www.wimjongman.nl

(homepagina)()

Bijbelgedeelte: God houdt ervan om zijn plannen te verklaren

De apostel Paulus gaf ons een prachtige herinnering in het boek aan de Romeinen, welke vandaag de dag erkend moet worden....

Romeinen 15:4

Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Als we de uitspraak van Paulus zouden parafraseren, zouden we wel kunnen zeggen: het Oude Testament (de dingen die eerder geschreven zijn) was geschreven om ons geduld, troost en hoop te leren. Maar helaas minimaliseren of marginaliseren velen in de kerk vandaag de dag het Oude Testament tot een soort van secundaire status, ook al is de inhoud ervan net zo geïnspireerd als elk woord uit het Nieuwe Testament.

Vandaag de dag zeggen sommigen dat ze alleen de rode letters lezen, die verwijzen naar de woorden van Jezus die in het rood gedrukt zijn in veel Bijbels. Er zijn twee grote problemen met een dergelijk denken. Het eerste is dat er geen rode letters in de Griekse manuscripten stonden. Het tweede is dat dergelijke uitspraken de inspiratie van de rest van de Bijbel ontkennen en een belediging zijn voor het derde lid van de Drie-enige Godheid, de Heilige Geest, die alles wat in de Schrift geschreven is, inclusief het Nieuwe Testament, heeft geïnspireerd.

Genesis 18:17-18

En de Heer zei: "Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, want Abraham zal zeker een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden."

Het is de wens van de Heer om Zijn plannen bekend te maken aan Zijn volk. Door de eeuwen heen heeft Hij voortdurend geopenbaard wat Zijn wil is voor het heden en wat ons in de toekomst te wachten staat. Voor sommigen heeft Hij de nabije toekomst geopenbaard, zoals bij Abram en Sarai met een kind. Voor anderen, en in sommige gevallen voor allen, heeft Hij de verre toekomst geopenbaard zoals bij Daniël toen hem verteld werd over dingen die "vele dagen later" zouden gebeuren.

Het punt is dit:

2 Petrus 1:2-4

"Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. De christelijke roeping en verkiezing Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent."

In zijn eerste groet en de opmerkingen in de tweede brief geeft Petrus ons de wil van God in het heden, als deelgenoot van de goddelijke natuur, en daardoor te leven in godsvrucht. Dan vertelt hij ons over onze toekomst door de buitengewoon grote en kostbare beloften om te ontsnappen aan de corruptie die in deze wellustige wereld heerst. Hij geeft de voorkeur aan deze twee dingen door te stellen dat Gods goddelijke kracht ons "alle dingen" heeft gegeven die betrekking hebben op leven en godsvrucht.

Dat betekent dat we niet hoeven te proberen om sensationele dingen te creëren die niet in de Schrift staan om een meer bevredigend of meer opwindend christelijk leven te leiden of te hebben. God heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om goddelijk te leven en Hij heeft ons alles verteld wat we moeten weten om te kunnen leven en te anticiperen voor de ontsnapping aan deze wellustige wereld.

Daniël 12:4

"Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."

Er zijn dingen in de Schrift die alleen volledig begrepen zullen worden door de generatie die ze ziet ontvouwen. De Bijbel noemt ze vaak "geheimenissen". Dat betekent niet dat we een bijbelse code nodig hebben om ze te ontcijferen, het betekent gewoon dat het geheimenis in zijn tijd duidelijk wordt. Zo wordt de kerk in Efeziërs 5:32 een "geheimenis" genoemd en was het verborgen, of een mysterie, in het Oude Testament. Maar nu is Gods liefde en verlangen om de heidenen te redden geen mysterie meer door de realiteit van de overwegend heidense kerk. Babylon wordt in Openbaring 17:5 "Geheimenis Babylon" genoemd en de volheid van de betekenis is voor ons verborgen en zal pas volledig begrepen worden wanneer de gebeurtenissen met betrekking tot het Geheimenis Babylon zich voordoen of vervuld zijn.

Deuteronomium 29:29

"De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen."

Met alle wonderbaarlijke "geheime dingen" die God aan Zijn volk heeft geopenbaard door Zijn woord, moeten we erkennen dat er nog steeds dingen zijn die alleen Hem bekend zijn, zoals de dag en het uur van de wederkomst van Christus. Toch blijft het feit dat we door Zijn goddelijke kracht en de openbaring van Zijn woord alle dingen hebben gekregen die nodig zijn om een goddelijk leven te leiden in afwachting van Zijn wederkomst. We hebben echter het geluk om te leven in de tijd die Daniël beschreef als de tijd die voor de vorige generaties was verzegeld, terwijl we in de "tijd van het einde" leven. Daarom hoeven we niets in een bepaalde tekst te forceren om hem sensationeler te maken, noch hoeven we te zoeken naar geheime of gecodeerde betekenissen van verschillende profetische passages.

Laat de Bijbel voor zichzelf spreken en laat de Schrift de Schrift interpreteren door te erkennen dat de meest betrouwbare manier van profetische interpretatie de vervulling is. Sommige dingen die we niet kennen en andere dingen die we wel en niet kunnen weten en de dingen die we wel en niet weten, zijn sensationeel genoeg om opwinding te creëren of boeken te verkopen zonder de zaak te forceren.

Hier is iets sensationeels waarvan we zeker weten dat "wanneer" het gebeurt, het een mysterie blijft en dat is: Jezus komt binnenkort! En totdat Hij dat doet, heeft Zijn goddelijke kracht alle dingen met betrekking tot leven en godsvrucht gegeven, terwijl wij leven in afwachting van Zijn sensationele terugkeer. Maranatha!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals