()

Koninkrijk van de Duisternis

Door Ron Graham

“.. de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,” Efeziërs 2:2. De overste van de macht in de lucht is Satan, en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid leeft en bloeit in de geëerde kantoren van de overheid. Deze kwade vorst, samen met zijn controlerende krachten die overtuigen, is steeds hard aan het werk om de mensheid te beschadigen vanaf het begin van de schepping. Satan is zich ervan bewust dat de mensheid zich nu naar een ander tijdperk beweegt en getuige van een hoogtepunt in de profetieën.

Terug in de dagen van de profeet Daniël deed Satan er alles aan wat hij maar kon om de grote eindtijd profetieën tegen te houden zodat die niet de oren van Daniël zouden bereiken. “Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.” Daniël 10:12-14.
Voor 21 dagen stond de vorst van het koninkrijk van Perzië tegenover een boodschapper van God, die de profetische boodschap over de eindtijd aan Daniël bracht. “Vorst van het koninkrijk van Perzië” verwijst naar een positie met een rang, binnen de hiërarchie van het koninkrijk van de duisternis. In deze context is het een verwijzing naar een “demonische militaire rang.” Alleen met hulp van de aartsengel Michael was Gods boodschapper in staat om verder te gaan en uiteindelijk Daniël te bereiken. Net zoals deze kwaadwillige gevallen engel Gods de boodschapper tegen hield in die dagen, is de demonische wereld vandaag de dag goed ingeburgerd. Velen zetelen in de hoge plaatsen van de autoriteit, via de leiders in deze arena van bestuursorganen op de planeet aarde.

Satan is dodelijk serieus en vastbesloten om de controle over te nemen van zijn domein, welke de planeet aarde is met al haar bewoners. De dimensie van deze kwaadwillige bovennatuurlijke machten zijn verhuisd naar de dimensie van de mens. De strijd die woedt tussen goed en kwaad staat voor onze deur. We kunnen er zeker van zijn dat net zoals er een vorst was van het koninkrijk van Perzië in de tijd van Daniël om op te staan als een verzet tegen Gods heilige engelen, er nu een demonische vorst van Amerika is gevestigd die op dit moment verzet biedt tegen de krachten van het goede, terwijl hij de touwtjes in handen heeft over de beleidsmakers van dit land. Tot nu toe is duidelijk te zien wat onze verkozen ambtenaren van plan zijn en zo dit land naar de ondergang te drijven. Dat is wat deze gevallen “bene ha'Elohyim” allemaal willen doen - de vernietiging van de mensheid.

We kunnen er ook zeker van zijn dat net als wij, zij de profetie begrijpen, ja dat de demonische wereld het al lang voor ons heeft begrepen. Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus geconfronteerd een legioen demonen, die een man uit Gadara in bezit hadden genomen. “En zie, zij riepen, zeggende: Wat hebben wij met U te doen, Jezus, Gij Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd?” Matth. 8:29. Voor de tijd? Hoe laat was het dan? Dit legioen van demonen wisten dat hun tijd nog niet was gekomen. Waarom was Jezus gekomen? De demonen kenden de profetie en volgens hun berekeningen hield Jezus zich niet aan de regels van de tijd in deze profetieën.

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeze 6:12. We krijgen vier benamingen in dit vers en alle verwijzingen zijn manifestaties van het kwaad (overheden, machten, wereldbeheersers, en de geestelijke machten “op hoge plaatsen”). In het Grieks zijn het “Archē” - “exousia” - “kosmokratōr” - “pneumatikos-ponēria”. Paulus spreekt over Satan en zijn demonische horde die bestaan uit gevallen engelen en demonen. In het bovenstaande vers zien we een duidelijke aanwijzing voor een hiërarchie in het koninkrijk van de duisternis. Deze hordes kwaadaardige buitenbeentjes hebben hun dienovereenkomstig positie in de macht toegewezen gekregen van hun leider, de satan. Ze zijn goed ingeburgerd en grondig verankerd in de hoogste kantoren van elke natie op aarde.

God wijst mensen aan van Zijn keuze om te heersen over de heidenen, maar we moeten ons realiseren dat de gevallen mens opstaat tegen hun God net als de gevallen “bene ha'Elohyim” (engelen) dat eeuwen geleden deden. In het geval van deze bestuursorganen van de wereld, heeft Satan de leiding gecorrumpeerd. We weten dat er grenzen zijn aan geduld van God, en er soms enkele zeer onaangename natuurlijk aanpassingen (oordelen) zijn afgekondigd. In het geval van Amerika, bijvoorbeeld, zien we een natie die ooit geleefd heeft onder de gewijde morele geboden van God. Amerika leeft nu onder de demonische invloed van deze vorst. In overeenstemming met de richting van die vorst, is Amerika een natie geworden die nu de wereldwijde distributie van pornografie bevordert, de wereldwijde groothandel van de acceptatie van de moord op ongeboren baby’s, en de wereldwijde ongebreidelde acceptatie van homoseksualiteit. Al deze maatschappelijke afval is een gruwel voor God. Als landen Gods morele standaards de rug toe keren zal er iets gebeuren. Terwijl we kijken naar het huidige Amerika vandaag de dag, lijkt het erop dat onze natie precies zal ontvangen wat we verdienen, en het komt in de vorm van onze huidige leiderschap.

Het demonische element wat werkt achter de schermen in elke natie op deze planeet is een ontluikende kracht, dat een grote macht van invloed heeft op de naties. De richting waarin de meesten van ons het land het liefst zouden zien gaan, is niet in overeenstemming met wat deze vorst zal doen in het bestuur. Als het morele fundament van Amerika ineenstort zien we daarbij een afname van liefde en liefdadigheid; lang geleden zijn de dagen van “heb uw naaste lief.” Amerika is veranderd van slechts een paar decennia, en vandaag de dag heeft Amerika een heel andere mindset. Het huidige Amerika is van zijn vroegere hoge morele status gevallen en het is alsof we in een rioolgat zitten met niets om ons aan vast te houden en slecht naar een houvast grijpen om zichzelf eruit te hijsen. Vandaag de dag draait het allemaal om hebzucht, seks, en de eigen ik, en dat is een mentaliteit die in perfecte harmonie is met de heersende demonische vorst van Amerika. Zoals zo veel volkeren hebben gedaan, heeft Amerika haar soevereiniteit overgegeven aan de overste van de macht in de lucht, die op zijn beurt gehooraam is aan de boven hem gestelde demonische bovennatuurlijke macht over de mensheid.

“ Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” Mattheüs 24:21. Onze God is lankmoedig, maar volgens Zijn woord, komt er een dag en wel heel snel, dat Zijn hamer van volmaakte gerechtigheid naar beneden zal komen met een kracht nooit eerder gezien op deze planeet. Alle naties van de wereld zullen veel lijden, en het bovennatuurlijke element zal de rechtmatige plaats innemen. Maar dat is weer een ander verhaal.

Omdat deze rangorde van demonen hun posities hebben in de zetels van de macht over de planeet aarde, hebben de meeste van burgers in de wereld geen idee over wie er nu echt in de stoel van de bestuurder zit. Als we onze geschiedenisboeken bekijken is het niet zo moeilijk om te ontdekken dat deze overheden en machten hun strategie al een geruime tijd terug hebben ontwikkelt. De naties van de wereld hebben inmiddels Satans agenda omarmd, met de satanische indoctrinatie van alles dat zich verzet tegen de Ene ware God van de gehele schepping. We zien dat in het humanisme, socialisme, marxisme, communisme, fascisme wat is omarmd door de leiding van de meeste landen, waaronder Amerika. Satan heeft zijn doel bereikt. Hier in Amerika worden onze kinderen momenteel geïndoctrineerd met hetzelfde satanische concepten via ons openbaar school-systeem. Laat er geen twijfel over bestaan in de hoofden van iedere christen dat in Amerika kwaadwillige bovennatuurlijke krachten de teugels hebben overgenomen van onze regering.

Satan heeft zijn macht en invloed gebruikt om zijn agenda wereldwijd te verspreiden, hij oefende zijn ongelooflijk overtuigend gezag uit om volgelingen te vergaren en hun geest te beroeren, om dan gewoon te beginnen om aan de touwtjes te trekken achter de schermen. Satan is dominant - de ergste van alle despoten. Maar er zijn grenzen die zelfs hij niet kan oversteken. God heeft grenzen gesteld aan de invloed van Satan over de mensheid en hoewel hij misschien denkt dat hij de volledige autonomie heeft, we weten dat God de dingen anders ziet. Maar de manipulatieve krachten van Satan en de overtuigingskracht van hem zijn inderdaad formidabel. Door zijn interventie in de regionale overheden op de planeet aarde heeft hij de mensheid ervan overtuigd dat zijn vorm van overheid de beste is. Ik zou een ieder van mijn lezers uitdagen om mij een voorbeeld van een bestuursvorm te laten zien, die een belangrijke speler is in de wereld die niet beënvloed wordt door het demonische. Voordat u reageert sta mij toe om u te herinneren aan Jezus eigen woorden aan de Farizeeën en de heersers van Zijn tijd: “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.” Mattheüs 12:30. We zijn ofwel het eens met Jezus Christus of met Satan, is er geen tussenpad beschikbaar.

Over de hele wereld zien we tirannen die hun volken met een ijzeren vuist regeren, klaar om iedereen neer te slaan bij het eerste teken van ongehoorzaamheid. Kijk maar naar Syrië, Noord-Korea, Iran, China en Rusland om er een paar te noemen. Deze naties worden geleid door de overste van de machten in de lucht, en Amerika is hard op weg om net zo totalitair te worden.

Als satan door zijn overredingskracht, mannen in de hoogste overheidskantoren kan overtuigen om hem te volgen en zich te houden aan zijn richtlijnen in plaats van Gods voorschriften, krijgt hij de beheersing van de overheid in die natie. Hoewel God mannen of vrouwen in een positie plaatst om te heersen over hun specifieke regeringen, betekent dat niet dat die mensen standvastig zullen zijn en de wil van God volgen. Denk maar aan Saul. Satans invloed op de mens wordt groter zoals duidelijk te zien is vandaag, als we waarnemen, dat veel mensen zich van de God van de Bijbel afkeren om andere goden te volgen - in het koninkrijk van de duisternis.

Hoewel we misschien denken, “Wij zijn het volk” vanwege de controle over onze regering door de verschillende verkiezingen in ons land, dat is echter niet langer het geval. Met de demonische invloed stevig op haar hoogtepunt van de macht, kunnen de Amerikanen stemmen op wie ze willen, maar waar de macht ligt zal de macht zal blijven. Hoe zit het met de Grondwet? Met de Grondwet van Verenigde Staten wordt geen rekening meer gehouden of genegeerd door deze elitaire verkozen ambtenaren nu al voor jaren. We hebben niet langer te maken met de natuurlijke mens, maar met boosaardige bovennatuurlijke krachten ver buiten onze controle.

De omvang en massa van de invloed van Satan is zo breed dat Gods woord eigenlijk verwijst naar hem als de “overste van de machten in de lucht” en de “god van deze wereld.” Wanneer je over deze benamingen dieper nadenkt ben je het ermee eens dat we in onze sterfelijke lichamen en zonder tussenkomst van God geen hoop meer hebben op de bestrijding van de bovennatuurlijke wereld uit onszelf. Iedereen op de planeet aarde is onderhevig aan het kwaad van de “overste van de macht in de lucht” als hij zijn domein betreedt en zijn domein is aarde.

Omvang en massa zijn twee verschillende eigenschappen die worden gebruikt door satan als hij het leven van mensen beïnvloedt. Omvang is het bereik gedekt door een activiteit of onderwerp - het bereik van de mogelijkheden of grenzen waarvan Satan volledig gebruik maakt en een controle daarover wanneer we hem die vrijheid geven. Massa is iets anders, het is een lichaam dat een geheel vormt, maar het heeft geen definieerbare vorm, groot maar onbekend in aantal. Satan verlustigd zich op dit gebied. Zijn volgelingen zijn onbekende aantallen, maar we weten zeker dat het een onbepaald groot aantal is. Jezus vertelt ons “....want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;” Mattheüs 7:13b. In andere woorden, zij, de vele, zoals bedoeld in het bovenstaande vers, zijn volgelingen van Satan. Elke natie op aarde heeft de geur van een kwaadaardige satanische invloed. Aangezien elk land meer en meer overspoeld is in de participatie en de bevordering van de agenda van Satan, zullen meer en meer mensen zichzelf op de brede weg bevinden die leidt tot vernietiging. Velen zullen hun fout niet beseffen totdat het te laat is.

Het vreemde aan deze demonische invloed is, zelfs al het nu zo doordringend is, dat de meerderheid van de mensheid geen idee heeft waar dit toe leidt. Hoe kan men de gedachten van de mensen beter controleren dan via hun individuele regeringen? Christenen, als niemand anders, zouden zich ten volle bewust moeten zijn van de invloed van Satan op elk niveau van de overheid. Heersende gevallen engelen en de lagere klasse van de demonische horde die invloed hebben gehad op de gekozen leiderschap op een zodanige wijze dat de regeringsleiders nu de uitvoering van Satans agenda bevorderen en dwingend opleggen aan de mensheid.

Hoe kunnen wij “christenen” voorkomen dat de demonische vijand ingrijpt op ons? Gebed en voorbereid zijn is de sleutel “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” Efeze 6:13. Mijn broeders en zusters, staan wij goed in die boze dag. Een ongelooflijke oorlog woedt er en wij mensen zijn de prijs. Bescherming tegen alle deze fall-out wordt verzorgd door de Ene, die strijd voor ons. “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,” Efeze 6:16-17. We moeten de volledige wapenrusting aan van God om Satan en zijn horde aan gevallen engelen en demonen te weerstaan. Maar niemand kan de wapenrusting van God aandoen, totdat ze zich toevertrouwen op Zijn Zoon, Jezus Christus.

God zegene jullie allen,

Ron Graham

Bron: Ron Graham

Printen??? Spaar papier en inkt.