www.wimjongman.nl

(homepagina)

Herstel de Tempelberg tot zijn Bijbelse intentie als inleiding tot de verlossing'.

Door Eliana Rudee - 19 augustus 2018.

  "Ik zal hen naar Mijn heilige berg brengen En hen zich laten verheugen in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en opofferingen zullen welkom zijn op Mijn mizbayach; want Mijn Huis zal een huis van gebed zijn voor alle volkeren. Jesaja 56:7 (de Israël Bijbel ™)

( )

Eigen foto

In de Bijbel wordt de Tempelberg beschouwd als een gebedsplaats voor alle volken en er wordt algemeen van uitgegaan dat het een heilige plaats is voor Joden, christenen en moslims. In Jesaja 56 staat dat "vreemdelingen die zich aan Hasjem hechten" naar zijn heilige berg zullen worden gebracht om zich in zijn gebedshuis te verheugen:

"Hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.’ (Jesaja 56:7).

Echter, zo waarschuwen Joodse activisten, politici en rabbijnen, dat deze Bijbelse aspiratie vandaag niet wordt vervuld aangezien het gebed op de Tempelberg is verboden voor degenen die geen moslim zijn.

"De status-quo op dit moment is officieel dat Joden en christenen niet mogen bidden op de Tempelberg," vertelde het Knessetlid Rabbi Yehuda Glick aan Breaking Israel News.

Joden en christenen mogen de berg op bepaalde tijden bezoeken, maar het is verboden om daar te bidden, te zingen of religieuze uitingen te tonen of te protesteren.

Volgens Glick - omdat Jeruzalem momenteel een tijd van betrekkelijke rust doormaakt - bemoeit de politie zich zelden met het stille gebed "tenzij de Waqf beweert dat het hen beledigt", terwijl de Jordaanse Waqf (een islamitische religieuze schenking) voorheen zeer streng was. Waqf zou elke beweging van elke bezoeker volgen en de Joodse groepen zouden door politiemannen worden begeleid die de lippen van de bezoekers bekeken om ervoor te zorgen zij niet baden, verklaarde Glick.

In 1967 gaf Moshe Dayan, toenmalig Israëlisch minister van Defensie, de controle over de Tempelberg over aan de Waqf, ondanks duizenden jaren van Joodse soevereiniteit over de heiligste plaatsen van het jodendom.

Volgens Rabbi Pinchas Winston, specialist betreffende het einde der dagen en de geula (verlossing), beheerst God de geschiedenis op basis van "de plaats waar het Joodse volk zich ophoudt" en hij zei dat "1967 een tijd van geula had kunnen zijn", in plaats van Dayans daden.

"Toen we Jeruzalem en de Kotel terugkregen, was dat een geula-evenement in een tijd waarin zelfs seculiere Joden over mosjiach (messias) spraken," zei Winston. "Het was de goddelijke voorzienigheid, net als de onafhankelijkheid van Israël in 1948: een stap in de verlossingsrichting die waarschijnlijk een reeks gebeurtenissen zou hebben teweeggebracht ook de geula en de bouw van de derde tempel.

Winston beweerde echter dat we het niet serieus genoeg namen en dat God de Tempelberg "in de wacht" had gezet.

Glick noemde de verloochening van de Tempelberg van 1967 een naïeve stap, waarin Israël ten onrechte geloofde dat het opgeven van de controle over deze plek die zowel voor moslims als voor Joden en christenen heilig is, een blijvende vrede zou creëren tussen Israël en zijn Arabische buren.

Joshua Wander, een onafhankelijke public relations consultant in en rond de oude stad van Jeruzalem, noemde deze gebeurtenis ook "een van de grootste tragedies in de Joodse geschiedenis", gelijk aan de zonde van het gouden kalf.

Toch erkennen veel Joden vandaag de dag niet de centraliteit van het land Israël op dezelfde manier als het Joodse volk de centraliteit van Jeruzalem en de Tempelberg als de heiligste plaats op aarde erkent.

"Overal waar de meeste heiligheid is, heb je ook de grootste onzuiverheid," legde Wander uit - een onzuiverheid die heeft geleid tot veel fouten en misvattingen, ook afgekondigd door een aantal Israëlische juridische, religieuze en bestuurlijke autoriteiten.

Terwijl de Tempelberg wordt beheerd door de Waqf, stelt de Israëlische regering toegangslimieten in vanwege politieke beperkingen en veiligheid. Bij het betreden van de Tempelberg staat ook een waarschuwingsbord van de opperrabbin van Israël: "Volgens de Thora-wet is het betreden van het Tempelberggebied ten strengste verboden vanwege de heiligheid van de plaats."

