www.wimjongman.nl

(homepagina)

Chanoeka-overwegingen

Door Gary - 26 november 2018

Thanksgiving is achter de rug en de laatste maand van het jaar komt naderbij. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Het afgelopen jaar zijn velen tot een reddende kennis van de waarheid gekomen. Veel ogen zijn geopend en versteende harten zijn verzacht. Velen die op zichzelf vertrouwden, vertrouwen nu op Christus, nu ze eindelijk de boodschap van het evangelie hebben begrepen. We hebben veel getuigenissen, verhalen van bevrijding en genezing gehoord van vrienden van onze bediening en leden van onze online-gemeenschap. God heeft zijn zegeningen rijkelijk over ons allen uitgestort. Het meest van al - Hij heeft de openbaring niet tegengehouden.

Mijn gebed voor allen van jullie die ons volgen, is dat jullie je ongelooflijke plaats in Gods verhaal hier aan het einde van deze tijd realiseren. Net zoals er magiërs waren die de ster van de koning volgden bij de opening van dit tijdperk, zo zijn er ook magiërs aan het einde van dit tijdperk, die de tekenen voor de koning opnieuw observeren, onderscheiden en volgen. Maar deze keer ligt de Koning niet in een krakende krib in een vochtige grot, maar is gekleed in glorie, zittend aan de rechterhand van God. En Hij weet dat we Hem volgen. We komen steeds dichterbij de dag. De vele tekenen en de mijlpalen in de geschiedenis, waaronder het grootste hemelse teken dat in de Bijbel wordt beschreven, dat zich de afgelopen paar jaren allemaal hebben voorgedaan, waren er zeker niet voor niets.

Wanneer gaan we precies weg, ingehaald door God als een pasgeboren mannelijk kind om met frisse ogen de realiteit van de hemel te ervaren? Niemand weet met zekerheid de dag of het uur, maar we zien de dag naderen. Zolang we reikhalzend uitkijken naar de wederkomst van Christus, zullen we niet verrast worden.

Deze zondag begint Chanoeka, de achtdaagse viering die de Bijbel het feest van het Licht noemt. Het is het laatste feest van het jaar en werd oorspronkelijk gevierd als een uitgesteld Loofhuttenfeest, omdat de Joden toen ondergedoken zaten tijdens de guerrillaoorlog tegen Antiochus IV Epiphanes, tijdens de normale tijd van Sukkot. Toen ze hun onafhankelijkheid herwonnen hadden, vierden ze Sukkot in Kislev. Chanoeka is nooit echt op mijn radar geweest, maar de mogelijke timing van de onthulling van het Trump-Kushner-vredesplan in deze tijd heeft mijn interesse gewekt.

Zoals een lezer onlangs opmerkte, is de onthulling van het vredesplan een aan/uit situatie geweest. Vorige week werden berichten verspreid dat het plan was uitgesteld tot februari, maar juist vanochtend ontkende de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman het uitstel (hoewel het nog steeds onduidelijk is wanneer het plan precies zal worden vrijgegeven).

( )

Merk op dat het Trump-Kushner-vredesplan niet alleen Israël en de Palestijnen omvat, maar ook "andere regionale en internationale belanghebbenden".

 "Hij zal één week lang een sterk verbond sluiten met velen. Halverwege die week zal hij verbieden dat er nog langer aan God geofferd wordt. En op het dak van de tempel zal iets afschuwelijks zijn, dat verwoesting veroorzaakt. Maar aan het einde zal hij ook zelf verwoest worden."
- Daniël 9:27


Ik heb geen idee of het plan in de komende weken zal worden onthuld en ik heb geen idee of de week van Chanoeka onze vertrek zou kunnen zijn, maar met alles wat er gebeurd is (en gebeurt) zit ik op het puntje van mijn stoel. Mijn ogen zijn wijd open. Ik geloof dat er een zeer redelijke zaak van kan worden gemaakt dat de opname zal plaatsvinden binnen de komende 1-3 jaar op basis van veel indicatoren, waaronder de gelijkenis van de vijgenboom, en zelfs van de timing van het Jubeljaar toen Christus' aardse bediening begon (circa 28 of 29 na Christus).

Het lijkt ook zeer aannemelijk dat de zeven goede jaren gevolgd worden door zeven slechte jaren (Verdrukking) patroon-theorie die sommigen, zoals Daily Crow, hebben gesuggereerd toch waar kan blijken te zijn. Als je terugdenkt aan 2014, toen de eerste van vier opeenvolgende bloedmanen zich voordeed, verbaasden we ons er allemaal over dat het vanaf het begin van die dag tot aan het einde van het Openbaring-12-teken, 1260 dagen was. En aangezien het teken van de vrouw werd geplaatst in een voornamelijk midden-opname hoofdstuk in Openbaring, leek het waarschijnlijk dat 2017 het midden zou zijn van de Verdrukking.

Maar deze tekens wezen naar voren, niet naar achteren, en niet naar het heden. Net als Johannes de Doper meer dan 2000 jaar geleden, waren ze de weg aan het voorbereiden, niet een herinnering aan het verleden. In een jaar dat velen dachten dat het halverwege de Verdrukking zou zijn, werd Donald Trump president en de grote wereldeconomieën beleefden een sterke stijging. Ook de kerk kreeg op vele manieren respijt.

Als dit patroon blijft aanhouden, dan kan het zijn dat de Verdrukking plaatsvindt aan het einde van het mogelijke bereik van een bijbels gedefinieerde generatie, als het betrekking heeft op de heroprichting van Israël (73-80 jaar). Zou het niet zo zijn dat God zal wachten tot het laatste moment? Hij is geduldig zodat niemand vergeten wordt. Hij is nooit te laat, maar ook niet te vroeg. Zijn timing is perfect.

Maar het is uiterst belangrijk voor mij om erop te wijzen dat hoewel de verdrukking van 2021 tot 2028 kan lopen, de Kerk gedurende die periode verborgen is. We weten niet precies hoe lang daarvoor. Uit al mijn onderzoek zie ik een kloof tussen de opname en het begin van de Verdrukking. Binnen die kloof zullen zich verschillende grote profetische gebeurtenissen voordoen. We weten niet hoe groot die kloof is. Maanden? Jaren? Hoe dan ook, daarom zie ik nog steeds sterk bewijs dat dit huidige bijbelse jaar (voorjaar 2018 tot en met voorjaar 2019) een tijd is van grote, hoge verwachting. Tot 5 april 2019 bevinden we ons nog steeds in het Bijbelse jaar dat getuige was van het herstel van de Joodse identiteit van Israël en ook deel II van het Openbaringsteken 12.

Dan ga ik nu verder met enkele andere onderwerpen. Ik wil een paar zaken aan de orde stellen die volgens mij de Heilige Geest op mijn hart heeft gelegd:

- - -

Emmanuel Macron

()

2 Thessalonicenzen 2 vertelt ons heel duidelijk dat de man van de wetteloosheid pas geopenbaard zal worden nadat de weerhouder (de Heilige Geest - inwonend in de Gemeente) is verwijderd. Dat is gewoonweg niet te omzeilen. Tot die tijd kunnen we [voorzichtig] speculeren, maar het blijft speculeren.

Dat gezegd hebbende, past Macron verontrustend goed daarbij. Misschien is hij slechts een soort van voorbode van de echte, maar hoe dan ook, ik moet u zeggen dat deze persoon die "wil regeren zoals Jupiter" zich zorgvuldig heeft gepositioneerd als 's werelds belangrijkste globalist en de politieke redder van Europa. Eerder dit jaar riep hij op tot een Europees leger en een Europese militaire confederatie buiten de bestaande structuren van de EU. Zijn nieuwe confederatie genaamd het European Intervention Initiative (E.I.I.I.) kwam net online. En het heeft 10 leden. Precies.

 "De tien horens die je zag, zijn ook tien koningen. Ze regeren nog niet, maar zullen één uur lang de macht krijgen, samen met het beest. Ze hebben allemaal hetzelfde plan en geven allemaal al hun macht en kracht aan het beest."
- Openbaring 17:12-13


Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron: 36 (6 x 6) tekens in zijn naam. Hij werd gekozen met 66,06% van de stemmen in Frankrijk. Zijn naam is zelfs een profetische en messiaanse omkering:

Emmanuel - "God met ons".

 "Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuël (=‘God met ons’) noemen.

Jesaja 7:14

Jean - "Johannes"

De auteur van het boek Openbaring waarin de antichrist wordt onthuld. Dezelfde auteur die de term "antichrist" bedacht.

Michel - "Michael"

De engelachtige prins van Israël die satan uit de hemel werpt.

Frederic - "Vreedzame heerser".

 "Want er is een Kind geboren:
we hebben een Koningszoon gekregen.
Hij zal als Koning heersen.
Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God,
Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd.
Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn
Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren, voor eeuwig.
- Jesaja 9:6-7a


Macron - "Mark"

 "Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt."

- Openbaring 13:16-17

Nu is hier iets huiveringwekkend unieks over Emmanuel Macron: Openbaring 13 vertelt ons over "het merk... wat de naam van het beest is." Om te kopen of te verkopen moet iedereen de naam van het beest of het nummer van die naam hebben. Toeval of een ongelooflijke speling van woorden?

()

Nogmaals, we zullen het niet zeker weten nu we op aarde zijn, en op dit moment is Macron plotseling verwikkeld in een politieke strijd om te overleven nu honderdduizenden Fransen de straat zijn opgekomen om te gaan protesteren tegen hem. Dit gezegd zijnde, heeft hij de grote globalistische wereldleiders mee, zoals Angela Merkel die hem bijna smeekt om de macht van haar land over te nemen. Frankrijk alleen is militair niet veel, maar Frankrijk + Duitsland + het Verenigd Koninkrijk + Brussel + verschillende andere Europese staten zouden een nucleaire en militaire macht kunnen zijn die op gelijke voet staat met de Verenigde Staten en Rusland.

- - -

Rechtmatig verdelen

() 

Dit idee van het "terecht verdelen" van de Schrift wordt op dit moment veel besproken door vele dierbare broeders en zusters in Christus. Het uitgangspunt komt vanuit 2 Timotheüs 2:15:

 Studeer zelf en laat het goedkeuren door God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en terecht het woord van de waarheid uitdeelt.

Veel moderne vertalingen vertalen het woord ὀρθοτομοῦντα ten onrechte als "handeling", maar het woord is afgeleid van temnō ("te snijden"). Het lijdt weinig twijfel dat Paulus aan Timotheüs zijn bedoeling meedeelde dat hij correct met Gods woord omging, maar de nadruk ligt hier op het goed verdelen van de Bijbel. Oudere vertalingen (KJV, YLT) en wat meer letterlijke vertalingen hebben dit goed, terwijl de NIV, ESV en anderen meer assertief zijn in de vertaling.

Hoe dan ook, het basisidee is volledig correct. Vele, vele christenen lezen de Bijbel alsof alles op hen van toepassing is (in eerste aanleg). Zij interpreteren de Schrift als een soort mengelmoes, een woordenstoofpot, en komen zo uit op enkele zeer verdraaide leringen die in feite miljoenen op een dwaalspoor zetten (bijv. de Hebreeuwse Roots beweging, met een tweede doop, gedeeltelijke opname, etc.). Maar Gods woord is geen soepachtig, gelijkvormig mengsel. Het is een sierlijke, gevarieerde, diverse en waarneembare verzameling van de waarheid.

Als we zeggen: "terecht verdelen", dan zeggen we niet dat we negeren, wegsnijden of vernietigen. Integendeel, we zeggen dat we de Bijbel letterlijk lezen. Neem het als een waarde. Interpreteer het zoals het zichzelf interpreteert. Stop met jezelf in het centrum van het verhaal te plaatsen. Het verhaal gaat over Christus, van begin tot eind. Hij heeft in de loop van de afgelopen 6000 jaar op veel verschillende manieren met miljarden mensen te maken gehad. En in elke eon/eeuw/tijdperk (die we dispensaties noemen) zijn zijn handelingen verschillend, hoewel Hij volmaakt, zondeloos en volkomen trouw blijft.

Je kunt niet zeggen dat je in het evangelie gelooft, en tegelijk zeggen: "maar je kunt beter een heilig leven leiden als je gered wilt worden". Dat is hypocrisie. Dat is dubbelzinnig. Je gelooft in het evangelie of je gelooft het niet. Je gelooft dat je gered bent (in ieder geval in deze tijd) door Gods genade door het verzoenende offer van Christus of je gelooft dat je gered bent door je eigen "gerechtigheid". Je kunt niet beide richtingen nemen. Moet je een heilig leven leiden? Absoluut. Maar als je dat heilige leven leeft om gered te worden, dan ben je duidelijk niet gered, omdat je het evangelie niet begrijpt. Echt heilig leven komt voort uit dankbaarheid voor de onverdiende goedheid die je hebt ontvangen, niet uit een verplichte werk dat van je wordt geëist. En dat is een voorbeeld waarin we recht moeten verdelen, want hoewel er meer dan 100 Schriftteksten zijn die aangeven dat verlossing door het geloof is, zijn er ongeveer twee dozijn die aangeven dat er werken bij betrokken zijn. Je kunt die werken niet negeren. Er is een tegenstrijdigheid en dat is wat zo belangrijk is om te begrijpen. Romeinen, Galaten en Efeziërs zijn duidelijk in tegenspraak met Jakobus 2. Je kunt de tegenstrijdigheid niet oplossen door alles maar gewoon door elkaar te mengen, of door simpelweg te proberen compromissen te sluiten (een beetje werk en een beetje geloof).

Je lost het op door goed te verdelen.

Aan wie heeft Jakobus zijn brief geschreven? Hint: Jakobus 1:1.

Aan wie werden Paulus' brieven geschreven? Hint: Romeinen 1:7; Gal. 1:2; Efeze 1:1.

Spraken Paulus en Jakobus in dezelfde geest over geloof en werken? NEE. Tenminste niet in het begin (zie Handelingen 15 en Gal. 2:11-21).

Zijn ze het uiteindelijk met elkaar eens? JA. Zie Handelingen 15 waar Paulus en Barnabas, en Petrus en Jakobus elkaar over dit onderwerp confronteren.

Welke kant won het debat? Paulus en Barnabas (het sola fide kamp). Petrus was het met hem eens en bekeerde zich van zijn rechtvaardige werken.

Er zijn nog veel meer van dit soort problemen die kunnen worden opgelost door de duidelijke woorden (prima facie) van de Schrift te verdelen en te aanvaarden.

Dit alles gezegd hebbende, wil ik één punt van zorg aan de orde stellen bij sommigen die het Schriftuurlijke idee van het terecht verdelen van de Schrift propageren. Sommigen koppelen deze waarheid aan de KJV-vertaling alleen, en daar heb ik ernstige bedenkingen bij. De Bijbel is niet geschreven in het 17e eeuwse Engeland. Hij is geschreven in het Middellandse Zeegebied in het Hebreeuws, Aramees en Grieks over een periode van ongeveer 1600 jaar. Die originele geschriften zijn wat door God werd geademd. De oorspronkelijke geschriften waren onfeilbaar en foutloos, maar vertalingen zijn dat niet.

De KJV-vertaling (evenals de Statenvertaling) is een zeer goede vertaling, zonder twijfel, en beter dan velen, maar het heeft nog steeds problemen. Voor mij is het geen letterlijke vertaling. In alleen al de eerste twee hoofdstukken van Genesis kan ik u talrijke verschillen met het oorspronkelijke Hebreeuws laten zien. Maar nogmaals, het is een goede vertaling. Substantieel beter dan de NBV en verscheidene andere, ik vraag alleen maar dat je erkent dat Gods woord groter is dan de Engelse taal, en ver daarvóór was. Wees een Gods unieke woord christen, niet een KJV-christen, of een Cepherbijbel-christen, of een Hebreeuws-christen.

- - -

Een gedeeltelijke Rapture?

()

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de theorie van de gedeeltelijke opname. Ik zal er niet voor terugschrikken: het is nep, en in sommige gevallen is het ketters. Het verstikt eigenlijk de heiligheid, omdat het geloof velen dwingt om terug te keren naar de Wet, waardoor sommigen onder de genade wegvallen. De ongelooflijk tragische ironie is dat als je gelooft dat je redding en opname afhankelijk zijn van je prestaties/werken/perfectie/ vul maar in in deze leegte dan is het waarschijnlijk dat je nooit tot een reddende kennis van de waarheid bent gekomen en jezelf buiten de Ark zult bevinden wanneer de overstroming gaat komen.

Laat je niet misleiden over hoe goed je denkt dat je bent. Je bent het niet. Alleen God is goed. Jezus is de enige die ooit de hele Wet heeft vervuld of kan vervullen, en Hij deed het voor jou. Geloof het goede nieuws, ontvang de Heilige Geest en wees gered.

Alle gelovigen gaan in de opname mee, omdat het de werkelijke fysieke redding van de gemeente is. En de gemeente is een Jood+niet-Joods wezen, dat uniek is in deze tijd, en dat vóór de 70e week van de aarde wordt verwijderd om de ongelovige Joden tot jaloezie te brengen. Als je echt gelooft in het evangelie en je vertrouwen stelt in Christus, dan ben je onzichtbaar gedoopt in de Heilige Geest en ga je mee in de opname. Het Lichaam van Christus zal niet verdeeld worden.

Echter, niet alle christenen gaan mee in de opname. 2,4 miljard mensen op aarde gebruiken dat etiket voor zichzelf. Hoeveel van hen begrijpen eigenlijk dat Christus voor hun zonden is gestorven, en dat er is niets dat ze kunnen doen om zichzelf te redden, behalve dan te geloven in de Ene die God heeft gezonden (Joh. 3:14-18; 6:28-29)? Als je jezelf een christen noemt maar het evangelie nog niet begrijpt, of er niet in gelooft, dan zou Paulus zeggen dat het voor jou is alsof Christus tevergeefs is gestorven (Gal. 2:21). En wanneer Christus komt om de Zijnen te ontvangen (die verzegeld zijn voor de dag van de verlossing door de Heilige Geest) zul je jezelf aan de buitenkant bevinden, kloppend op de deur, "Heer, laat mij binnen!" Hij heeft je nooit gekend.

Gods genade is ongelooflijk vrij en volledig. Het is voor jou. Geloof het goede nieuws!

De waarheid van God is geopenbaard in Jezus Christus. De waarheid die Jezus heeft geopenbaard is dat Hij de verzoening verrichtte voor onze zonden. Hij is de deur. Hij is de Weg. Omdat Hij voor onze zonden is gestorven en weer is opgestaan, kunnen wij de hemel zonder zonde en schuldenvrij binnengaan door Hem .

De wettischen en de wettelozen verwerpen het evangelie op dit punt: de verzoening.

Tot slot wil ik nog kort ingaan op drie andere punten die betrekking hebben op de theorie van de gedeeltelijke opname:

1. De gelijkenis van de Tien Maagden. Er is een groeiende consensus dat dit gedeelte specifiek betrekking heeft op de Joden in de 70e week van Daniël. Geleerden als Jack Kelley zijn meesterlijke verdedigers van deze interpretatie en ik zal niet met hen redetwisten. Dat gezegd hebbende, ook al is er enige toepasbaarheid voor de Gemeente in deze passage, het is daarmee geen voorstander van een gedeeltelijke opname. Er zijn verschillende sleutelsymbolen van de Heilige Geest in de Schrift. Twee daarvan zijn zalfolie en vuur. In het Oude Testament zijn er voorbeelden waar olie over iemand werd uitgegoten en de Heilige Geest kwam over hem. In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest als vuur over de Kerk (zie Handelingen 2).

In deze gelijkenis hebben de wijze maagden die in deze gelijkenis voorkomen 1. Potten voor olie, 2. olie, en 3. olielampen die branden (vuur). De dwaze maagden hebben 1. Geen potten, 2. Geen olie, en natuurlijk ook 3. Geen vuur. De wijzen werden gered, de dwazen niet. En interessant genoeg lijken delen van deze gelijkenis op Mattheüs 7, waarin de buitenwereld zijn werken aanbiedt als de reden waarom Christus hen zou moeten binnenlaten.

Kort gezegd: Als je het evangelie gelooft en op Christus vertrouwt, dan heb je de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest hebt, dan kom je binnen. Dus: krijg de Heilige Geest! Hij is een gratis geschenk (Handelingen 8:9-25)!

()

2. De oogstcyclus. Sommigen hebben beargumenteerd dat gezien de opstandingen aan het einde van de eeuw, net als in een oogstcyclus-nabootsing, er dan veel gelovigen achtergelaten moeten worden, anders kan er niet verzameld worden. Niet alleen is dit niet nodig, maar ook de oogstcyclus wordt verkeerd geïnterpreteerd.

De oogst begint met de gerst. Dit is de eerste vruchtenoogst. Christus is de eerste vrucht van de doden. Wij zijn één met Hem. Wij zijn zijn lichaam. En raad eens hoe gerst wordt geoogst?

Door het in de lucht te gooien.

()

De tarweoogst komt later. Met een tribulum worden de oogsten met geweld gedorst. Ook ongelovigen die tijdens de 70e week van Daniël komen om te geloven, worden gedorst te midden van de Verdrukking. Zij zullen om hun geloof worden gedood, maar hun zielen zullen in de hemel worden verzameld en aan het einde van de beproeving zullen zij in nieuwe lichamen worden opgewekt. Het interessante van het verzamelen is nu dat de profeten uit het Oude Testament aangeven dat sommige natuurlijk levende heidenen de verdrukking zullen overleven om de aarde te bevolken. Zij vormen de schapen die het Bokken en Geiten Oordeel overleven. Het zijn als het ware "restjes". Zij zullen hun trouw aan Christus beloven, maar hun wederopstanding wordt niet genoemd (we kunnen aannemen dat ze onsterfelijke lichamen zullen krijgen bij hun dood ergens tijdens het Duizendjarig Rijk of aan het einde van het Millennium).

De laatste oogst is die van de druiven. De druiven worden in een brij van rood sap vertreden. Allen die ongelovig blijven en het merkteken aannemen tijdens de Verdrukking zijn de druiven. Wees geen druif.

()

3. 3. Namen uit het Boek van het Leven wegvagen. Er staat slechts één vers in de Bijbel over namen die uit het Boek van het Leven worden "gewist" en vreemd genoeg nemen sommigen deze positieve belofte aan de overwinnende gelovige en dan veranderen ze het in een negatieve. Dit is het vers:

 "Als je overwint, zul je witte kleren krijgen. En Ik zal je naam niet weghalen uit het Boek van het Leven. Maar Ik zal tegen mijn Vader en zijn engelen zeggen dat je bij Mij hoort."
- Openbaring 3:5


Nu definieert de schrijver van Openbaring het zelf als: overwinnende in het hebben van geloof in Christus, niet door werken! Dat is wat het betekent om te overwinnen. En in dit vers belooft Christus de overwinnaar onherroepelijk dat hun naam nooit uit het Boek des levens zal worden verwijderd.

() 

Ziet u het probleem?

Sommigen nemen een mooie belofte - om altijd de christen met oprecht geloof te redden - en maken er een afschuwelijk verdraaid negatief iets van:

Als je het niet genoeg doet, niet genoeg werkt, niet goed genoeg handelt, dan zal God je afsnijden.

Het zij verre van de HEERE der aarde, de God van de gerechtigheid, om Zijn eigen kinderen af te snijden! Zo zal het nooit zijn! Zijn kinderen zijn de veiligste en de meest beveiligde wezens in het hele universum. Hij zal er niet één van verliezen (Joh. 6:39; 10:28; 18:9; Rom. 8:31-39)!

~ MARANATHA ~

Bron: Hanukkah Approaches - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates