www.wimjongman.nl

(homepagina)

Openbaring 1:7 Vernietigt de vervangingstheologie

Ron Cantor - 4 april 2019

()

De vervangingstheologie of het supersessionisme leert dat het Nieuwe Verbond door Jezus het Oude Verbond vervangt, dat uitsluitend met het Joodse volk werd gesloten. De Kerk is het nieuwe Israël. Gods verbond met Israël, ondanks het feit dat het in het Oude en Nieuwe Verbond keer op keer wordt herbevestigd, is nu van nul en generlei waarde, volgens hun overtuiging. De Joden hebben dat verbond verbroken en God is voor altijd met hen klaar.

Individuele Joden kunnen redding vinden in Jezus, maar Gods plannen voor Israël (als natie) zijn vervangen door Zijn plan voor de kerk. Alle beloften van zegening aan Israël in het Oude Verbond behoren nu toe aan de kerk.

Spaak in het wiel

Er is echter een kleine passage in het eerste hoofdstuk van Openbaring die een spaak in het wiel van de vervangingstheologie steekt:

"Kijk, hij komt met de wolken" en
"elk oog zal hem zien,
zelfs degenen die hem hebben doorboord";
en alle volken op aarde "zullen om Hem rouwen".
Zo zal het zijn! Amen. (Openb. 1:7)

Dit zijn de openingswoorden van Johannes voor de zeven kerken in Azië. Dit is geschreven in een tijd waarin er een veel diepere eenheid was dan vandaag de dag. Je zou eenvoudigweg naar de kerk in Efeze kunnen schrijven en weten dat alle gelovigen in Efeze daarbij zouden horen.

Bij het spreken over de komst van Jeshua, put Johannes uit de woorden van de Hebreeuwse profeten, Daniël en Zacharia. Eerst citeert hij Daniël:

"Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan." (Dan. 7:13-14)

Voor degenen die de vervangingstheologie omarmen, is deze eerste verwijzing naar de Hebreeuwse profeten niet zo problematisch. Zelfs als God Israël heeft afgewezen ten gunste van de kerk, komt Jeshua nog steeds terug op de wolken. Maar de tweede verwijzing, in Zacharia, wijst duidelijk naar de Joodse mensen in Jeruzalem die Jeshua erkennen.

"Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene." (Zach. 12:10)

Dit komt zeer dicht in de buurt van Johannes' woorden.

De hele aarde of heel Israël?

Je zou kunnen zeggen: "Maar het zegt alle volkeren op aarde, niet alleen Israël." Misschien, maar sommige geleerden interpreteren het Grieks anders. In het Grieks staat hier letterlijk niet volkeren op aarde, maar stammen van het land. Dr. David Stern, redacteur van de Complete Joodse Bijbel vertaalt het op deze manier: "Alle stammen van het Land zullen om hem rouwen".

Hij concludeert, net als andere geleerden, dat het woord "Land" dat hier wordt gebruikt specifiek voor het "Land van Israël" is. In het Hebreeuws verwijzen we vaak naar Israël als eenvoudigweg Ha'aretz - het Land. In feite wordt deze uitdrukking nog vaker gebruikt dan de naam Israël. Als ik een vriend wil vragen of hij in het land is, zou dat net zo natuurlijk zijn, zo niet meer, voor mij om te zeggen: Ata b'aretz? Bent u in het land? Dat zou natuurlijker zijn dan de vraag of iemand in Israël is.

Natuurlijk staat dit op één lijn met Romeinen 11:26 dat een nationale opwekking in Israël voorspelt, "en dit, heel Israël zal gered worden," na "de volheid van de heidenen". (v. 25) Zonder al te diep in te gaan op de profetie, denken sommigen dat de volheid van de heidenen het einde is van de wereldheerschappij door de naties onder de antichrist, terwijl anderen, zoals ik, het zien als het Evangelie dat elke natie raakt - iets wat volgens Matteüs 24:14 moet gebeuren voordat Jeshua terugkeert. Beide theorieën zetten deze massale Joodse opwekking vlak voor, of zelfs bij de terugkeer van Jeshua.

Johannes citeert Zacharia en zegt dat bij de komst van Jeshua degenen die hem in het land Israël hebben doorboord, zullen treuren om dit feit en het zal leiden tot een nationale opwekking (zie Zach. 13:1). Ook al is het mogelijk dat elk oog over de hele wereld Jeshua bovennatuurlijk ziet aankomen, het is een feit dat de "inwoners van Jeruzalem" (Zach 12:10a) Hem zullen zien als Hij specifiek terugkeert naar de Olijfberg (Zach 14:3-4) net ten oosten van de stad.

Op zijn minst heeft het een dubbele betekenis, zoals een profetie dat vaak heeft, van het Joodse volk dat Hem ziet en ontvangt, evenals mensen over de hele wereld.

Johannes en de Hebreeuwse profeten

Uit dit vers kunnen we concluderen dat Johannes de profetieën van de Hebreeuwse profeten bevestigt:

  1. Hij komt in de wolken.
  2. De mensen van Jeruzalem zullen Hem zien.
  3. Zij zullen rouwen om hun vroegere afwijzing van Hem.
  4. Hij keert terug naar het fysieke, nationale Israël.
  5. Zij ontvangen hem (zoals Jeshua in Matt. 23:39 zegt: "Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer").

Dit weerlegt de vervangingstheologie, die geen plaats heeft voor een eindtijd-opwekking in Israël welke de profeten steeds weer voorspelden (omdat vervangingstheologie helemaal geen plaats heeft voor Israël). Je zou denken dat zowel het feit dat Israël is hersteld als natie (zoals de profeten zeiden) en dat het Joodse volk zich meer en meer tot Jeshua wendt (zoals de profeten zeiden), ertoe zou leiden dat zij die geloven dat God klaar is met Israël, hun standpunt zullen heroverwegen. We bidden ervoor dat zij dat doen.

Bron: Revelation 1:7 Destroys Replacement Theology | Messiah's Mandate