www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus. Openbaring 19:10 (NLT)

Brexit en Daniels Laatste Rijk

()

Al tientallen jaren speculeren christenen over de vraag of de Europese Unie wel of niet het laatste wereldrijk is dat in de Bijbel wordt geschetst. Het Boek Daniël en het Boek Openbaring wijzen op een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk dat in de eindtijd zal verschijnen (Daniël 7:23; Openbaring 17:10). Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben profetie-onderzoekers zorgvuldig aandacht besteed aan de langzame en gestage eenwording van West-Europa. Onderweg daarnaartoe heeft die inspanning te maken gekregen met talrijke wegversperringen. Deze omvatten ruzies over een enkele munt, handelsbescherming, schuldhulp en andere kwesties. Een van de laatste ruzies is een poging van een land om te vertrekken.

In een referendum in juni 2016 kozen de kiezers in het Verenigd Koninkrijk ervoor om de Europese Unie te verlaten. De media bestempelden de Britse exitstem als "Brexit", "Britse exit", en velen kondigden al snel de dood van de Europese Unie aan in de overtuiging dat die stemming ook andere landen ertoe zou aanzetten om de Europese Unie te verlaten. Maar is dit de meest waarschijnlijke uitkomst? Nee. Als er al iets is, dan is de Brexit slechts een andere indicatie dat bijbelse profetiestudenten gelijk hebben als ze de EU vergelijken met het herleefde Romeinse Rijk van Daniël.

Het laatste nieuws over de Brexit

Bijna drie jaar nadat het Verenigd Koninkrijk de wereld heeft geschokt door "ja" te stemmen voor het verlaten van de EU, zijn ze nog steeds niet vertrokken. Maandenlang heeft het Britse parlement het Brexit-pakket van premier Teresa May verworpen. Sommige anti-Brexit-politici geloven dat ze voor onbepaalde tijd het maken van een deal om de Europese Unie te verlaten kunnen uitstellen, of een nieuw referendum te organiseren. Als dat zo is, zal het Verenigd Koninkrijk misschien nooit ontsnappen uit de bol van de gigantische Europese superstaat. Maar zelfs als ze dat wel doen, betekent dit niet dat de EU niet het herleefde Romeinse Rijk is dat in de Bijbel wordt genoemd.

Terwijl sommige mensen denken dat de Brexit een stap terug is voor de Bijbelse profetie, denk ik dat het juist het tegenovergestelde is. Voor mij is Brexit de zoveelste reden om te geloven dat een of andere vorm van de EU het geprofeteerde laatste rijk van Daniël zal worden. Waarom? Omdat de kenmerken van de EU overeenkomen met die van het rijk wat Daniel beschrijft.

De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat dit laatste wereldrijk een koninkrijk zal zijn:

Een wereldwijd imperium

Terwijl ik dit artikel schrijf, is er geen imperium dat heerst over de hele wereld. En dat geldt ook voor een wereldrijk van tien landen of tien koningen. De EU in haar huidige vorm is dus niet het wereldrijk van Daniel. Dit betekent echter niet dat het niet dat rijk zal worden. Waarschijnlijk is dit een vroeg stadium van wat het wereldimperium van de Antichrist zal worden. Waarom? Nogmaals, omdat het past bij elk van de hierboven geschetste kenmerken. Het rijk van de Antichrist zal dit zijn:

1) Een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk - Het wereldrijk uit het visioen van Daniël is gebouwd op de as van het oude Romeinse Rijk. Waarom zeg ik dit? Ten eerste, de heerser van dit wereldrijk is de Antichrist. Volgens Daniël zal de Antichrist voortkomen uit de natie waarvan de legers de Tempel en Jeruzalem in 70 na Christus hebben vernietigd (Daniël 9:26). Die natie was Rome. De heerser van het wereldrijk zal dus uit Rome komen.

Ten tweede, bij het uitleggen van de droom van Nebukadnezar, beschreef Daniël vijf rijken die Israël zullen regeren voordat Jezus terugkeert. Die rijken waren Babylon, Medo-Perzië, Griekenland, Rome, en een alliantie van tien landen (Daniël 2:36-45). Hij beschrijft achtereenvolgens elk koninkrijk, maar maakt geen onderscheid tussen het vierde koninkrijk en de tien-landen-alliantie (Daniël 2:40-43). Met andere woorden, de tien-landen-alliantie wordt een nieuwe vorm van het vierde koninkrijk - Rome.

Later heeft Daniël een andere visioen. Deze keer ziet hij vier beesten, die elk een wereldmacht vertegenwoordigen die Israël zal veroveren (Daniël 7). We weten dat het vierde beest Rome is, want dat verovert het derde beest, Griekenland (Daniël 7:6). Maar we weten ook dat het terug zal komen. Waarom? Omdat het "de hele aarde zal regeren" (Daniël 7:23), en het zal worden geregeerd door de Antichrist (Daniël 7:24-25). Rome regeerde niet over de hele aarde en werd ook niet geregeerd door de Antichrist. Ook wordt dit rijk opnieuw beschreven als een tien-landen-alliantie (Daniël 7:20), en het oude Romeinse Rijk heeft nooit de vorm van een tien-landen-alliantie aangenomen.

Vandaag de dag zit de EU op de as van het oude Romeinse Rijk. Het oude Rome bezette bijna alle delen van de huidige lidstaten van de EU, waaronder Italië - de thuishaven van Rome zelf.

>2) Een alliantie van zwakke en sterke naties - Het wereldrijk dat Daniel beschreef, zal een groep van zwakke en sterke naties zijn. Beschrijft dit de EU? Ja. Terwijl ik dit schrijf, bevat de EU de 4e, 5e en 6e grootste economieën ter wereld (Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Het bevat ook de 98e, 102e en 124e economie van de wereld (Estland, IJsland en Malta).

Wat de militaire uitgaven betreft, telt de EU de 6e, 7e, 9e en 12e grootste militairen machten ter wereld (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië). Maar het bevat ook de 80e, 87e, 91e en 93e macht van de wereld (Bulgarije, Litouwen, Estland en Letland).

Alleen is geen enkele natie van de EU een wereldmacht. Samen zijn zij de grootste economische macht ter wereld. Samen staan hun militaire uitgaven op de tweede plaats, alleen na de Verenigde Staten. In feite hebben verschillende Europese politici opgeroepen tot een EU-leger. Twijfel er niet aan - de EU is een supermacht. Het is een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk dat bestaat uit zwakke en sterke naties. En dit is wat de Bijbel zegt dat zal bestaan vlak voordat Jezus terugkeert.

3) Een verdeelde alliantie, losjes samen gehouden - Ook het beschreven wereldrijk van Daniël zal worden verdeeld (Daniël 2:41). Het zal worstelen om zichzelf bij elkaar te houden, net zoals ijzer en klei worstelen om zichzelf bij elkaar te houden (Daniël 2:43). Zien we dit soort allianties als we naar de EU kijken? Absoluut!

Sinds haar ontstaan is de EU een vreemde verzameling van politici, regeringen, economieën, valuta's en militairen. Van de Schuman-verklaring in 1950 tot aan het Verdrag van Lissabon in 2007 werd de opkomst van de EU gekenmerkt door een strijd om maar overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties. Het gaat onder meer om argumenten over een gemeenschappelijke munt (het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben zich teruggetrokken), meningsverschillen over hoe om te gaan met schuldencrises (de Griekse reddingsoperaties) en geschillen over open grenzen (de Syrische vluchtelingencrisis). Bij elke stap in de goede richting heeft de EU moeite gehad om te overleven.

En dit is het waar de Brexit aan de orde komt. Critici wijzen op de Brexit als een bewijs dat de EU niet het komende wereldrijk is. Maar het tegendeel is waar. De Brexit is slechts het laatste voorbeeld van de strijd van de EU om bij elkaar te blijven, "net zoals ijzer en klei niet bij elkaar blijven". In het referendum van juni 2016 stemden de burgers van het Verenigd Koninkrijk voor vertrek. Bijna drie jaar later zijn ze nog steeds niet vertrokken. Zullen ze ooit vertrekken? Ik weet het niet. Maakt het uit? Ik denk van niet. Omdat de Brexit een perfect voorbeeld is van waarom de EU een "verdeeld verbond" is (Daniel 2:41). Het is een unie van zwakke en sterke landen die worstelen om zich te verenigen (Daniël 2:43). Dit is precies hoe de Bijbel het laatste wereldrijk beschreef.

Wat nu?

Een formele Britse uittreding uit de Europese Unie was gepland voor 29 maart. Nadat het Britse parlement het nog maar weer eens niet eens was geworden over een exitplan, stemden de leden om de terugtrekking uit te stellen tot 30 juni. Maar zo eenvoudig is het niet. Tenzij de EU instemt met een verlenging, blijft de deadline van 29 maart van kracht. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk de EU zou kunnen verlaten zonder een exit deal. Zo'n scenario zou de Britse economie en mogelijk ook de wereldeconomie kunnen verwoesten. Vanwege de dreiging van een economische ramp roepen sommige politici op tot een nieuw referendum of zelfs een parlementaire stemming om de wil van het volk teniet te doen. Als zij hun zin krijgen, kan de Brexit helemaal worden geschrapt.

Al deze volatiliteit maakt het waarschijnlijker dat de EU een vroege fase is van de alliantie die Daniel beschrijft. Het is het spiegelbeeld van het herleefde Romeinse Rijk waarvan de Bijbel zegt dat het in de laatste dagen zal verschijnen (Daniël 2:40-43, Daniël 7:23-24). Het bestaat uit zwakke en sterke naties (Daniël 2:42). Het is verdeeld tegen zichzelf (Daniël 2:41), en de inspanning van deze naties om samen te komen en zichzelf te versterken is vluchtig en onstabiel (Daniël 2:43). Deze Bijbelverzen lijken veel op de EU, nietwaar? Ik denk van wel. De Brexit is niet het einde van de EU. Het is gewoon de laatste gebeurtenis die wijst op de opkomst van Daniels wereldrijk. Het is een nieuw teken dat Jezus komt!

Gelooft u dat de Europese Unie het herleefde Romeinse Rijk is (Daniël 2:40-43), zoals de Bijbel beschrijft?

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, March 2019