www.wimjongman.nl

(homepagina)

De antichrist, de weerhouder, en de achterblijvers

Hillary - 6 juni 2018

Lieve broers en zussen, dit is weer een lange. Pak dus een vers kopje koffie!

Ik wil een Bijbels onderzoek delen over hoe we er zeker van kunnen zijn dat wij, het lichaam van Christus, niet met het beest en directe vervolging van de antichrist geconfronteerd zullen worden. Er zijn veel andere Bijbelse redenen waarom, maar voor deze studie heb ik me vooral gericht op Openbaring 12 en 2 Thessalonicensen 2. Naarmate we dichter bij de dag komen waarop Jezus Zijn gekochte bezit zal verlossen, weet ik dat het vermoeiend kan zijn, en dat ons geloof kan wankelen als we alles zien wat er in de wereld gebeurt, en alle verschillende theorieën, doctrines en overtuigingen die naar ons worden geslingerd... om nog maar te zwijgen van onze eigen beproevingen en moeilijkheden. Ik hoop dat dit artikel u zegent en aanmoedigt. Houd vol... onze Heer komt binnenkort!

De antichrist, de weerhouder en de achterblijvers

 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. Openb. 13:6

Zij die in de hemel wonen.

Wie zijn dat? Openbaring 12 vertelt het ons duidelijk:

 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. Openb. 12:5

Degene die alle volken regeert met een ijzeren staaf is Jezus én de gemeente die overwint (zie Openb. 2:24-29, Openb. 19:15). Dus hier zien we een verwijzing naar het weggerukte Kind (harpazo) naar de hemel toe. Verder lezen we...

 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. (Openb. 12:7-11)

Dit beschrijft de overwinnende Kerk, die hier in de hemel is afgebeeld, als "onze broeders" die "Hem overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en zij hielden niet van hun leven tot aan de dood toe".

 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (vers 12)

Deze verzen vertellen ons duidelijk dat de overwinnende Kerk NIET aanwezig is op aarde of op zee wanneer de duivel en zijn toorn naar beneden zijn gekomen. De rest van de passage vertelt ons dat de duivel in zijn toorn de vrouw vervolgt die vervolgens naar de woestijn vlucht. In zijn daaruit voortvloeiende woede vervolgt de duivel de overigen van haar zaad.

 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Openb. 12:17

Ik leg in dit artikel uit dat er een verschil is tussen deze twee groepen mensen:

"Onze broeders" = de overwinnende Gemeente die dag en nacht voor God beschuldigd wordt, die "hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis; en zij hielden niet van hun leven tot aan de dood." Openb. 12:10-11

Vergeleken met:

"Het overblijfsel van haar zaad" = zij die GEEN deel uitmaken van "onze broeders" of de overwinnende Gemeente, maar eerder zij die door de draak op aarde vervolgd worden die "de geboden van God onderhouden en het getuigenis van Jezus Christus hebben". Openb. 12:17

Maar wie zijn nu precies dit overblijfsel? Daniël en Jezus zeggen ons duidelijk dat zij degenen zijn die "begrip hebben" en de gruwel van de verwoesting zien:

 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – Matth 24:15

Dus laten we eens kijken wat Daniel te zeggen heeft:

 Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen. Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Daniël 11:31-35

Degenen onder ons die tot de broeders behoren, de overwinnende Gemeente, werden reeds gezuiverd en wit gemaakt door het bloed van Jezus. Dit is het Evangelie. Het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden. We worden niet gezuiverd of wit gemaakt door langdurige beproevingen... ons geloof kan erdoor worden versterkt, jawel! "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In de wereld zult gij beproevingen hebben; maar wees blij; (Joh. 16:33) Ik heb de wereld overwonnen. Maar deze dingen redden ons niet. Wij die geloven zijn al gered, verzegeld en gereinigd door het bloed van Jezus.

Wij zijn de overwinnaars

De tijd van de gruwel van de verwoesting, het beest, het beeld van het beest, het merkteken van het beest en de toorn van de duivel, beschreven in Openbaring 13, zijn niet aan de Gemeente toegewezen. De passages over hen die door de duivel vervolgd worden, beschrijven niet het mysterie van de Gemeente dat Jezus aan de apostel Paulus heeft geopenbaard. Het is heel belangrijk om dit te zien. We zijn geborgen IN CHRISTUS. Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest tot op de dag van de verlossing. De vijand beschuldigt ons dag en nacht voor God, maar wij hebben het gezag van Jezus in ons. We moeten de hele wapenrusting van God oppakken en er is NIETS dat ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heer is.

 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:10-12

 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom. 8:34-39

De duivel beschuldigt de overwinnende Kerk voor God, en hij zal oorlog voeren tegen de overblijvende heiligen en hen overwinnen.

 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Openb. 13:7

 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. Openb. 14:12-13

Het is mogelijk dat we ten tijde van de harpazo (het wegnemen van het lichaam) de man van de zonde zien die de zoon van het verderf zal worden. Maar een zorgvuldige lezing van 2 Thess. 2 laat ons zien dat hij nog niet geopenbaard is, omdat de weerhouder nog steeds weerhoudt. Wanneer de weerhouder uit de weg wordt genomen, DAN zal de boze geopenbaard worden.

 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. 2 Thess. 2:7-9

Merk op dat deze verzen (2 Thess. 2:7-9) een diepere verklaring zijn van 2 Thess. 2:2-3: 'Dat gij niet spoedig aan het wankelen wordt gebracht, door de geest, noch door het woord, noch door een brief die van ons afkomstig zou zijn, dat de dag van Christus nabij is. Laat niemand u op welke wijze dan ook bedriegen; want die dag zal niet komen, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is."

Laten we de volgorde hier omgekeerd neerzetten:

3. Dag van Christus

2. Man van zonde / zoon van verderf geopenbaard

1. Eerst een wegvallen / Weerhouder weggenomen

De Dag van Christus

Er zijn veel theorieën over wat dit betekent. Sommigen maken een onderscheid tussen "dag van Christus" en "dag van de Heer" (en ik ben het hier niet mee oneens), maar ik geloof dat de Schrift zichzelf interpreteert en dat ons precies wordt getoond wat Paulus met deze uitdrukking bedoelt. In een hoofdstuk eerder schrijft Paulus,

 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons, verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). 2 Thess. 1:6-10

Op die dag.

Herinnert u zich de passage in Jesaja waarvan Jezus slechts een deel las? Dit is de dag dat Hij het zal afronden. "De Geest van de Here God is op mij; want de Here heeft mij gezalfd om goede tijdingen aan de zachtmoedigen te verkondigen; Hij heeft mij gezonden om het gebrokene op te richten, om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen, en de opening van de gevangenis voor hen die gebonden zijn; om het aangename jaar van de Here te verkondigen, en de dag van wraak van onze God; om allen die rouwen te troosten." (Jes. 61:1-2)

De dag van Christus, waarop Jezus uit de hemel geopenbaard wordt en wraak neemt op Zijn vijanden, de Dag van de wraak, die Jezus op het einde zal vervullen. Natuurlijk hadden de originele manuscripten geen onderbrekingen dus we konden we het op deze manier lezen:

 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. De openbaring van de mens der wetteloosheid. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 2 Thess. 1:10, 2 Thess. 2:1-3.

Paulus troost hen. Met de WAARHEID.

Wat voor troost zou het zijn als hij zou zeggen...

 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang.

 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Openb. 13:7

 Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Openb. 12:12

Paulus geeft de WAARHEID. Maar merk op dat Paulus nog niet eens een wee over de Gemeente verkondigt in de laatste dagen. Paulus geeft nooit de boodschappen van Daniël door... omdat deze niet van toepassing zijn op de broeders, de Gemeente. Ze zijn van toepassing op iemand anders... de achtergebleven heiligen, voor wie Paulus geen prediker was (omdat hij het mysterie van de Gemeente en het evangelie van genade in deze eeuw van genade doorgaf; zie Efeze 3:1-10) en de overblijvende heiligen, welke wij niet zijn.

Het is interessant om op te merken dat er in 2 Thess. 1:6-7 een tweeledig doel is in de Dag van Christus: 1) om degenen te vergelden met beproevingen die de broeders en zusters teisteren, en 2) om degenen rust te geven die het moeilijk hebben. Deze tweeledige doelstelling is ook terug te vinden in 2 Thess. 2:1 waar Paulus spreekt over 1) de komst van onze Here Jezus Christus, en 2) onze bijeenvergadering met Hem. Het geeft het begin en het einde van deze dag aan. Er is een gezegende dag waarop de broeders tot de Heer zullen worden verzameld, waar Paulus ons hierover in 1 Thess. 4:14-18 vertelde, evenals in 1Kor. 15:50-58. Elke context is aanmoediging en troost. En er is de tijd van het einde, waarop de Heer zal terugkeren naar de aarde, met zijn voeten op de grond:

 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Zach. 14:4

 ...dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

"Dat gij niet spoedig zult worden geschokt, noch zult worden verontrust, noch door de geest, noch door het woord, noch door een brief als van ons, zoals de dag van Christus nabij is. Laat niemand u op welke wijze dan ook bedriegen: want die dag zal niet komen, behalve dat er eerst een afgevallen mens komt, en dat een mens van zonde geopenbaard wordt, de zoon van het verderf; die zich verzet tegen en verheft boven alles wat God genoemd wordt, of aanbeden wordt; zodat hij als God in de tempel van God zit, zichzelf opwerpend dat hij God is". (2 Thess. 2:2-4)

Dus laten we teruggaan naar onze omgekeerde volgorde.

3: Dag van Christus / dag van wraak

2: Man van zonde / zoon van verderf geopenbaard

1: Een wegvallen / Weerhouder verwijderd

De man van de zonde worden geopenbaard

"Onthullen" is hier de sleutel. Het betekent: onthuld worden, uit de schuilplaats komen, gezien worden, gemanifesteerd zijn, verschijnen. Het Griekse woord hier is apokaluptó en komt van de wortels "apo", wat betekent "weg van" en "kalypto", wat betekent "te bedekken". Het weggaan gebeurt eerst en de man van de zonde wordt geopenbaard. Dat is vooral fascinerend als we kijken naar wat Ezechiël schreef in 28:14-16...

 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Ezech. 28:14-16

Hij beschrijft Lucifer die 'de gezalfde bedekte cherub was'. We leren meer in Exodus 25:18-22, waar God Mozes instrueert hoe het verzoendeksel te bouwen dat bovenop de ark van de getuigenis lag. De cherubs bedekten het verzoendeksel, waar God Mozes zou ontmoeten en met hem zou spreken en God een bedekking gaf, terwijl Hij Zijn geboden voor Israël gaf. Zo dicht was Lucifer bij God, voordat er 'ongerechtigheid in hem werd gevonden'. (Ezechiël 28:15)

Jesaja, Daniël en Johannes in de Openbaring vertellen ons dat hij zichzelf verheft in zijn hart boven alles wat God heet. (Zie Jes. 14:12-15, Ezechiël 28:17, Dan. 8:11, Dan. 11:36-39, Openbaringen 13:3-6) En Paulus zegt in 2 Thess. 2 dat voor de Dag van Christus, wat de dag van wraak is, de bedekkende cherubijn is geopenbaard, de zoon van het verderf. De "zoon van het verderf" is de duivel, de draak die in Openbaring 12:9 op aarde geworpen wordt. Hij neemt bezit van de man van de zonde om het Beest te worden, de ultieme Antichrist van Openbaring 13.

Onthuld, hoe dan? Aan wie? Wanneer?

 Wanneer u dan de gruwel van verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – Matth. 24:15

We weten dat op dit moment een gedeeltelijke blindheid over Israël is overkomen tot de volheid van de heidenen binnengaat. (Rom. 11:25)

Ik geloof dat de ogen van Israël geopend zijn, of zich beginnen te openen, als Israël de mens van zonde/zoon van verderf ziet staan waar hij niet thuishoort (Marcus 13,14). Dan moeten ze in Judea vluchten, en ik geloof dat dit gebeurt met de vrouw van Openb. 12 die wordt vervolgd door de draak en vervolgens naar de wildernis vlucht naar haar door God voorbereide plaats.

(Merk op dat dit is NADAT haar kind is opgenomen tot God en tot zijn troon, en nadat de broeders in de hemel wonen: Openb. 12:5-6, 8-17)

Nadat ze gevlucht is, maakt de woedende draak oorlog met het overblijfsel van haar zaad (Openbaring 12:17), en Openb. 13 beschrijft hoe. Het overblijfsel van haar zaad, de overblijvende heiligen, zijn degenen die zullen worden geconfronteerd met de toorn en vervolging van het beest die zichzelf verheft in zijn hart en iedereen doodt die hem niet zal aanbidden of zijn merkteken aanneemt.

En nu naar het laatste punt aangezien we omgekeerd gaan in deze tijdlijn, waardoor dit eigenlijk het eerste is: het wegvallen / Weerhouder is verwijderd.

3. Dag van Christus

2. Man van zonde / zoon van verderf geopenbaard

1. Een wegvallen als eerste / Weerhouder weggenomen

Het wegvallen + de weerhouder is verwijderd.

In deze passage maakt Paulus "de man van de zonde die wordt geopenbaard" volledig afhankelijk aan "het wegvallen". Het wegvallen gebeurt eerst en de man van de zonde wordt dan geopenbaard. Het is een "dit gebeurt eerst, dan gebeurt dat" soort van ding. "Die dag zal niet komen, behalve als er eerst een wegvallen komt en dat de mens van de zonde wordt geopenbaard, de zoon van het verderf" (2 Thess. 2:3).

Ik ben al naar het Grieks gegaan met 'openbaren', dat van 'apo' komt, wat 'weg van' betekent, en 'kalypto': iets 'bedekken'. Het "weg van" gebeurt eerst en de man van de zonde wordt dan geopenbaard.

In de context echter is dit "wegvallen" het Griekse woord "apostasie", voorafgegaan door "de". Dus terwijl het verbonden is met het deel over 'de mens van de zonde is apokalupto' of 'de mens van de zonde zijn bedekking valt weg', zou het ook iets anders kunnen zijn.

De apostasie: "Het" wegvallen, niet "een" wegvallen

  Griekse 646 apostasië (van 868 /afístēmi, "verlof, vertrek," dat is afgeleid van 575 /apó, "weg van" en 2476 /histémi, "stand") - goed, vertrek (wat desertie impliceert); afvalligheid - letterlijk, "een vertrek, van een eerdere status". Uit: Helps Word Studies)

Ik heb eerder geloofd dat dit betekent een afval van het geloof zoals beschreven in 1 Tim. 4:1, maar 2 Thess. 2:3 suggereert dat de apostasie is een specifieke, definieerbare gebeurtenis in de plaats van iets dat na verloop van tijd gebeurt.

Ik geloof dat er tegenwoordig een algemene afval van het geloof aan de gang is naarmate de bedriegerij groeit, maar dat gebeurt in de loop van de tijd, terwijl er MENIGEEN is wiens geloof eigenlijk groeit! In feite zal de Kerk blijven groeien totdat die laatste ziel in het lichaam komt en de Vader die gezegende woorden tegen zijn Zoon zegt: "Nu" (of zijn equivalent). We weten dat zij die verzegeld zijn door de Heilige Geest verzegeld zijn tot de verlossing van het gekochte bezit (Ef.1,13-14), en dat niemand ons uit de hand van de Vader kan stelen (Johannes 10,28-29). Zelfs als we ontrouw zijn, blijft hij trouw. (2 Tim. 2,13) Dus een algemene afwijking van het geloof zou er op sociale of politieke schaal kunnen zijn, maar de Schrift is duidelijk dat individueel geredde zondaars nog steeds onder het bloed van Jezus zijn.

Dus als we dieper kijken naar een specifieke, definieerbare gebeurtenis die betekent "een vertrek, vanuit een eerdere status," zien we dat "Het wegvallen" of "De Apostasie" net zo specifiek iets is als "De Pinksterdag" of "En plotseling kwam er een geluid uit de hemel als van een machtige wind, en het vulde het hele huis waar ze zaten. En er verschenen op hen gespleten tongen als van vuur, en het zat op elk van hen. En zij waren allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hen ingaf." (Handelingen 2:2-4)

Dit is een GEBEUREN. Het was niet iets geleidelijks dat door de tijd gebeurde. Het was een gebeurtenis die een moment markeerde, misschien wel het exacte moment waarop een nieuwe bedeling begon.

De Heilige Geest valt op...

 ...en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Handelingen 8:15-16

 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de niet-joden uitgestort werd. Handelingen 10:44-45

Zou de Heilige Geest misschien kunnen "wegvallen" of "weggaan uit een vorige toestand"?