Maar volgens Wander is dit teken achterhaald. Na 1967, toen Israël Jeruzalem herenigde en toegang kreeg tot de Tempelberg, begonnen Joden daarheen te stromen, zich niet bewust van de voorwaarden waarop men volgens de Joodse wet mag opgaan.

Vandaag de dag, als gevolg van uitgebreid archeologisch en historisch onderzoek, is er meer begrip over waar men kan gaan of wat men moet vermijden volgens de joodse reinigingswetten.

Nu is het de plicht van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om het gebied te openen voor Joods gebed, volgens de Israëlische wet, beweert Wander.

"De Israëlische basiswet voorziet in vrijheid van godsdienst, en iedereen heeft het recht om vrij te bidden in dit land," zei hij en noemde de Joodse gebedsbeperkingen op hun heiligste plek in eigen land, een "absurde, duidelijke discriminatie en volstrekt onaanvaardbaar".

Evenzo, zei Glick, zou het gebed voor allen moeten worden toegestaan, aangezien de Tempelberg een huis van gebed voor alle naties is en het gebed er nooit als beledigend zou moeten worden beschouwd.

Hij stelde een systeem voor van het delen van heilige plaatsen, vergelijkbaar met het systeem van het delen in de Grot van de Patriarchen in Hebron.

"De droom is dat het een centrum van vrede en verdraagzaamheid zal zijn en geen haat," zei hij.

Wander zei dat aspiraties nog verder moeten gaan: De Joden moeten beginnen met de bouw van de Derde Tempel op de Tempelberg.

"Het is het doel van de Joodse natie om terug te keren naar het land en op te richten wat we ooit als natie hadden, inclusief de wederopbouw van de Tempel," zei hij.

Historisch gezien heeft de tempel dienst gedaan als een bliksemafleider voor God en een fysiek thuis in deze wereld voor Joden en niet-Joden om zegeningen te verspreiden over de hele wereld, zoals tijdens Sukkot, toen het gebruikelijk was voor niet-Joden om de bedevaart naar Jeruzalem te maken en offers te brengen uit de vier hoeken van de aarde.

"Hoewel er verschillende wetten zijn over dienstbaarheid en opoffering, is de Tempel even belangrijk voor Joden als voor niet-Joden," aldus Wander.

Vooruitlopend op de Joodse feestdagen van dit jaar, "zijn we op weg naar de bouw van de Tempel door er de afgelopen 2000 jaar drie keer per dag voor te bidden, Jeruzalem terug te winnen in 1967 en sindsdien alle passende wetten met betrekking tot de Tempelberg te leren", zo voegde hij eraan toe, waarbij hij ook heropvoeringen van tempeldiensten en -offers aanhaalde om bewustzijn te kweken voor de centrale ligging van de Tempel.

Terwijl de jaren in ballingschap het bewustzijn van centraliteit van het land Israël, Jeruzalem en de Tempel voor veel Joden heeft verminderd, "is het een goddelijke beweging en iedereen die probeert dat in de weg te staan zal niet succesvol zijn," zei Wander.

Volgens Wander is ook het politieke klimaat er rijp voor, want "Trump heeft ons een kans gegeven" waarvan hij hoopt dat de regering er gebruik van zal maken.

Winston drukte gelijksoortige gevoelens uit en zei dat over de 70 jaar geschiedenis van Israël, "de kansen tegen ons zijn geweest getalswijze" en het "feit dat wij, terwijl omringd door vijanden, kunnen gedijen, zelfs economisch, is een wonder.

Winston drong er bij de "rechtvaardige heidenen" op aan om zowel geestelijk als financieel in de staat Israël te blijven investeren. Zonder een Tempel, zo verklaarde hij, kunnen niet-Joden geen offers brengen zoals ze in het verleden hebben gedaan, maar door deel te nemen aan het brengen van geula, hebben ze de kans om de tijden van de Tempel terug te brengen.

Te dien einde verklaarde Winston: "Joden moeten God laten zien dat we het willen, door naar de Tempelberg te gaan, een anticiperende houding aan te nemen en de wil tot verlossing te ontwikkelen, zoals we dat in Egypte hebben gedaan.

"We leven wonderen als profetieën die zich voor onze ogen ontvouwen," zei Wander. "Het zal niet veel langer duren voordat we onze doelen hebben bereikt.

[Opmerking: Dit wordt dan wel de Tempel voor de antichrist.]

Bron: ‘Restore the Temple Mount to its Biblical Intent and Usher in Redemption’ - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.