www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Bijbelprofetie

door Amir Tsarfati op 6 november 2018

Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei... Kunt u het zich voorstellen? Gabriel die voor de tweede keer voor Daniël verschijnt, Gabriel verscheen misschien nog wel een paar keer in de hele geschiedenis, zoals ook later aan Maria, zoals u zich dat nog herinnert. Dus, Gabriël komt voor Daniël, en hij staat voor hem en hij zegt: "Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen."

Nu, Daniël, zo zou je denken, omdat hij een profeet is, dat hij alles begrijpt. Maar Daniël weet niet dat God op het punt staat om hem iets veel meer dan 70 jaar toekomst in Babylon te openbaren. En dan zegt hij: "Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen." en dan zegt hij dit, "Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan - is het niet interessant? God kent je hart. Je hoeft niet in hoge, mooie woorden te spreken om Hem te laten zien dat je zoveel van Hem houdt. Hij kijkt naar je hart. Aan het allereerste begin van de smeekbede van Daniël heeft God al een woord uitgebracht. Nu, daarboven in de hemel is er geen democratie. God is de opperbevelhebber. De Heer en het leger, en wanneer er een bevel is, is er een bevel. En Hij zegt: "Een woord is uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen."

()

Bijbeldeel: God kent uw hart

Onze devotie deze week is op twee manieren een geweldige metgezel van de vorige week. Vorige week hebben we gekeken naar een gesprek dat Jezus had met een Samaritaanse vrouw bij een waterput en werd het onderwerp "ware aanbidding" geïntroduceerd. Deze week denken we na over het onderwerp "waarachtig gebed". De eerste relatie tussen aanbidding en gebed is dat beide handelingen van gemeenschap met God in dit leven zijn. Het tweede verband is linguïstisch in die zin dat het beide samengestelde woorden zijn (twee woorden samengevoegd tot één woord), beginnend met een woord dat betekent: naar boven of naar boven gaan. Gebed of bidden betekent: bewegen naar of opstijgen naar Gods wil of wensen.

Daniël 9 registreert een van de drie grote gebeden in het Oude Testament en interessant genoeg zijn het alle drie elementen van dezelfde gebeurtenis, de Babylonische gevangenschap. Ezra 9 en Nehemia 9 zijn de plaatsen voor de andere twee gebeden en beiden gaan over de nasleep van Juda's gevangenschap en terugkeer naar Jeruzalem vanuit hun tijd in Babylon. Er zijn meerdere dingen die we over het gebed zouden kunnen leren vanuit een zorgvuldige studie van deze drie-eenheid van gebeden van deze grote mannen uit de Schrift. Maar er is er één in het bijzonder die onze focus zal hebben en dat is de "smeekbede". Smeekbede betekent gewoon "ernstig gebed". Wat ons eraan herinnert dat bidden niet gaat over het gebruik van geestelijk klinkende woorden of herhalende zinnen, noch is het met het volume van onze woorden overweldigend voor God (elk van de 3 gebeden kan in minder dan 3 minuten worden gelezen). In feite waarschuwde Jezus voor ijdele herhalingen in Matteüs.

Matteüs 6:7

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

Er is vandaag de dag een beweging in de kerk om herhalende Bijbelse zinnen of passages op te nemen in de hoop de betekenis ervan te verkrijgen: "voor u". Dit is de praktijk van de heidenen en het herhalen van woorden of zinnen die honderden of duizenden keren in de Bijbel voorkomen is geen "ernstig gebed". Het feit is dat het ware gebed gaat over het volgen naar de wil en wensen van God of zoals het oude adagium gaat: Gebed is niet onze wil in de hemel gedaan krijgen, gebed is Gods wil op aarde gedaan krijgen. Daniël bewijst dit in zijn gebed.

Daniël 9:23-24

Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Zou het niet geweldig zijn als ons gebedsleven er zo uitzag? We bidden en voordat we "amen" zeggen stuurt God een engel om ons Zijn antwoord te vertellen; en dan als de engel ons het antwoord uitlegt en ons zelfs een tijdlijn geeft van toekomstige gebeurtenissen over hoe en wanneer het antwoord zal worden vervuld. Toch erkennen we allemaal dat dit niet de manier is waarop onze gebeden normaal gesproken zouden worden beantwoord.

De engel is in dit geval Gabriël, die Gods favoriete keuze lijkt te zijn voor het brengen van goed nieuws aan Zijn volk. Hij verschijnt twee keer aan Daniël, en hij kondigde de aanstaande geboorte van Johannes de Doper bij Zacharias aan, en verscheen aan Maria met de mededeling dat zij gezegend was onder de vrouwen aangezien zij een Kind zou baren dat de Zoon van God zal worden genoemd (Lucas 1:26-38). Ja, een engelachtige verschijning zou een verbazingwekkende ervaring en methode zijn om onze gebeden te beantwoorden! Toch is dit niet het geval met onze gebeden of zelfs niet het antwoord op de meeste gebeden die in de Schrift zijn vastgelegd (inclusief de veelheid van gebeden van Koning David in de Psalmen).

De discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden, want zij zagen duidelijk een verschil in hun gebedsleven en het Zijne. Jezus antwoordde met het formaat of het model voor gebed dat we 'Het Onze Vader' noemen.

Matteüs 6:9-13

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Bidden is eenvoudigweg tot God spreken met het respect en de eer die Hem toekomt en het volgen naar Zijn wil en te wensen dat het op aarde zoals het in de hemel waar is. Het is vermeldenswaard dat in deze vorm van gebed minder dan 10% is gewijd aan een persoonlijke petitie en is beperkt tot wat nodig is voor "deze dag". Vergeving, bevrijding van de verzoekingen van de boze en een erkenning van de grootsheid van God over hemel en aarde is de afsluitende groet, gevolgd door: het zij zo of Amen.

Daniël 9:4

Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.

Daniël opent zijn gebed door God te eren en terwijl hij in het begin van zijn gebed serieus bidt, werd er een woord uitgegeven, werd Gabriël uitgezonden en een boodschap over de toekomst van Israël en uiteindelijk naar de wereld overgebracht. Hoezeer we ook bewondering hebben en zelfs verlangen naar een antwoord uit de hemel zoals Daniël kreeg, de waarheid is dat wij zelfs een voordeel hebben boven een engelachtig bezoek in antwoord op onze gebeden.

1 Korintiërs 2:14

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

De "natuurlijke mens" spreekt van de niet-opgewekte, niet wedergeborenen en Paulus vertelt de christenen dus dat er in elk tijdperk een exclusieve toegang tot en begrip van God is die de christenen geestelijk onderscheiding geeft in alle zaken die te maken hebben met de dingen van het leven en de godsvrucht.

Daniël had een bovennatuurlijke bemiddelaar nodig om de boodschap over te brengen die hij moest opschrijven. Maar vergeet niet dat Daniël werd verteld, dat wat hij hoorde, zag en schreef iets specifieks was voor de tijd van het einde. Hij kreeg het begrip dat nodig was om te weten wat hij moest schrijven, maar veel van de betekenis was zelfs voor hem verborgen.

Daniël 12:4

"Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."

Misschien hebben we geen engelen die Gods antwoorden op onze gebeden geven, maar we hebben wel de Heilige Geest in ons, die ons het geestelijke onderscheidingsvermogen geeft wat nodig is om de betekenis te bepalen van wat Daniël hoorde, zag en schreef, maar ook de rest van Gods Woord. Onze kennis is deze laatste dagen toegenomen, omdat we de inwoning van de Heilige Geest hebben, wat ons in staat stelt om te zien dat we op het moment van het einde staan.

Het hart van Daniël voor zijn volk en de opwinding over de vervulling van Jeremia's profetie (Daniël 9:2) onthulde het hart van een man die God op grotere schaal wilde gebruiken. Als we mensen van gebed zijn, als we een hart hebben voor onze natie, als we enthousiast zijn over Gods Woord en beloften, dan zal God ons machtig en op grotere manieren gebruiken. We moeten wakers zijn zoals Daniël en ambassadeurs van Zijn Woord (Jezus).

Net als Daniël zijn wij zeer geliefd en wanneer onze oprechte gebeden worden aangeboden, worden ze gehoord. Soms komen de antwoorden op dramatische wijze, soms zal de nog steeds kleine stem van de Geest ons leiden en soms, misschien zelfs het grootste deel van de tijd, zal de Heilige Geest ons leiden door het Woord van God. We hebben veel engelachtige ontmoetingen die ons in de toekomst te wachten staan, maar nog beter dan dat zullen we ooit Jezus zien en op dezelfde manier zijn als Hij, als we Hem zien zoals Hij is! (1 Johannes 3:2)

Maar toch, kom snel Heer Jezus!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals