www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gezegende zekerheid: Gids Klaar voor Opname

15 maart 2019 - door Stephanie Dawn

( )

Bent u klaar om Jezus te ontmoeten? VANDAAG?

 En nu, geliefde kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. (1 Johannes 2:28)

Er is een eenmalige kans om de dood te omzeilen, en die spoedig komt. Het is de enige kans om te ONTSNAPPEN aan wat er op deze aarde zal komen: wereldwijde aardbevingen, hongersnood, besmettelijke ziekten, asteroïden, giftig water, vulkaanuitbarstingen, uithongering, oorlogen, economische ineenstorting, overheidscontroles op steroïden.

Veel mensen die de Bijbelse profetie bestuderen (waaronder wij in deze bediening) geloven dat een aantal profetische gebeurtenissen in de zeer nabije toekomst zullen worden vervuld. Dit omvat ook Jezus Christus die al zijn ware volgelingen naar de hemel roept. Velen van u kijken reikhalzend uit naar deze gebeurtenis en wachten erop!

Hoe zit het met u? WEET u dat u zult worden geroepen?

We hebben niet veel tijd meer over! Alarmerend? Dat geloof ik niet. We zouden er dichterbij kunnen zijn dan u denkt. Bekijk deze grote profetische mijlpalen! Wat betreft hetgeen er op aarde gaat gebeuren, is hier een overzicht van de dingen die komen gaan (het is erger dan u denkt).

Iedereen die met zijn mond belijdt dat Jezus de Heer is en in zijn hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt - zij zullen worden gered. De ware Kerk - het onzichtbare lichaam van Christus, allen die wedergeboren en verzegeld zijn door de Heilige Geest - zullen aan al deze dingen ontsnappen!

 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:4-5)

( )

De God die jou gemaakt heeft, de God die jou meer liefheeft dan je kunt begrijpen, roept tot je hart.

Broeders en zusters in Christus - lieve familie - hoor mij alstublieft. Ik spreek tot ieder van u uit liefde! Blijft u alstublieft met mij bezig tot het eind van dit artikel, aangezien het zwaar op mijn hart drukt om het te schrijven. Het is zo belangrijk voor mij dat ieder van u veilig is in uw redding en klaar is voor de opname. Het is uit diepe zorg en bezorgdheid dat ik mijn hart voor u uitstort. De vraag die ik u moet stellen, is deze - hebt u er alle vertrouwen in dat als Jezus Zijn Gemeente vandaag naar huis zou roepen, dat u dan niet achtergelaten zou worden? Ik wil niet dat u alleen maar zegt: "Natuurlijk ben ik er zeker van!", maar dat u uw hart echt onderzoekt. Test uzelf!

 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. (2 Korintiërs 13:5)

 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matteüs 10:32-33)

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.(Lucas 21:36)

Zijn uw hoofd en hart het met elkaar eens? Heeft uw geloof in Jezus u veranderd, van binnenuit? Wordt u getransformeerd, aan Christus gelijk? Blijft u in Christus? Onderzoek uw eigen hart, niet dat van iemand anders. De harten van andere mensen, dat gaat tussen hen en God.

Laat me vooraf duidelijk zijn dat we onze redding op geen enkele manier kunnen verdienen of behouden. Er is niets - helemaal niets - dat we kunnen doen om onze verlossing te "verdienen". Hetzelfde geldt voor de opname. We verdienen het niet, en we kunnen het niet verdienen! We verdienen Gods toorn, zowel nu als voor altijd!

Soms houden mensen niet van dat hulpeloze gevoel dat ze niet in staat zijn om hun eigen redding te verdienen of te behouden, dus voegen ze tradities en werken toe in een poging om het "te meten". Ze willen het gevoel hebben dat ze enige controle over het proces hebben (als ik X en Y doe, dan ben ik "goed genoeg"; omgekeerd, als ik X en Y NIET doe, ben ik NIET "goed genoeg"). Op dezelfde manier voelen sommige mensen zich niet waardig om te ontsnappen aan wat komen gaat (de tijd van de "verdrukking") - ze voelen zich niet "goed genoeg" (of ze denken niet dat we "goed genoeg" zijn!). Ze denken dus dat we een beetje - of misschien wel veel - moeten lijden voordat we "redding" waardig zijn. Er kan een diepgeworteld onbewust verlangen zijn om te betalen voor iemands slechtheid. Deze gevoelde behoefte aan straf heeft vaak zijn wortels in de kindertijd.

Hoe zit het met u? Kunt u begrijpen dat God u redt en u zal wegnemen ondanks uw slechtheid? Kunt u Zijn barmhartigheid begrijpen door het bloed van Christus, dat straf richting u voorkomt zowel tijdens Zijn aardse toorn als Zijn eeuwige toorn?

Mijn geliefden, wij hebben geen controle. Wij zijn volledig, volstrekt, totaal en hulpeloos afhankelijk van Jezus voor verlossing en opname. Geen enkele hoeveelheid lijden, beproevingen, of zelfs een dood als martelaar... het zou ons ook dan niet waardig maken! We hebben de kracht om aan al deze dingen te ontsnappen door het bloed van Jezus, dat ons bekleedt met Zijn gerechtigheid!

 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. (Jesaja 61:10)

 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:8-9)

Mijn lieve vriend, hebt u het uzelf al eigen gemaakt dat Gods liefde voor u, in tegenstelling tot menselijke liefde, werkelijk onvoorwaardelijk is - onafhankelijk van wat u wel of niet doet? Zo niet, overweeg het dan alstublieft door te lezen: "Ik heb u liefgehad met een Eeuwige Liefde." We zijn alleen in staat om God lief te hebben omdat Hij ons als eerste heeft liefgehad.

 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. (1 Johannes 4:19)

( )

Jezus betaalde de prijs van uw doodstraf. Hij betaalde niet alleen een deel ervan - Hij betaalde voor het volledige strafblad. Het enige wat overblijft, is of u deze betaling al dan niet accepteert en het op uw straf toepast. Als u blijft proberen om er een deel van te betalen, begrijpt u de genade van God niet echt! Noch begrijpt u uw totale verdorvenheid - uw volledige en volstrekte onwaardigheid. U hebt niets aan God aan te bieden dan wat ver afstaat van wat Jezus voor u heeft gedaan.

 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2:8-9)

Redding is de ontsnapping aan Gods eeuwige toorn. Opname is de ontsnapping uit Gods aardse toorn voor hen die leven op het moment dat het zal gebeuren. Geen van beide zijn verdiend. Het zijn gaven van God die door genade, door geloof, gegeven zijn. Gods barmhartigheid weerhoudt de straf die wij verdienen. Gods genade schenkt de redding die wij niet verdienen.

Waarom breng ik dit ter sprake?

Als we hebben vastgesteld dat we door Gods genade gered worden en we zijn er zeker van dat we door Zijn genade opgenomen zullen worden, waarom zouden we dan weer een nieuw artikel over verlossing schrijven? We hebben er al zoveel. (Bekijk deze over The Law , The Everlasting Gospel: The Mystery of the Bread of Life Een stevig artikel over het evangelie is dit: The Five-Part Gospel).

Terwijl het evangelie onveranderlijk is, gebruikt God onze individuele harten en getuigenissen om verschillende levens te raken. Ik schrijf mijn verhaal omdat ik niet de enige kan zijn die de pijn van het worstelen met geloof heeft meegemaakt. Worstelend met twijfel - geen twijfel hebben over de waarheid, maar wel twijfel over mijn eigen redding. Misschien is er hier nog één persoon die deze boodschap moet horen. Misschien is er één hart dat God door deze woorden voor eeuwig zal aanraken!

Gezegende zekerheid - Ik wou dat het van mij was

Ik had persoonlijk vertrouwen in de "feiten" van het christendom. Ik had een liefhebbende aardse vader en worstelde niet met het concept van Gods genade. Desalniettemin was er wel een verontrustende afkoppeling die aan mijn ziel zeurde. Het is deze diepgewortelde, aanhoudende twijfel die ik vandaag in je hart hoop bloot te leggen, als het er is. Ik wil niet dat iemand die dit artikel leest, op de dag van de opname achterblijft.

 "Ik geloof, help mijn ongeloof! (Markus 9:24)

( )

Voldoet u aan de test?

Niet iedereen gaat door een krachtige hoofd/hart strijd van het geloof heen, en het is verre van mij om iemand te laten struikelen! Maar als u het bent, als u steeds weer gestreden hebt, dan geloof ik dat u deze woorden op dit moment in uw hart kunt voelen branden. Ik bid voor u. Ik geloof dat Gods Geest u hierheen heeft geleid. Als u twijfelt aan uw verlossing en uw klaar zijn voor de opname, dan wil God dat u doorgaat totdat Hij u zekerheid geeft!

Jezelf onderzoeken om te zien of je in het geloof bent, is een daad van gehoorzaamheid! Het maakt deel uit van "het uitwerken van je redding met angst en beven" (Filippenzen 2:12). Dus hier is wat ik wil dat u doet. Het maakt niet uit wat het verleden is. Vertrouwt u op Jezus voor uw verlossing op dit moment? Hebt u vrede in uw hart dat u nu gered bent? Als we die glorieuze roeping naar huis zouden horen, weet u dan dat u van deze aarde weggerukt zou worden? Als u momenteel twijfelt, omdat ik u in de geest heb geschud, en u dan ontdekt dat u in het geloof bent, dan is dat "het doorstaan van de test". Als u een knagend gevoel in uw maag krijgt, en een droge mond, en vervuld met vrees, dan hebt u de test niet doorstaan.

Ik heb de "de test niet doorstaan". Toen ik mezelf echt onderzocht, wist ik diep in mijn hart dat er iets mis was. Ik wilde niet sterven, ik wilde niet dat de opname zou plaatsvinden, omdat ik niet zeker wist waar ik heen zou gaan. Hoe zit het met u? Hebt u in uw hart vrede of vrees? Test uzelf voor God, op dit moment! Benader Hem in gebed met een zoekend hart.

Praten over het gesprek, wandel de wandeling

Ik geloofde in Jezus (in mijn hoofd), heel mijn leven. Ik had het geluk opgevoed te zijn in een Godvrezend thuis, hoewel er niet dagelijks veel over God werd gesproken. We gingen regelmatig naar de kerk, en velen in mijn familie namen deel aan de kerkelijke bediening. Ik beschouw mijn familie als zeer "typisch Noord-Amerikaans christelijk".

Ik nam de beslissing om Christus te volgen in mijn eigen achtertuin op de Bijbelclub, op 4-jarige leeftijd, vanwege een plaat waar mensen in vlammen werden opgeslokt, mijn hart schrok op van angst. Hoewel ik geloof dat het noodzakelijk is om te onderwijzen over de realiteit van de hel, zal het bedreigen van kinderen met intens lijden, hen niet helpen om te begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan...

( )

Ik wilde naar de hemel gaan. Wanhopig. Mijn belangrijkste focus was: "zal ik naar de hemel gaan als ik sterf."

De volgende passage maakte me letterlijk doodsbang:

 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Matteüs 7:21-23)

Ik bad het "zondaarsgebed", vulde de "verlossingskaart" in, volgde het "4-stappenplan" en las de "Romeinenbrief" in de daarop volgende decennia vele malen door. Ik bad met Billy Graham mee op een van zijn kruistochten. Ik werd gedoopt als volwassene. Ik was "IN", toch?

Ik had intellectuele Bijbelkennis. Ik keek naar een gebied, ik zei de juiste woorden. Ik had morele principes, voelde me schuldig over de "juiste dingen", ging om met de "juiste mensen". Ik ging naar het Bijbelcollege, op verschillende zendingsreizen, vertelde anderen over Christus. Ik kon gewoon niet dichter bij God komen, behalve een paar sentimentele ervaringen hier en daar. Begrijp me niet verkeerd - ik geloofde oprecht in die tijd dat ik God zocht. Niemand zou ooit hebben geraden dat ik misschien niet gered was. Maar in het binnenste van mijn hart worstelde ik - ging ik van enthousiast, naar zwerven, naar twijfelen, naar onverschilligheid.

 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:16)

Als dit Gods werk is, zo realiseerde ik mij, dan is Hij zeker goed in Zijn werk. Waarom voelde ik me dan zo onbehaaglijk in mijn geest? Waarom had ik geen zekerheid van verlossing? Waarom twijfelde ik? Goedbedoelend verzekerden mensen mij dat het alleen maar aanvallen van de vijand waren, in een poging om mij te beroven van vreugde en vrede. Was het zo? Of was het Gods Geest zelf, die mij aanspoorde en mij vertelde dat ik mezelf moest onderzoeken?

 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. (2 Korintiërs 13:5)

Was ik niet geslaagd voor de test? Was Jezus Christus niet in mijn hart?

Was ik op zoek naar warme en vage gevoelens / spirituele ontmoetingen, of was ik op zoek naar God Zelf?

Was ik op zoek naar gaven (zegeningen, antwoorden op gebed, genezing, geestelijke gaven), of naar de Gever?

Toen God het gebed "hoe ik het wilde" niet beantwoordde, werd ik boos. Vertrouwde ik Hem?

Wilde ik zelfbevestiging, of wilde ik mijn identiteit in Christus vinden?

Toen ik geconfronteerd werd met ontberingen, gaf ik God de schuld, of klampte ik me vast aan mijn geloof?

Heb ik de Bijbel gelezen omdat ik alle hoofdstukken wilde afvinken en het gevoel had dat ik het juiste had gedaan, of omdat ik van God hield en van Hem wilde horen?

Bad ik omdat ik wist dat ik dat wel moest doen, of omdat ik oprecht geloofde dat God het gebed hoort en verhoort?

Heb ik een sterke morele code gehoorzaamd, om bestraffing/gevolgen te vermijden, of om Jezus te behagen?

Wilde ik spiritualiteit, of wilde ik dat mijn leven werd overspoeld door de eeuwige, levende God?

Wilde ik de hemel, of wilde ik Jezus?

Was ik "machtige werken in Jezus' Naam" aan het doen, zonder Hem ooit echt te kennen?

Bij God komt het altijd neer op het hart.

Het komt neer op het WAAROM, niet op het WAT. Mensen, ik wilde gered worden van de hel, niet van mijn zonden. Mijn focus lag op het bereiken van de hemel, niet op het liefhebben van Jezus met heel mijn hart, ziel, geest en kracht. Ik deed goed om te bewijzen dat ik gered was voor mezelf, niet omdat ik mijn liefde voor God wilde laten zien.

Ik volgde Jezus met mijn hoofd, maar niet met mijn hart.

Ik had geen passie voor Christus. Ik was ... lauw. 😬😬😬

( )

Ik kon geen toewijding aan Jezus op de lange termijn vasthouden, omdat ik "christelijk" deed door mijn eigen inspanningen. Ik probeerde het een tijdje en gaf het dan op. Mijn focus zou verschuiven naar de dingen van deze wereld (verdorren/vernauwen). Dingen zoals entertainment, werk, bezittingen en hobby's - maar dit kan echt iets anders zijn dan Christus. Mijn gebeden waren repetitief en gevoelloos. Hoewel ik de Bijbel een beetje interessant vond om te lezen, kwam deze voor mij niet "tot leven". De kerk ging over religieuze plicht. Tragedie sloeg toe in mijn familie en ik richtte mijn woede op God. Ik worstelde met het feit dat ik niet de moed had om mijn geloof te delen. Ik schaamde me om toe te geven dat ik het grootste deel van de tijd zelfs geen geloof had.

En toen vroeg ik me eindelijk af: HEB ik heb geloof? Zou ik mijn hele leven "christen" kunnen zijn, en toch geen christen zijn?

Mensen, Jezus klopte aan de deur van mijn hart en ik hield Hem buiten op de veranda. Zeker, ik sprak met Hem door de hor-deur. Maar ik hield mezelf tegen. Ik wilde niet echt dat Hij binnen zou komen en het over zou nemen. Ik was comfortabel met mijzelf slechts om verantwoordelijk te zijn. Wat als hij me vroeg om iets te doen wat ik niet wilde doen? Wat als Hij me vertelde om iets op te geven wat ik niet wilde opgeven? En het ergste - wat als Hij me vroeg om ergens heen te gaan waar ik niet heen wilde gaan?

( )

Mijn geliefden, er komt een punt in je leven waarop God je hart zal prikkelen. Misschien heeft Hij dat al gedaan. Misschien doet Hij het nu wel. Misschien doet Hij het in de toekomst wel. Het kan zijn via een vriend, een vreemdeling, een willekeurige notitie, een boek, een begrafenis, een huwelijk, een preek, een blogpost. Ik weet het niet. Maar als je die prikkel in je hart voelt, ANTWOORD, wacht niet, negeer het niet.

Voor mij prikte de Heilige Geest in mijn hart toen ik het boek las, 90 minuten in de hemel, door Don Piper. Ongeacht de waarheid van het verhaal (ik ben me ervan bewust dat er debat over is, samen met het soortgelijke, maar tegenovergestelde boek, 23 minuten in de hel), opende de Heilige Geest mijn ogen om te overwegen dat de hemel "WERKELIJK WAAR IS". Ik geloofde dit toch zeker al op het intellectuele vlak. Maar voor het eerst heeft mijn hart een glimp opvangen van de betekenis van die uitspraak. Ik realiseerde me eindelijk dat als de hemel, en alles wat daarmee gepaard gaat, WERKELIJK WAAR is, er dan enorme implicaties voor mijn leven zijn.

Ik smeekte God om een frisse start - een tijd van geestelijk ontwaken. En in Zijn genade en barmhartigheid hielp Hij mij er doorheen te worstelen. In geen geval voelde het alsof Hij hielp. Maar, terugkijkend, is het zeker dat ik niet op eigen kracht aan de voet van het kruis had kunnen komen. Laat me je nu vertellen dat het geen snel of gemakkelijk proces was. Het was erg lang aan de gang - dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Ik hou net zoveel van snelle oplossingen als ieder ander! Maar ik moest worstelen met deze geloofskwesties. Waarom, als anderen het zo gemakkelijk lijken te "krijgen"? Ik weet het niet zeker. Misschien is het mijn persoonlijkheid, of misschien is het gewoon Gods gekozen weg voor mij. In plaats van me te concentreren op het waarom, vertrouw ik erop dat God een doel en plan heeft voor wat ik heb meegemaakt. Misschien is het om u te helpen.

Om een lang verhaal kort te maken, ik kwam uiteindelijk in de badkamer terecht, in het donker, huilend. En pleitte bij God: "Ik heb alles gedaan wat ik kan bedenken! Niets werkte! Ik geloof in Jezus. Ik weet dat ik gezondigd heb. Ik geloof in de Bijbel - het is de enige realiteit die zinvol is. Ik heb geprobeerd om naar de vrucht van de Geest te leven. Ik heb gebeden en gebeden. Ik kan het gewoon niet krijgen! Mijn hart wil gewoon niet meewerken en ik weet niet waarom!

En God vertelde me: "Stop."

En in een stroom van begrip hoorde ik alle "ik's" in mijn gebed. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik heb gebeden.

Redding gaat niet over wat ik heb gedaan - helemaal niet. Redding gaat over wat Jezus heeft gedaan.

Het is afgelopen.

Stop.

Stop met streven, stop met proberen, stop met bewijzen, stop met vragen, stop met redeneren, stop met zorgen maken, stop met het doen.

Gewoon rusten.

Rust in wat Jezus heeft gedaan.

( )

En op dat moment stopte ik. Ik gaf "mijzelf" op. Ik rustte in wat Jezus heeft gedaan.

En God gaf me zekerheid.

Na tientallen jaren van vragen en proberen, en maar proberen, en huilen, en bedelen - was alles wat ik hoefde te doen MIJZELF stoppen en rusten in HEM. Het is nu ongeveer vijf jaar geleden, en de zekerheid blijft sterk. Ik heb een paar keer voorbijgaand gezeur van twijfel gehad, waar ik mezelf heb moeten onderzoeken, maar ik was in staat om die twijfels snel gevangen te nemen en ze aan Christus voor te leggen.

Deze zekerheid, dat is wat ik voor een ieder van jullie verlang.

Gezegende zekerheid

Gezegende verzekering, Jezus is de mijne;
O, wat een voorsmaak van goddelijke glorie!
Erfgenaam van verlossing, aankoop van God,
Geboren uit zijn Geest, gewassen in zijn bloed.

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied,
Mijn Heiland te prijzen de hele dag lang.
Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied,
Mijn Heiland te prijzen de hele dag lang.

Volledige onderwerping, vol genot,
Visioenen van verrukking breken nu uit in mijn zicht;
Engelen die van boven afdaalden, brengen van bovenaf
Echo's van barmhartigheid, fluisteringen van liefde.

Volledige onderwerping, alles is in rust,
Ik ben in mijn Heiland gelukkig en gezegend;
Oplettend en wachtend, kijkend naar boven,
Gevuld met zijn goedheid, verloren in zijn liefde.

Er zijn over het algemeen twee redenen waarom iemand geen zekerheid van de verlossing heeft:

1. Zij bezitten niet echt het geloof.

2. Er is een zwakheid in hun wapenrusting van God en de vijand valt aan.

Ik hoop dat u bij het lezen van mijn eigen verhaal hierboven duidelijk kunt herkennen of u werkelijk het geloof bezit of niet. Bent u op zoek naar Jezus, of naar iets anders (geschenken, ontmoetingen, hemel, verhoorde gebeden, spiritualiteit, religie, tradities, vrienden)? Hebt u Jezus helemaal in uw hart toegelaten, of hebt u een deel van uw leven teruggehouden? Is Jezus het "hoofdgerecht" in uw leven, of zijn de "christelijke dingen" een bijgerecht? Het antwoord hierop is natuurlijk: als je niet echt in het geloof bent, je hart volledig over te geven aan Jezus, NU.

( )

Satans grootste leugen. Je hebt nog wel tijd om tot God te komen

Nu, omdat ik niet weet waar u bent, geloof ik dat het een goed idee is om op dit punt te bekijken hoe je gered moet worden. Dit kan de eerste keer zijn dat u het evangelie voor het eerst volledig uit de doeken is gedaan. Of dit kan iets zijn wat u al vele malen eerder hebt gehoord. Zelfs als het een herhaling is, als u worstelt met de zekerheid van verlossing, overweeg dan uw hart te openen om er weer doorheen te gaan. We zullen de zwakte in de wapenrusting van God achteraf bespreken.

Het doel van dit leven is God kennen

We streven, streven, streven - en wanneer we het bereikt hebben is het spannend, maar ook leeg - wat nu? De rijken hebben nooit genoeg geld, de machtige hebben nooit genoeg macht, Het mooie heeft altijd wat gebreken. We gaan van het ene ding naar het andere, nooit tevreden. Waarom?

Er ontbreekt iets (iemand).

God.

God heeft de mensheid gemaakt voor Zijn vreugde, en het was altijd de bedoeling dat het een onderlinge relatie zou zijn. Wij hebben het verknoeid, van onze kant. Dus nu is het hele punt van ons leven: het vinden van God en verzoend te zijn met Hem in een relatie. Als we dit missen, missen we het hele punt van ons bestaan.

We zijn als verloren schapen - doelloos rondlopend. Zeker, er zijn enkele "goede dingen" en afleiding in deze wereld. Maar als het er echt op aan komt, als we alles verloren hebben, als we geconfronteerd werden met een auto-ongeluk of een terminale ziekte - waar gaat dit leven dan over? We waren bedoeld om in harmonie te leven met God, onze Vader. Zijn Geest is bedoeld om ons te troosten, om ons te leiden, om ons liefde, vreugde, vrede en hoop te brengen. Afgezien van Hem is alles zinloos (Prediker 1:2).

Wij worden in deze wereld geboren als geestelijke wezen. Dat blijven we zo, tenzij we naar Gods roeping luisteren en onze weg naar huis vinden. God wil de relatie met jou herstellen. Maar je moet ook de relatie willen herstellen. Relaties komen van beide kanten.

Als je Hem niet persoonlijk kent, dan roept God je op dit moment. Hij heeft jou voor deze tijd en voor dit doel uitgekozen. Je ziel zal nooit sterven. Terwijl je lichaam leeft, heb je de vrije wil om je eeuwige bestemming te kiezen. God biedt je redding aan door Zijn genade, door geloof in Jezus Christus. De prijs is al betaald; het geschenk is al gekocht. God biedt het je aan - wil je het aannemen?

Satan zal binnenkort de teugels over de aarde in handen krijgen, en er zijn ultieme misleiding op loslaten. Vergis je niet, hij heeft dit al duizenden jaren gepland en het wordt een hele show. Maar satan is tot in de kern slecht - hij is de vader van de leugens. Hij haat je, en hij haat vooral elke interesse die je toont in Jezus Christus. Hij wil niets liever dan je in de eeuwige kwelling zien. Laat satan je eeuwige bestemming niet controleren.

 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. (Matteüs 12:30)

( )

Kies een kant. Bent u voor God of tegen Hem?

Je kunt niet door het hek heen en weer. Je bent ofwel volledig VOOR Jezus, of je bent volledig TEGEN hem.

>Weet hoe God je ziet

God houdt van je en kent je van voor de schepping van de wereld. Hij wist dat "jij" er een zou zijn. Je bent speciaal geschapen om in Zijn familie te zijn, in relatie met Hem. Dus, wat is er mis? Waarom voelt het alsof het God niet uitmaakt - dat Hij afwezig is?

Het antwoord is de zonde. Zonde scheidt ons van God. Zonde is alles wat we denken, zeggen of doen dat tegen Gods wetten ingaat. Deze wereld is gebroken omdat mensen gevangen zitten in de zonde. Onze zondige keuzes beïnvloeden onszelf, elkaar en zelfs hele generaties en samenlevingen. God heeft ons de vrije wil gegeven om te doen wat we willen, en vaak kiezen mensen voor de zonde.

( )

Zonde maakt scheiding

Wat zijn de wetten van God? In de Bijbel heeft God vele instructies gegeven om zo voor Hem te leven. Deze omvatten onder andere de 10 geboden. Maar afgezien van de Bijbel heeft God zijn geboden in de menselijke harten geschreven, wat we het "geweten" noemen. Ons geweten is datgene wat ons vertelt dat moord verkeerd is. Het is wat ons boos maakt over onrecht, misbruik en misdaad. We weten dat we dan ons geweten geweld aandoen. De verklikkerlichten liggen er omheen, verbergen het (in het geheim doen), of verbergen het. Zo kan God ons verantwoordelijk houden, we hebben geen excuus (Romeinen 2:14-16).

Bovenal vertelt God ons om Hem lief te hebben met heel onze ziel, hart en kracht, en om onze naaste lief te hebben als onszelf. Als je meer van iets in je leven houdt dan van God (of een medemens), dan heb je deze opdracht gebroken. Wanneer je iets doet waarvan je weet dat je het niet zou moeten doen (liegen, roddelen, pornografie, stelen, bedriegen, slapen, rondhangen, zeggen "Oh mijn God", je ouders ongehoorzaam zijn, enz. We houden ons aan Gods normen en zien dat we hopeloos tekort schieten. We hebben het vele malen opgeblazen. En we weten het.

 "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God," (Romeinen 3:23).

U kunt vragen: "Wat als mensen ervoor kiezen om goed te zijn? Er zijn veel niet-religieuze en religieuze mensen die naar menselijke maatstaven "goed" en vriendelijk zijn. Maar hoe "goed" we ook zijn, we zijn niet perfect. Gods heiligheid vereist dat wij volmaakt zijn (Matteüs 5:48). (Hier is een prachtig artikel dat Gods heilige eisen uitlegt: Be Perfect).

Gods wetten zijn een spiegel, om te reflecteren waar we hebben gefaald.

Weet waar je naartoe gaat

Je weet dat je gezondigd hebt, je hebt Gods wetten overtreden. Wat betekent dat dan?

Onze fysieke lichamen sterven op een dag. Maar God schiep mensen om eeuwig te zijn. Dat betekent dat het deel van jou dat "jij" is - je geest - voor altijd zal blijven leven. God zegt dat Hij "de eeuwigheid in de harten van de mensen heeft geplaatst" - diep van binnen weten we dat de fysieke dood niet het einde is (Prediker 3:11). Wanneer je sterft, zul je voor God staan en verslag doen van alle dingen die je in leven hebt gedaan (2 Korintiërs 5:10). Alles wat in de duisternis en het geheim wordt gedaan, zal voor Hem (en misschien ook voor de engelen en de rest van de mensheid - Lucas 8:17) aan het licht worden gebracht.

Volgens God leidt het breken van zelfs maar één keer één van Zijn wetten tot de doodstraf.

 "Want het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23).

Dood? Is dat niet extreem? God, als een opperheilig en rechtvaardig wezen, kan geen enkele zonde (overtreding van de wet) in Zijn aanwezigheid tolereren. God ziet één zonde hetzelfde als schuldig te zijn aan alle zonden. Zo hoog is Zijn standaard. Tenzij we onze relatie met God herstellen, zullen we voor eeuwig "sterven". Eeuwige "dood" is eeuwige afscheiding van God en anderen, in de "vuurzee" - een plaats van kwelling en lijden.

( )

Het loon op de zonde is de dood

Terwijl je fysieke lichaam leeft, kun je het eeuwige lot van je geest kiezen. Zodra je fysieke lichaam sterft, is er geen tweede kans (Hebreeën 9:27).

Er is maar één uitweg

Een verandering van hart, onszelf zien als volstrekt verloren/vol zonde; en er iets aan willen doen, heet bekering. Alleen maar erkennen dat we slechte dingen doen (zoals die gedefinieerd zijn door God), maar geen verlangen hebben om te stoppen, is geen ware bekering. We moeten echt willen dat we veranderd worden, om hersteld te worden in de juiste relatie met God, om gered te worden. Wil je naar de hemel gaan en opgenomen worden, of wil je gered worden van je zonden?

Jezus volgen gaat niet over religie. Een echte christen zijn komt neer op een harttransformatie. We kunnen nooit een "harttransplantatie" van God waardig zijn. In feite zijn al onze werken als "vuile vodden" in een poging om het te verdienen. Naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, moreel handelen, deze tellen als niets - nog erger, ze zijn als vuile bebloede kleren, vuile vodden.

Er is niets wat 'we' kunnen doen om onze "verkeerdheden" op te lossen - geen goed werk, geen sacrament, geen boetedoen. Maar omdat God, onze Vader van ons houdt, heeft Hij ons een manier gegeven om de relatie te herstellen.

 Jezus zegt: "Ik ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (Johannes 14:6)

God wil niet dat je voor eeuwig van Hem gescheiden wordt. Hij schiep de hel en de eeuwige vuurzee voor satan en de gevallen engelen, NIET voor mensen (Matteüs 25:41). Maar je gaat erheen als je Gods reddingsplan afwijst. Hij wil dat je terugkeert naar zijn familie. Zo zond Hij een deel van Zichzelf, Jezus Christus, om voor u te sterven. De Bijbel maakt duidelijk dat elke zonde gestraft moet worden met de dood en betaald met de straf van onschuldig bloed. Jezus leefde een volmaakt leven op aarde - hoewel Hij leefde als een man onder Gods Wet, brak Hij nooit de Wet. Dit kwalificeerde Hem om onze zonden op Zichzelf te nemen om een volmaakt offer te brengen. Jezus stierf aan het kruis om onze straf voor ons te nemen. Zijn bloed betaalde de prijs die God voor onze zonden eiste.

 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)

 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. (1 Korintiërs 1:18)

( )

De kracht van het kruis

Maar daar houdt het niet op. Op de derde dag werd Jezus opgewekt tot leven, in een nieuw eeuwig lichaam. Als we ons bij Gods geestelijke familie voegen, zullen ook wij ooit een nieuw eeuwig lichaam krijgen.

 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften... (1 Korintiërs 15:3-4)

 "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God." (Romeinen 3:23)

Maar ons burgerschap is in de hemel, en daaruit wachten wij op een Heiland, de Heer Jezus Christus, die ons nederig lichaam zal transformeren tot zijn glorieuze lichaam, door de kracht die hem in staat stelt om zelfs alle dingen aan zichzelf te onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21)

Draai je van jezelf naar God toe en geloof

We kozen ervoor om te zondigen en Jezus koos ervoor om een "zonde-drager" te zijn en Gods toorn voor ons op zich te nemen. God biedt een all-inclusive "vergevingbrief" aan voor ieder mens op aarde. Als we geloven wat God over ons heeft gezegd (we zijn helemaal verloren en hebben geen hoop om onszelf te redden), en wat Hij heeft gedaan om het op te lossen (Jezus is de enige weg als Redder), dan kunnen we deze "vergevingsbrief" krijgen. We kunnen God vragen om de betaling van Jezus op onze rekening aan te vragen. Hierdoor kunnen we in Gods ogen onschuldig en zondeloos worden verklaard - de schuld die we voor onze misdaden verschuldigd zijn, wordt betaald. Redding is een verandering in de juridische status voor God - van "schuldig" naar "niet schuldig". Jezus betaalde niet alleen een deel van onze schuld, of zelfs maar het meeste ervan en liet er een aantal voor ons achter. Hij betaalde onze GEHELE schuld.

 Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

Als je zegt dat Jezus de Heer is, betekent dit dat je gelooft dat Hij God is en dat Hij het verdient om de Heer van je leven te zijn. Als je in je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, accepteer je dat wat de Bijbel over Jezus leert waar is en dat Zijn dood de prijs heeft betaald voor jouw wandaden.

Vele jaren lang heb ik de eenvoud van de verlossing niet "gekregen" en heb ik geprobeerd het te "verdienen", om het "waardig te zijn" en "het mezelf te bewijzen" door het gebed van de zondaar te herhalen, te proberen moreel te leven, de Bijbel te lezen en andere goede werken te doen. Mijn geliefden, verlossing gaat niet over alles wat wij doen, maar over wat Jezus al heeft gedaan. We moeten echt in het geloof rusten. Geloof in Jezus' voorziening. Geloof in Zijn voltooide werk voor ons aan het kruis. Dat is de schoonheid van Gods genade - "Het is volbracht".

 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. (Efeze 2:8-9)

Het vragen om Jezus' offer in onze plaats resulteert in onmiddellijke redding en verzegeling met de Heilige Geest (Efeziërs 1:13). Dat is wat "wedergeboren worden" betekent (1 Petrus 1:23). We zijn vergeven (1 Johannes 1:9). We kunnen onze verlossing niet per ongeluk verliezen, en God zal haar nooit van ons verwijderen (Johannes 6:39). We kunnen niet uit de schaapskooi worden geschopt.

( )

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeze 1:13-14

[Ik wil er niet dogmatisch over zijn en ook geen calvinistische krachtdiscussies beginnen, maar ik wil erkennen dat er bijbels bewijs is dat suggereert dat we de vrije wil hebben om onze verlossing te verwerpen (niet te verliezen) en het geloof door onze eigen keuze te verlaten. Aan de andere kant is het heel goed mogelijk dat degenen die dat lijken te doen, nooit echt in het geloof waren (1 Johannes 2:19). Ongeacht uw overtuigingen over deze kwestie, maakt het niet echt uit over het verleden. Hoe zit het vandaag? Vertrouwt u vandaag op Jezus voor verlossing?]

Verlossingsgebed

Het herhalen van bepaalde woorden of het zeggen van een specifiek gebed zal je niet redden. Er is geen formule voor verlossing - het is een hartverandering! Je hoeft zelfs helemaal geen woorden te zeggen! Misschien hebt u dit punt bereikt en is het verlangen van uw hart het er echt over eens dat u uw leven volledig aan Christus wilt overgeven. Misschien hebt u nog nooit eerder iemand horen bidden (praten met God). Als u dit bent, dan is dit een voorbeeld van wat u in uw eigen woorden tegen God kunt zeggen:

"Hemelse Vader, ik heb uw regels overtreden en het spijt me. U hebt gelijk, ik ben verloren! Vergeef me alstublieft door het bloed van Jezus Christus en was mijn zonden weg. Kom in mijn hart en verzegel mij met Uw Heilige Geest. Verander mij en maak me nieuw. Ik wil leven in Christus! Help me om met U te lopen tot aan mijn allerlaatste adem. Amen".

Laat uw hart zich openstellen voor God, geestelijk en emotioneel alles wat u bent aan Hem overlaten. Ik wil echt benadrukken dat de wens en authenticiteit van je hart belangrijk is, veel meer dan de specifieke woorden die je gebruikt. Jezus vertelt daar een verhaal over:

 En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en anderen minachtten, deze gelijkenis:
Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.
Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.
En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg zich op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.
Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. (Lucas 18:9-14)

( )

Neem mijn leven en laat het zijn

Neem mijn leven en laat het zijn
Toegewijd, Heer, aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
Trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
Op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem opdat mijn lied,
U mijn koning hulde biedt.
Maak o Heer mijn lippen rein
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Neem mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw Hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Neem mijn hart, tot uwe troon,
dat de Heilige Geest er woon.

Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf, en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Een woord voor de onzekerheden

Mijn dierbaren die worstelen met de zekerheid van verlossing, ik blijf bidden dat God met deze woorden tot u spreekt. Mijn hartenwens is dat je bevrijd wordt van twijfel.

Het "hart" bestaat uit onze emoties/gevoelens, onze geest/intellect en onze wil/acties. We hebben gevoelens over God, we denken na over de feiten over Jezus en de Bijbel, en onze daden laten zien wat we geloven. Op elk van deze gebieden moeten we vertrouwen op GOD om in het geloof te voorzien. We kunnen onszelf niet doen geloven - we kunnen geen gevoelens afdwingen, we kunnen niet begrijpen als onze spirituele ogen gesloten zijn, en acties die we in onze eigen inspanning doen, zullen in de loop van de tijd constant woelen. Onderzoek of alle drie aspecten van je hart op één lijn liggen. Zo niet, belijd dat dan aan God en bid tot HEM om je te voorzien van het reddende geloof.

Je wilt veilig zijn! Je wilt weten dat je naar de hemel gaat! Je wilt weten dat je opgenomen zult worden! Je bent wanhopig op zoek naar die zekerheid. Maar, mijn lieve vrienden, je motivatie kan niet de hemel zijn, noch de opname - want dat zou een afgod zijn. Je motivatie kan niet angst voor de hel zijn, noch het achterblijven - handelen in angst komt niet uit je hart.

"Maar ik ben niet waardig!"

Natuurlijk ben je dat niet. Niemand van ons is dat.

"Ik kan het niet! Ik heb geprobeerd goed te zijn, ik heb geprobeerd de juiste dingen te doen. Ik heb alles geprobeerd wat ik kan bedenken! Ik heb alles gedaan wat ik kon doen!"

STOP. Geef dat allemaal op. Kom aan het einde van jezelf.

"Wees barmhartig over mij, Heer, een zondaar."

Valt op je aangezicht aan de voet van het kruis. Laat het bloed van Jezus je zonde wegwassen. Geef je hart - het is alles wat je hoeft te geven. Laat alle duisternis los. Laat Gods licht naar binnen schijnen.

"Verander mij, Heer. Ik geef het allemaal aan U - mijn hart, mijn leven, alles."

Rust in wat Jezus voor jou heeft gedaan. Wees stil. Laat God je bedienen. Wees niet terughoudend. Verzet je niet tegen de Heilige Geest. Laat Hem in je hart werken. Wees stil. Luister. Rust.

"Ik geef me over, Heer."

Sta Hem toe om binnen te komen, om zich te vestigen. Laat de Heilige Geest u als zijn tempel bezitten, als de zijne.

"Ik geloof, Heer, help mij in mijn ongeloof"!

Laat God je hart volledig veranderen in een nieuwe schepping. Kies ervoor om in Zijn beloften te geloven.

 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. (Johannes 6:37)

Bewaar dit moment en schrijf het op in je Bijbel. Begin je reis opnieuw met Christus. Laat dit een bepalend moment zijn, waarvan je je nooit meer zult afkeren. Maak vandaag de beslissing om Jezus vanaf deze dag te volgen - er is geen weg terug.

( )

Ik heb besloten om Jezus te volgen er is geen terugkeer mogelijk!

Alles geef ik aan Jezus over

Alles geef ik aan Jezus over,
Alles geef ik vrij aan Hem;
'k Zal hem liefhebben en vertrouwen,
In Zijn dagelijkse aanwezigheid.

Ik geef alles over,
Ik geef alles over.
Alles aan U, mijn gezegende Redder,
Ik geef alles over.

Alles geef ik aan Jezus over,
Nederig aan zijn voeten buig ik mij,
Wereldse genoegens geheel verlaten;
Neem me, Jezus, neem me nu.

Alles geef ik aan Jezus over,
Maak mij, Redder, geheel de Uwe;
Laat mij Uw Heilige Geest dan voelen,
Weet nu echt dat U de mijne zijt.

Alles geef ik aan Jezus over,
Heer, ik geef mezelf aan U;
Vul mij met Uw liefde en kracht,
Laat Uw zegen op mij vallen.

Alles geef ik aan Jezus over,
Nu voel ik de heilige vlam.
O, de vreugde van het volledige heil!
Glorie, glorie aan Zijn naam

Wat nu?

Als je God vraagt om je te vergeven en je hebt gekozen om Hem te volgen, dan maak je nu deel uit van zijn familie. Het is tijd om meer over Hem te leren, je relatie met Hem te ontwikkelen en ervoor te kiezen om Hem te gehoorzamen. Het is zoals elke relatie - het kost tijd en toewijding!

 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1)

Praat eerst met God. Dit kan op het eerste gezicht onhandig lijken, maar praat met Hem zoals je dat met een beste vriend zou doen. Niets bijzonders, geen ingewikkelde woorden of zinnen, praat gewoon met Hem. Vertel Hem hoe je je voelt, wat je doet, welke vragen je hebt, wat je nodig hebt. God is geen magische geest - hij geeft ons geen dingen voor onze egoïstische doeleinden. Hij wil dat je jezelf in Zijn grotere plaatje ziet. Hij wil dat je groeit in heiligheid, dat je meer op Hem gaat lijken. Als je God vraagt om je te helpen Hem beter te leren kennen, om je te helpen Zijn woord te begrijpen en hoe Hij wil dat je leeft, beantwoordt Hij altijd die gebeden!

Ten tweede, lees de Bijbel. De Bijbel is kostbaarder dan goud - vind er een en bewaar hem veilig! Probeer hem elke dag te lezen. Een suggestie zou kunnen zijn om te beginnen in het boek Johannes, dan Romeinen, en dan de rest van het Nieuwe Testament lezen. Elke keer dat je leest, vraag je God om je te helpen begrijpen.

Ten derde, probeer God te gehoorzamen. Vraag Hem om je te helpen. Terwijl je de Bijbel leest, zal Hij je leren wat Hij wil dat je doet. Kies er bewust voor om te stoppen met het doen van dingen die Hij niet leuk vindt en verbied. Kies er bewust voor om Hem toe te staan je meer op Hem te laten lijken - geduldig, vriendelijk, vergevingsgezind, vrolijk, dienend, zachtaardig, zelfcontrolerend, eerlijk. Je zult nog steeds worstelen met het doen van wat je niet wilt doen, en niet doen wat je wilt doen. Als je zondigt, vraag je God om je te vergeven, ga er dan niet bij stilstaan. Ga meteen weer terug naar boven en ga door. Jezus wil dat je je ogen op HEM gericht houdt, niet op jezelf (noch op je mislukkingen, noch op je successen!).

Ten vierde, laat je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit kan in elk water en het kan door elke ware volgeling van Jezus Christus worden uitgevoerd. Het moet gedaan worden door volledige onderdompeling (onder water) indien mogelijk. De doop is niet nodig voor het heil, maar het is een belangrijke daad van geloof en gehoorzaamheid. Als je de kans hebt om dat te doen, moet je die nemen. Door middel van de doop symboliseert je je geestelijke dood en opstanding en verklaar je publiekelijk je beslissing om Christus te volgen.

Ten vijfde, vind andere christenen om je tijd mee door te brengen. Onze vrienden kunnen onze houding en ons gedrag beïnvloeden. Het is een goed idee om een lokale kerk te vinden. (Er zijn er zoveel en het is moeilijk om te weten waar te beginnen. Niet alle kerken hebben goede leerstellingen over de Bijbel en verlossing. Ik zou persoonlijk aanraden om een conservatieve evangelische kerk te kiezen.) Je bent ook van harte welkom om met ons mee te doen voor een fellowship op Facebook (Groep voor Vrouwen; Groep voor Iedereen)!

Ten zesde, leer anderen wat je weet. Als volgeling van Christus zijn je ogen geopend en kun je zien! Vertel anderen over de geestelijke strijd die gaande is en help hen te bevrijden van de misleiding. Op deze manier trek je ze letterlijk uit de vlammen van het eeuwige vuur! Moedig anderen in het geloof aan! Alles wat we kunnen doen is het evangelie zaaien en water gieten voor groei in andere gelovigen - God geeft de groei. Stop nooit met planten, water geven en bidden!

Ten zevende, bid specifiek. Gods Geest werkt daar waar het evangelie van Jezus gepredikt wordt en waar mensen wanhopig op zoek zijn naar Hem. Hij wil je helpen. Bid voor genezing, bescherming en bevrijding. Met dat gezegd hebbende, zullen beproevingen van het geloof zeer zeker op je pad komen. Vertrouw God in zowel de kleine als in de grote dingen in het leven. Vertrouw op Hem.

Ten achtste, lees meer! Naast de Bijbel zijn er boeken en artikelen en preken online waar je van kunt leren. Verschillende websites die ik zou aanraden voor groei in gezonde leer, naast onze eigen Unsealed, zijn onder andere GraceThruFaith, GotQuestions, CARM, Compelling Truth, en Middletown Bible Church.

Wat als ik nog steeds worstel met de zonde?

Natuurlijk zul je nog steeds worstelen met de zonde. Zelfs de goddelijkste mensen worstelen met zonde - we doen wat we niet willen doen, of doen niet wat we wel willen doen (Romeinen 7:15-20). Onze harten en geesten zijn echter bevrijd van slavernij. Als we om hulp vragen, zal God een uitweg bieden - ook al is het moeilijk. De truc is om de verleiding vroegtijdig te onderkennen en te stoppen voordat we volledig in de zonde worden gezogen.

 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Korintiërs 10:13)

Je kunt er zeker van zijn dat je in de verleiding komt - vaak!

 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8)

( )

Roofdieren zoeken het zwakke. Onze vijand zoekt elke opening die hij kan vinden om ons weg te trekken van God. Hij vertelt ons dat er "kleine zonden" zijn die "niet belangrijk" zijn. Hij verleidt ons met: "Deze ene keer zal het zeker geen verschil maken". En als we vallen, sist hij in onze oren dat we schuldig zijn om ons beschaamd te maken. We zijn "te slecht" voor God om te worden gered. Hij vertelt ons dat de Bijbel "saai" is en dat het "niet uitmaakt als we een dag missen". Hij zegt dat het God niets kan schelen en niet antwoordt. Mijn vriend, wat maakt dat je je geloof in twijfel trekt? Wat maakt dat je je van Jezus afwendt en je je naar de wereld keert? Je kunt er zeker van zijn dat de vijand zijn tanden zal zetten in die specifieke zwakheden. Ben je al doelwit geweest? Denk er nog eens over na als je iets hebt neergezet als "toeval", "pech" of "ongeluk".

 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12)

Komen tot Christus en blijven in Christus legt een enorm geestelijk doel op je rug. God zal ons niet meer laten verleiden dan we kunnen verdragen, maar Hij staat ons zeker toe om verleid te worden. Hoewel geen enkel wapen tegen ons zal slagen, zullen er wel degelijk wapens tegen ons worden gevormd (Jesaja 54:17)!

 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Terwijl je nog steeds verkeerde dingen zult doen, zou je een verlangen moeten hebben om weer op de rails te komen. Als je dat niet doet, bestudeer dan je hart over het waarom. Wil je een deel van je leven weghouden van God? Heb je je volledig of slechts gedeeltelijk aan Jezus overgegeven? Is er iets in je leven dat je meer waard is dan God? Vergeet niet dat Jezus vaak halfslachtige volgelingen wegstuurde en lauwheid afstotelijk vond (Johannes 6:53-66, Openbaring 3:16). Dat is ongelooflijk ontnuchterend! Als je door kunt gaan met de gewone zonden zonder wroeging en schuldgevoelens (zelfs gewone zonden zoals seks buiten het huwelijk, roddels, liegen, bedrog, trots...) dan zou je je zeer bezorgd moeten zijn en de zaak voor God moeten oppakken.

Hoewel individuele zonden je redding niet wegnemen, zullen ze je uit de gemeenschap met God zetten. Zonde "berouwt" en "dooft" de Heilige Geest die in je hart leeft (1 Thessalonicensen 5:19, Efeziërs 4:30). Wanneer de Heilige Geest je overtuigt van zonde, is het je taak om naar Hem te luisteren en Zijn voorbeeld te volgen. Verontschuldig je bij God met een oprecht hart, en bepaal je erbij om zondige gedachten gevangen te nemen voordat ze in actie komen.

  Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
Reinig mij van verborgen afdwalingen.
Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed.
Laat die over mij niet heersen;
dan zal ik oprecht zijn
en vrij van grote overtreding.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Psalm 19:13-15)

  Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ík ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,
zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt
en rein bent wanneer U oordeelt.
Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste,
in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn,
was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
Doe mij vreugde en blijdschap horen;
laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheden uit. (Psalm 51:3-12)

 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

( )

Psalm 51:12-13

Het onderhouden van een zuiver hart voor God zal ervoor zorgen dat je vooruitgang boekt in heiligheid (heiliging) en meer op Jezus gaat lijken. Het zal ook zijn vrucht in uw leven laten rijpen (liefde, vreugde, vrede, geduld, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing - Galaten 5:22-23).

Maar wat als ik me nog steeds niet gered "voel".

Laten we zeggen dat je de bovenstaande stappen naar verlossing hebt doorlopen. Je bent het met alle eens. Je houdt je niet terug van God, en je verlangt er echt naar om Hem met heel je hart te volgen. Het gaat niet over de hemel voor jou - het gaat over Jezus. Je hebt jezelf onderzocht, je hebt ontdekt dat je geloof hebt, maar je twijfelt nog steeds. Luister dan, er is een verschil tussen geplaagd worden door twijfels en nooit de zekerheid van het geloof te hebben gehad. Vind je dat je soms zekerheid hebt, en soms niet? Heb je ooit een moment gehad waarop je je leven aan God hebt overgegeven? Als je een "licht-moment" hebt gehad, waar alles heeft geklikt en je je hart hebt overgegeven aan Jezus, dan is het tijd om te bedenken dat de vijand je aanvalt door angst en verwarring.

Het is verre van mij om iemand in deze oorstrelende generatie valse zekerheid te geven. Dat is de reden waarom dit deel onderaan staat. Er zijn echter bijbelse gegevens dat er mensen zijn die echt in het geloof zijn en die twijfelen.

 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. (Johannes 20:29)

Mijn geliefden, Jezus wil dat u geloof hebt en niet twijfelt. Voor u gaan we verschillende oefeningen voorschrijven:

1. Sta op de beloften van God
2. Neem gedachten in gevangenschap
3. Trek de wapenrusting van God aan

Staan op de beloften van God

Op dit punt ga ik u vertellen dat u op de beloften van God moet staan, en dat is precies waar ik u (als u oplette) NIET op moest vertrouwen als u een gebrek aan zekerheid had. U houdt toch gewoon van me, toch? Het hele punt is dat ik wilde dat u uzelf echt, oprecht en echt onderzoekt op alles wat u tegenhield van God, voordat u aanvaardt dat uw twijfels "slechts" een geestelijke aanval waren.

Ik wil dat u deze verzen uitprint en onthoudt. Lees en herhaal ze keer op keer, telkens als u twijfelt aan uw redding.

 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (Jeremia 29:13)

 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. (Johannes 1:12)

 Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6)

 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. (Johannes 10:28-29)

 Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. (Johannes 6:37)

 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

Ware zekerheid van verlossing komt voort uit de objectieve waarheid van Gods woord, niet uit onze subjectieve ervaringen. God belooft dat we Hem zullen vinden als we Hem met heel ons hart zoeken. Hij belooft dat wie in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Hij belooft dat iedereen die Hem ontvangt Zijn kind zal worden. Hij belooft om degenen die Hem zoeken te belonen (ik stel voor dat de grootste beloning Hijzelf is). Hij belooft dat GEEN mens ons uit Zijn hand kan rukken. ALLE mensen die tot Jezus komen, zal Hij nooit uitwerpen. Jezus zal bij ALLEN binnenkomen die de deur van hun harten voor hem openen. De Heilige Geest verzegelt de gelovigen tot de dag van verlossing. Dit zijn beloften die God heeft gedaan en Hij MOET ze nakomen, want Hij is de Waarheid.

( )

Richt je ogen op Jezus
Kijk vol in zijn prachtige gezicht.
En de dingen van de aarde zullen vreemd genoeg zwakker worden
in het licht van zijn glorie en genade

Neem de gedachten gevangen

Naast het in gedachten houden van de beloften van God, zul je elke gedachte die tegen deze beloften ingaat, gevangen moeten nemen. Als we ons richten op onze twijfels, hebben we onze ogen van Jezus afgewend.

 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korintiërs 10:5)

Praktisch gesproken, als er twijfels over verlossing of opname in je geest opkomen, ga je ze erkennen en afwijzen. En het is effectiever om het hardop te doen, ook al is het maar een fluistertoon, want dan hoor je jezelf het zeggen.

"Twijfel, ik beveel je om in de naam van Jezus te STOPPEN."
"Ik zal NIET vrezen. Ik gaf mijn angst over aan Jezus."
"Jezus zal mij NIET los laten. Hij heeft het beloofd."
"Ik zal God vinden, omdat ik Hem met heel mijn hart zoek."
"Nee, ik zal geen twijfel koesteren. Ga weg in de naam van Jezus."

( )

Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korintiërs 10:5)

Zodra u de gedachte hebt bevolen om te vertrekken, reciteert u de teksten die u hierboven hebt onthouden. Herhaal dit tot de gedachte is vertrokken. Mijn ervaring is dat er soms drie of meer herhalingen nodig zijn.

 God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. (Psalm 46:2-4)

Wanneer je je gedachten gevangen neemt, dan geef je ze over aan God in de naam van Jezus. Je gebruikt het zwaard van de Geest, het Woord van God, om de strijd aan te gaan. Dat brengt ons bij onze volgende oefening - het onderzoeken van de wapenrusting van God.

Doe de wapenrusting van God aan

Als je een oprecht hart hebt dat God zoekt, maar je worstelt voortdurend met de zekerheid van verlossing, dan moet je rekening houden met de zeer reële mogelijkheid dat je geneigd bent tot twijfels en zorgen. Satans krachten herkennen deze zwakte, en zullen het gebruiken om je aandacht te grijpen en je ogen af te wenden van Jezus, en ze te richten op je eigen angsten en ontoereikendheid. De remedie hiervoor is om sterk te staan in de wapenrusting van God.

 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeziërs 6:10-18)

 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. (Jesaja 59:17)

 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. (Jesaja 11:5)

( )

Helm van Redding - Wanneer we zeker zijn van onze redding, beschermt dit geloof onze geest. We gebruiken de helm om goddeloze gedachten en leugens van de vijand weg te houden.

 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. (Romeinen 1:16)

 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:10)

 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4:8)

 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. (2 Korintiërs 10:5)

Borstschild van gerechtigheid - Wanneer Jezus in ons hart komt, bekleedt Hij ons met Zijn gerechtigheid. We gebruiken het borstschild om ons hart te bewaken.

 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de bronnen van het leven. (Spreuken 4:23)

 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. (Jesaja 61:10)

 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. (Romeinen 6:18)

 

Gordel der waarheid - Het omgorden van jezelf met de Waarheid van Gods woord maakt het mogelijk om de leugens van de vijand te ontdekken.

 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (1 Johannes 4:6)

 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. (Johannes 16:13)

 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31-32)

Zwaard van de Geest - Het woord van God verbergen in ons hart maakt het toegankelijk wanneer we tegenaanvallen tegen de vijand moeten uitvoeren. Het reciteren van de Schrift tijdens een aanval is hoe we dit aanvallende wapen gebruiken. Vergeet dus niet dat Jezus op deze manier ook in de woestijn tegen satan vocht.

 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)

 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. (Psalm 119:11)

Schild van het geloof - Vasthouden aan de hoop die we belijden, is hoe we het schild gebruiken om de aanvallen van de vijand af te weren. We kiezen ervoor om hardnekkig en resoluut vast te houden aan het geloof - wat er ook gebeurt.

 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11:1)

 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10:23)

 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1:3-5)

 Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Matteüs 17:20)

Voeten van vrede - Blijven in een staat van attente paraatheid is hoe we de schoenen van de wapenuitrusting gebruiken. We vluchten voor de zonde, we zijn bereid om het evangelie te delen, we wachten actief op de Heer.

 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. (2 Timotheüs 2:22)

 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. (Jesaja 52:7)

 ...maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. (1 Petrus 3:15)

 Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE. (Psalm 27:14)

Het maakt niet uit wat er gebeurt - geef niet op! Wanhoop niet! Klamp je vast aan God met al je kracht, hoe je je ook voelt. Houd je stevig en koppig vast aan je geloof, tot de dood. Weiger om gedachten van opgeven toe te staan je geest binnen te kruipen.

Liefde in Christus,

Jullie zuster, Stephanie Dawn

Bron: Blessed Assurance: A Guide to Rapture Readiness - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates