www.wimjongman.nl

(homepagina)

HET EINDE DER DAGEN IS NABIJ

Door voorganger Mike Taylor - 6 juni 2018

( )

Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. (Daniël 12:8-10)

Als we begrijpen dat de Bijbel voor meer dan 25% profetie is, en dat we om het geheel van de Bijbel te kunnen begrijpen, de betekenis moeten leren kennen van de boeken van de Bijbel die gaan over profetie en het de vervulling ervan te leren, dan zal de Bijbel voor 100% accuraat zijn in zijn voorspellingen van de dingen die komen gaan. Geen ander boek geeft de lezer zoveel moeite dan het boek Daniël, evenals het laatste boek van de Bijbel, Openbaring. Ze hebben allemaal symbolen en passages die over de dingen van de toekomst spreken. Dingen die zijn voltooid zoals geprofeteerd en dingen die nog moeten gebeuren. In dit bericht zullen we de Profetie behandelen zoals genoteerd in de zin die wordt gevonden in Daniël, en dan later springen we over naar Openbaring en zullen de verbinding aantonen met de tijd van het einde.

GABRIËL ONTHULT DE TOEKOMST AAN DANIEL

In Daniël had de profeet een visie die begon in hoofdstuk 10 en ononderbroken doorloopt tot het einde van het boek in hoofdstuk 12. Ook al zijn er hoofdstuk-scheidingen in onze bijbel, ze waren er niet in de originele manuscripten. Het zijn een doorgaande visioenen die Daniël had gekregen, aan hem gegeven door de engel Gabriël.

In dit visioen krijgt Daniel details die vertellen over de komende gebeurtenissen in de toekomst, lang voordat ze hadden plaatsgevonden. Veel van deze verzen in Daniël schetsen historische gebeurtenissen, te beginnen met het koninkrijk van Babylon en dat gaat door met de koningen van Perzië, Alexander de Grote, de splitsing van Alexanders koninkrijk in vier regio's onder vier van zijn generaals, en geeft details van elke strijd door elke heerser en koning die de macht zocht in het Midden-Oosten, zelfs tot de komst van het Romeinse Rijk met zijn heerschappij van de Caesars tijdens de tijd van Jezus Christus en de onderwerping van Jeruzalem en Judea door zijn troepen.

Rome werd de machtigste natie op aarde, voorspeld in de tijd van dit visioen en zou een regionale macht blijven tot de tijd van Constantijn, toen de dingen zich begon te desintegreren. Deze implosie van het Romeinse Rijk begon in het jaar 330 na Christus. Het was in dit jaar dat Rome niet langer de stad was van waaruit alle heerschappij werd gedaan en de basis van het koninkrijk. Het was in die tijd dat keizer Constantijn de zetel van de macht verplaatste naar Byzantium, later in het westen Constantinopel genoemd. Dan zou Rome opstaan en een afkeer hebben over het heilige verbond, of het ware evangelie, of degenen die aan de ware geloofsbelijdenis vasthouden. Maar hoe hebben ze dat gedaan?

HISTORISCHE OPKOMST VAN HET "HEILIGE ROMEINSE RIJK

De keizers van Rome begonnen zich te verenigen met de bisschoppen van Rome die van het ware evangelie waren afgeweken toen zij zich tot het aanbidden van engelen, heiligen en martelaren hadden gewend. Bijgelovige ceremonies werden geweven in het dagelijks leven. Wakes en banketten voor de doden werden gevierd, de relikwieën van de heiligen werden verzameld en aanbeden, en ze duwden de raad van Christus weg door het verenigen van kerk en staat:

'En hij zegt tot hen: Van wie is dit beeld en opschrift?

Zij zeiden tot hem: Caesar. Toen zei Hij tot hen: Geef daarom aan Caesar de dingen die van Caesar zijn; en aan God de dingen die van God zijn". (Matteüs 22:20-21.) .

Deze beweging van het verenigen van de kerk met de staat, werd gedaan om de stabiliteit en de macht van de staat te verhogen. "Zo werd de staat binnen de staat afgeschaft; de sterkste politieke kracht die toen bestond, de kerk, werd de hoeksteen van de staat. Beide partijen, de keizer en de bisschoppen, waren evenzeer verheugd. (Geschiedkundigen Geschiedenis van de wereld blz. 639, 640, 642.)

Dit begon allemaal met Constantijn, die zich tot het christendom had "bekeerd", of met een vorm die duidelijk werd tijdens zijn bewind en die hem meer macht bracht. Het christendom werd niet langer vervolgd binnen het rijk. Zo werd de ketterij van het arianisme uitgeroeid die in handen was van de drie machten die de "Eeuwige Stad" overspoelden: de Heruli, de Goten en de Vandalen. Keizer Justinianus decreteerde in 533 na Christus dat de bisschop van Rome het hoofd van de hele "kerk" zou zijn en bevrijdde de kerk/staat van ketterijen. Veel gelovigen waren verspreid in het buitenland door het afbrokkelende Romeinse Rijk en weigerden om de knie te buigen voor het nieuw gecreëerde hoofd van de "kerk", de bisschop van Rome. Zo begon de overgang van het heidendom van Rome naar het pauselijke Rome.

(Kennisgeving aan de lezer: Ik probeer geen opruiende opmerkingen te maken tegen welke religie dan ook, maar de geschiedenis voor zich te laten spreken en te laten bevestigen door bijbelse profetie. Helaas heeft een religie die aanwezig is op deze aarde voldaan aan de profetie uitgesproken in Daniël en het begint en eindigt met de katholieke kerk. Dus ik moet hun naam wel gebruiken.)

"Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen." (Daniël 11:31)

De geschiedenis leert ons dat in 496 na Christus Clovis, koning der Franken, zich bekeerde tot het katholicisme, de bisschop van Rome erkende als hoofd over de hele kerk, corrector van ketters en vicaris van God op aarde. Zo stelt hij zijn legers ter beschikking van de paus om het geloof te verdedigen, haar grenzen uit te breiden en de ketterijen die momenteel zo populair zijn in het Westerse Rijk te corrigeren. Tussen 496 en 508 na Chr. zette Clovis zijn strijdkrachten in om afgodendienaren tot het Romanisme te bekeren, door middel van allianties, capitulaties en veroveringen. De Arborici, de Romeinse garnizoenen in het Westen, Bretagne, de Bourgondiërs en de Visigoten werden ondergeschikt gemaakt. Zij gaven hun heidense gehechtheden op, maar alleen om die gruwel te bestendigen in een andere vorm, genaamd het christendom. Het christendom van de katholieke kerk was en is nog steeds slechts het gedoopte heidendom.

Velen in het falende rijk van Rome weigerden om zich te onderwerpen aan de bisschop van Rome, wat betekent dat de Vandalen, Ostrogoten en Heruli, allen zijnde Arianen, weigerden de bisschop van Rome te erkennen als hoofd boven de kerken en zij verzetten zich tegen de katholieke keizer. Justinianus stuurde zijn leger onder generaal Belisaris om zich te bemoeien met de oppositie. Na het verslaan van de Vandalen en de Heruli bleven alleen de Ostrogoten over. De Goten trokken zich terug en lieten Belisaris ongehinderd Rome binnenkomen. In een betere tijd belegerden ze de stad, die ze meer dan een jaar bezetten. De belegering die de hele natie bij zijn poging betrok, was echter een bittere mislukking en het overblijfsel van Goten dat de stad aan Belisaris overliet is uit de geschiedenis verdwenen. Zo bleef er in het jaar 538 na Christus geen verzet meer over tegen de Paus van Rome om de plaats van het Rijk voor zichzelf in te nemen.

"En zij die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen." ( Daniël 11:32) In dit vers zien we een verband met Daniël 8:11-14,

"Hij maakte zich groot tegen de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden." (Daniël 8:11-14)

Zelfs in deze tijd, die de Donkere Middeleeuwen werd genoemd, waren er velen die zich niet zouden onderwerpen en deden heldendaden voor de zaak van het Evangelie met zelfopoffering en zij hielden het zuivere Woord van het Evangelie levend. Dit waren de Waldenzen, Albigensen en Hugenoten. Het pauselijke Rome zou op deze groepen jagen en ze met alle mogelijke middelen vernietigen door het zwaard, marteling, vuur, of door ze van een klif te gooien om ze te vernietigen.

"De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd." (Daniël 11:33-35)

Het benadrukken van de woorden in de bovenstaande passage, "en door vleierijen, vele dagen" verwijst dat naar de vele dagen op de veel aangehaalde 1260 jaar van pauselijke suprematie over Europa. Er zou een oorlog komen tussen de protestantse regeringen en de pauselijke regeringen totdat degenen die aan de vervolging zouden ontsnappen naar een ander land vluchtten, met de pas opgerichte regering van de Verenigde Staten van Amerika. Aan het einde van de pauselijke overheersing, die kwam in 1798, met een einde toen de paus door Generaal Berthier van het Franse leger gevangen werd genomen en er een einde kwam aan de macht die de inquisitie en de vervolging van ketters had aangewakkerd. De pauselijke macht was gebroken en kreeg een dodelijke wond. Hoewel een dergelijke vervolging op veel plaatsen bestond en nog steeds bestaat, is de reikwijdte ervan en de controle erop uiterst beperkt, in tegenstelling tot de jurisdictie die zij in de donkere middeleeuwen had.

Het Pauselijk Rome heeft nooit meer de macht teruggewonnen die ze ooit had, tot in de moderne tijd. Maar vergis u niet, ze verlangt het herwinnen van haar vroegere macht en glorie en werkt achter de schermen door om de religieuze zaken van de pauselijke staat te vermengen met de politiek van de seculiere wereld. Maar let op dit woord, ze zal weer opstaan.

"Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden. Hij zal versterkte vestingen maken samen met die vreemde god. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen en hij zal het land uitdelen als beloning." (Daniël 11:36-39)

Het pausdom had de volledige controle over de koning en koninginnen van Europa en legde, onder dreiging van excommunicatie, hun wil op aan de seculiere regeringen. Dit is waar tot op het punt van de dood, dat geen andere god kon worden erkend, alleen de paus in Rome. Dus in Daniël 8:25, 11, zien we dat het pausdom zichzelf zou uitvergroten in zijn hart en ook tot Jezus Christus, de Prins van de hostie, want hij beweert de Vicaris van Christus te zijn, of God op aarde. Deze man bespotte God door attributen te nemen die Goddelijk zijn en alleen toebehoren aan God in de hemel (Johannes 10:30-31) en te beweren dat hij het recht heeft om zonden te vergeven. Dit is een belediging voor de God van de Hemel. Verder besloot de 'kerk in Rome' om de sabbat te veranderen in de zondagse eredienst gebaseerd op heidense praktijken van zonaanbidding om mensen weg te leiden van de Schepper naar de valse god, de Paus in Rome als hun enige macht en suprematie. God heeft toegestaan dat deze verontwaardiging wordt volbracht en wanneer deze is volbracht, zal het einde komen.

OOK ZAL HIJ DE GOD VAN ZIJN VADEREN NIET AANBIDDEN.

Dit wordt toegeschreven aan de Franse Atheïstische Revolutie, maar in context verwijzingen tot "hij die zichzelf boven alle andere goden uitvergroot", zelfs de God die hij beweert te vertegenwoordigen. Zijn vaderen aanbaden de God van de Schriften, de God van de hemel, maar het pausdom verborg de goden van de heidenen onder een "christelijk" kleed. Ook beweerde het dat het hostie eigenlijk God zelf was en dus moest worden aanbeden alsof het God is, gedragen als een heidense godheid in vieringen en processies, en uiteindelijk gegeten, zodat de toegewijden het zouden krijgen als voor hun "redding". Dit is slechts één van hun rituelen en doctrines die mensen wegleiden van God naar Rome.

De bovenstaande verzen spreken van het verlangen van vrouwen wat verschillende dingen zou kunnen betekenen. Ik heb gehoord dat de komende antichrist, waarvan de pauselijke romaanse kerk een voorloper kan zijn van een dergelijk systeem of zelfs de echte deal, zal een homoseksueel zijn. Hmmm, zou kunnen. Andere interpretaties zijn dat in de tijd van Christus, de vrouwen ervan droomden om de moeder van de Messias te zijn, als de man dit niet wenste en de Messias gebaard werd door een maagd volgens de Schrift. Met andere woorden, hij gelooft niet echt in de Heer Jezus Christus of wil Hem niet volgen in geest en in waarheid. Een andere interpretatie is het celibaat van het katholieke priesterschap, als je er een kunt vinden die eigenlijk celibatair is aan zijn roeping en die bij kleine jongens, of katholieke nonnen, geen genot heeft gevonden. Niet alle priesters doen deze dingen, maar een deel is schuldig bevonden en beschermd door hun hiërarchie in deze kerk.

Verder hebben de opeenvolgende pausen heiligen gemaakt, en de aanbidding van Maria. Zelfs op plaatsen waar men de heidense gebruiken van het katholicisme niet leek te willen volgen, had de Mariaverering zich ontwikkeld en heeft plaatsgevonden. In feite zijn in de Tibetaanse Dalai Lama en zelfs de hindoes en de religie van de Amerikaanse indianen, profetieën van een vrouw die zal komen om vrede te brengen in de wereld. Zo werd de wereld op de meest onverwachte plaatsen voorbereid om het katholicisme als de spirituele leiders van de wereld te accepteren. Ik weet zeker dat de maagd Maria, mocht ze vandaag de dag nog zou leven, nooit zou hebben gedacht dat ze op hetzelfde niveau zou komen als de Messias die ze in de wereld bracht. Pausen in Rome hebben edicten en pauselijke buls uitgevaardigd om Maria in een verheven positie van mede-middelares, mede-redemptrix met Christus te maken.

"En de zaligheid is in geen ander (Jezus Christus), want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden." (Hand.4:12).

Elke andere sterfelijke op aarde te verheffen, ongeacht zijn of haar plaats in het leven of de gerechtigheid die God hun door Jezus Christus, onze Heer, heeft gegeven, is godslastering tegen een Heilige God.

DE UITEINDELIJKE ANALYSE VAN DE ONDERGANG VAN DE "HEILIGE" ROMAANSE KERK

"In 1798 begon de koning van het zuiden, Frankrijk, een voortdurende oorlog tegen de koning van het noorden, zijnde het katholicisme. Het atheïsme bleef zijn ideologie ontwikkelen en bereikte een andere groeifase tijdens de bolsjewistische revolutie van 1917. Het communisme zette de oorlog tegen het katholicisme voort en probeerde het voormalige keizerrijk het pauselijk Rome binnen handbereik te krijgen, maar na verloop van tijd kwam het katholicisme in een overweldigende tegenaanval terecht. De koning van het noorden veegde de hele structuur van de koning van het zuiden/communisme weg en betrad alle landen van de voormalige Sovjet-Unie en haar vazalstaten. Deze overweldigende aanval kwam met de militaire en economische hulp van de Verenigde Staten van Amerika. Deze alliantie is een herhaling van de geschiedenis van Clovis, toen "als de wapens aan zijn kant zullen staan". Zou dit kunnen wijzen op Openbaring 13, waarin wordt onderwezen dat de Verenigde Staten van Amerika binnenkort zal spreken als een draak, en vervolgens de wereld dwingen om ook een beeld te maken voor het beest? Daniël 11:40 is de eerste historische manifestatie van deze eindtijd onheilige alliantie. (Genomen uit The Final Rise and Fall of the King of the North door Jeff Pippinger.

Dit citaat komt terug op mijn eerdere bewering dat er zich een onheilige drie-eenheid zal ontwikkelen tussen het pauselijk Rome en de Verenigde Staten van Amerika en de komende Anti-Christ. Wie de man is, daar kan alleen maar over gespeculeerd worden door wie dan ook, ik geloof dat de man pas volledig geopenbaard zal worden als de kerk van deze aarde is verwijderd. Hij/zij zou de POTUS (President of the U.S.) kunnen zijn, of de Paus in Rome, of een niet geïdentificeerde monarch/dictator van Midden-Oostelijke afkomst.

Maar Paulus waarschuwde dat er in de laatste dagen afval zal komen:

"Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet." (II Thessalonicensen 2:3-4)

Het pausdom zal de kerk van God binnengaan. Dit gebeurt door de doctrines van het katholicisme die binnenkomen en aanvaard worden in de Restkerk. Dat wil zeggen, afvalligheid van de waarheid van God. Net zoals bij de eerste opkomst van het pausdom in de donkere eeuwen, verenigden zij die tegen het heilige verbond waren zich met de valse kerk om haar agenda te promoten. (Dit zou ook kunnen worden toegepast op het tot het protestantisme doorgedrongen valse doctrines van het katholicisme.

Velen zullen worden omvergeworpen en velen zullen worden opgenomen door de valse doctrines die onder hen komen. Deze valse doctrines die de katholieke kerk doordringen, zullen worden gehandhaafd door de alliantie van het pausdom en de Verenigde Staten van Amerika is mijn hypothese.

Egypte mag niet ontsnappen -

"Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan." (Daniël 11:42)

Egypte is zowel een verwijzing naar het Atheïsme (in de Bijbel gesymboliseerd als het land van de zonde met haar afgoden) als ook te symboliseren een verwijzing naar de seculiere wereld. Deze verwijzing is dus om te stellen dat nadat een zondagswet wordt gehandhaafd aan alle religies van de wereld, zij zich zullen verenigen om het te accepteren. Zelfs seculiere landen, of niet-christelijke landen, zullen onder het pauselijk decreet vallen dat door haar alliantie met de Verenigde Staten van Amerika ten uitvoer wordt gelegd. Pauselijk Rome zal de macht uitoefenen over de hele aarde, zoals het vers spreekt van macht over zilver, goud en kostbare dingen van Egypte (de atheïstische wereld). Het gaat hier om economische macht. Het pausdom zal alle handel enz. in de wereld, door middel van dergelijke wetten, zoals het verbod om te kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest. (Openbaring 13:16-17)

"Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan." (Daniël 11:44)

Daniël wordt verteld dat het pausdom gefrustreerd zal worden door het getuigenis van vele geredde personen die de boodschap van het evangelie geloven, hetzij door de 144.000 Hebreeuwse evangelisten, de twee getuigen op de Tempelberg, of degenen die gered zijn vanwege hun boodschap. Dit is de harde schreeuw van de vierde engel van Openbaring 18, die ingaat tegen de poging van het pausdom om de hele wereld te controleren en onder zijn valse leer te brengen. Deze groep die de luide schreeuw geeft zijn de enigen die de volledige controle van het pausdom in de weg staan. Dus hun sterke Bijbelse boodschap onder de kracht van de Laatste Regen van de Heilige Geest (zie Openbaring 18) veroorzaakt veel consternatie en frustratie voor het pausdom. Zoals eerder gezien zullen velen deze boodschap accepteren en "ontsnappen" aan haar tirannie.

ISRAËL DE DEUR, JERUZALEM DE SLEUTEL TOT HET EINDE DER DAGEN

"Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen." (Daniël 12:8-10)

"Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan." (Matteüs 24:32-35 KJV)

Toen Israël weer een natie werd, waren er degenen die nog leefden om zijn geboorte te zien of in die generatie geboren werden; die generatie zal nog in leven zijn als alle dingen zijn voltooid. Dat zegt me dat Jezus zal regeren en heersen op deze aarde, en ik kan zelfs levend zijn om Zijn komst te zien. Waarom zeg ik dat? Omdat de Bijbel ons vertelt dat de mens is gesteld tot 70, 80 jaar in kracht. Het geeft geen voorspellingen over het aannemen van een datum of jaar van de terugkeer van onze Here Jezus, deze eenvoudige toevoeging vertelt me het algemene gebied van de voltooiing van deze profetie. In de afgelopen zeventig jaar is Israël een struikelblok geworden voor de hele wereld. Er gaat geen dag voorbij dat Israël niet negatief in het nieuws is en de wereldmachten proberen om een vredesverdrag af te dwingen tussen de Palestijnse Autoriteit en de regering van Israël.

