www.wimjongman.nl

(homepagina)

Stephanie Dawn - 11 juni 2019

()

Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de HEERE doet denken,
gun u geen rust.
Ja, geef Hem geen rust,
totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft
en gesteld heeft
tot een lof op aarde.

(Jesaja 62:6-7).

Mijn beste wachtervrienden,

Als we samen uitkijken naar de terugkeer van de Heer, wil ik voor u bidden. Naarmate de dagen weken worden, de weken worden maanden, en de maanden worden jaren (voor sommigen van ons!), is het gemakkelijk om afgeleid te worden door de zorgen en verlokking van deze wereld. Misschien nog gemakkelijker, kunnen we ten prooi vallen aan melancholie. Als onze ogen openstaan voor de invloed van de zonde in de wereld, is het moeilijk om niet alles als corrupt te zien! We weten ervan, en verlangen naar de perfectie waarvoor we geschapen zijn om van te genieten. Het is alsof de zwarte klauwen van het kwaad zich hebben gezet in alles wat God "zeer goed" heeft gemaakt, en dat alles gebroken is. En hoe het voelt alsof we al te lang op aarde zijn gebleven! De wereld wil ons eruit schoppen, en wij willen gewoon naar huis. Ik weet dat het op sommige dagen moeilijk is, wanneer we ons alleen maar afvragen: "Is het vandaag? Is het vandaag? Is het vandaag?" - maar we zijn geroepen om door te gaan - en ons bezig te houden tot Hij komt!

 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
(Hebreeën 12:1-3).


Het is de laatste etappe van de race. Ga door om de prijs te winnen! Het ligt in onze bereik. De finish is nabij. Verzamel elke grammetje kracht die je nog hebt, in het dienen van onze koning. Kom dichter bij God als nooit tevoren! Vraag Hem - pleit bij Hem - om je te steunen. Ga op je knieën en bid, kinderen van Sion!

()

Ik hoop elke dag dat we de kostbare roep van Jezus zullen horen - "Kom hierheen op". Ik verlang ernaar om de bazuin te horen die ons oproept tot de vergadering. Laten we in de tussentijd, terwijl we samen toekijken, alles wat ons van Jezus afleidt, afwerpen!

God wil in de eerste plaats in ons leven, en dat niet vanwege controle, maar uit Liefde. Hij houdt zo veel van je dat Hij wil dat jij je in Zijn liefde koestert. Hij wil dat je erin gehuld wordt, getroost erdoor, gerustgesteld en gesterkt daardoor. Daarom is Zijn grootste gebod om Hem eerst en vooral het beste lief te hebben. Zo zullen jullie Zijn liefde ervaren! Alles in je hart dat een barrière is tussen jou en God, dan is vandaag de dag om er vanaf te komen. Geef het allemaal aan Jezus over!

- - -

Lieve Vader,

Hoe lang verlangen we naar U. Gedachten van U verslinden onze geest en ons hart, en we verlangen niets anders dan in Uw aanwezigheid te zijn. Niets in deze wereld is te vergelijken met wat U voor ons hebt voorbereid! Wij geloven dat U een plaats voor ons hebt bereid en dat U ons thuis zult roepen om spoedig bij U te zijn. De Geest in ons roept: "Maar kom toch, Heer Jezus!".

Het is het verlangen van ons hart dat Uw koninkrijk komt en Uw wil gedaan wordt zoals in de hemel. Wij verlangen naar het herstel van alle dingen en zuchten mee met de schepping terwijl we wachten. Leid ons niet naar de komende tijd van moeilijkheden, maar verlos ons van de boze. Wij vertrouwen op Uw goedheid en Uw genade voor hen die U liefhebben.

Vergeef alstublieft onze gedachten, woorden en daden, waar we zijn afgedwaald van Uw wil. We verlangen ernaar om dit lichaam van zonde en dood van ons af te werpen, zodat we niet langer zullen worstelen met wat we niet willen doen, en niet doen wat we zouden moeten doen. Wij erkennen dat U, en U alleen, onze Redder bent. We komen voor U en buigen nederig onze knieën. Kleedt u ons alstublieft met uw gerechtigheid en wast ons hart zo wit als sneeuw. Dank U voor Uw trouw, die van generatie op generatie blijft bestaan. Verberg Uw woord in ons hart, opdat we niet tegen U zouden zondigen.

Jezus, we bidden om overtuiging in ons hart voor alles wat U niet behaagt. Onthul ons als we geheime zonden of verleidingen herbergen. Alles wat verborgen is in de duisternis, breng het in Uw glorieuze licht. Schijn met Uw Geest in ons hart om de ketenen die ons binden te doorbreken! Geef ons uw kracht om de zonden te verslaan die ons verstrikken. Verslavingen, roddels, leugens, begeerten, jaloezie, woede, pornografie, begeerte, onvergevingsgezindheid, diefstal, afgoden, gulzigheid, hoogmoed en afgunst - wij bevelen de kracht van deze over ons te breken in de machtige Naam van Jezus Christus! De naam waarop elke knie zal buigen, en elke tong belijden dat U de Heer bent. Wij nemen deze zonden en nagelen ze aan het kruis van Christus.

Vul ons tot overvloeien toe met Uw Heilige Geest dat er geen plaats is in ons hart voor iets anders!

Wij bidden om de gelegenheid om te getuigen tot hen die misschien geen verlossende kennis van U hebben. Open alstublieft de ogen van onze dierbaren om U te zien. Open hun harten om de diepte van hun zondigheid en hun behoefte aan Uw verlossing te begrijpen! Wij smeken U, Heer! Red hen, red hen! Wij weten dat U onze kreten hoort, en wij weten dat Uw hand beweegt wanneer wij samenkomen in gebed. Dus op dit moment, staan we allemaal samen in eenheid en bidden we voor de redding van degenen die U op ons hart hebt gedrukt.

Leer ons om goede ambassadeurs te zijn voor Uw koninkrijk. In deze wereld van goddeloosheid, waar mensen het goede kwaad en het kwade goed noemen, mogen wij bakens op een heuvel zijn - en het licht van het evangelie duidelijk en helder laten schijnen. Geef ons onderscheiding in deze donkere dagen. Laten we ons hoofddoel niet uit het oog verliezen, namelijk U volgen en alle volken tot discipelen maken. We willen U het meest liefhebben, meer dan iedereen en al het andere, en Uw liefde uitgieten voor de mensen om ons heen. Werk door ons heen! Leid ons ertoe om in U te blijven. En rijp de vrucht van de Geest in ons - liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als we U op de eerste plaats zetten in ons leven, vertrouwen we erop dat U in onze dagelijkse behoeften voorziet.

Leid ons naar Uw waarheid en leer ons door Uw Geest. Leer ons U te vrezen, want de vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. Open onze geest en ons hart voor de kennis en het begrip van de Schriften. Dank U voor Uw woord, het is waardevoller voor ons dan diamanten.

In Jezus Naam bidden we,

Amen

- - -

Blijf standvastig, mijn lieve broeders en zusters. Hij is dichtbij, staat zelfs voor de deur!

 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn, en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig."

(2 Korintiërs 4:1, 6-10, 16-18)()

Bron: A Prayer for the Weary Watchmen - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates