www.wimjongman.nl

(homepagina)

KUNNEN WE HET TIJDSTIP VAN CHRISTUS' TERUGKEER WETEN, EN HOE ZIT HET MET "NIEMAND KENT DE DAG OF HET UUR"?

Door Ron Reese - 15 maart 2018

Hieronder is een traktaat dat ik een paar jaar geleden schreef. Het is licht herzien en vandaag de dag nog meer toepasbaar dan toen ik het schreef. Dit is slechts een van de meer dan 50 eindtijd bijbelprofetie-traktaten die ik heb geschreven, waarvan er bijna 10.000.000 in omloop zijn. Voor velen van u op mijn mailinglijst en op Five Doves is een groot deel van de inhoud niet echt voor u (maar het deel "Niemand weet de dag of uur" is dat wel), omdat u mede-wachter bent. Het is echter een uitstekend hulpmiddel om aan al uw mede-christenen en predikanten te geven, die niet zo met de Bijbelse profetie bekend zijn, aangezien alles rechtstreeks uit het Woord van God komt. Hier is het traktaat:

Wij zijn definitief aangekomen bij Christus' terugkomst welke voor de deur staat! Dat is een vrij gedurfde uitspraak, zullen sommigen van u denken. Anderen van u zouden beweren dat zelfs zo'n vrijmoedige uitspraak in strijd is met het Woord van God. Het doel van dit traktaat is om de vraag te onderzoeken: "Kunnen wij definitief weten of de 2e komst van Jezus Christus nabij is? Hoewel mijn antwoord op deze vraag een welomschreven en luid klinkend "Ja" is, zou de meerderheid van de christenen die dit traktaat leest waarschijnlijk "Nee" antwoorden. Wat zegt de Bijbel? Geeft de Bijbel ons de vrijheid om zo'n vrijmoedige uitspraak te doen over de nabijheid van de Tweede Komst? De meerderheid van de christenen en zelfs predikanten gelooft zoiets als het volgende:

"Nou, ik geloof dat Jezus terugkomt op een dag. Hoewel we aan sommige tekenen misschien zien dat hij mogelijk terugkomt tijdens ons leven, denk ik dat het allemaal speculatie is. Christenen voorspellen al eeuwenlang zijn terugkeer en geen van hen heeft het nog goed gehad, dus ik denk niet dat er iets is om enthousiast over te worden. Ik denk dat we zo goed moeten leven als we kunnen en alles zal lukken. Bovendien hoor ik niet graag al die sombere dingen, hoe dan ook.

"En bovendien, als Jezus straks echt terugkomt, dan zou mijn voorganger erover prediken, want hij is een echte man van God. En zegt de Bijbel niet dat niemand de dag of het uur kent waarop Jezus zal terugkeren? En zegt de Bijbel niet dat Hij 's nachts komt als een dief en niemand weet wanneer een dief komt? En zegt de Bijbel niet dat het NIET aan ons is om "de tijden en de gelegenheden" te kennen? Dus degene die dit dwaze traktaat heeft geschreven, kan niet echt weten waar hij het over heeft. Waarom schrijft hij geen traktaat over de liefde van God, of iets wat niet zo eng en controversieel is?

Als uw gedachten ergens in de vorige twee alinea's zijn verwoord, doet u zichzelf een grote gunst door de rest van dit traktaat te lezen, wanneer we gaan onderzoeken wat de Bijbel zegt. In Handelingen 1:6-7: "...vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft...".

De vervulling van deze profetie is nu bijna 2000 jaar verder in de toekomst, dus de reactie van Jezus was een natuurlijk antwoord. Het was niet voor zijn discipelen dat zij de tijd zouden weten van een gebeurtenis in de verre toekomst. Om deze reactie van Jezus uit te breiden tot één specifieke vraag van 2000 jaar geleden, welke zou betekenen dat alle christenen door de eeuwen heen geen idee zouden hebben van de tijden en seizoenen waarin we leven, gaat totaal in tegen het woord van God.

