www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het grootste wonder van alles gebeurde tijdens de Chanoeka/Kerstperiode

Het was Jeshua's bevruchting in de maagd Maria!

Door Richard Honorof - 11 december 2018

( )

Jump for Joy' van kunstenaar Corby Eisbacher. www.artbycorby.etsy.com

Waarom is Chanoeka en Kerst een prachtige tijd van het jaar?

Omdat dit het moment is waarop de Liefde naar de aarde is gekomen! Dit is de tijd wanneer de Zoon van God naar de aarde kwam! Dit is toen Jeshua in de schoot van zijn geliefde moeder Maria werd verwekt!

Er zijn 7 feesten van de Heer naast de wekelijkse sjabbat. En op drie van de zeven feesten van de HEER, Pesach, Sjawoeot, (Pinksteren) en Sukkot (Loofhuttenfeest) werden alle Joodse mannen door God geboden om jaarlijks naar Jeruzalem te komen om een offerande aan God te brengen. En van de drie feesten zijn Pesach en Sukkot de twee belangrijkste. [Duizendjarig Koninkrijk: Ezechiël 45:17-25].

Yeshua stierf op Pascha. Maar de grootste van deze 7 feesten van de HEER is Sukkot. Er is zoveel bijbels bewijs dat duidelijk bewijst dat Jeshua geboren is op Sukkot. Ik heb twee boeken geschreven over dit onderwerp van Jeshua's verjaardag op Sukkot. Het ene boek heet 'Jeshua's ware verjaardag is het feest van Sukkot'. [11-10-2018]. En het andere boek heet: 'Jeshua's ware verjaardag, 20 bewijspunten dat Jeshua is geboren op Sukkot' [31-8-2018].

Beide boeken zijn gratis te downloaden op mijn website....

Dit artikel gaat over het mysterie van Jeshua's conceptie. De meeste gelovigen in Jeshua weten dat Jeshua niet is geboren op de kerstdag in december. Velen weten nu dat Jeshua's ware verjaardag op Sukkot is, op het Loofhuttenfeest.

Johannes 1:14 En het Woord werd vlees gemaakt, en tabernakelde onder ons, en wij zagen Zijn heerlijkheid, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Wat echter zelden wordt geleerd over de komst van onze Heer Jeshua naar de aarde, is dat negen maanden voor Zijn verjaardag Jeshua's conceptie was. Was Jeshua's conceptie voorspeld in de Schrift? Was dit rond het feest dat bekend staat als Chanoeka en de kersttijd van het jaar toen deze speciale gebeurtenissen die in de Bijbel, in het eerste hoofdstuk van het boek Lucas zijn vastgelegd, dat dit plaats heeft gevonden?

Lucas 1:11-15 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden.

Lucas 1:24-38 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Aankondiging van de geboorte van Jezus In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jeshua geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Lucas 1:39-44 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik.

Ja, inderdaad, Maria was 'zeer geliefd' en ook echt 'gezegend' onder de vrouwen! Want het was zo'n 4000 jaar geleden dat God voor het eerst deze profetie tot Eva had gesproken over haar speciale Zaad, die op een dag de slang zou vernietigen. (Genesis 3:15) Dat Zaad, afkomstig van Eva voor het fysieke lichaam van de eniggeboren Zoon van God, de Koning van de Hemel en Grote Hogepriester Melchizedek, 'mijn Koning der gerechtigheid', zou de bijdrage van de vrouw zijn, en die dag in deze jonge Joodse maagd Maria in vervulling gaan. "(" ..... maar een lichaam dat U voor Mij hebt voorbereid"), citerend uit Hebreeën 10:5, uit de Septuaginta voor Psalm 40:6.

En dat Zaad uit Eva dat door twee familielijnen zou hebben gereisd, die van koningen van koning David en ook die van hogepriesters van hogepriester Jozua van hogepriester Jozadak van Aaron. Zie Jeremia 33:17, 18, 24; Zacharia 3:1, 8; en Zacharia 6:11-13.

Ja, baby Johannes was ook vervuld met de Heilige Geest en sprong op van vreugde in de schoot van zijn moeder Elisabeth (vervulling van de profetie die zijn vader Zacharia, het mysterie van de hogepriester Jozadak, in Lucas 1:15) omdat de Zoon van God, Jeshua, nu ter wereld was gekomen in deze bijzondere tijd van zijn bevruchting, en volledig in leven met God, in de baarmoeder van deze jonge Joodse maagd, zijn moeder Maria.

Want het menselijk leven van de Mensenzoon begon bij de bevruchting!

Werd Jeshua's conceptie voorspeld in het Oude Verbond? Ja!

Waar wordt dit gevonden en wat zegt het?

"Daarom zal de HEER zelf je een teken geven. Ziet, de maagd zal een Zoon verwekken en baren, en zal Zijn naam ImmanuEl (God is met ons) noemen. Jesaja 7:14

Had God ons in Zijn Woord ook kunnen onthullen wat de tijd van het jaar was waarin dit grote wonder zou gebeuren? En had God ons ook in Zijn Woord kunnen openbaren op welke dag?

Ja, ik geloof echt dat God ons al deze dingen heeft verteld! Dit staat in het boek van Haggai..... rond 520 voor Christus.

"Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op. ....... Ik vanaf deze dag zal zegenen. Haggai 2:19,20

Ik geloof dat dit de eigenlijke dag van Jeshua's conception was!

Het gebeurde negen maanden voor Jeshua's verjaardag op Sukkot.

De 24e van de negende maand is de 24e van Kislev. Het feest van Chanoeka (164 v. Chr.) begint de 25e van Kislev en duurt acht dagen. In het jaar 2005 viel de 24e van Kislev op een kerstdag, op 25 december. In het jaar 2016 viel de 24e van Kislev op 24 december. In 2019 is de 24e van Kislev op 22 december.

Kunnen we ook enig mogelijk bewijs vinden dat deze Waarheid over Jeshua's Ontvangenis ook door Jeshua zelf werd onthuld in een van de vier Evangelieën?

Ja, het gebeurde tijdens Chanoeka!

Laten we erover lezen in het boek van Johannes 10:22-38

Nu was het feest van de inwijding van de tempel (Chanoeka, dat begint op Kislev 25) in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.

Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? (Psalm 82:6) Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. (Johannes 16:28 t/m 17:18)

Jeshua vertelde hen tijdens Chanoeka, een achtdaags feest, misschien wel op de eerste dag van het feest, op de 25e van Kislev, dat Zijn Vader Hem de wereld in had gestuurd. Hij sprak dit na Kislev 24, Zijn ontvangenis. Jeshua werd door zijn Vader de wereld ingestuurd bij de bevruchting, negen maanden voor zijn geboorte op Sukkot.

Zijn Ontvangenis in de maagd Maria was toen de basis van de Tempel die de HEER werd gelegd... de 24e Kislev. En hier, tijdens Chanoeka, was het een van de drie plaatsen in het Evangelie waar Jeshua sprak over Zijn Vader die Hem in de wereld zond.

De andere twee plaatsen waar Hij sprak over Zijn Vader die Hem in de wereld zond, waren allebei op de dag dat Hij stierf, op Pesach. Waarom? Omdat Jeshua de wereld ingestuurd werd om te sterven voor onze zonden, om 'de weg' te openen voor ons om thuis te kunnen komen bij onze Vader.

Johannes 20:17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Johannes 16:27-28 "...want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.

Johannes 17:14-19 Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.

Overigens had Chanoeka nooit de geboortedag van Jeshua's kunnen zijn. Waarom? Chanoeka (165 v. Chr.) was niet alleen de dag dat de Makkabeeën de Jeruzalem-Tempel terugnamen van de Griekse vijanden van Israël en de Tempel reinigden, maar er werd ook in de Joodse geschiedenis vermeld dat het zo was dat toen de Makkabeeën de Jeruzalem-Tempel overnamen, zij de Hogepriester Zadok en de andere Zadokitische Aäronische priesters eruit schopten en daarmee het hele Aäronische priesterschap beschadigden, in strijd met Gods Woord, totdat de Tempel uiteindelijk in 70 na Chr werd vernietigd. Lees Gods Woord van Ezechiël 43:18,19 en 44:15,16.

