooit hadden kunnen voorzien? Als u zo'n ervaring gehad hebt, zult u die nooit vergeten. Die nieuwe openbaring wordt uw "bezit" vanaf dat moment. Ik koester elk van deze onbetaalbare openbarende juwelen.

Met of zonder een persoonlijke openbaring van de Heer, het is gemakkelijk om soms te missen wat de Heer zo gewoon zegt in Zijn Woord. Vele malen. En dat is omdat we ons een onjuiste voorstelling gemaakt hebben, wat dan ons begrip kleurde van wat gemakkelijk te begrijpen zou moeten zijn door middel van een eenvoudige lezing van de tekst. (En we hebben het allemaal gedaan, dus niemand is immuun voor deze aanpak van de studie in Gods Woord.)

Een relevant voorbeeld hiervan is afkomstig uit de brief aan de gemeente te Korinthe, waar Paulus door de inspiratie van de Heilige Geest aan hen de verborgenheid openbaarde van de Opname van de Kerk:

1 Korinthiërs 15:51-53: "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden."

Op basis van deze verzen heb ik een aantal commentatoren en anderen deze gebeurtenis horen verklaren vanuit het standpunt dat het hele gebeuren tegelijk plaatsvindt "in een oogwenk". En wie heeft niet gezien de film en reclamescènes, dat de massa van de mensheid, met inbegrip van alle christenen, gewoon doorgaan met hun dagelijkse leven wanneer plotseling in een "oogwenk" alle wedergeboren christenen gewoon zijn verdwenen? Maar wat gebeurde er dan met de bazuin van God? Hoe zit het dan met de stem van de aartsengel? En het luide commando van Jezus?

De kleine vergissing die ik geloof dat gebeurt, is te veronderstellen dat het hele proces onmiddellijk en direct plaatsvindt. Maar de Schrift zegt dat niet. Misschien is het door anderen bepaald, die steeds maar hetzelfde punt herhalen? Misschien. Hoewel ik er niet dogmatisch over wil zijn, geloof ik dat het volkomen redelijk is om te verwachten dat het enige dat zal plaats vinden "in een oogwenk" is: de verandering van ons vergankelijke sterfelijke lichaam in het onvergankelijke onsterfelijke lichaam. De rest van de verklaring is de volgorde van de gebeurtenissen die optreden tot wanneer deze ogenblikkelijke verandering plaatsvindt. Laten we eens een kijkje nemen naar een paar gedeelten.

In de context heeft het gedeelte in 1 Korinthe 15 betrekking op het feit dat onze sterfelijke lichamen moeten worden veranderd om geschikt te zijn voor het Koninkrijk van God. Paulus gaat ons dan het geheim vertellen dat voor deze levende christenen bij de "Opname", deze verandering direct zal plaats vinden. Hij vertelt ons dan waar in het proces deze ogenblikkelijke verandering zal optreden. Tot slot wordt ons verteld wat de reden is voor de verandering. De Schriftverzen zijn uit de HSV-vertaling.

51 Zie, (Hier is een geheim van de Heer) ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 (Hoe snel zal deze verandering gebeuren?) in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk,
(Wanneer zal deze verandering gebeuren?) bij de laatste bazuin.
(In welke volgorde zal deze verandering gebeuren?)

53 (Waarom zal deze verandering gebeuren?) Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

Het parallelle gedeelte (1 Thessalonicenzen 4:15-17) loopt perfect gelijk met dit 'proces' of 'procedure', maar met meer detail op alle punten (zonder te bespreken hoe snel de verandering zich voordoet):
(Hier is een geheim van de Heer), Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
(In welke volgorde zal deze verandering gebeuren?)

We kunnen ditzelfde patroon vinden in het Oude Testament. In Exodus 19 is een symbolische voorstelling (wat ik geloof) van de manier waarop de Opname zal plaatsvinden.

Exodus 19:16-20

En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. 17 Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. 18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. 19 Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. 20 Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom op.

Editor: Hier hebben we een probleem in de vertaling. De grondtekst "alah aw-law" heeft de betekenis van opgaan, brengen, ontmoeten, en niet zoals de tekst in de HSV zegt een moeizaam opklimmen door Mozes zelf.

Als we kijken naar Openbaring 4:1 vanuit het standpunt dat het ook de Opname van de Kerk aangeeft, zoals velen doen, zien we opnieuw dezelfde volgorde van gebeurtenissen met als hoogtepunt de ogenblikkelijke verandering van het lichaam als de laatste stap in het proces:

Openbaring 4:1

1 "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. ..."

Dus, wat stel ik me voor dat we praktisch kunnen verwachten wat zal gebeuren als dat glorieuze moment zal plaatsvinden (dat zo dichtbij is)? Jezus zal beginnen met te verschijnen in het openbreken van de hemel, neerdalend in onze atmosfeer door middel van een "doorgang" die Hij heeft geopend. Vervolgens zullen we de bazuin van God horen "luider en luider". Aan het einde van het geluid, onze Here Jezus die ons de opdracht geeft om "op te komen". We zullen dan ons lichaam direct zien veranderen en onze Heer tegemoet gaan in de lucht. En met onze Heer Jezus zullen we allemaal door de doorgang naar de hemel gaan.

Ja kom, Heer Jezus!

Bron: By Wayne Fowler

printen??? spaar papier en inkt.