www.wimjongman.nl

(homepagina)

Klaar of niet, de koning komt

( )

Door David R. Barnhart | voorjaar 2015

CHRISTUS' TERUGKEER IN NIEUWTESTAMENTISCHE TIJDEN

M. R. DeHann, oprichter van de Radio Bijbel Klas en voormalig redacteur van het vrome "Ons Dagelijks Brood", verklaarde: "Jezus Christus komt weer terug! Het is de gezegende hoop van de Kerk, de verlossende hoop van Israël en de enige hoop voor een wankelende wereld. Ja, Jezus Christus komt weer terug. En of u het nu gelooft of niet, u zult Hem ooit onder ogen moeten zien als uw Heiland of uw Rechter.

De kerk uit het Nieuwe Testament geloofde in de letterlijke terugkeer van Christus en de vestiging van zijn duizendjarige koninkrijk. Zij verlangden naar de dag waarop Christus zou komen en Zijn Kerk tot Zich zou verzamelen. Zij geloofden dat Zijn komst op komst was en dat Hij over de hele aarde zou regeren vanuit Jeruzalem als de Koning der koningen en de Heer der heren. Voor hen was de wederkomst van Christus fundamenteel voor elke leer en praktijk binnen de kerk, en zij geloofden dat Zijn wederkomst de uiteindelijke vervulling van elke leer zou bewerkstelligen.

Het geloof in de duizendjarige heerschappij van Christus werd universeel gehouden door de kerk tot aan de derde eeuw, toen Origenes (185-254) suggereerde dat de kerk zou moeten beginnen met de Bijbel allegorisch te gaan interpreteren in plaats van letterlijk. In de vierde eeuw formuleerde Augustinus (354- 430) wat nu het a-millenialisme wordt genoemd, een theologisch systeem dat leert dat er geen duizendjarig bewind van Christus zal zijn, noch een opname van de Kerk. Augustinus geloofde en onderwees vele jaren het begrip van de duizendjarige Nieuwtestamentische Kerk, maar later begon hij de leer van deze doctrine in twijfel te trekken en formuleerde hij zijn eigen theologische standpunt. Zijn duizendjarige opvattingen over de wederkomst van Christus werden uiteindelijk door de rooms-katholieke kerk en later door verschillende leiders van de protestantse Reformatie als officiële leer aangenomen.

Waarom legde de Nieuwtestamentische Kerk zoveel nadruk op de letterlijke terugkeer van Jezus Christus en Zijn duizendjarige heerschappij vanuit Jeruzalem? Omdat onze Heer er herhaaldelijk over had gesproken in zijn preken, gelijkenissen en leringen. Hij verwees vaak naar de geschriften van de profeten uit het Oude Testament, zoals Hij die uiteenzette over verschillende aspecten van zijn terugkeer. Tot ongenoegen van hen die geloven dat het Boek van Daniël niets anders is dan een fabel, identificeerde Jezus Daniël als een historische persoon, zelfs met de titel van "een profeet".

Bovendien werden de Nieuwtestamentische christenen op dit gebied goed onderwezen door de geschriften van Paulus, die de wederkomst van Christus koppelde aan verschillende leerstellingen en leringen. Paulus noemde Jezus' komst opnieuw 'de gezegende hoop' voor de Kerk en voor alle christenen (Titus 2:13).

CHRISTUS' TERUGKEER IN DE MODERNE KERK

Mijn hart breekt als ik denk aan hoe snel de wederkomst van de Heer kan komen, en hoe weinig zijn kerk wordt voorbereid of aangemoedigd om te kijken en te wachten op Zijn komst zoals de Bijbel ons opdraagt te doen.

Paulus waarschuwde Timoteüs dat mensen de laatste dagen geen goede leringen zouden verdragen, maar dat ze op zoek zouden gaan naar leraren die zouden zeggen wat ze wilden horen. Zonder twijfel leven we in een tijd waarin de prediking over de hele raad van God, in het bijzonder de beloofde wederkomst van Christus, schaars is geworden. Vandaag de dag lijken veel predikers en onderwijzers bereid te zijn om de hoop op de wederkomst van Christus om te zetten in niet meer dan een theologisch argument over de vraag of de leer van de Bijbel over deze kwestie letterlijk of figuurlijk moet worden genomen, of zelfs of hij eigenlijk wel terug zal keren. Voor de moderne critici van de Bijbel zijn de geschriften van profeten uit het Oude Testament, zoals Daniël en Zacharia, en het Boek Openbaring fictief en symbolisch, en weinig relevant voor de huidige Bijbel-geleerden.

NIETS GEBEURT HIER - STA OP!

Voor de meeste christenen is de belangrijkste strategie om met de leer van de wederkomst van Christus om te kunnen gaan, het negeren ervan. Voor mensen in liberale kerken is de oplossing te kiezen voor een soort socialistische utopie hier op aarde en dat het koninkrijk van God te noemen. Sommigen wijzen zelfs op het feit dat de theologische afdelingen van hun confessionele seminaries niet langer de moeite nemen om te onderwijzen over de tweede komst van Christus, maar in plaats daarvan om te onderwijzen wat zij belangrijker achten: de hedendaagse inkomensgelijkheid voor iedereen, het recht van een vrouw op abortus, seksuele rechten en homohuwelijken, om er maar een paar te noemen.

Maar volgens de leerstellingen van het Nieuwe Testament is er - behalve dan het verkondigen van het evangelie van verlossing - geen belangrijkere leer dan de wederkomst van Jezus Christus. Door Zijn komst zal Jezus de verlossingsbelofte van God volledig tot vervulling brengen. We praten niet meer alleen over de straten van goud, we lopen er ook overheen. We zullen niet langer gewoon over Jezus praten, we zullen met Hem van aangezicht tot aangezicht spreken, en Zijn eigen hand zal zachtjes elke traan uit elk oog vegen. We zullen niet alleen praten over het zien van onze dierbaren die al eerder zijn gegaan, we zullen eeuwig met hen samen zijn zonder ooit meer een moment van scheiding te ervaren.

EEN SLAPENDE KERK IN EEN HELSE WERELD

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt.... Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart..... En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad. Joel 2:1-2,12-13

Gods profetische klok telt af tot aan het afgesproken uur. Als je het niet gelooft, luister dan naar de laatste nieuwsberichten of lees de ochtendkranten. De Schrift staat vol met tekenen, profetieën en beloften van de wederkomst van Christus. Zeker, geen enkele leer van de kerk is door zo velen veronachtzaamd als de leer van de beloofde wederkomst van Christus. De tekenen van Zijn komst zijn overal, maar de stilte van de kerken is oorverdovend als het gaat om het verkondigen van deze vitale waarheid van de Schrift. Sluimerende predikers en slapende heiligen moeten wakker worden met de realiteit dat de Koning komt, en Zijn komst kan eerder zijn dan ieder van ons zich realiseert. Ondertussen sterven miljoenen mensen zonder de kennis van het evangelie of de hoop die Zijn komst biedt. Hoe moet het het hart van God treuren om te kijken naar een slapende kerk in een helse wereld?

Jezus zelf zei: "Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen." (Lukas 21:36).

In Romeinen 13:11 sprak Paulus over de urgentie van het uur waarin hij schreef: 'En doe dit, om de huidige tijd te begrijpen. Het uur is gekomen voor u om wakker te worden uit uw sluimering, want onze redding is dichterbij nu dan toen we voor het eerst geloofden. Hij schreef ook in 1 Thessalonicenzen 5:2 en 6 over dezelfde zaak: "De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht ... dus laten we niet slapen zoals anderen doen, maar laten we alert en nuchter zijn."

WE ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR WAT WE MEEMAKEN

In ons rechtssysteem worden getuigen opgeroepen om te getuigen van wat zij hebben gezien en gehoord. Dit was in het hoofd van Johannes toen hij schreef: 'Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard...' (1Joh.1:1-2).

We zijn vandaag de dag getuige van de vervulling van veelvoudige tekenen en profetieën van de terugkeer van de Heer. In feite heeft geen enkele generatie sinds Pinksteren ooit meer profetieën over de komst van Christus in vervulling zien gaan dan deze huidige generatie. Maar getuigen zijn van deze dingen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. En omdat de kerk niet getuigt van deze profetische gebeurtenissen, is de wereld klaar om elke leider te volgen, ook die welke loze beloften doet. Deze kerken zullen deze zonde moeten belijden op de plaats van het oordeel van Christus.

Vandaag zijn we getuige van de terugkeer van de Joden naar hun land en het herstel van de natie Israël. We zijn getuige van een opleving van het evangelie onder het Joodse volk, dat Christus omarmt als hun Messias in aantallen die sinds de tijd van Pinksteren niet meer gezien werden. We zijn ook getuige van een hernieuwde haat tegen de Joden, samen met een wereldwijde inspanning om de Joodse staat te vernietigen. We zijn getuige van een haat in onze hele cultuur tegen de naam van Christus en zijn Woord, maar ook tegen degenen die het verkondigen.

Wij zijn getuige van het martelaarschap van duizenden christenen die onder de zware hand van de militante islam hun leven geven voor het Woord van God en het getuigenis van Jezus. We zijn vandaag allemaal getuige van pogingen om een wereldregering en een wereldeconomie tot stand te brengen.

We zijn vandaag de dag getuige van "het grote afvallen", want zoveel kerken omhelzen geloofsafval, valse leerstellingen en niet-bijbelse praktijken. Als Paulus de kerken van zijn dagen al vertelde "WORDT WAKKER", wat zou hij dan zeggen tegen de kerken in de eenentwintigste eeuw, die zich bij de gelederen van de vijanden van God hebben gevoegd?

Paulus schreef in zijn brieven over het gereed-zijn van de gelovigen voor de komst van de Heer. Hij zei tegen Timoteüs: "Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht." (2 Tim.4:1-2).

Als christenen echt geloven dat Christus spoedig zal terugkeren, dan zouden ze het van de daken prediken en op de wegen en doorgangen om getuige te zijn van het evangelie aan de verlorenen, voordat de tijd van genade tot een einde komt.

De leer van Jezus' aanstaande wederkomst moet vandaag worden teruggewonnen in zijn ongerepte rijkdom, zoals onderwezen door de Nieuwtestamentische Kerk. Zonder deze dwingende doctrine is het onwaarschijnlijk dat het vuur van opwekking ooit weer in onze kerken zal gaan branden. En zonder een echte opwekking in de kerken hebben we geen kans. Als de gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar, evenals de gebeurtenissen die zich momenteel in de wereld ontvouwen, niet in staat zijn om de kerk te motiveren om op te staan en de waarheid van Gods Woord te verkondigen, zal de wereld zonder een stuk hoop blijven!

"Sta op, o mensen van God. Geef uw hart en ziel en geest en kracht om de koning van de koningen te dienen".

Bron: Ready or Not, The King is Coming - The Vine and Branches