www.wimjongman.nl

(homepagina)

Trump kan de bouw van de derde tempel starten als hoofd van Edom.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 5 augustus 2019

 "Aldus zei koning Kores van Perzië: De God van de hemel heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven en mij opgedragen een huis te bouwen in Jerushalayim, dat in Jehuda ligt. Ezra 1:2 (De Israëlische Bijbel™)

( )

De Amerikaanse president Donald Trump bidt op 22 mei 2017 bij de Western Wall, de heiligste gebedslocatie van het jodendom in de oude stad Jeruzalem. (Nati Shohat/Flash90)

Joodse bronnen suggereren dat de alliantie tussen de V.S. en Israël het profetische einde der dagen is waarin Esau en Jakob samenkomen als een prelude op de bouw van de Derde Tempel. Sommige deskundigen geloven dat President Trump voldoet aan veel van de vereisten als zijnde de leider van de Edom die dit mogelijk zal maken.

Afgezanten van Trump

Twee weken geleden verschenen twee religieuze Joden voor Rabbi Cham Kanievsky, een van de meest invloedrijke rabbijnen van deze generatie. De afgezanten zouden een navorsingsverzoek van President Trump hebben gehad, waarin hij vroeg wanneer de Moshiach (Messias) zal komen. De rabbijn ontweek de vraag en vroeg in plaats daarvan wanneer de Amerikaanse Joden in Israël zullen komen wonen.

Velen waren sceptisch over het verhaal en verwierpen het idee dat Trump, een christen, bij een Joodse rabbijn navraag zou doen over de Messias. Maar Trump, als niet-joodse leider van de VS, heeft een voorzegde rol te spelen in de bouw van de Tempel en daarom vroeg hij ernaar. Trump wilde weten wanneer hij deze rol zou moeten vervullen.

Trump als de hedendaagse Cyrus

Deze verwachting met betrekking tot Trump werd voor het eerst uitgedrukt door het Sanhedrin na zijn verkiezing, toen ze hem vergeleken met de Perzische Koning Kores die door God bevolen werd om de bouw van de Tweede Tempel te vergemakkelijken, specifiek omdat hij invloed had op de wereldpolitiek.

Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Ezra 1:2 (HSV)

De vergelijking was zo treffend dat het werd aanvaard door de Israëlische premier Netanyahu, die ook de Amerikaanse president vergeleek met de Perzische koning.

De bouw van de Derde Tempel zal worden geïnitieerd door de 70 Naties.

Rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het Sanhedrin, merkte op dat de rol van Trump in de bouw van de Derde Tempel van essentieel belang is voor zoveel mensen betreffende kwesties die de hele wereld bezighouden.

"Trump kan de naties van de wereld naar een wereldvrede leiden door de bouw van de Tempel, als de bron van de vrede," legde Rabbi Weiss uit. "Dit zal de schandelijke resoluties van de Verenigde Naties, die de oorzaak zijn van het toenemende kwaad in de wereld, compenseren".

Het Sanhedrin werkt momenteel aan de oprichting van een organisatie van 70 landen in Jeruzalem om de Verenigde Naties te vervangen.

"De Joden zullen de feitelijke bouw van de Derde Tempel doen, maar om ervoor te zorgen dat de Derde Tempel een Gebedshuis voor alle naties wordt, moeten de naties een rol spelen in de creatie ervan," legde Rabbi Weiss uit. "De problemen waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft, zijn kwesties die alleen door een hoger niveau van internationale discussie en samenwerking kunnen worden aangepakt. De inspanningen om nationale identiteiten en nationale grenzen uit te wissen staan hier haaks op en het is deze 'nieuwe wereldorde' waartegen Trump moet strijden. De oplossing is de Derde Tempel als Gebedshuis voor alle naties en de Organisatie van 70 Naties, die beide vereisen dat de naties hun unieke identiteit tot uitdrukking brengen".

Rabbi Weiss benadrukte dat het concept van internationale samenwerking gebaseerd is op het universele verbond dat God met Noach heeft gesloten, dat de 70 landen heeft opgericht en de deelname van alle landen vereist.