Bij het onderzoek naar de namen van alle Aäronische hogepriesters uit de 'Artscroll Publications, Yoma Edition, deel 9, Kohanim Gedolim' van de eerste en tweede tempelperiode, ontdekte ik dat de naam Johannes de laatste Zadokitische hogepriester was rond 165 v. Chr.

In de openingsscène van het hele Nieuwe Verbond, 165 jaar later, bleek priester Zacharia, de toekomstige vader van Johannes, een echt mysterieuze Zadokitische hogepriester te zijn toen God de engel Gabriël stuurde om met hem te spreken terwijl hij in de Tempel voor God bij het Wierookaltaar diende. (Lucas 1:8-20) Hoe kunnen we zeker weten dat Zacharia de echte hogepriester was? Koning Herodes had twee hogepriesters benoemd voor de Jeruzalem-Tempel, Annas en Kajafas (Lucas 3:2). Waren deze mannen Aäronische priesters? Zij kwamen niet uit de familie van Zadok, de enige familie die door God was aangesteld voor de hogepriestersfunctie. Het reukofferaltaar was de plaats voor Aaron, de eerste hogepriester, en voor zijn toekomstige generatie zonen, die ook voor God zouden dienen als hogepriesters op het reukofferaltaar. Zie Exodus 30:1,7; Ezechiël 44:15,16; Ezechiël 43:18,19.

Dus, waarom opende God het Nieuwe Verbond met als eerste een scène over het Aäronisch priesterschap? Wat hadden de oude Aäronische priester Zacharia en zijn oude vrouw Elisabeth van Aaron die geen kinderen konden krijgen, iets met Jeshua te maken? Wat was ook de mysterieuze relatie tussen de maagd Maria uit Juda en haar nauwe bloedverwant ('karov' in het Hebreeuws) Elisabeth van Aaron? Waarom was deze jonge maagd Maria, zwanger van Gods Zoon Jeshua, gestuurd door God via zijn engel Gabriël om haar eerste drie maanden door te brengen met deze Aäronische priester Zacharia en zijn vrouw Elisabeth van Aaron? Wie waren zij echt, als bloedverwanten van Maria? Wie was werkelijk hun ongeboren zoon? Waarom moest zijn naam Johannes heten? Wat zou zijn echte relatie zijn met Maria's nieuw-ontvangen Zoon, Jeshua? Wat zijn al deze bijbelse mysteries van Maria's familie?

De antwoorden op deze vragen, en zoveel andere mysteries die in de evangeliën zijn gevonden, onthullen verbazingwekkende openbaringen die God tot voor kort over Jeshua verborgen heeft gehouden, voor de Eindtijd. De grootste is voor mij de ware mysterie-identiteit van onze Heer Jeshua, afkomstig uit de Zadokitische hogepriesterfamilie van Aaron, die God mij voor het eerst in 1993 begon te onderwijzen, en die Hij mij uiteindelijk 20 jaar later, in 2013, liet onderwijzen. Ik heb vijf boeken geschreven over dit mysterie van Jeshua, afkomstig uit de hogepriesterfamilie van Zadok van Aaron. Mijn meest recente boek dat ik dit najaar heb gepubliceerd heet: 'Jeshua, mijn koning der gerechtigheid. Hemelse koning en grote hogepriester uit 'Zaad' van koning David en Zadok van Aaron!

Al deze boeken zijn gratis te downloaden van mijn website.

Tot slot, hoewel Kerst nog steeds wordt gevierd door het wereldwijde Kerklichaam als Jeshua's verjaardag, en terwijl zo veel van onze Joodse mensen samen met veel Messiaans-Joodse gelovigen deze tijd van het jaar Chanoeka vieren, is de echte Waarheid dat Jeshua's verjaardag op Sukkot, het Loofhuttenfeest valt, en Zijn conceptie was negen maanden eerder, op de 24e van Kislev, die elk jaar tijdens het Chanoeka/Kerst-seizoen plaatsvindt.

Misschien is het tijd voor gelovigen om de echte waarheid te vieren!

Jeshua zei: "En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken!

Bron: The greatest miracle of all happened during the Chanukkah - Christmas season