www.wimjongman.nl

(homepagina)

De geheime wereld van de Palestijnse Autoriteit

door Bassam Tawil - 29 maart 2018

Een verslag dat deze week is gepubliceerd, biedt een zeldzame blik in de geheime wereld van de Palestijnse Autoriteit (PA), die in 1994 is opgericht in overeenstemming met de Oslo-akkoorden tussen Israël en de PLO.

Onder leiding van Mahmoud Abbas heeft de PA inmiddels miljarden dollars aan hulp ontvangen van de VS, de EU en diverse andere donorlanden.

Doordat de donoren er echter niet in zijn geslaagd om verantwoording en transparantie van de Palestijnse Autoriteit te eisen, zijn de Palestijnen berooft van een aanzienlijk deel van die middelen. Zij hebben daarmee de Palestijnse leiders ook aangemoedigd om miljoenen dollars te blijven opstrijken om hun particuliere en verborgen bankrekeningen te verrijken.

Je had kunnen verwachten dat de westerse donoren wakker zouden zijn geschud en hebben gemerkt dat Palestijnse leiders misbruik maken van het belastinggeld dat ze hen sturen.

Je had kunnen verwachten dat de Amerikanen en Europeanen naar Abbas en zijn handlangers zouden komen om op tafel te slaan, en van hen te eisen dat ze het geld gaan gebruiken en investeren voor het welzijn van hun volk, en niet voor hun vrienden en familieleden.

Het rapport, gepubliceerd door de Coalition For Accountability And Integrity (AMAN), dat in 2000 is opgericht door een aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van democratie, mensenrechten en goed bestuur, laat zien dat de westerse donoren niets geleerd hebben van hun fouten uit het verleden.

Uit het verslag blijkt ook dat de Palestijnse Autoriteit nog steeds dezelfde corrupte organisatie is als twintig jaar geleden.

Onder Yasser Arafat werd de PA geteisterd door wijdverbreide corruptie en wanbeheer. Zijn opvolger, Mahmoud Abbas, heeft deze traditie gevolgd en ondanks zijn herhaalde beloften blijft de Palestijnse Autoriteit nog steeds even corrupt.

Waarom zouden Abbas en zijn medewerkers zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van hun bevolking als degenen die miljarden dollars over hen uitstorten de ogen blijven sluiten voor de financiële en administratieve corruptie in de Palestijnse Autoriteit die zij financieren?

Het AMAN-verslag, getiteld "Integriteit en corruptiebestrijding: Palestina 2017", behandelt de status van corruptie en het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht binnen de Palestijnse Autoriteit in 2017.

Het is een van de meest uitgebreide verslagen waarin wordt ingegaan op de wijdverbreide corruptie en verkwisting van overheidsgelden door de leiding van de Palestijnse Autoriteit.

In het verslag werd bijvoorbeeld vastgesteld dat de Palestijnse Autoriteit 17,5 miljoen dollar had geïnvesteerd in de bouw van een "presidentieel paleis" voor Abbas. Het paleis is gebouwd op een oppervlakte van 4.700 vierkante meter.

Na kritiek op het project besloot Abbas het paleis om te bouwen tot een enorme nationale bibliotheek.

Hier is wat er in het verslag over dit grandioze project is gezegd:

"Hoe eerzaam het ook klinkt om het presidentieel paleis om te vormen tot een openbare bibliotheek, het blijft nog steeds de belichaming van misbruik van openbare middelen en een slecht voorbeeld van gebrek aan prioriteitstelling. En hoewel het idee om een gastvrij paleis voor officiële buitenlandse delegaties te bouwen op zich niet slecht is, is het voor de Palestijnen geen prioriteit en is dat ook nooit geweest, gezien de dringende noodzaak om vitale diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs te financieren. Dit staat los van de chronische financiële crisis die de Palestijnse Autoriteit teistert. En hoewel het belang van een nationale bibliotheek is in te zien, is het idee om het paleis om te bouwen schadelijk, omdat het meer gaat kosten dan het bouwen van een nieuwe bibliotheek, gezien wat de details voor de bouw en de reconstructie met zich meebrengt".

De 83 jaar oude Abbas zou $17.5 miljoen kunnen investeren in het bouwen van een nieuw ziekenhuis of het creëren van nieuwe banen voor zijn mensen, maar hij koos ervoor om een paleis te bouwen voor zijn cohorten en zichzelf op een heuveltop aan de rand van Ramallah.

Was het paleis onderdeel van het plan van Abbas voor een rustig, comfortabel en luxueus pensioen? Het idee om het paleis om te vormen tot een nationale bibliotheek is al even belachelijk. Voor de Palestijnen is een nieuwe school of een nieuw ziekenhuis dringender nodig dan een bibliotheek. Bovendien hebben de Palestijnen op dit moment nauwelijks behoefte aan een bibliotheek die eruit ziet als een koninklijk paleis.

( )

Afbeelding: Het 17,5 miljoen dollar kostende "presidentiële paleis" van Mahmoud Abbas in de buurt van Ramallah. Na kritiek op het project besloot Abbas het paleis om te bouwen tot een enorme nationale bibliotheek. (Bron: Palestijnse Economische Raad voor ontwikkeling en wederopbouw)

Een ander voorbeeld wordt gegeven in het verslag over de praktijk van de Palestijnse Autoriteit om overheidsgeld te verspillen: het betalen van de salarissen en onkosten van een niet bestaande luchtvaartmaatschappij met de naam "Palestine Airlines".

Het toont dat "honderden werknemers van dit bedrijf nog steeds salarissen en toelagen van de Palestijnse Autoriteit ontvangen, hoewel het bedrijf niet is geregistreerd als een bedrijf in overeenstemming met de Palestijnse wet".

De begroting van dit bedrijf, zo blijkt uit het verslag, is opgenomen in de begroting van het Palestijnse Ministerie van Vervoer, maar bevat geen specifieke details over de manier waarop het geld wordt besteed.

De werknemers van "Palestine Airlines" zijn ook niet de enige ambtenaren die worden betaald, ondanks het feit dat ze niet werken en in dienst zijn van een bedrijf dat niet echt bestaat. Volgens het rapport ontvangen ook leden van de Palestijnse Wetgevende Raad (PLC), het Palestijnse parlement, maandelijkse salarissen, ondanks het feit dat het parlement al meer dan tien jaar verlamd is als gevolg van het geschil tussen de regerende Fatah-fractie van Abbas en Hamas.

"De voortzetting van het disfunctioneren van de PLC, in 2017, vormde de grootste uitdaging voor de formele verantwoordingsplicht en het toezicht op de prestaties van de overheid op het gebied van het beheer van openbare middelen en openbare aangelegenheden in het algemeen," verklaarde het rapport. Uit het rapport blijkt dat de Palestijnse Autoriteit in 2017 meer dan 39 miljoen shekels (ongeveer $ 11 miljoen) aan de PLC heeft uitgegeven. De helft van het geld ging naar salarissen voor de Palestijnse wetgevers, ook al hebben ze al meer dan tien jaar niet gewerkt. Het verslag vervolgt dan:

"Het is het recht van burgers om te informeren naar de haalbaarheid van deze uitgaven zonder tastbare resultaten in de rol van de PLC, en het niet houden van sessies met parlementsleden op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, in overeenstemming met de wet ... De resultaten van de plannen van de regering toonden geen terughoudendheid in de aanhoudende financiële crisis van de PA, noch rationalisatie van de overheidsuitgaven, noch controle over aanbestedingen en administratieve en de operationele uitgaven. Bovendien werd er nog steeds gesproken over bezuinigingen, zonder dat er serieuze implementatiestappen werden ondernomen.

In het verslag werd ook vastgesteld dat de structuur van het veiligheidsapparaat van de Palestijnse Autoriteit nog steeds tekortkomingen vertoont. De toename van het aantal hoge officieren had een negatief effect op de prestaties van de veiligheidstroepen. Bovendien betekende deze stijging een extra belasting voor de overheidsbegroting. Het percentage officieren in de drie veiligheidsapparaten vertegenwoordigde 50% van alle officieren in de acht afdelingen aan veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

In het verslag werd vastgesteld dat de corruptie zich ook heeft uitgebreid tot de aankoop van voertuigen voor Palestijnse functionarissen en hun familieleden en vrienden. "Invloedrijke personen in hogere functies kregen belastingvrijstellingen met een wettelijke basis voor goedkeuring", aldus het rapport. "De hoeveelheid verspilde middelen is enorm. In dit verband is het vermeldenswaard dat de wet inzake de Palestijnse Autoriteit het aan Palestijnse terroristen die meer dan twintig jaar in Israëlische gevangenissen hebben doorgebracht, eenmalig een gratis auto toestaat. Dit is natuurlijk een aanvulling op het beleid van de Palestijnse Autoriteit om salarissen te betalen aan gezinnen van Palestijnse gevangenen en "martelaren".

Volgens het rapport "is de politieke corruptie in de Palestijnse zaak verergerd door de aanwezigheid van twee autoriteiten, één op de Westelijke Jordaanoever en één in de Gazastrook". Deze verdeeldheid, die het gevolg is van de machtsstrijd tussen Hamas en Fatah, heeft het Palestijnse leven op vele niveaus schade berokkend en heeft een negatieve invloed gehad op de openbare middelen, de mensenrechten en vrijheden, en ontwikkeling, nu deze twee regeringen besluiten en maatregelen hebben genomen om elkaar te verzwakken.

In 2017 ontving de anticorruptiecommissie van de Palestijnse Autoriteit 430 klachten, maar werden slechts 21 doorverwezen naar het Openbaar Ministerie, zo werd in het verslag opgemerkt. "Dit wijst erop dat de commissie en haar personeel en haar follow-up mechanismen traag zijn," voegde zij eraan toe. "De aard van de zaken varieerde van verduistering tot machtsmisbruik en van fraude tot vertrouwensbreuk en omkoping. Het grootste deel van de personen die van corruptiemisdrijven werden beschuldigd, waren werknemers in de overheidssector.

In het verslag werd de Palestijnse Autoriteit ook belast met de manier waarop zij haar begroting voor 2017 heeft goedgekeurd. De volledige versie van de begroting werd niet openbaar gemaakt; alleen de ontvangsten en uitgaven werden gepresenteerd zonder bijzonderheden over de toewijzingen voor elke ministerie. De begrotingswet bevatte evenmin een tabel met een overzicht van de schulden en leningen van de Palestijnse Autoriteit, noch een voorstel voor een plan tot inning van de betalingen van deze schulden en leningen. Bovendien werden ook de bijdragen en investeringen van de Palestijnse Autoriteit in lokale en niet-lokale ondernemingen niet verduidelijkt.

De westerse media negeren dergelijke berichten volledig. Op die manier verraden westerse journalisten hun eigen volk door hen niet te vertellen hoe hun geld aan buitenlandse hulp wordt verduisterd en verkwanseld door corrupte Palestijnse leiders. De Palestijnen zelf zijn natuurlijk de eerste slachtoffers van dit verhaal. Ze leven in armoede en hun leiders houden de hand op de knip om het overheidsgeld te verduisteren. Het leven van de Palestijnen had veel beter kunnen zijn als hun leiders ter verantwoording waren geroepen voor hun daden.

Voor de Palestijnen betekent de confrontatie met de dictators in Ramallah en de Gazastrook niets minder dan dat ze hun leven op het spel zetten. Hetzelfde geldt echter niet voor de internationale gemeenschap, met inbegrip van de reguliere media in het Westen.

Waarom blijven ze dan de andere kant op kijken als Abbas vergulde herenhuizen bouwt voor zichzelf en zijn vrienden? Misschien omdat ze het te druk hebben met het opgraven van vuil over Israël. Maar als journalisten hun ogen en oren sluiten, waardoor men het Amerikaanse en Europese belastinggeld kan blijven stelen, door de despotische Palestijnse leiders die hun eigen volk blijven verwonden, dan begint het klatergoud de gouden wereld van de Palestijnse Autoriteit te bezoedelen.

Bassam Tawil is een moslim uit het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2018 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Secret World of the Palestinian Authority