"Net als het verbond dat God met de Joden heeft gesloten, is dit verbond eeuwig," zei Rabbi Weiss. "Zoals het verbond met Abraham consequenties had voor het welzijn van de Joden, als zij zich aan het verbond hielden, zo heeft het verbond met de naties ook reële gevolgen. God beloofde Noach dat hij geen nieuwe vloedgolf van water zou brengen, maar de Midrasj leert ons dat, net als met Sodom en Gomorra, de naties verantwoordelijk worden gehouden voor hun aandeel in het Noachitische-verbond.

"Trump moet zijn rol als leider in de universele terugkeer naar dit verbond op zich nemen," zei Rabbi Weiss. "Hij begon dit door de anti-Bijbelse Verenigde Naties te verwerpen, maar net als Cyrus moet hij de wereld in de richting van de Tempel sturen. Zoals Abraham bij Hasjem (God, letterlijk 'de naam') smeekte om de niet-Joden van Sodom en Gomorra te redden, zo pleiten en bidden wij dat Trump de naties naar Jeruzalem zal laten keren; in hun eigen belang.

Hooglied: De eed van de 70 landen om deel te nemen aan de bouw van de Derde Tempel.

Rabbi Yoel Schwartz, het hoofd van het Noachide Court van het Sanhedrin en een zeer gerespecteerde Torah autoriteit, benadrukte dat de naties van de wereld een voorspelde rol hebben in de bouw van de tempel. Hij baseerde deze mening op een Midrasjische (homiletische leringen) traditie van een vers in het Hooglied.

 Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. Hooglied 2:7

De term "Ik bezweer u dochters van Jeruzalem" wordt vier keer herhaald in het Hooglied en de term "dochters" (banot) kan ook vertaald worden als "gebouwden".

"De Midrash leert dat de niet-Joden de 'dochters van Jeruzalem' zijn die een eed hebben afgelegd om de bouw van de Derde Tempel in te leiden en nadat zij zijn begonnen, zullen wij ons aansluiten bij hun inspanningen," legde Rabbi Schwartz uit. "Trump gaat zeker in deze richting.

Christenen die berouw hebben over de vernietiging van de Tweede Tempel

Een andere rabbijn die gelooft dat de Amerikaanse president een belangrijke rol zal spelen in de bouw van de derde tempel is Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Zion. Rabbi Berger benadrukte dat het essentieel is dat president Trump, als christen, een rol speelt in de bouw van de Derde Tempel.

Rabbi Berger citeerde Rabbi Bahya ben Asher ibn Halawa, een 13e-eeuwse Spaanse bijbelcommentator, ook bekend als "Rabbeinu Behaye". De middeleeuwse geleerde schreef dat "de eerste en tweede tempel werden gebouwd door de nakomelingen van koning David, maar dat de derde tempel in de toekomst zal worden gebouwd door afstammelingen van Edom". Rabbi Berger benadrukte dat deze bronnen expliciet stellen dat de Derde Tempel gebouwd zal worden door de afstammelingen van Rome, d.w.z. het christendom.

"Rabbeinu Behaye legde uit dat dit een tikkoen (herstel) is," zei Rabbi Berger. "Rome vernietigde de Tweede Tempel, dus Rome's nakomelingen, de christenen, gaan dit veranderen door deel te nemen aan het toebrengen van de Derde Tempel.

"Net als Cyrus is Trumps verbinding met de Messias dat hij een rol zal spelen in een van de belangrijkste functies van de Messias. Hij zal de weg vrijmaken voor de bouw van de Derde Tempel. Trump zal de bouw van de Tempel niet persoonlijk als verdienste doen," vervolgde hij. "Net als Kores zal hij de weg vrijmaken voor mensen die met de bouw zullen beginnen, en wanneer de tijd rijp is, zal de Derde Tempel uit de hemel neerdalen."

"Geen enkele leider in de geschiedenis heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van de Joden en Israël", zo wees hij hierop. "Hij heeft al een grote tikkoen (herstel) voor de christenen gecreëerd door zijn ongekende relatie met Jeruzalem. Trump is de vertegenwoordiger van Edom die dat laatste historische herstel voor zijn hele natie zal uitvoeren door de bouw van de Tempel".

Bron: Trump could Initiate Building of Third Temple as Head of Edom -