www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZIJN ER (LETTERLIJKE) DEMONISCHE GEESTEN IN HET CONGRES?

Michael Brown werpt de geest van Izebel uit die het huidige Amerika aantast.

Door Michael Brown - 23 juli 2019

Zoals door Charisma News gemeld, wierp "Ds. Pat Conroy, aalmoezenier voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, tijdens zijn openingsgebed van afgelopen donderdagmorgen in het Congres de 'geesten van de duisternis' uit. Maar zijn er letterlijke "geesten van duisternis" die uit de kamers van het Congres verdreven moeten worden? Natuurlijk!

Er zijn demonische geesten over de hele wereld, vooral in plaatsen van invloed en macht. Waarom zouden zij niet actief zijn in onze zalen van het Congres? Zoals Rep. Steven Smith (Rep., Georgia) in een tweet aan President Trump opmerkte: "Er zijn veel boze geesten in deze wereld, meneer".

Het Charisma-artikel merkt op dat Ds. Conroy zijn gebed begon met te zeggen: "Dit is een moeilijke en omstreden week geweest, waarin donkere geesten in het huis van de mensen een rol lijken te hebben gespeeld". Conroy ging vervolgens over tot het "verdrijven van alle geesten van duisternis uit deze Kamer, geesten die niet van U zijn."

Hij vervolgde: "Ik werp de geest van ontmoediging uit, die de hoop van hen, die van goede wil zijn, doodt. Ik werp de geest van kleinzielige verdeeldheid uit, die het denken en het verlangen vertroebelt om de kwesties die hier in het Parlement aan de orde zijn op een betere en vruchtbare manier aan te pakken. Ik verwerp elk verdriet dat voortkomt uit de frustratie van de behandeling van zaken die schadelijk zijn voor het eervolle werk dat elk lid van het Parlement moet verrichten."

Hij bad ook voor een omgeving van eenheid 'zodat elke geest van duisternis geen plaats heeft in ons midden'.

Nu kan ik niet zeggen welke demonische geesten wel of niet in het Congres aan het werk zijn, noch kan ik zeggen of het gebed van dominee Conroy effectief was.

Maar ik kan wel zeggen, dat demonen er echt zijn, dat ze destructief en verdelend zijn en dat ze helpen om de plannen van hun heer, Satan, op aarde uit te voeren.

Zoals Paulus schreef: "Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers, tegen de autoriteiten, tegen de kosmische machten over deze huidige duisternis, tegen de geestelijke krachten van het kwaad in de hemelse gewesten". (Efeziërs 6:12, ESV).

Hij overdrijft niet. We zijn in een geestelijke strijd en het spirituele domein is echt.

Er zijn engelen en demonen in het onzichtbare rijk, net zo zeker als er rotsen en bomen in het zichtbare rijk zijn. En deze engelen en demonen hebben een directe invloed op de wereld waarin we leven.

Dat betekent niet dat we ons op hen moeten richten. En het betekent zeker niet dat we afstand doen van onze eigen verantwoordelijkheid, zoals in uitspraken als "De duivel heeft me dat laten doen".

Wij alleen zijn verantwoordelijk voor onze keuzes en acties. En wij alleen zijn verantwoordelijk voor de verkeerde dingen die we doen, hoezeer Satan en zijn volgelingen ons ook in de verleiding hebben gebracht.

Maar we zouden dom zijn om de realiteit van het spirituele rijk te negeren. Jezus heeft dat zeker niet gedaan, door regelmatig demonische geesten uit mensen te verdrijven. De apostelen negeerden dat zeker ook niet, zij wierpen ook demonische geesten uit en drongen er bij ons op aan om ons te verzetten tegen Satan (zie voor dat laatste vooral Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9). Paulus schreef ook dat wij niet door Satan moeten worden overrompeld, "want zijn gedachten zijn ons niet onbekend" (2 Korintiërs 2:11).

Dat geldt zowel individueel als collectief, omdat we begrijpen dat Satan van plan is om mensen te vernietigen, zowel op persoonlijk als op nationaal niveau.

In een toekomstig artikel wil ik een wild (maar zeer waarachtig) verhaal vertellen over mijn persoonlijke ontmoeting met wat je de geest van Jezebel zou kunnen noemen.

Voorlopig zal ik echter uitleggen hoe het licht voor mij aanging tijdens het schrijven van mijn nieuwste boek "Izebels oorlog met Amerika: Het plan om ons land te vernietigen en wat we kunnen doen om het tij te keren". Dit spreekt van demonische aanvallen op de natie als geheel.

Om het uit te leggen: ik zag in de Bijbel dat deze boze koningin genaamd Izebel geassocieerd werd met afgoderij, moord, seksuele onzedelijkheid en tovenarij. Ik zag hoe zij mannen ontmande, geïntimideerd door angst en de profeten het zwijgen oplegde.

Je kon haar de eerste radicale feministe noemen, en ze leek bovennatuurlijk sterk te zijn, zo indrukwekkend was haar karakter. Op een gegeven moment rende zelfs de machtige profeet Elia weg, een van de meest onverschrokken mannen uit de geschiedenis, uit angst voor haar bedreigingen.

Ik zag ook hoe het Nieuwe Testament een valse profetes "Izebel" noemde, die geassocieerd werd met seksuele immoraliteit en afgoderij.

Toen keek ik naar het landschap van Amerika vandaag de dag, met de opkomst van de afgoderij en de epidemie van porno. Met de moorddadige "schreeuw uit je abortus-beweging". Met de toename van radicaal feminisme en hekserij. Met het ontmannen van mannen en de strijd tegen het geslacht. Met het monddood maken van profetische stemmen door angst.

Ja, ik realiseerde me dat het op nationaal niveau weer Izebel is. Dezelfde demonische geesten die door middel van deze boze vrouw geopereerd hebben, opereren ook vandaag weer. En dat doen ze op een duidelijke, uitgesproken en agressieve manier.

Een of twee generaties geleden hadden we op deze niveaus niet met dezelfde problemen te maken. Maar nu zijn ze overal daar, in epidemische proporties.

Toch is er geen reden om van angst te zwichten. De vijand begrijpen is de vijand ontmaskeren. En door de vijand te ontmaskeren, kunnen we de vijand verslaan, in de kracht van Jezus' naam, door het Woord van God en in de kracht van de Geest.

En moet ik erop wijzen dat de tweet van de vertegenwoordiger Smith aan de president over "boze geesten", zoals hierboven vermeld, een clip bevatte van een tv-interview dat ik over Izebel heb gedaan?

Genoeg gezegd.

Het is tijd voor (geestelijke) oorlog.

Bron: Are there (literal) demonic spirits in Congress? - WND