(homepagina)

Waarom Bethlehem?

Door Gary Stearman op 2 december 2012

( )

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.


 

Vandaag de dag is het stadje Bethlehem verscheurd door strijd. Vooral met Kerstmis geeft de geschiedenis het een speciale onderscheiding. Het was de locatie waar de eerste regering van koning David zetelde.

Het is ook de plek waar Rachel is begraven. Maar het belangrijkste van alles is dat het de locatie is van de geboorte van Christus, gevierd in de historische kerk van de Geboorte van Christus, gebouwd over de oude grot waarvan de traditie zegt dat Maria daar Jezus de Messias baarde.

Om deze reden hebben zowel Joden als christenen eerbiedig respect voor haar pittoreske heuvels en valleien. Het ligt op slechts 8 km ten zuiden van de Tempelberg ... een vijftien minuten rijden van Jeruzalem. Maar deze korte tour overbrugt een historische kloof van eeuwen, en een berg aan huidige controverses.

Op 30 juni meldde de Britse 'Independent' dat het 'Unesco World Heritage Committee' een Palestijnse poging heeft goedgekeurd om de plaats van de Geboortekerk in Bethlehem op de lijst te plaatsen van plekken met werelderfgoed dat in gevaar is - een zet die door sommige landen gezien wordt als een gevaarlijke vermenging van politiek en cultuur.

"Palestijnse woordvoerster Hanan Ashrawi zei dat haar stem een bevestiging was van Palestijnse soevereiniteit over deze plek die de plaats markeert waarvan christenen geloven dat Jezus werd geboren."

Bovendien had de Palestijnse kerk eerder al een ontmoeting met christenen uit de hele wereld om te verklaren dat Joden en zionistische christenen geen speciale aanspraak op deze historische plaats hadden.

Op 12 maart gaf Ryan Rodrick Beiler een verslag van deze historische bijeenkomst en rapporteerde over deze ontwikkelingen:

"'Christ at the Checkpoint: Hoop in het midden van een conflict" was een vijfdaags evenement, georganiseerd door het Bethlehem Bible College eerder deze maand. Christelijke theologen, wetenschappers en kerkleiders waren uitgenodigd voor een ontmoeting met de plaatselijke Palestijnse kerk en de christelijke zionistische invloed binnen de evangelische beweging uit te dagen...

"De conferentie bestond uit seminars en lezingen die het waarom schetsten vanuit een evangelisch christelijk perspectief, dat het christelijke zionisme de Bijbel gevaarlijk verkeerd heeft geïnterpreteerd." "Volgens de 'Christ at the Checkpoint' website waren de voornaamste doelstellingen om de Palestijnse kerk te machtigen, de onrechtvaardigheid in Palestina bloot te leggen en de deelnemers te motiveren deel te nemen aan een verzoening.

"Christelijk Zionisme kan worden gedefinieerd als christelijke steun voor het zionisme... Ze geloven eenvoudig dat beloften in de Hebreeuwse Bijbel gedaan aan Abraham en het Joodse volk, op een of andere wijze in vervulling gaan vandaag, of op het punt staan te worden vervuld."

Zo werd Bethlehem werd het brandpunt van het debat over de interpretatie van de profetische Schriften. Het debat gaat verder en zal ongetwijfeld steeds bitterder worden als de tijd voortschrijdt.

Hoe ironisch dat de plaats waar het allemaal begon met de geboorte van Christus, de plaats is waar een samenkomst van christenen is, die willen dat het tot een einde komt. Een gemeente die zich heeft geëtiketteerd als "Palestijns christelijk" ontkent dat de oudtestamentische profetie van toepassing is op het moderne Israël. Het wordt op zijn beurt door andere internationale christelijke denominaties met soortgelijke overtuigingen ondersteund.

Zij stellen dat de aanwezigheid van Joden in de moderne land van Israël de oorzaak is van de onrust in de regio. Als de Joden weg zouden zijn, zeggen zij, zou er vrede zijn. Hoe ironisch dat terwijl dit juist de plaats is waar vrede in de wereld kwam in de vorm van een kleine baby. Waarom hebben zij gekozen voor deze plek om hun standpunt tegen Israël en de geprofeteerde terugkeer van de Messias bekend te maken?

Wat nog belangrijker is: waarom is Jezus in Bethlehem geboren? Het is de moeite waard onszelf er nog eens aan te laten herinneren waar het in deze plaats allemaal over gaat.

Huis van Brood

Ten eerste is de eerste betekenis van de naam van de geboorteplaats van Jezus - Bethlehem - "huis van brood". Het is de plaats die God voor Hem uitkoos om deze wereld te betreden. Later predikte Hij voor een verzamelde groep Joden die boos werden toen hij probeerde om deze waarheid aan hen duidelijk te maken:

"; Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld."; (Joh. 6:48-51).

Haar geschiedenis omvat ook Ruth, een godvrezende vrouw van Moab, die trouwde met Boaz, waardoor de voorouderlijke lijn van David ontstond. En daar werd generaties later David gezalfd tot koning over Israël door de profeet Samuël. Hoe vreemd dat deze historische Messiaanse Bethlehemse verbindingen nu worden bedreigd door christenen die de profetieën van de Bijbel in diskrediet brengen.

Bethlehem is ook de plaats van het graf van Rachel, dat geëerd wordt door duizenden gelovige Joden. Haar dood op deze plek ziet vooruit naar de tijd van de geboorte van Christus:

"; En Jakob gaf de plaats waar God met hem gesproken had, de naam Bethel. En zij braken op uit Bethel. Toen zij nog maar een kleine afstand hoefden af te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon! En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin. Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jakob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze dag. Toen brak Israël op en hij zette zijn tent op voorbij Migdal-Eder."; (Gen. 35:15-21).

Met zijn zwangere vrouw reisde Jacob naar het zuiden van Bethel. Toen ze in Efrath kwamen, werden haar weeën te hevig om verder te trekken. Het was daar dat Benjamin werd geboren en daar is zij gestorven. Er was een mijlpaal op deze plaats die genoemd werd: "de toren van Edar", wat vertaald betekent "de toren van de kudde." Wat is deze mysterieuze plaats?

De profeet Micha spreekt erover als de plaats waar het koninkrijk van God de aarde zal betreden:

"; En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw?"; (Micha 4:8,9).

In feite is deze mysterieuze toren, de oude wachttoren waar herders die hun schapen grootbrachten voor het offeren in de Tempel, waakten over hun kudde. Naar deze plaats reisden twee beroemde vrouwen vanuit het noorden en gaven geboorte aan twee beroemde mannen... Rachel aan Benjamin en Maria aan Jezus.

Ze waren beiden typerend voor Israël, afgebeeld als in het laatste der dagen als een barende vrouw:

";En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon."; (Openb. 12:1-5).

Oude foto uit 1885 van het traditionele graf van Rachel bij Bethlehem.

Die speciale nacht

[We besluiten dit artikel met de volgende gedachten van J.R. Church, geschreven in december 1999 voor de kerstperiode. Hij schreef de volgende gedachten op over de geboorte van Christus, die volgens velen plaatsgevonden heeft op 1 Tishri, de dag van de nieuwe maan op Rosj Hasjana. Hij begon met een portret te schilderen van de plaats:]

Bij zonsondergang die avond, kon ik een glimp zien van de nieuwe maan, opkomend laag aan de westelijke horizon. Langs de hellingen van het gebergte ten oosten van Bethlehem, waren herders bezig met de voorbereiding van hun kudden voor de nacht. Plaatsen van kampvuren die oplichten in de vallei kon je zien toen de schaduwen langzaam langer werden.

Het fokken van schapen was big business rond Bethlehem, een kleine gemeenschap op de heuveltop welke ongeveer acht kilometer ten zuiden van Jeruzalem ligt. Het was een perfecte plek voor het weiden van de tempelkuddes. [Het was de plaats van de Schaapstoren.] Elke dag, het hele jaar door, werden lammeren geslacht voor de ochtend- en avondoffers. De meeste van hen waren geboren nabij Bethlehem.

Bethlehem was uitzonderlijk feestelijk voor de feestdagen van het Joodse Nieuwjaar. Het normaal slapende stadje was gevuld met Juda's afstammelingen, die afkomstig waren uit het hele land voor de belastingaanslagen door het tiranieke Romeinse leger. Veel reizigers waren in staat om bij familie te verblijven, maar de families van Jozef en Maria was al lang geleden verhuisd en het koninklijk paar had niemand op wie ze konden vertrouwen voor onderdak. Ze waren ruige mensen en normaal gesproken zouden ze ergens langs de hellingen buiten de muren van Bethlehem een kamp hebben gemaakt, maar op die avond, vereiste Maria's toestand dat hen een warme plaats voor de nacht zou worden gegeven. Ze wist dat ze binnen een paar uur zou moeten bevallen van haar eerste kind. De profeet Micha had voorspeld dat Hij geboren zou worden in Bethlehem. Op de een of andere manier moet Maria hebben geweten dat ze die nacht binnen de stadsmuren moest verblijven:

()

De reis vanaf Nazareth kan moeilijk zijn geweest voor Maria, maar het kind in haar was bijzonder. Hij was niemand minder dan de Zoon van God! Haar begonnen weeën waren niet te vroeg - ze waren precies op schema. Jozef was waarschijnlijk de meest bezorgde van het paar, want hij kon niets vinden als een geschikte plaats voor zijn bruid. Maar zelfs als Maria de nacht moest doorbrengen in de straten, ze was vastbesloten dat haar Zoon geboren zou worden binnen de stadsmuren. Tot slot, misschien uit medelijden, leidde de herbergier hen naar een grot achter zijn etablissement, waar de dieren van zijn gasten werden gestald. Men zou het de parkeergarage of een stalhouderij kunnen noemen. In ieder geval was er ruimte genoeg met hooi voor Maria. Ze zou een zachte plek hebben om te rusten in de nacht.

Gezelschap van Engelen

Er zijn die avond mogelijk meer engelen in de stad dan mensen. Ze wilden allemaal de geboorte van hun geliefde Meester bijwonen. Maria had misschien meer artsen en verpleegkundigen (van een hemels soort) dan welke andere aanstaande moeder in de geschiedenis! Ik heb een vermoeden dat haar bevalling onberispelijk was. Immers, God had gekozen voor een speciale moeder voor Zijn geliefde Zoon. Ze kan het zich niet gerealiseerd hebben, maar ze had de beste hemelse artsen die er waren!

Al snel werd de geboorte voltooid en Maria keek naar de mooiste babyjongen die ze ooit had gezien. Haar gedachten kunnen zijn afgedreven, terug naar die avond toen Gabriël haar vertelde dat ze was uitgekozen om geboorte te geven aan Gods Zoon. Maria had geen twijfel over het feit dat ze de Godheid in haar armen had.

Ik kan me voorstellen dat, hoewel de aanwezige engelen een beetje langer wilden blijven, ze wisten dat ze terug moesten naar de hemel. Op hun weg naar buiten de stad moesten ze het gewoon iemand vertellen! Komende langs een nabije groep van herders, hebben de engelen de grote gebeurtenis aangekondigd. De hemelse legermacht drong er bij die herders op aan om dit opmerkelijke Lam te gaan zien.

Waarom waren de engelen alleen zichtbaar voor die nederige herders? Zouden ze het niet verteld moeten hebben aan de Hogepriester in Jeruzalem, of aan de leden van het Sanhedrin, het Israëlische heersende parlement? Waarom de herders? Misschien omdat de engelen wilden dat ze wisten dat de dagen van het weiden van offerschapen waren geteld. Welk een betere groep zou de betekenis begrijpen van deze gebeurtenis? Een speciale profetie werd vervuld die avond - de droom van Israël's oude voorvaderen. God had gekozen voor de kinderen van Abraham, Isaak en Jakob als het enige doel van de geboorte van de Messias. Eindelijk zou de zonde van Adam worden verzoend! Ten slotte zou de mensheid verlost worden!

De herders hadden die hemelse bezoekers niet verwacht. Ze had nog nooit eerder engelen gezien. Lucas beschreef het decor veel beter dan ik het zou kunnen:

";En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.";(Lukas 2:9-14).

Zo plotseling als ze kwamen, stegen de engelen weer op en verdwenen. Lukas vertelt ons dat ze op weg gingen 'naar de hemel'. Hoewel opgeschrikt door dit hemelse bezoek verloren de herders geen tijd om de stad in te gaan en de grot te vinden waar Jozef en Maria hun kleine Jezus aan het bewonderen waren.

Na zoveel eeuwen was de Verlosser eindelijk vertrokken van s'Vaders troon en kwam naar dit menselijk bestaan. Hij werd geboren in een stal en gelegd in een kribbe. Er was geen paleis voor zijn geboorte. Hoewel geboren van koninklijke afstamming van koning David, de dynastie had door de eeuwen heen geleden in de verwoestingen van de veroverende legers. Het was een half duizend jaar geleden dat hun familie had genoten van het comfort van een paleis. Maar dat is de manier waarop God het gepland had. Jezus verruilde de heerlijkheid van de hemel voor een door zonde vervloekte aarde. Hij had Zijn koninklijke troon opgegeven om te hangen aan een ruw kruis. Hij legde Zijn koninklijke kroon terzijde opdat Hij een doornenkroon zou dragen. Zijn leven werd gekenmerkt door armoede. Hij had geen plaats "...om Zijn hoofd neer te leggen" (Lukas 9:58). Ons wordt verteld: "...dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden." (II Kor. 8:9).

Nu Hij is gekomen om voor een tijdje te verblijven waar wij zijn, hebben we de mogelijkheid om te gaan waar Hij is. Hij beloofde: " In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben." (Joh. 14:2,3).

Maria zal het misschien niet geweten hebben die nacht, dat haar zoon was voorbestemd om te sterven na een korte bediening. Maar ik weet zeker dat ze tenminste de wetenschap had dat hij op een dag over de hele wereld zou regeren als Koning der koningen en Heer der heren. Ze had dit geleerd uit de profetie van Jesaja:

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen."(Jesaja 9:5,6).

[J.R. besloot, zoals hij altijd deed, met een bemoedigend profetische noot. De urgentie van de volgende paragrafen is niet veranderd in de afgelopen twaalf jaar.]

Zoals we dit feest bezien, weten we allemaal dat Jezus Zijn 2000ste verjaardag heeft gevierd. Ongeacht de eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden op de kalender - ongeacht onze opvattingen over een dag of maand - we erkennen dat het twintig eeuwen geleden is sinds zijn geboorte in Bethlehem. Het is tijd voor hem om terug te keren. Hij, die het eerst kwam als een lam, is bezig terug te komen als de Leeuw van Juda. Hij kwam de eerste keer om te lijden, Hij zal terugkeren om te veroveren. De Psalmist schreef:

"Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd." (Psalm 110:3).

Zijn herrezen lichaam is niet verouderd. Hoewel Hij leed door de dood van het kruis, stond Hij op met onsterfelijkheid. Maria's zoon leeft! Met God als Zijn Vader, en Maria als zijn moeder, Jezus verenigde de mensheid met de Godheid en leeft voor altijd in een jeugdige staat.

Zijn opstanding maakte het voor ons mogelijk om net zo goed eeuwig te leven. Voor mij is dit het grote mysterie door de eeuwen heen. Hij kwam naar Bethlehem voor het doel ons een toekomstige opstanding te geven. De opstandingskracht leeft in ons, en is klaar om "ons vernederd lichaam te veranderen, zodat het kan worden gevormd gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam" (Fil. 3:21) "... in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden." (1 Kor 15:52.).

Hij was de koninklijke Zoon van een koninklijke moeder. Zijn heerschappij over de harten van de mensen is eigenlijk begonnen op die avond in de kleine stad van Bethlehem en zal opbloeien wanneer Hij terugkomt!

Bron: Why Bethlehem? | Prophecy In The News

printen??? spaar papier en inkt.