www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een kentering in de tijdgeest?

Juli 2018

Er is net als in de jaren "60 van de vorige eeuw een plotselinge verandering in de tijdgeest te bemerken. Opeens hebben grote groepen mensen andere opvattingen gekregen over wat goed is, wat kan en niet kan, en die dit met alle middelen naar voren brengen en de tegenstanders met alle, ja zelfs grove middelen bestrijden.

Net als in de jaren '60 met de sexuele revolutie en de opstand tegen het bestuur en de overheid, wat alle structuren op de kop zette en een zogenaamde vrijheid beloofde voor de vrouwen, maar die sinds die tijd harder moeten werken dan voor die tijd. Daarbij de vele echtscheidingen of verlatingen in een of andere vorm van samenwonen, wat in principe ook een scheiding is, zo blijven ook veel vrouwen achter met de brokstukken.

Met een baan, terwijl hun weinig werk is afgenomen in het onderhouden van een huisgezin, zien veel vrouwen ervan af en besluiten om maar helemaal niet meer te trouwen, of het aantal kinderen drastisch te beperken. We houden ons dan als volk ook niet meer in stand.

Men vindt het opeens niet meer zo erg als men liegt om zichzelf te redden. Zo was in het verleden een doodzonde in de Tweede Kamer als er gelogen werd en als dat in de openbaarheid kwam. Men kon onmiddellijk opstappen. Vandaag de dag zegt men sorry en blijft rustig zitten, verblikt of verbloost niet, en de gemeenschap accepteert dit.

Zo ook het idee van de immigratie. Er wordt van alles uit de kast gehaald om te bewijzen dat dit goed zou zijn, geen leugen wordt er geschuwd. Alhoewel ze in de vorige eeuw nog riepen dat we iets aan de overbevolking moesten doen en de gezinnen kleiner werden, er een enorme abortus industrie op gang kwam, zeggen diezelfde mensen, die voornamelijk een linkse achtergrond hebben nu, dat we de mensen uit andere landen moeten toelaten om het tekort aan kinderen aan te vullen. Waarbij de industrie handenwrijvend denkt aan goedkope arbeidskrachten. Hoe ze dat dan willen inrichten en bekostigen maakt men niet duidelijk.

Dan het idee dat we van fossiele verbranding af moeten. En of die fossiele verbranding nu veel of weinig CO2 uitstoot heeft, dat doet niet ter zake, gas en steenkool worden op een lijn geplaatst. Waar met onjuiste gegevens modellen zijn opgesteld die als ze waar zouden zijn geweest met hun voorspellingen, zouden we nu al door de zee zijn overstroomt, maar die wel de mensen angst aanjoeg, zodat ze zich hebben overgeven aan dit idee. Ondanks het feit dat men geen enkel inzicht heeft in de betrouwbaarheid van al deze aannames.

De wetenschappers zeggen het en dus gelooft men het, ondanks dat deze wetenschappers betaald worden uit onzuivere bronnen. Ook niet nu de belangrijkste man in deze materie de NASA wetenschapper James Hansen zegt dat Al Gore het meest slechte scenario heeft genomen om de mensen angst aan te jagen.

Een eenmalige wateroverlast in de rivieren in de jaren '90 veroorzaakte een enorme paniek door ditzelfde denken. Dat dit door de kanaalvorming van de rivieren kwam, daar werd weinig nadruk op gelegd. Dijken werden verhoogd, bypasses gegraven, enz. Dat dit echter in de eeuwen hiervoor ook regelmatig voorkwam, waarbij het water zelfs veel hoger kwam, dat kan men zien in Koblenz waar is aangegeven hoe hoog het water steeg en dat zonder kanaalvorming.

Maar zoals gezegd moeten we af van de CO2. Waarom? Omdat dit de temperatuur op aarde zou verhogen. Maar CO2 is een belangrijke voeding voor planten en met een toenemende bevolking hebben we meer voedsel nodig, dus meer CO2. Maar ons is verteld dat het toch echt niet zo langer kan. Dat in het verleden er ook al eens warme periodes waren, waardoor Groenland dus groen was en er daarna een kleine ijstijd kwam waarin de rivieren in de winter dichtvroren, daar wil men niet eens over praten. En als aan het eind van onze inspanningen dan de uitstoot met enkele tienden van procenten is gedaald, wat hebben we dan bereikt? Niemand die het antwoord heeft, het zijn allemaal aannames.

Maar de mens moet aan de slag om de CO2 uitstoot te beperken. Dus is de Klimaatwet aangenomen. Hoe men dit wil bekostigen, geen idee. Want het is natuurlijk een utopie om mensen 30 à 40.000 euro te laten betalen om een warmtepomp te installeren en verdere verbeteringen aan te brengen aan hun oude huis. Als men dit werkelijk zou doorvoeren komen de mensen letterlijk in de kou te zitten.

Maar aangezien de tegenstanders van dit hele denken geen nieuwskanalen hebben om hun mening kenbaar te maken en de reguliere media in handen is van dezelfde mensen, die dit allemaal naar voren brengen, is er ook geen redelijke discussie en alleen maar strijd. Aangezien een volk wat elkaar bestrijdt geen eenheid meer is, zal ook dit gevolgen hebben voor de natie.

Ofwel het ene blok zal het andere blok de wil opleggen of andersom. Merkwaardig is dat dit niet eens zoveel met religie heeft te maken. Want de aanhangers van beide blokken komen uit dezelfde religies.

Er zijn christenen die zich fanatiek inzetten over de klimaatverandering, terwijl de bijbel zegt dat dit alles in Gods hand ligt. Hij bepaalt de winden en stromingen en zo ook de temperatuur van het zeewater, wat de eigenlijke oorzaak is van de klimaatverandering, niet de CO2. Kan men nog wel belijden dat ondanks alles, God erbij is.

Men heeft het over rentmeesterschap. Maar rentmeesterschap gaat over een eerlijke verdeling van wat er voor handen is, en daar schort het nog heel wat aan, maar dat heeft niets te doen met het klimaat. Daar zal een wereldregering dan ook niet voor gaan, maar juist het eigen blok bevoordelen. Wie het niet eens is met hen zal worden uitgeroeid. Maar zoals Paulus al zei deze schepping is in barensnood en wacht op een vernieuwing, een vernieuwing die Jezus ons zal brengen en dat duurt niet zolang meer als we de tekenen der tijden zien.

Nu heeft God, wat betreft het scheiden van de mens, bepaalt dat er 70 volken zouden zijn, dit vlgs. Deut.32:8-9. Over deze volken heersen de zgn. engelenvorsten. Dat hoeven geen goede engelen te zijn, want ze willen macht uitoefenen, en strijden ook tegen de boodschappers van God zoals we in het boek Daniël kunnen lezen, dat spreekt over een vorst van Perzië en Griekenland. Dat is ook de reden waarom het ene volk steeds weer macht wil uitoefenen over een ander volk. Er is een enorme drang onder die vorsten om hun macht uit te breiden.

Maar de machthebbers in de mensheid, in hun oneindige (on)wijsheid, hebben besloten dat de wereld maar eens multicultureel moest worden. Dat de culturen overhoop moeten en we één cultuur moeten krijgen en dat deze zal worden geleid door één wereldregering. Ook hier kunnen de tegenstanders op geen enkele redelijke manier tegenin gaan omdat de media het bezit is van deze groep. We kunnen protesteren op internet maar verder komen we niet en ook hierop zullen nog wel de nodige verboden komen om die stemmen tot zwijgen te brengen, want de beleidsmakers zitten in het andere blok.

Nu is het wel zo dat dit een onderwerping aan een grotere vorst van al die machten noodzakelijk maakt. Wat weer de reden is dat slechts één mens in de gelegenheid zal worden gesteld om namens die vorst te regeren. Dus zijn de knechten van deze vorst ijverig bezig om het toneel in te richten voor zijn optreden. De religies zullen samengaan, daar wordt al stevig aan gewerkt en dat zal de uiteindelijk vrouw op het beest worden, die daarop ook weer zal worden vernietigd. Openb. 17

Dat is het scenario wat het boek Openbaring ons al heeft gegeven. En of er nu één religie gaat overheersen of een gecombineerde religie, feit is dat het allemaal niets van doen heeft met de Schepper van hemel en aarde die wij belijden als onze Vader, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Dat is dan ook tevens de reden van de haat tegen Israël en de christenen, die een bewijs zijn en symbool van het bestaan van deze God.

In 2 Thess, 2:11-12 staat: En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Kan het zijn dat dit alles daar ook onder gerekend kan worden?

Willem Jan Jongman.