Als de Weerhouder de Heilige Geest is of het met Geest vervulde lichaam van Christus, geloof ik dat. Het vallen van de Heilige Geest is een andere betekenis in het Grieks en komt van het woord "epipto", wat betekent doorgaan, aan het licht komen... en in de context van de vervulling van de Geest, het in beslag nemen of in bezit nemen. Dus hoewel de woorden verschillend zijn, kan de kracht van de Heilige Geest handelen op een manier die consistent is met zowel een harpazo als 2 Thess. 2:6-8:

 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

Het woord "weerhouden" is het Griekse woord voor "afremmen" of katechó. Het betekent "vasthouden", "ophouden, binden, beperken" of "hinderen". Vergeef de herhaling hier, maar ik geloof dat dit vers zegt: De Weerhouder zal blijven afremmen totdat de Weerhouder uit de weg wordt genomen. De Weerhouder houdt per definitie iets tegen of belemmert iets. Uit de weg genomen worden leidt ertoe dat iets niet meer wordt gehinderd of tegengehouden.

Wat is dit en waarom? Het antwoord daarop is de HELE PUNT van dit hoofdstuk.

Paulus schrijft dit om troost te bieden en de Thessalonicenzen gerust te stellen, die bang waren (en geschokt in hun denken en verontrust) dat de dag van Christus was gekomen. In feite beschrijft hij veel dingen waar hij moeite mee heeft...

De goddeloze wordt geopenbaard, wiens komst is naar de werking van de satan met alle macht en tekenen en wonderen.
Alle bedrieglijkheid van ongerechtigheid die in hen is; omdat zij niet de liefde of de waarheid ontvangen, opdat zij gered worden.
Sterke waan, gelovige leugens, verdoemd worden
De dag van wraak

Hij maakt een sterk contrast tussen 'zij' en 'jij' om te troosten en te corrigeren. Herinner je je zijn eerste brief? "Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, daaraan hebt gij geen behoefte, zoals Ik u schrijf. Want u weet zelf volmaakt, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Ik ben het met dominee Robert Breaker eens, die zei: wat een interessante uitspraak van de apostel Paulus! "Jullie weten het zelf heel perfect. Hij zegt, Thessalonicenzen, het gaat niet om jullie!

 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.... Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 1 Thess. 5:1-5

Dat is precies wat Paulus in zijn tweede brief naar voren brengt. "Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen heb gezegd toen ik nog bij u was? En nu weet gij, wat hem weerhoudt, opdat hij op zijn tijd moge geopenbaard worden. (v. 5-6)

En dan contrasteert hij alles met woorden van aanmoediging en hoop:

 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 2 Thess. 2:13-17

Eerst wegvallen en het uit de weg nemen van de weerhouder zijn synoniemen.

Wij zijn kinderen van de dag, de broeders die dag en nacht door de aanklager voor God worden beschuldigd. Wij zijn van de Weerhouder, niet van het overblijfsel. Wij zijn tot verlossing geroepen en de Schrift plaatst de broeders in de hemel voordat de draak naar de overblijvende heiligen gaat. Het overblijfsel aan heiligen, niet de gemeente, zullen degenen zijn waarover Daniël spreekt wanneer hij zegt:

 De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagenlang. [...] Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd.

Deze vastgestelde tijd komt binnenkort. Er is nog tijd om een kind van de dag te zijn! Het evangelie is zo eenvoudig en God geeft vrijelijk eeuwig leven aan allen die geloven dat Zijn Zoon Jezus met Zijn eigen bloed voor onze zonden betaald heeft. Als u gelooft vanuit het hart dat Hij dit voor u heeft gedaan, bent u tot verlossing geroepen en zult u bij de broeders in de hemel wonen in de eeuwige aanwezigheid van God.

 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 1 Cor. 15:3-4

 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8-9

 ...opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:12-14

"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Joh 5:4

Ik ben geen leraar, maar de heilige Geest wel. (1 Johannes 2:27) Dit is de vrucht van mijn eigen studie, maar doorzoek alstublieft de Schriften, bid en luister naar de Heilige Geest.

Bron: The Antichrist, the Restrainer, and the Remnant - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates