www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE VOLGENDE KEER DAT GOD DE HEMEL SLUIT

27 november 2018

Exclusief: Joseph Farah legt uit waarom christenen en niet-christenen allebei verkeerd zitten over klimaatverandering

"Hij geeft regen op de aarde, en zendt water op de velden, om de nederigen op een hoogte te plaatsen, om de treurenden in een veilige vesting van heil te zetten. Hij verijdelt de plannen van de sluwen, zodat hun handen niets wezenlijks kunnen uitrichten." - Job 5:10-12

Black Friday werd een aanklacht vanwege de kooldioxide, en een waarschuwing voor de vreselijke gevolgen voor de Amerikaanse economie in een rapport van het Global Change Research Program, dat de overheidsconclusies bevestigde dat er "geen overtuigende alternatieve verklaring" is voor klimaatverandering dan menselijke activiteiten, vooral de broeikasgassen.

"De wereldwijde gemiddelde temperatuur is veel hoger en stijgt sneller dan wat de moderne beschaving ook maar ooit heeft meegemaakt, en deze opwarmingstendens kan alleen worden verklaard door menselijke activiteiten," aldus David Easterling, directeur van de technische ondersteuningseenheid van de NOAA National Centers for Environmental Information.

Het werd gerapporteerd in alle media, indien mogelijk overschaduwd door de recordbrekende verkoopcijfers na Thanksgiving. De culturele instellingen van Amerika zijn allen in voor een catastrofale klimaatverandering. Degenen die sceptisch zijn, worden in de academische wereld en binnen de Democratische Partij vaak aangeduid als "ontkenners" - wat suggereert dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde nu een seculier geloofsartikel is.

Aan de andere kant blijkt uit enquêtes dat de meeste evangelische christenen de kwestie afwijzen met één van de drie argumenten: Liberaal bedrog, een hypothese gebaseerd op gebrekkige wetenschap, of een belediging van het concept van het menselijk bestaan gebaseerd op Gods intelligente ontwerp.

Maar... is het mogelijk dat beide partijen het bij het verkeerde eind hebben?

Geven christenen hun God niet genoeg vertrouwen?

Waakt God eigenlijk met jaloersheid met Zijn soevereine vermogen om Zijn schepping te zegenen of te vervloeken op basis van de geestelijke gezondheid en gehoorzaamheid van de mensheid?

Dit is de reden waarom ik ondubbelzinnig geloof in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering - omdat God ons vertelt dat Hij het gebruikt om ons terug te laten komen op Zijn wegen.

Zo krachtig is God op dit punt dat Hij zijn waakzaam oog over het klimaat karakteriseert als "Mijn leer" in Deuteronomium 32:2.

Met alles wat je hebt gezien, gehoord en gelezen over klimaatverandering in de afgelopen 30 jaar, hoe zit het dan met de mogelijkheid dat God nog steeds "de hele wereld in zijn hand heeft"? En als je bedenkt dat sommige van de plagen waarvan we de afgelopen jaren allemaal getuige zijn geweest - van catastrofale stormen, verwoestende aardbevingen en woeste bosbranden - iets vertegenwoordigen van wat God duidelijk uitlegt in Zijn Woord als een poging om ervoor te zorgen dat je niet "spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heer u geeft"? (Deuteronomium 11:17)

De twee meest pijnlijke verhalen die de Bijbel aan de mensheid moet overbrengen zijn deze:

Wacht eens even! Je hoort dat laatste vers over het smeken tot God in nederigheid en gebed voor een genezing van het land, vele malen. Maar wist je dat dit kwam in de context van droogte, pest en plagen? Merk op dat er in de Schrift nooit melding wordt gemaakt van de omvang van onze collectieve of individuele CO2-uitstoot-schuld - zelfs niet in de modernere vertalingen.

Vergeet niet dat dit Gods eigenlijke woorden waren die tot Salomo werden gesproken bij de miraculeuze inwijding van de Eerste Tempel. Het is de moeite waard om nog eens te kijken in de context van de algemene boodschap en wat de mensen hebben meegemaakt van zijn majesteit en plechtigheid.

Het wordt voorafgegaan door een paar verzen daarvoor in 2 Kronieken 6:26-28 met dit gebed van de opvolger van David: "26 Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geeft regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijanden hem benauwen in het land met zijn steden, als er welke plaag of welke ziekte dan ook komt."

Sommigen hebben gesuggereerd dat het bekendere voorschrift voor berouw in 2 Kronieken 7:14 alleen bedoeld was voor Israël, maar Salomo toonde daar meer wijsheid over in de aanloop in 2 Kronieken 6:31-33: "opdat zij U vrezen en in Uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die U onze vaderen gegeven hebt. Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van Uw grote Naam en van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar dit huis hun gebed richten, luistert Ú dan vanuit de hemel, vanuit Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb."

Salomo erkende de geestelijke rol van Israël om de hele heidense wereld naar de God van Israël te leiden door het goede voorbeeld te geven.

Het is ook de moeite waard om op te merken dat, terwijl Salomo's bewind het hoogtepunt van pracht en praal in Israël vertegenwoordigde, God het markeerde met een wonder dat ongeveer 128 jaar later zou worden herhaald tegen het einde van het bewind van Israëls meest beruchte koning.

In 2 Kronieken 7:1-3 lezen we: "Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de HEERE over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde, op de vloer, bogen zich neer en loofden de HEERE dat Hij goed is, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig."

Klinkt vertrouwd?

Het doet denken aan de uitdaging van Elia voor de goddeloze koning Achab en de 450 profeten van Baal die aan de tafel van Izebel aten. Je herinnert je het verhaal. Door Gods macht had Elia de regenval drieënhalf jaar lang geblokkeerd - niet alleen in Israël, maar over de hele wereld. Waarom? Vanwege hun aanbidding van valse goden.

Zo kwam Elia met de ultieme confrontatie tussen God en Baäl op de berg Karmel.

"Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord."

Hij heeft de voorwaarden ten gunste van Baäl opgesteld en hen opgedragen om de ene stier aan God en de andere aan Baäl als offerande, en ze op hout te leggen zonder een vuur onder hen. Dan roepen ze de naam van hun goden om die te aanvaarden. Van 's morgens tot 's middags riepen ze de naam van Baäl aan om zijn macht te tonen, maar ze kregen geen antwoord. Elia bespot hen, terwijl zij zich met messneden, tot het bloed uit hun aderen gutste in hun waanzinnige kreten en onderwijl op het altaar sprongen. Ze gingen door tot in de middag en tot aan het moment van het avondoffer, maar Baäl werd nooit gehoord.

Elia nam 12 stenen die de stammen van Israël voorstellen, liet een sleuf om het altaar graven en vulde het met vier kruiken water en goot het over de brandoffer. Daarna liet hij ze dit een tweede keer doen - en een derde keer.

Toen bad hij gewoon. "En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: HEERE, God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt."

"Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op." lezen we in 1 Koningen 18:38-39. "Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!"

Nadat Elia en de nederige kinderen van Israël de 450 valse profeten van Baäl hadden weggezonden, beval Elia Achab: "Sta op, eet en drink, want er is een geluid van overvloedige regen." Met andere woorden, het was tijd dat er een einde kwam aan de drieënhalf jaar durende droogte.

Dus, wat bedoelt God als Hij verwijst naar Zijn "doctrine" in het lange termijn weerbericht om het te gebruiken om Zijn kinderen terug te brengen naar de gerechtigheid?

Hierover staat een hele aansporing in Deuteronomium 32 - de moeite waard om in zijn geheel te lezen, maar hier is een uittreksel, de verzen 1 tot en met 5: " Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie."

Het was niet uit gemeenheid dat God de mens wat lastig weer gaf. Het was uit barmhartigheid en een verlangen om het leven van de mensheid aangenamer en productiever te maken.

Natuurlijk, op een vergelijkbare manier, maken sommige secularisten het tot een zaak waarin wetenschappers vastbesloten zijn om de mens te helpen zichzelf te redden vanwege het eigen destructieve gedrag ten opzichte van de planeet.

Maar heeft God dan niet gesproken over de toekomst van de aarde en gewaarschuwd voor de ware bedreigingen waar Zijn schepping voor staat vanwege de zonde? Als de productie - opzettelijk of onbedoeld - van kooldioxide gevaarlijk of slecht is, zou Hij ons dan niet gewaarschuwd hebben? Zou het kunnen zijn dat we onszelf de schuld geven van een verkeerde zonde?

Persoonlijk geloof ik dat als de hele wereld je het een vertelt en God het ander, de kans groot is dat de wereld het bij het verkeerde eind heeft.

Hier is hoe Job het in hoofdstuk 28:23-28 neerzet: "God begrijpt haar weg, en Híj kent haar plaats. Want Híj ziet tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder heel de hemel, terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt, en de wateren meet met een maat. Toen Hij een verordening maakte voor de regen, en een weg voor het weerlicht van de donder – toen zag Hij haar, en peilde haar. Hij stelde haar vast en ook onderzocht Hij haar. Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht."

Misschien denk je dat de Bijbel slechts een verzameling van oude volksverhalen is - meer niet. Dat is wat ik denk over de hysterie over de opwarming van de aarde - dat het een valse, pseudo-wetenschappelijke, seculiere religie is. Ik erken dat veel van de wetenschappers oprecht zijn in hun overtuigingen. Ze hebben teveel van de opwarmende frisdrank gedronken.

God controleert niet alleen het weer als een belangrijk middel om ons gedrag te regelen voor ons eigen welzijn, Hij houdt het hele universum bij elkaar - de hele Schepping. Hij doet dit omdat Hij van ons houdt en wil dat we de kans krijgen om voor eeuwig Zijn kinderen te zijn - maar alleen als we Hem en Zijn Zoon Jezus de Messias, de enige echte Verlosser en bemiddelaar tussen God en de mens, liefhebben en gehoorzamen.

Is onze planeet eigenlijk stervende, zoals sommige wetenschappers suggereren? Daarin hebben ze gelijk. Dat is de aard van onze gevallen planeet. Maar toch gaat God hem weer tot in de perfectie terugbrengen.

Eén ding is zeker: God gaat de hemel weer sluiten. Als je het ziet gebeuren, geef dan niet de schuld aan de kooldioxide. Geef de mens de schuld door ongehoorzaamheid aan Gods wegen, en ga in nederigheid op je knieën liggen en bid om vergeving.

Bron: The next time God shuts heaven - WND