We zien dagelijks politiek en dreigementen van weer een oorlog op het wereldtoneel. De voormalige zogenaamde "POTUS" (President of the U.S.) probeerde Israël te dwingen tot een datum met de dood, en wereldmachten bij de VN demoniseren dit kleine land en negeren alle schendingen van de mensenrechten van andere landen die schaamteloos christenen en joden martelen en doden. We zien dat het huidige pauselijk ambt zijn zelfgerechtvaardigde neus stak in de zaken van de seculiere wereld en doctrines bracht die tegen het ware evangelie van Jezus Christus in gaan. Het draait allemaal om Israël, want Jeruzalem is het centrum van Gods wereld hier op aarde. Satan haat Israël, haat God en haat iedereen die met hen verbonden is door biologie of door geestelijk ontwaken voor het evangelie van Jezus Christus, die zoals we weten zelf Jood was terwijl hij hier op aarde was.

Herinner je in de eerste delen van deze boodschap dat ik zei dat Rome verlangt naar het terugwinnen van de macht die ze verloor tijdens de 18e eeuw in 1798, toen de paus werd gevangengezet? Hoe zal dat worden bereikt, als dat überhaupt gebeurt?

HET SAMENGAAN VAN DE STAAT EN DE PAUSELIJKE KERK

Wat ik hier ga bespreken, zijn niet geheel mijn eigen gedachten, maar de gedachten en overtuigingen van een broeder met wie ik spreek in Zuid-Amerika. Op de vraag hoe dit bereikt zal worden, had de vriend van mij een interessante theorie... Let wel, het zijn slechts gissingen van iemand hoe de komst van de antichrist op aarde zal kunnen komen, maar zijn analogie laat iemand achter die het zich afvraagt en zich achter de oren krabt.

"Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf." (Openbaring 17:10-11)

Gebaseerd op deze passage, die bij het lezen ervan een zeer vreemde passage is in de bijbel, maar dit is de theorie van mijn vriend en het is heel interessant:

"De meeste pre-millennium protestanten hebben tegenwoordig een beter en duidelijker inzicht dan onze fraters in de derde eeuw. We zouden allemaal de Opname van de Gemeente moeten verwachten. De meeste gelovigen denken dat het zal gebeuren na de afval die zal plaatsvinden net voor het verschijnen van de eschatologische Antichrist. Maar God zij dank is er een verscheidenheid aan meningen en sommigen worden zich er van bewust dat afvalligheid hier al is vandaag en ten minste 90 % van de lokale kerken heeft besmet, en dat een Paus de eschatologische Antichrist kan zijn, zoals onze vaders van Reformatie waren gewend om dit dogmatisch te onderwijzen. Ik zal het hebben over paus nr. 5, want hij is degene die de weg bereidt voor paus nr. 6: de eschatologische Antichrist. Nummer 5 vormt in feite het juiste profiel dat handig is voor nummer 6 wanneer hij klaar is om de controle over de EU over te nemen; het nieuwe Romeinse Rijk dat het hoofd van de Nieuwe Wereld Orde zal zijn. Maar laten we, voordat we verder gaan, onze lezers eraan herinneren waarom ik Franciscus I Paus nummer 5 noem. We vinden het in Openbaring 17:

9 "Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.

Dit is een mysterieuze passage, nietwaar? Er is echter een aanwijzing voor dat mysterie, waarmee het zich ontvouwt en het kristalhelder maakt voor iedereen. Ik heb deze aanwijzing, en hoewel ik niet kan zeggen dat het zeker de juiste interpretatie is, is het wel de meest eenvoudige, letterlijke en eigentijdse die je kunt vinden onder de veelheid aan beschikbare interpretaties. Dat is op zijn minst een goede hint! De tijd zal na Franciscus I zijn begrafenis uitwijzen of de Heilige Geest mij de waarheid over de 7 koningen heeft laten zien of dat ik me heb vergist met zoveel anderen...".

DE KONINGEN VAN HET ROMEINSE RIJK

"Volgens vers 10 zijn deze 7 hoofden ook 7 koningen. Wie zijn nu de koningen van Rome? Iedereen weet dat al meer dan 15 eeuwen de echte koningen van Rome de Pausen zijn, daarom neem ik aan dat deze 7 koningen 7 Pausen zijn. De engel zegt tegen Johannes op het precieze moment dat hij hem dit visioen geeft dat er al 5 koningen gevallen zijn.

Wat voor val is er mogelijk als we deze 5 Pausen vergelijken met de lange lijst van de rest? Het antwoord is gemakkelijk: het is een val van hun traditionele arrogantie, het is een val van hun voorwendselen, en het is een (tijdelijke en schijnbaar) leerstellige val. Denk eraan dat de katholieke kerk in 1700 een dodelijke wond heeft opgelopen die nog niet volledig genezen is. In feite hebben alle Pausen voor de oecumenische raad van Vaticaanstad 2 openlijk en dogmatisch hun absolute suprematie verkondigd boven alle religies. Zij waren de enige en exclusieve kerk van Jezus Christus waarvan de Pausen de vicarissen waren. Vroeger zeiden en onderwijzen ze dat er zonder onderwerping aan de paus geen redding was.

De protestanten waren slechts een stel ketters die ze moesten bestrijden, en de Bijbelgenootschappen waren gewoon duivelse organisaties. Sinds paus Nicolaas I (858-867) de kroon begon te gebruiken als koning die zijn voorwendselen stichtte op een vervalst document genaamd "De donaties van Constantijn", waarin beweerd werd dat keizer Constantijn de Pausen tot erfgenaam had gemaakt van het hele Romeinse Rijk, sindsdien hebben de Caesars in religieuze kostuums het van zich afgeschud. Tot Vaticaan 2 was het doel alle wereldlijke machten, alle naties en alle koninkrijken te onderwerpen. Ze verhoogden ook tegelijkertijd hun spirituele pretenties om hun arrogantie te vervullen door het uitreiken van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid in 1870.

Toch viel na WO II hun marionet (Hitler). (Houd er rekening mee dat Hitler en zijn hele kliek allemaal rooms-katholieken waren die nooit werden geëxcommuniceerd). Dus toen Hitler overleed, moesten ze hun politiek en profiel veranderen. Tot Pius XII (de vriend van Hitler en Mussolini) dacht Rome dat ze door dogmatische pretenties en met sluwheid van de Jezuïeten haar heerschappij zou kunnen herstellen, maar de overwinning van de geallieerden, en de schande van de nazi-Holocaust en de pasgeboren Hebreeuwse staat in 1948, gesteund door de VS, maakten een einde aan elke publieke en dogmatische arrogantie. Ze moesten een plotselinge cosmetische verandering ondergaan om de Romeinse wolf te veranderen in een onschuldig lam, en ze faalden definitief! Dus daalden ze neer uit hun wolk van arrogantie en veronderstellingen, en sinds Johannes XXIII hebben ze een grote show gegeven van nederigheid en broederlijke liefde.

Vergeet niet dat volgens de Romeinse canonieke wetten geen enkele priester zijn "heilige status" verliest zolang hij leeft, zelfs niet als hij zijn functies opgeeft en geen sacramenten meer verzorgt. Daarom zal paus nr. 6 voor een tijdje aftreden als hoofd van de rooms-katholieke kerk om te voldoen aan de EU-regelgeving, en dit zal nieuwe verkiezingen in Rome met zich meebrengen om paus nr. 6 te vervangen door paus nr. 7. Ik geloof dat Nummer 7 de valse profeet van Openbaring 16:13 en 19:20 zal zijn, aangezien de 7 koningen de laatste 7 pausen zijn... In feite zal paus nr. 7 met allerlei tekenen zich verheffen en de wonderen doen van de voormalige paus nr. 6, zodat de hele wereld zal worden meegesleept in het volgen van de duivelse agenda van de Antichrist.

Als paus nr. 6 de EU eenmaal volledig beheerst, zal hij de plaats van president innemen, de nieuwe Caesar. Dan zal nr. 7 aftreden en hem zijn functies als nieuwe paus teruggeven: paus nr. 8. Dan zal geschieden wat alle keizers van het voormalige rijk gemeen hadden: de Caesar was het staatshoofd en een god om te aanbidden. Maar deze paus zal na een korte tijd als nr. 8 claimen de enige ware God te zijn en niet alleen de vicaris van de Zoon van God. Op dat moment zal hij het verbond verbreken dat hij 3 1/2 jaar eerder met de Joden had gesloten, waardoor zij de tempel mochten herbouwen en hun offers en rituelen in de tempel mochten brengen, en zal hij in de tempel een televisie-uitzending in het heiligste verzorgen waarin de hele wereld wordt gevraagd om hem voor hun televisietoestellen te aanbidden (het beeld van het beest: Openbaringen 13:15, 14:11). De bediening van nr. 7 zal dus kort zijn; ze zal duren tot nr. 6 de opperste leider wordt van de EU en van de oecumenische Romeinse kerk die alle religies heeft geabsorbeerd.

Daarom is het geschreven: "het beest dat was, en dat niet is, het achtste is, en vanuit de zeven is", wat simpelweg betekent dat de Caesar die bestond tijdens het voormalige Romeinse Rijk, niet bestaat wanneer paus nr. 6 president wordt van de EU (het nieuwe Romeinse Rijk), maar dat hij een deel maakt van de zeven laatstgenoemde pausen en in feite de achtste wordt omdat hij zijn functies na nr. 7 weer opneemt wanneer hij volledige controle krijgt over het nieuwe Romeinse Rijk. Deze laatste Caesar zal niet alleen om aanbidding vragen, maar hij zal ook reikhalzend uitkijken om de mensen in hun rechterhand en voorhoofd het merk van het beest te geven en het promoten voor economische transacties". (einde citaat)

Bent u er nog ? Verontrustend niet? Deze huidige paus is niet anders dan een voorloper van de komende man van wetteloosheid, die zijn jezuïetenopleiding gebruikt voor de stichting van een Nieuwe Wereld Orde en om een Eén Wereld Religie te initiëren... Herinner u de VN met zijn Agenda 21 en Duurzame Ontwikkeling wat werd besproken door veel auteurs op deze site, waaronder ikzelf? Maar hoe kun je jezelf beschermen tegen het ten prooi vallen aan deze vertegenwoordiger van Satan? Door uzelf te bewapenen met de waarheid van Gods Woord, door Jezus Christus te geloven en te aanvaarden als uw persoonlijke Redder en door de Heilige Geest toe te staan u in alle waarheid te leiden.

"Maar wanneer hij, de Geest van de waarheid, komt, zal hij u in alle waarheid leiden; want hij zal niet over zichzelf spreken; maar wat hij ook zal horen, dat zal hij spreken; en hij zal u de toekomstige dingen verkondigen. (Joh. 16:13)

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."... (Johannes 3:16)

De volgende keer onderzoeken we hoe Daniël en Openbaring zich in profetie met elkaar verbinden...

Dit is pastor Mike Taylor, die voor u bidt. Als u advies, gebed of gewoon een luisterend oor nodig hebt, stuur dan een e-mail naar realteam1999@sbcglobal.net. Of bezoek mij online voor meer bijbelse boodschappen uit het Woord van God op www.pastormiketaylor.blogspot.com. God zegene u allen,

TOT WE ELKAAR TEGENKOMEN AAN JEZUS VOETEN

Bron: CHURCH OF THE LIVING GOD: THE END OF DAYS IS UPON US