()

De Duistere macht van Perzië

Door Gary Stearman 1 december 2011

()

Bewijs van roemrijke verleden van Iran - de ruïnes van het prive-paleis Cyrus de Grote in Pafargadae.

Op een bepaalde manier, is het moderne Iran het oude Perzië. Zoals altijd, wordt het bestuurd door despoten, maar de geestelijke geschiedenis is door de Schrift op een prachtige manier heen verweven. Het is het land van de Joodse gevangenen, de Joodse profeten en een Joodse koningin. Voor eeuwen, heeft het Woord van God gebloeid in de donkere verblijven van de macht, zelfs met het voortbrengen van een heersende dynastie van wijze mannen - de Wijzen - die kwam om de geboorte van de Zoon van de God in Bethlehem te bevestigen.

Van alle de verbannen profeten, die spraken vanuit Perzië, was Daniël de meest bekende. Zijn boek begint met zijn gevangenschap door de Babyloniërs in 606 voor Christus, en eindigt in het negende jaar van de Perzische heerser, Cyrus, ongeveer 530 vC en de invloed van de profeet in die cultuur was enorm, en verspreid over meer dan 75 jaar met een aantal monarchistische regimes. Bij zijn dood werd hij begraven in een monumentaal graf en vereerd als degene door wie God direct sprak.

Het boek Esther, die valt in de periode van de grote Perzische heerser, Xerxes, beschrijft een periode die ongeveer 483 voor Christus begint. Dit is heel belangrijk, want het versterkte de reeds gevestigde macht van God in het denken van het Perzische volk.

Daniël’s invloed strekte zich ook uit naar de periode beschreven in het boek van Ezra, die ook de sterke indruk achterliet van joodse spiritualiteit in Perzië. Ezra, gecrediteerd met het organiseren van de boekrollen van de Bijbel tot in zijn eigen tijd, schreef zijn boek tijdens de regering van Artaxerxes I, ongeveer 457 voor Christus

Het boek Nehemia valt ook binnen de termijn van Artaxerxes I. Terwijl Ezra het geestelijk herstel van Juda beschrijft, behandeld Nehemia in de eerste plaats de politieke en geografische wedergeboorte van Juda, na de Babylonische ballingschap.

Als gevolg van Daniel’s onderwijs, geloofden ze de profeten van God en het Oude Testament, hoewel hun religieuze overtuigingen en praktijken afweek van het orthodoxe jodendom in die periode. Interessant genoeg, waren zij al aan de macht in 520 voor Christus, historisch gedocumenteerd in een decreet van Darius I. Dit was kort na het leven van Daniël.

Hun oorsprong valt samen met de opkomst van de macht van Perzië, welke blijft bestaan voor een half millennium in de toekomst en voor de komst van Christus in Bethlehem. Ongetwijfeld, wisten ze van de profetie van Daniël over de zeventig jaarweken, en waren ze de dagen aan het aftellen tot ze de hemelse tekenen zagen die hen vertelde dat de tijd was aangebroken.

Hun geestelijke tegenhanger in de duistere opeenvolging van despoten die over Perzië regeerden is een van de hoogtepunten in de Bijbel. Alles wijst er op dat de duistere krachten van Satan daar waren geconcentreerd, maar de genade van God schijnt door de donkere geschiedenis heen op een meest verbazingwekkende manier.

Wij herinneren aan het bekende incident, waarin de profeet Daniël vastten en bad voor drie weken lang, totdat uiteindelijk de engel van de Heer tot hem kwam. De engel legde zijn beroemde vertraging uit welke werd veroorzaakt door de kracht van een engelachtige duistere heerser die het Perzische grondgebied controleerde:

“ Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.
De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.”
(Daniël 10:12,13 ).

Hier vinden we een direct documentatie dat Satan en zijn engelen op aarde territoriums controleren. Gezien de geschiedenis van Perzië - zowel de oude als de moderne - lijkt het zeer waarschijnlijk dat dezelfde duistere macht vanuit de dagen van Daniël het Perzië van vandaag beheersen. Met gekonkel achter de schermen, laat deze engelachtige vorst het anti-semitisme ontvlammen als eerste met Haman, de kapitein van de Perzische vorsten. Het boek Esther toont duidelijk aan dat zijn motief de vernietiging van de Joden is ... een ieder van hen. Op het einde, hing hij zelf aan de galg gereserveerd voor Mordechai en de rest van de Joden.

In het verhaal van Esther, vinden we een van helderste verklaringen van de Bijbel, dat het verbond met Abraham nog steeds van kracht is: Degenen die de Joden probeert te vernietigen, zal zelf worden vernietigd op precies dezelfde manier waarop men het geprobeerd heeft om die vernietiging tot stand te brengen. God zei: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Gen. 12:3).

De profeet Daniël leefde in Perzië tot aan zijn sterfdag. Zijn erfenis was een meeslepende kennis van de profetische waarheid dat het leven van de Perzen, letterlijk de hele weg tot aan de tijd van Christus zijn komst beïnvloedde. Men zou denken dat zijn invloed de hele weg tot aan de moderne tijd zou blijven, maar dat bleek niet het geval te zijn.

()

De Donkere Middeleeuwen brachten Perzië in een lage spirituele staat, en het is misschien nu wel gekomen onder de donkerste regering van allen. De islam werd gesticht in de zevende eeuw na Christus, en werd verspreid over het hele Midden-Oosten. In de afgelopen jaren, heeft de meest kwaadaardige sekte, die bekend staat als de sjiitische sekte “de Twaalvers” is verrezen om het moderne Iran te controleren.

De Twaalvers omvatten het grootste geheel van sjiitische moslims. Hun naam komt voort uit het feit dat ze geloven in hun versie over een komende Messias figuur die de laatste is van een oude groep van twaalf Imams. De “Mahdi”, zoals hij wordt genoemd, verdween in een put, en zal terugkeren op het juiste moment om de islam te leiden naar de overwinning over de hele wereld. Dat is algemeen erkent in Perzië. Zoals we in het verleden hebben opgemerkt, geloven ze in een vorm van chaos theorie. Zij hebben herhaaldelijk verklaard dat ze de Mahdi zijn terugkeer kunnen bespoedigen met het uitbreken van de oorlog. In feite is dit geloven de kern van hun religie!

Perzië in het Nieuws van Vandaag

Met een achtergrond als deze, is het dan geen wonder dat de Bijbel Perzië als de eerste bondgenoot noemt in de beruchte laatste dagen invasie van Israël? Zoals we zullen zien, is juist zo’n offensief zich aan het vormen, en dit zal leiden tot misschien wel de beroemdste van alle oudtestamentische profetieën.

In de profetie, is over het algemeen Gog, de leider van een noordelijke macht toegeschreven aan Rusland, die een pact sluit met andere landen. Het is interessant dat Rusland al een wederzijds lange-termijn defensie pact heeft ondertekend met Perzië/Iran: En zo krijgt de alliantie van Gog vorm:

“Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm,
Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.”
(Ezech. 38: 5,6).

Zoals is geschreven, staat de media in de wereld ​​vol met verhalen over de voorbereidingen voor een oorlog, zowel binnen als buiten Iran. De volgende rapporten zijn slechts een klein percentage van deze dramatische aankondigingen.

Met klein, bericht van Debkafile op 8 november werd een verbazingwekkend bulletin van de NAVO gepubliceerd:

“Duitsland geeft zijn Air Force Tornado gevechtsvliegtuigen een intensieve training voor een mogelijke aanval op doelen in Iran, na het deelnemen vorige week aan een gezamenlijke oefening met de Israëlische luchtmacht en andere NAVO-leden op de Italiaanse luchtmachtbasis Decimomannu op Sardinië. Iran, van haar kant, is er klaar voor om de handschoenen op te nemen in represailles tegen zijn aanvallers.”

Als het Oude Testamentische Gomer Duitsland is, zoals sommigen hebben verondersteld, is dit een merkwaardig geval van een hedendaagse bondgenoot van Israël, die later van zijde verwisselt en toetreedt tot de invasie van een kracht die opkomt tegen het Heilige Land.

Israel News Network,plaatste het volgende, bericht op 11 november via haar Arutz Sheva service: “Iran is begonnen om het nucleaire materiaal onder de grond te verplaatsen, verder weg van een mogelijke aanval door de Westerse machten, zo heeft een nieuw rapport van de Verenigde Naties gewaarschuwd.”

“Het VN Internationaal Atoom Energie Agentschap zei in zijn verslag eerder deze week dat Iran was begonnen het materiaal te verplaatsen naar een ​​ondergrondse faciliteit in het streven naar gevoelige nucleaire activiteiten.”

Op 10 november rapporteerde Debkafile met de kop: “Groot-Brittannië verwacht een Israëlische aanval op Iran volgende maand met Amerikaanse logistieke ondersteuning.”

Het rapport schildert de dramatische voortekens: “Een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken zegt dat de Britse ministers hebben verteld een Israëlische militaire actie te verwachten in het kielzog van een rapport van de de VN-waakhond, ‘met kerst of vroeg in het nieuwe jaar,” zo melde de London Daily Mail op donderdag 10 november. De ministers kregen te horen dat Israël de nucleaire faciliteiten van Iran zou aanvallen ‘eerder vroeger dan later’ - met een ‘logistieke ondersteuning’ uit de VS.

Volgens de Britse krant, die goede banden heeft met de militaire- en inlichtingendiensten in Londen, zou president Barack Obama “de Israëliërs willen steunen of anders het risico lopen de joods-Amerikaanse steun te verliezen in de komende presidentsverkiezingen.”

Iran, heeft dit natuurlijk, niet laten liggen. Eens te meer hebben ze gedreigd om hun wapens te richten op het hart van Israël, zij verklaren openlijk dat ze de volledige vernietiging van Israël willen.

Zoals gerapporteerd door Arutz Sheva op 8 november, Het hoofd van de Nationale Veiligheid in het Iraanse Parlement en de buitenlands beleid Commissie zeiden op dinsdag dat Iran een ‘straat oorlog’ in Tel Aviv zou starten als het nucleaire programma werd aangevallen.

“Israël is niet groot genoeg om een ​​militaire aanval op Iran te lanceren, maar als het zo’n dwaze beslissing neemt, zal het Iraanse leger vechten met de zionistische soldaten in de straten van Tel Aviv ... en zal hen dwingen van de Palestijnse bodem te verdwijnen,” zo heeft Seyed Hossein Naqavi gezegd.

“Naqavi heeft ook gewaarschuwd, indien het nucleaire programma van Teheran zal worden aangevallen, het slagveld niet in Iran is, maar het geheel van Europa en de VS.”

Dergelijke bedreigingen komen er steeds weer. Op 9 november, melde Debkafile, Voor de tweede keer in vier dagen, heeft Iran gedreigd om Israël te vernietigen. Op zondag 6 november, zei Teheran dat vier raketten genoeg zouden zijn om een ​​miljoen Israëliërs te vermoorden. Woensdag 9 november, zei Gen. Masoud Jazayeri, de plaatsvervangend commandant van de strijdkrachten van Iran, dat een Amerikaanse of Israëlische aanval op de nucleaire installaties van Iran alleen zou leiden tot het uitsterven van de Joodse staat - “Dimona is de meest toegankelijke doel” - maar genereerde een antwoord dat het “zich niet zou beperken tot het Midden-Oosten.”

Natuurlijk, Dimona is de belangrijkste centrum voor nucleaire ontwikkeling in Israël, een enorme ondergronds complex van gebouwen en tunnels. Topleiders van Iran, de Twaalvers, zijn ervan overtuigd dat het “einde der dagen” is gekomen. Ze zijn ervan overtuigd dat door het aanzetten van de chaos, ze de Mahdi kunnen voortbrengen om de wereld te veroveren voor de islam.

()

Het Resultaat

Echter, zal de wereldwijde islam voor een monumentale verrassing zorgen. Een van de meest heldere en eenduidige verklaringen van de bijbel komt in het kielzog van de voornoemde invasie. Bij monde van Ezechiël zegt God dat deze militaire aanval het omslagpunt zal zijn, welke Zijn toorn ontsteekt. Het lijkt duidelijk dat Hij dit koppelt aan het begin van een reeks van oordelen, waarin het eerste bewijs komt voor een aanval uit de hemel tegen de anti-Israëlische alliantie:

“ Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.
Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!”
(Ezechiël 38:18,19) zijn.

Gog, Perzië, Gomer en de rest zal voldoen aan de grootste nederlaag van een leger in de moderne geschiedenis als God zijn macht openbaart op een manier die wordt geïdentificeerd aan de hele wereld:

“Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.
Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!”
(38:22,23).

Tegen het einde van deze strijd, zal de Heer zo handelen en op een dergelijke manier, dat niemand eraan zal twijfelen dat Israël gezegend is:

“Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.
Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.”
(Ezechiël 39:6-8).

Met andere woorden, de Dag van de HEER komt enige tijd na de kolossale nederlaag van Rusland, Perzië en hun bondgenoten. Als de rook is opgetrokken, zal het nationale Israël beseffen dat het is gered door de Heer, en eindelijk komen om Hem te zoeken. In dat proces, zal een valse Christus - de “man van zonde” - de macht krijgen en zal tragisch genoeg worden aanvaard als de Messias. Als Israël een verbond met hem ondertekent dat zeven jaar zal duren, op dat moment zal de grote verdrukking beginnen.

Misschien hebben de moderne Perzen het wel juist op hun eigen manier. Hun Mahdi zal inderdaad komen. We verschillen in hen in één opzicht - hij is degene die de Bijbel de Antichrist noemt.


Bron: Persia’s Dark Power | Prophecy In The News

Printen??? Spaar papier en inkt.