www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ik ben op zoek naar de VIERDE Tempel!

Ron Cantor - 27 september 2018

( )

Vorige week schreef ik over het gevaar om orthodoxe joden te steunen bij de oprichting van een derde tempel. Het wekte nogal wat belangstelling en sommigen vroegen mij om over dit onderwerp te blijven delen. Een broeder schreef:

"Ik ben het eens met het grootste deel van dit artikel, behalve met het deel over de derde tempel. Jeshua zal in de hemel blijven totdat alle dingen zijn hersteld. Zonder de herstelde tempel, hoe zou Jeshua de antichrist verslaan en regeren en heersen vanuit de Berg Zion?
Facebook-gebruiker

Ten eerste zegt de Bijbel niet: "Jeshua zal in de hemel blijven totdat alle dingen zijn hersteld." Hij zegt: "totdat de tijden komen dat God alles herstelt" (Handelingen 3:21). Met sommige dingen is God al begonnen te herstellen. In de kerk kunnen we zien dat tongen, opwekkingsprediking, zuiverheid, onderdompeling in de Heilige Geest en de kracht van God er zijn en worden hersteld. Herstel in Israël omvat de wedergeboorte van de eigenlijke natie, met Jeruzalem, een plaats van leiderschap onder de naties als een licht van technologie, militaire leiderschap, en het gelovige overblijfsel van de Joden. Ja, God herstelt!

Maar niet alles zal worden hersteld vóórdat Hij terugkeert. Hij blijft niet in de hemel totdat alles is hersteld, maar totdat de tijd is aangebroken voor het herstel.

De derde tempel is de tempel van de Antichrist!

Maar is de derde tempel een onderdeel van dat herstel? Simpel gezegd: Nee. De derde tempel is absoluut een onderdeel van de eindtijdprofetie, maar dat maakt het niet tot een zegen. De antichrist maakt deel uit van de eindtijdprofetie, maar ik bid niet om zijn verschijning! En ik ben er zeker niet enthousiast over, om geld te geven aan die campagne, zoals veel gelovigen geld naar het Derde Tempelinstituut overmaken. De derde tempel zal een tempel van bedrog zijn, die het Joodse volk terugvoert naar een pre-Jeshua offerreligie.

Hoe de derde tempel wordt gebouwd

Je ziet, ik ben wel opgewonden over de vierde tempel. Daar zal ik het straks over hebben. Ten eerste, hoe komt de derde tempel tot stand? Nou, als ik door een donkere bril kijk, dan zie ik de dingen zo.

1. Er zal een wereldleider opstaan, mogelijk uit de massale Israëlische militaire overwinning die in Ezechiël 38 en 39 is voorspeld, en vrede brengen in het Midden-Oosten - beginnend met de zeven jaar durende verdrukking. Deze leider zal zorgen voor de wederopbouw van de tempel. Ik denk dat de moslim-moskeeën op de Tempelberg in deze oorlog worden vernietigd.

De antichrist zal 'een verbond met velen' voor één 'jaarweek' (zeven jaar) bevestigen. In het midden van de 'jaarweek' zal hij een einde maken aan het slachtoffer en graanoffer. En in de tempel zal hij een gruwel opzetten die een verwoesting veroorzaakt, tot het einde dat hem wordt verordonneerd, wat vast besloten is."
(Dan. 9:27)

Verwijs ook naar Daniël 11:31 en 12:11, die lijken te spreken over de antichrist die een einde maakt aan de offers in de derde tempel.

Om hem in staat te stellen 'een einde te maken aan het offeren', moet er een derde tempel zijn. Deze wederopbouw zal leiden tot een Joodse opwekking en, waarschijnlijk, de vervolging van Messiasbelijdende Joden in Israël.

[Opmerking vertaler: Hieruit blijkt dat er niet gerekend wordt met een pre- of midden-verdrukking opname van de Gemeente. Zelf denk ik dat dit het gelovige Joodse deel is dat zal worden behouden in de woestijn van Juda. (Matt. 24:16]

2. In het tweede deel van het vers staat dat hij de herbouwde tempel zal verontreinigen, "hij zal een gruwel opzetten die verwoesting veroorzaakt". We zien dit bevestigd door Paulus.

"...de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet."
(2 Thess. 2:4)

3. De antichrist zal lijden met een fatale wond (of nep), maar zal op dit moment opstaan (of zo zal het lijken) uit de doden (Openb. 13:3). Dit zal hem de eer geven om zichzelf eenvoudigweg tot God te verklaren. Hij zal de tempel verontreinigen en overnemen, waardoor de Joden in de tempel op de vlucht slaan.

U kunt dus zien waarom ik de mensen niet aanmoedig om achter het herstel van een zonder-Jesjoea-opwekking in het jodendom te gaan staan. Ik ben op zoek naar de eindtijd-profetieën die spreken over het Joodse volk dat zich tot Jeshua wendt (Rom.11:26; Matt.23:39), en niet tot het bloed van stieren en bokken!

Sommigen hebben beargumenteerd dat we achter de derde tempel moeten gaan staan, omdat die ons dichter bij de komst van Jeshua zal brengen. Persoonlijk vind ik dat oneerlijk. Dat is als het liefhebben van het Joodse volk, alleen maar omdat je weet dat Joodse acceptatie zal leiden tot de wederkomst (Rom.11:15). Ja, we moeten verlangen naar de wederkomst, maar onze liefde voor het Joodse volk moet op zichzelf staan, dankbaar dat het evangelie door hen heen is gekomen.