Het antwoord van Jezus vandaag over zijn tweede komst zou waarschijnlijk hetzelfde zijn als het antwoord van Jezus vandaag betreffende zijn eerste komst, toen Hij het volk bestrafte omdat zij de tijden en gelegenheden NIET herkenden. Jezus zei: "Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matt. 16:3). Er waren profetieën in het Oude Testament en er waren tekenen in de hemelen die het mogelijk maakten de tijd van de eerste komst van Jezus bij benadering te kennen. Degenen die die tijd bestudeerden en kenden, werden Wijzen genoemd. Hoe noemen de meeste christenen mensen zoals zij vandaag??

Mensen die vandaag de dag talloze uren doorbrengen met het bestuderen van de talrijke Schriften van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die een enorm inzicht geven in de eindtijd-gebeurtenissen en in de tijd van de Tweede Komst van Christus, worden door de meerderheid van christenen en predikanten allesbehalve "wijs" genoemd. Hoewel ons hart zegt wel gelijk te hebben en dat onze motieven kloppen, worden de boodschap én de boodschapper zelden goed ontvangen. Ook de "waarschuwende" berichten van Noach werden niet goed ontvangen. Maar het stopte NIET de komst van de grote overstroming, toch? De sluisdeuren openen zich heel spoedig -- Bent u er klaar voor!!

1 Thessalonicensen 5:2 zegt: "Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht." Niemand weet wanneer er een dief komt, zeggen de bespottingen om zo aan hun eigen theologie te voldoen. Dit is een perfect voorbeeld.

Alleen al twee verzen verder in hetzelfde hoofdstuk leren we dat hij 's nachts komt als dief, alleen voor de ongelovigen en zij die geestelijk slapen en niet naar de tekenen der tijden kijken. "Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn..." Mijn uitdaging voor u op deze dag is deze: "Bent u een wachter of een niet-wachter? Probeert u de trompet te blazen, en te waarschuwen?

Ziet u de vele Bijbelse eindtijd-tekenen die zich om ons heen ontvouwen, of bent u geestelijk in slaap, en niet in staat of niet bereid om de tekenen van de eindtijd-dagen te onderscheiden in deze laatste dagen waarin we nu leven? Helaas zijn veel christenen en predikanten in deze heel late dagen, die net als de spreekwoordelijke struisvogel, het hoofd in het zand steken, en bezig zijn met de zorgen van het dagelijkse leven, in plaats van zich bezig te houden met alle tekenen rondom hen. Pas op!!! Waarschuwing!!! Uw tijd is bijna voorbij! Het is tijd om uw hoofd uit het zand te halen!!

In Openbaring 3:3 zegt Jezus: "Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen." Zegt dit vers niet sterk genoeg dat als wij uitzien, dat we dan de tijd zullen weten van de wederkomst van de Heer? Lees het vers nog eens opnieuw.

De belangrijkste Schriftgegevens, dat christenen de geschatte tijd van zijn terugkeer niet weten, worden gevonden in Matt. 25:36 en Markus 12:32, waar staat dat "niemand de dag of het uur kent". In beide gevallen zijn de voorgaande verzen identiek: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan". Daarom, om een van deze twee verzen toe te passen op de tijd van de Opname is niet Schriftuurlijk. Deze verzen vertellen ons alleen dat niemand de dag en het uur kent waarop de hemel en aarde zullen voorbijgaan.

Echter, Matt. 25:13 zegt dan ook: "Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen (Jezus) komen zal. En Matt. 24:42 en vers 44 hebben zeer gelijksoortige formuleringen. Dit is in die tijd een strakke uitspraak van Jezus, 2000 jaar geleden. Dit betekent dat deze stelling noodzakelijkerwijs niet betekent dat geen enkel mens het ooit zal weten. Sterker nog, het woord "weten" in Matt. 25:13, betekent dat geen enkele mens een intuïtieve kennis heeft, wat betekent dat met voldoende studie, deze kennis wel zou kunnen worden bereikt. In feite betekent het afgeleide Griekse woord "optomai" dat een serieuze nadere inspectie nodig kan zijn. (Hoeveel nadere toegenomen studie en serieus onderzoek van de eindtijd-voorspellingen hebt u al gedaan?) Maar velen van u bestraffen de wachters, vooral vanwege deze 'Geen mens kent de dag of het uur' Schrifttekst.

Zelfs als het de bedoeling van de Heer zou zijn dat geen christen ooit in staat zou zijn om de exacte dag en uur van de Opname te achterhalen, wat geeft het de meerderheid van de christenen en predikanten het gevoel dat zij dit vers kunnen uitrekken, om het te laten zeggen dat niemand de dag, het uur, het seizoen, het jaar of de eeuw van de Terugkeer van onze Heer zou kunnen weten? Er is absoluut geen Bijbelse basis voor een dergelijke valse leer, noch zijn er parallelle verzen die deze uiterst populaire valse leer in de hedendaagse kerkelijke wereld zouden ondersteunen.

Integendeel, er zijn talrijke Schriften die krachtig het tegendaal ondersteunen en exact het tegenover gestelde leren, en waarmee wij op zijn minst de geschatte tijd kunnen weten van de terugkeer van onze Heer. We hebben dit reeds uiteengezet vanuit 1 Thess. 5:4-6, Openb. 3:3, en Matt. 16:3, en andere Schriftgedeelten. Hebreeën 10:25 zegt, ".... zoals je ziet DAT DE DAG NADERT". Lukas 21:28 zegt: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. (nabij, of bij de hand)".

Misschien zijn sommigen van u bereid om toe te geven dat we de tijd bij benadering kunnen weten, maar niet de werkelijke dag. Maar Amos 3:7 zegt: "Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten." Doet "niets", omvat dat ook Jezus' komst voor zijn bruid in de Opname? Is er iets meer Verborgen geweest dan de Opname in de afgelopen 2000 jaar? Kunnen we niet verwachten dat God zijn grootste geheim, de Dag van de Opname, zal openbaren aan tenminste een paar van zijn dienaren? Misschien moeten sommigen van ons onze theologie misschien heroverwegen? Misschien, heel misschien kunnen we met genoeg diepgaande studie van het profetische Woord, de tijd weten.

In Matt. 24, Markus 13 en Lukas 21 leren we over de gelijkenis van de vijgenboom, die Israël vertegenwoordigt. De meeste Bijbelse profetie-onderzoekers geloven dat deze gelijkenis ons vertelt dat de generatie die Israël ziet als een natie (1948) en Jeruzalem (1967) heroverd, niet zou sterven tot het einde met de laatste zeven jaar en totdat Jezus zijn duizendjarige Koninkrijk opricht.

Talrijke Schriften, zoals Hosea 6:1-2, suggereren sterk dat er ongeveer 2000 jaar zal zitten. tussen de 2 komsten van Christus Ook veel Schriftgedeelten, zoals 2 Petrus 3:8, impliceren sterk dat er tussen Adam en de Tweede Komst van Christus 6000 jaar zullen zitten. Die Schriftgedeeltes leidden ons naar de tijd waarin we nu leven.

Steeds opnieuw in het Nieuwe Testament worden we tot "waken" aangemaand, met de talrijke tekenen die in het Woord gegeven worden voor de terugkeer van onze Heer. Als we niet de geschatte tijd zouden kunnen kennen, dan is er geen noodzaak om te waken. Voor degenen onder ons die al tientallen jaren ijverig bezig zijn om deze tekenen te bestuderen, voor hen heeft de Heer enkele bemoedigende woorden in Lukas 12:37-38: Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden... En als hij komt in de tweede nachtwake, of als hij komt in de derde nachtwake, en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.

Was 1988 de eerste nachtwake? Was 2008-2015 de 2e nachtwake? Is 2017-2018 de 3e nachtwake? Houd er rekening mee dat er geen 4e nachtwake is. 2 Timotheüs vertelt ons dat er een speciale kroon van gerechtigheid is, die gegeven wordt aan allen die houden van zijn verschijning. Sorry, dit is een kroon alleen voor de wachters. Misschien is het niet te laat voor u om deze speciale kroon te ontvangen, als u begint om met de rest van ons wachter te zijn en te waarschuwen.

Markus 13:29 en Matt. 24:33 zeggen: "Wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur." Jezus zei dat we het konden weten! WETEN!!! niet speculeren, maar weten. Degenen die bereid zijn om de Bijbelse profetie grondig te bestuderen, komen tot dezelfde conclusie. We staan zeker aan het begin van zijn terugkeer, het staat voor de deur!!

In 1 Thess. 5 wordt de Dag van de Heer vergeleken met de dag dat een kind gebaard wordt door een vrouw. De moeder weet de geschatte tijd wanneer haar baby geboren wordt vanwege de geboorte-weeën. De weeën komen steeds dichter op elkaar en worden steeds intenser. Hier is het hoofdstuk over wat er gebeurt vandaag, en dit is waarom we kunnen weten - WETEN - wat de geschatte tijd is van het Plotselinge Verderf/Opname.

Veel van de eindtijd-Bijbelprofetieën en gebeurtenissen in Daniël en Openbaring zijn pas de laatste jaren te begrijpen geweest, toen er een explosie kwam van Bijbelse profetie-kennis en openbaringen. Dit werd ook voorspeld in Daniël 12, in de verzen 4 en 9, waarin staat: "Houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."

De Bijbel zegt: "Studeer om uzelf te bekwamen tegenover God." De meerderheid van de predikanten en christenen hebben dat zeer weinig gedaan, of misschien wel helemaal niet gedaan, maar als iemand een echte eindtijd-studie heeft gedaan, dan is profetie goed voor een vierde tot een derde deel van de Bijbel. Dat is een enorme brok van de Bijbel om te negeren, mede-christenen en predikanten.

Hoe erg en verdrietig! Het hart van Jezus moet breken als zijn trouwdag bijna nabij is. Er is geen voorbereiding of verwachting in de harten van de meeste christenen. De schreeuw die van ieder preekstoel moet klinken "ZIE, DE BRUIDEGOM KOMT SPOEDIG" wordt in slechts enkele kerken gehoord.

Waar zijn de Wachters die op de trompet moeten blazen en de mensen waarschuwen (Ezechiël 33)? Waar zijn de christenen die hun Heer gehoorzamen en "waken"? En dat met de hoeveelheid aan Bijbelprofetieën voor hun ogen? Waar is de urgentie in de harten van christenen om hun harten voor te bereiden voor de spoedige komst van de Heer, en om hun geliefden en vrienden en buren mee te krijgen in de "Reddende Ark", voordat het eeuwig te laat is? (Voorgangers, predikt u het?)

Mijn laatste bericht bevatte een bijlage over een tijdlijn-diagram met daarin de 14-jaar Tijdlijn, zoals in het verhaal van Jozef, en het voorspelde 6 april 2018 als de vermoedelijke tijd van de Opname. Ik heb van God geen woord van kennis hierover gekregen. Deze projectie is het resultaat van de meer dan 40 jaar studie van Eind-Tijd-Bijbel-profetie. Ik kan u geen garantie geven dat de Opname/Plotselinge Nucleaire Vernietiging op deze dag zal plaatsvinden. Maar wat ik zal zeggen is dit: het bewijs voor 6 april 2018 als de dag van de Opname, en voor 11 april 2018 als de eerste dag van de grote tegenstander in de 1260-Dagen, is verbazingwekkend, meeslepend en overweldigend! (Zie mijn laatste bericht dat u alle achtergrond geeft van wat ik net schreef.) Hier is de link naar dat bericht met de Tijdlijn:
http://www.fivedoves.com/letters/mar2018/ronr311.htm

De waarheid van deze zaak is, dat deze wereld vol is van wereldse, afvallige, onopvallende, compromitterende en lauwe christenen, die niet echt willen dat de Heer terugkeert. Dit soort christenen hebben hun drang verloren voor verloren zielen, ze zijn geestelijk in slaap ten aanzien van de 2e komst van onze dierbare Heer, ze hebben geen macht om te getuigen, geen macht over de zonde in hun leven, en hun prioriteiten gaan over de zorgen van dit leven.

Jezus is definitief spoedig komend voor miljoenen wedergeboren christenen. Als u zich ergens in de bovenstaande paragraaf bevindt, "bent u er dan zeker van klaar te zijn voor de komende Opname?"

Een ernstige waarschuwing is gegeven aan u en alle eindtijd-christenen, in Lucas 21:34-36, waar Jezus zegt: "Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen." (dat is Jezus). De "strik" of "val" is de Plotselinge Nucleaire Vernietiging (1 Thess 5:3) en de Grote Verdrukking.

We kunnen "WETEN dat het nabij is, voor de deur." (Matt. 24:33). DE TIJD IS NU AANGEBROKEN! LATEN WE DE MENSEN WAARSCHUWEN! LATEN WE ALARM SLAAN!!

Ron Reese

rgreese49@aol.com

Bron: via e-mail