www.wimjongman.nl

(homepagina)

Op zoek naar tekens

Door Nathele Graham - 4 augustus 2019

 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

()

Tekenen zijn belangrijk voor ons dagelijks leven. Wanneer we een reis maken, gebruiken we een kaart en zoeken we naar verkeersborden om ons langs de juiste route te leiden. Het leven dat we leven is een reis, en God heeft ons tekenen gegeven om ons te leiden. Zijn leiding is te vinden in de Schrift, die betrouwbaarder is dan welke wegenkaart ook die je ooit zult gebruiken. Wegen kunnen in de loop van de tijd veranderen, maar Gods woord verandert nooit.

 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)

Profetie is een teken dat gegeven is, zodat we kunnen weten waar we ons in de geschiedenis bevinden. Als we op Gods woord vertrouwen en op zoek gaan naar de tekenen, dan heeft Hij ervoor gezorgd dat onze reis in het leven minder verraderlijk zal zijn.

Profetie is een groot deel van de Schrift. Als God niet wilde dat we wisten wat er voor ons lag, zou Hij het niet in de Schrift hebben opgenomen. De profetie voorspelde dat de Israëlische natie verspreid zou worden, maar weer als één natie zou worden verzameld, en dat is gebeurd. Ezechiël vertelt over een grote oorlog en vandaag de dag zien we dat de genoemde naties samenkomen. Jesaja vertelt over de totale vernietiging van Damascus, die elk moment kan plaatsvinden.

Als je naar het nieuws luistert en het door de Schrift heen filtert, zul je zien dat we in zeer spannende tijden leven. Het kijken naar de tekenen vertelt ons wat er binnenkort gaat gebeuren, en ze wijzen allemaal op het feit dat de laatste zeven jaar geschiedenis nabij is. Dat betekent dat de Opname nóg dichterbij is. Laat ik een illustratie geven:

Mijn dochter en ik gaan af en toe naar een film in de stad Sullivan. Als we langs de snelweg rijden, zien we borden die ons vertellen dat St. Louis dichterbij komt. We willen niet naar St. Louis, maar door die borden te bekijken, weten we dat Sullivan ook dichterbij komt. We weten dat Sullivan niet in het midden van St. Louis ligt en niet aan de andere kant van St. Louis, maar voordat we in St. Louis zijn. Denk aan Daniëls 70e week als aan St. Louis en Sullivan inzake de Opname. De nabijheid van Sullivan bij St. Louis heeft niets te maken met wat wij geloven, maar alleen met de feiten. De feiten van de eindtijd zijn te vinden in de Schrift.

Christenen zullen voorafgaand aan de 70e week van Daniël in de opname naar huis worden gebracht. Nu de tekenen van de Grote Verdrukking naderen, weten we dat de opname vóór die tijd zal plaatsvinden. Een "beeld" hiervan is te vinden in Genesis. Henoch is een soort beeld van christenen, en hij is door God opgenomen vóórafgaand aan het oordeel van de zondvloed.

 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. (Genesis 5:24)

Net als Henoch zullen christenen worden opgenomen voordat Gods laatste oordeel wordt geveld.

De Farizeeën zijn altijd een goed voorbeeld van hoe je je niet moet gedragen. Zij kenden de wet en de profeten (het Oude Testament) maar wilden niet geloven dat deze in hun tijd werd vervuld. Net als de studenten in het seminarie van vandaag, bestudeerden zij de Schrift. De Farizeeën zochten naar tekenen van de Messias maar kozen ervoor om blind te blijven voor de feiten. Jezus vervulde honderden profetieën tijdens Zijn eerste komst. Micha 5:2 vertelde bijvoorbeeld waar Hij geboren zou worden, Jesaja 7:14 onthulde dat Hij uit een maagd geboren zou worden, enzovoort. Toch wilden de Farizeeën de tekenen niet geloven. Jezus genas veel mensen, maar de Farizeeën probeerden Hem gewoon in diskrediet te brengen. De tekenen die zij hadden gezien waren niet genoeg voor hen, en zij kozen ervoor om in onwetendheid te leven in plaats van de tijden te begrijpen waarin zij leefden.

Veel predikanten hebben dezelfde houding. Zij wijzen op het vers dat Jezus citeert als zeggende: "Een goddeloze en overspelige generatie zoekt een teken..." (Matteüs 16:4a).

Niet alleen wordt dit uit zijn context gehaald, maar de rest van het vers wordt genegeerd. Jezus wist dat meer tekenen de ogen van de Farizeeën niet zouden openen voor de waarheid. In de vorige verzen berispte Hij hen omdat ze in staat waren om de tekenen met betrekking tot het weer wel te lezen, maar niet in staat was om de tekenen van de tijd te onderscheiden.

 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matteüs 16:2-3)

Hij vertelde hen dat er een ander teken voor hen zou zijn:

 ...maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg (Matteüs 16:4b).

Wat was het teken van Jona? Zoals Jona 3 dagen en nachten in de buik van de walvis had doorgebracht, zo zou Jezus 3 dagen en nachten in het hart van de aarde doorbrengen na Zijn kruisiging. De Farizeeën kozen voor blindheid en wilden hun verkeerde interpretatie van de Schrift niet loslaten. We kunnen zo druk op zoek gaan naar tekenen dat we de realiteit van wat die tekenen aangeven missen.

Vandaag de dag zoeken mensen naar veel tekenen in het leven, maar negeren ze de belangrijkste tekenen van allemaal... de tekenen der tijd. Wetenschappers zoeken naar tekenen van leven in de verre uithoeken van de kosmos. De katholieke kerk heeft zich ook aangesloten bij de zoektocht naar buitenaards leven, zoals blijkt uit hun activiteiten op de berg Graham in Arizona. De altijd misleidende leiders van de katholieke kerk hebben verklaard dat vreemde levensvormen gedoopt kunnen worden en waarschijnlijk zuiverder zijn dan mensen. Lees uw Bijbel. Jezus werd mens en gaf Zijn leven om mensen te verlossen.