Jeshua's tempel

Als al die tempels zijn gegaan, komt er een die geweldig zal zijn! Maar dat is niet de derde tempel. De Bijbel spreekt van een tempel die in het duizendjarige koninkrijk gebouwd zal worden. Geleerden noemen het de vierde tempel of de duizendjarige tempel. Die zal pas gebouwd worden nadat de Messias terugkeert, terwijl de derde tempel duidelijk gebouwd is vóór de terugkeer van Jeshua. (Dan. 9:27; 2 Thess. 2:4)

De meest gedetailleerde beschrijving van de Tempel van de Messias (zoals ik het noem) staat in de laatste acht hoofdstukken van Ezechiël. Ezechiël die getuige was van de vernietiging van de eerste tempel wordt naar Babylon gebracht. Daar heeft hij profetische visioenen. Hij krijgt een rondleiding en instructies van niemand minder dan de bouwer zelf, Messias Jeshua. In hoofdstuk 44 wordt hij aangeduid als Jahweh.

Naties zullen komen

Het lijkt erop dat deze vierde tempel een leercentrum zal zijn voor de volkeren om gedisciplineerd te worden. Jesaja spreekt hierover:

"Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem."
(Jesaja 2:3)

Het evangelie zal gepredikt worden tijdens het millennium. De "overlevenden" van de naties zullen het Woord van God moeten leren. Vanuit Jeruzalem zal het Woord teruggaan naar hun gemeenschappen. Mensen zullen in deze tijd geboren worden en de boodschap van verlossing nodig hebben!

De Dode Zee leeft

Vorige week was ik bij de Dode Zee. Hij droogt op. Het is verbazingwekkend om de voormalige kustlijn te zien en hoe ver je nu moet lopen om bij het water te komen. Als Jeshua echter terugkomt en de vierde tempel bouwt, spreekt de Bijbel over een rivier die van onder die tempel uitmondt en die helemaal tot aan de Dode Zee zal stromen, waardoor die tot leven komt! Er zullen zelfs vissers zijn!

( )

 

"Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.
Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven.
En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing." (Ezechiël 47:8-12)

Ik heb een theorie: Hoe meer water er verdampt in de Dode Zee, hoe dichter we bij de komst van Jeshua zijn.

Aardbeving

Wat gebeurt er met de derde tempel? Hoe weten we dat we de tempel niet zomaar wordt omgebouwd of gerenoveerd? Ik denk niet dat Jeshua de resten van de antichrist zal gebruiken. Die tempel zal volledig ontwijd zijn. Het is wat de Bijbel noemt: "de gruwel die verwoesting veroorzaakt".

Verder zien we veel verwijzingen naar een zware aardbeving in Jeruzalem op het moment van Zijn komst. Eén gedeelte (Zach 14:4) zegt dat bij Zijn aankomst op de Olijfberg in tweeën zal splitsen. De Olijfberg staat tegenover de tempelberg. Openbaring 16 spreekt van Jeruzalem dat zich in drie delen verdeelt.

Het is redelijk om aan te nemen dat de tempel van de antichrist samen met hem vernietigd zal worden en plaats zal maken voor de tempel van de Messias.

Conclusie

Het is de overtuiging van deze auteur dat de derde tempel de tempel van de antichrist is, ook al wordt deze gebouwd op de plaats van de vorige tempels. Het begint met een Joodse opwekking zonder Jezus en wordt dan overgenomen door de antichrist. Op geen enkel moment zie ik waar deze tempel wordt gebruikt om de Heer te eren. Daarom zie ik niet in waarom een gelovige geld zou sturen of zou bidden voor de bouw ervan. Het zou veel beter zijn om dat geld te gebruiken om de armen te voeden of voor evangelisatie. Het steunen ervan is een misplaatste religieuze ijver. Het is een vierde tempel, de tempel van de Messias, waar we naar moeten verlangen.

Voetnoot: Eindtijdprofetie is nooit glashelder. Na het schrijven van dit artikel was er één ding waar ik last van had. In zowel 2 Thessalonicenzen 2:4 en Openbaring 11:1 wordt de tempel "de tempel van God" genoemd. Hoe kan het van God zijn als hij door anti-Jeshua ongelovige orthodoxe Joden wordt opgericht en vervolgens door de antichrist wordt overgenomen?

Hierover kon ik niet veel geschreven vinden. Een van de theorieën is dat, hoewel de tempel niet veel te maken zal hebben met echte aanbidding, hij gebouwd is op de plaats waar beide vorige tempels stonden, op de Tempelberg in Jeruzalem, waardoor het de tempel van God is. Of, zoals de Bijbel zegt in de Romeinen: orthodoxe Joden zijn vijanden van het Evangelie en toch geliefd vanwege Abraham. Zo kan ook de derde tempel dit dubbele gevoel van goddelijke bestemming hebben, en toch verdorven zijn. Vergeet niet dat Paulus spreekt over het Joodse volk dat een ware ijver heeft, maar de belangrijkste component mist (Rom. 10:1-2)

[Opmerking vertaler: Paulus spreekt over een Tempel van God. Die stond er in zijn tijd nog. Jezus spreekt over de heilige plaats (Matt. 24:15) en de Berg is nu een heilige plaats, maar dan voor de moslims. Het is maar de vraag of daar een Tempel heeft gestaan. Er is daar geen waterbron. In Hand. 21:31-32 lees je dat de hoofdman naar beneden liep, dus lag het verblijf van de Romeinen hoger dan de Tempel die lager lag en vermoedelijk in de buurt van de bron van Gihon.]

Hoe dan ook, het zal de vierde en duizendjarige tempel zijn waar de naties naartoe zullen stromen in de komende tijd. Ik verlang daarnaar!

Bron: I am Looking for the FOURTH Temple! | Messiah's Mandate