 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen (Hebreeën 2:16-17).

Zij zijn op zoek naar de verkeerde tekenen. Jezus noemde enkele tekenen die wijzen op het einde van de tijd. Aardbevingen zullen toenemen, oorlogen en geruchten over oorlogen zullen overal de kop opsteken, de harten van de mensen zullen koud worden, er zullen valse leraren opstaan, en de lijst gaat verder. Deze dingen zijn altijd al gebeurd, maar niet zoals vandaag. De kracht en het aantal aardbevingen zijn gestaag toegenomen. Het is moeilijk om een natie te bedenken die niet verwikkeld is in een oorlog, inclusief de interne strijd. De hevige misdaden waaronder abortus nemen toe en tonen de kilte en de boosaardigheid die de wereld van vandaag doordringt. De tekenen tonen ons allemaal aan dat het einde der tijden nadert. Naarmate de dagen donkerder worden, moeten we dichter bij het Licht van de wereld komen: Jezus Christus.

Hoe bereiden we ons voor? Veel mensen moedigen ons aan om voorraden aan te leggen voor de lange termijn. Dat is geen slecht idee. Ik probeer extra voedsel en water bij de hand te houden, want in de winter is het niet ongebruikelijk dat ik ingesneeuwd ben en niet in staat om een week of wat naar de winkel te gaan. Mijn waterleidingen bevriezen soms, dus ik bewaar flessenwater voor het geval dat het water bevriest. De mensen die aandringen op een grote voorraad voedsel om jaren mee te kunnen gaan, zijn meestal degenen die denken dat ze door de Grote Verdrukking heen moeten leven. Het leven zal erger zijn dan ooit tevoren in die tijd. Maar alleen niet-christenen zullen met die laatste week te maken krijgen.

De tekenen lijken zeer snel te gaan en de profetie zal spoedig tot een hoogtepunt komen. De een-wereld-munt komt steeds dichterbij. In plaats van franken en ponden gebruiken de meeste Europese landen de euro. Erger nog, mensen krijgen een chip geïmplanteerd die slechts een zwaai van de hand nodig heeft om rekeningen te betalen, voedsel te kopen en auto's te starten.

 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam (Openbaring 13:16-17).

Bereidt die chip de weg voor voor het merkteken? Zou kunstmatige intelligentie de weg kunnen effenen voor de eindtijdgebeurtenissen? Ik ben ervan overtuigd dat we heel dicht bij de Verdrukking zijn, en nog dichter bij de Opname.

Nogmaals, ik vraag me af hoe we ons voorbereiden? Er groeit een geest van angst onder christenen, en dat is van Satan, niet van God.

 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7).

Velen zien de tekenen en weten dat de Verdrukking nabij is, maar geloven God niet als Hij zegt dat Christenen de laatste zeven jaar het oordeel van die laatste periode van zeven jaar niet onder ogen zullen zien. De enige manier om je voor te bereiden op die laatste periode waarin Gods toorn over de bewoners van de aarde wordt uitgestort, is om hier niet te zijn. Alleen geloof in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus zal het eeuwige leven met Hem garanderen, en dat geloof belooft dat Christenen Gods toorn niet onder ogen zullen zien.

 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. (1 Tessalonicenzen 5:9-10)

Als u uw leven aan Jezus geeft, wordt u vóór de Verdrukking thuis geroepen. Dat betekent niet dat het leven op aarde vóór die tijd vrij zal zijn van problemen en vervolging, maar wat we vandaag de dag onder ogen zien is niets vergeleken met waar we voor weggenomen zullen worden.

Die laatste periode van 7 jaar is geen oordeel over christenen. Jezus heeft de prijs betaald voor onze verlossing en heeft ons oordeel op Zich genomen. Als we de tekenen lezen en weten wat er komt, moeten christenen dichter bij elkaar komen.

 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10:24-25)

Ieder van ons moet ook naar zijn eigen leven kijken om er zeker van te zijn dat we onze eeuwigheid werkelijk in de handen van Christus hebben gelegd. Wij hebben vrijheid in Christus, maar als je de zonde kunt omarmen zonder gewetensverlies, dan moet je je misschien afvragen of je het echt meende toen je zei dat je Christus accepteerde. Als je twijfels hebt, keer je dan vandaag om in je denken en sta Christus toe om je te veranderen.

Als we de tekenen van de tijd in de gaten houden, moeten we ook de urgentie voelen om voor de verlorenen te getuigen. Vandaag de dag staat de deur nog steeds open voor iedereen om Christus te aanvaarden voor de verlossing, maar er zal tenslotte één laatste bekering zijn voordat de opname plaatsvindt. Jij mag degene zijn die die laatste persoon naar Christus leidt. Wat een opwinding zou dat zijn!

 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan (Romeinen 11:25).

Getuige zijn moet hoe dan ook dringend zijn. We kijken met grote verwachting uit naar de Opname, maar de persoon die u tot een verlossend geloof in Christus hebt geleid, zou wel eens een dodelijk ongeluk kunnen krijgen of een plotselinge hartaanval kunnen krijgen. Eeuwigheid hangt af van wat je gelooft, niet van hoe volmaakt je je gedraagt.

Zoek de tekenen en kom dichter bij God. Alleen Hij kan ons goed begeleiden in deze laatste dagen.

God zegene u allen,

Nathele Graham

twotug@embarqmail.com

Bron: Looking For Signs :: By Nathele Graham - Rapture Ready