www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zichzelf hatende joden en de synagoge des Satans

12 augustus 2017 - door Geri Ungurean

De Illuminati, zichzelf hatende Joden en de Synagoge des Satans

Als Jood heb ik me vaak afgevraagd wat Jezus bedoelde toen Hij sprak van de 'Synagoge van Satan.'

"En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden: Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood." (Openbaring 2: 8-11) - (vet toegevoegd).

George Soros, de Rothschilds en de Farizeeërs

()

Vandaag las ik een artikel geschreven door een typische linker vleugel marionet. De auteur sprak over de absurditeit van de Oude-Rechts (Alt-Right), en hun standpunten over George Soros. Je weet hoe het gaat - "Het is zo oneerlijk deze humanist, een ware filantroop, te kleineren, die goed doet en te behandelen alsof hij de duivel zelf is." Nou, hij staat dicht bij de duivel. Ik geloof zelfs dat hij bezeten is.

Een uittreksel uit het linkse-artikel:

"Op vele fronten is het nog niet te laat. Er zijn talrijke etterende samenzweringstheorieën en manieren van denken in verschillende stadia zich verplaatsend van de rechtse marge naar een mainstream conservatisme. Eén ervan is het idee van een "Deep State" die uit is op het vernietigen van het presidentschap van Trump. Deze bijzondere samenzweringstheorie, welke de Russische informatie-oorlogvoering actief bevordert, is uiterst gevaarlijk in het licht van de niet-geringe kans dat Trump — of op zijn minst zijn consorten — door Mueller aangeklaagd gaan worden.

Maar ik wil me concentreren op een andere kanker binnen de GOP, één waarvan het voor de verantwoordelijke partijen in principe gemakkelijker is om daar vocaal en luidruchtiger tegenin te gaan: het herpakken van het oude antisemitisme in de categorie van "globalisme" en de aanvallen op George Soros."(vet toegevoegd)

Ik wil de lezer het bedrog hier laten begrijpen. De schrijver van het artikel maakt gebruik van de linkse tactiek van verdraaien en aanvallen. In plaats van daadwerkelijk onderzoek te doen naar de gedocumenteerde geschiedenis van Soros, geeft hij de schuld aan de conservatieven (Oud-Rechts) als een "herverpakking van het antisemitisme en de dreiging van het globalisme." - (vet toegevoegd).

Lees hele linkse artikel hier

George Soros en de Rothschilds zijn alleen Joods in naam. Ik geloof dat toen onze Heer sprak van een "synagoge des Satans" hij absoluut sprak over degenen wier afkomst "Joods" was, maar hun hart en hun acties leggen hen bloot als volgelingen van Satan. Dit is wat onze Heer bedoelde toen Hij zei dat iemands hart besneden moet worden om echt een Jood te zijn.

Van gotquestions.org

Vraag: "Wat is de besnijdenis van het hart?"

Antwoord: Het idee van de "besnijdenis van het hart" is te vinden in Romeinen 2:29. Het heeft te maken met een rein hart, voor God afgescheiden. Paulus schrijft: "Een Jood zijn is iets innerlijk, en de besnijdenis is een zaak van het hart, door de Geest, niet door de wet." Deze woorden sluiten aan bij een soms verwarrende passage van de Schrift over besnijdenis en het christen zijn. De verzen 25-29 bieden de context:

"Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God."(vet toegevoegd)

Paulus bespreekt de rol van de Oudtestamentische wet met betrekking tot het christendom. Hij betoogt dat de Joodse besnijdenis alleen een uiterlijke teken is van apart gezet worden voor God. Als het hart zondig is, zal vervolgens de fysieke besnijdenis niets baten. Een besneden lichaam en een zondig hart staan haaks op elkaar. In plaats van de focus te richten op de externe riten, richt Paulus zich op de conditie van het hart. Met behulp van de besnijdenis als een metafoor zegt hij dat alleen de Heilige Geest een hart kan zuiveren en ons apart zetten voor God. Uiteindelijk kan de besnijdenis een persoon rechtvaardig maken voor God; de wet is niet genoeg. Iemands hart moet zich wijzigen. Paulus noemt deze wijziging de "besnijdenis van het hart."

Dit concept was niet origineel van de apostel Paulus. Als een Jood, getraind in de wet van Mozes, was hij ongetwijfeld op de hoogte van deze discussie van Deuteronomium 30. Daar gebruikt de Heer dezelfde metafoor in Zijn verlangen om te communiceren met heilige mensen: "De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult." (Deuteronomium 30:6). Fysieke besnijdenis was een teken van Israëls verbond met God; besnijdenis van het hart, echter zou geven dat Israël apart wordt gezet in liefde voor God, volledig, vanbinnen en vanbuiten.

Johannes de Doper waarschuwde de Farizeeën voor hun trots op hun fysieke erfgoed en hun trots op hun besnijdenis: "Denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken." Ik zeg u dat God uit deze stenen kinderen voor Abraham kan doen opstaan" (Matteüs 3:9).

Ware "kinderen van Abraham" zijn degenen die Abrahams voorbeeld volgen van het geloven van God (Genesis 15:6). Fysieke besnijdenis zorgt er niet voor een kind van God te zijn; geloof doet dat. Gelovigen in Jezus Christus kunnen echt zeggen dat ze kinderen van "Vader Abraham" zijn. "Als u deel uitmaakt van Christus, dan bent u Abrahams zaad, en erfgenamen volgens de belofte" (Galaten 3:29).

God heeft altijd al meer gewild van zijn volk dan alleen een externe overeenstemming in een stel regels. Hij heeft altijd al gewild hen te bezitten met een hart om lief te hebben, te kennen en Hem te volgen. Dat is waarom God niet betrokken is bij een besnijdenis van het vlees. Zelfs in het Oude Testament, was Gods prioriteit een geestelijke besnijdenis van het hart: "Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem; anders zal Mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw slechte daden." (Jeremia 4:4).

Beide testamenten richten zich op de noodzaak van berouw en innerlijke verandering om recht voor God te staan. In Jezus, die de wet heeft vervuld (Mattheüs 5:17). Via hem kan een persoon zo worden gemaakt voor God om het eeuwige leven te ontvangen (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9). Zoals Paulus zei, is de ware besnijdenis een zaak van het hart, uitgevoerd door de Geest."

Dus, kan de lezer duidelijk zien dat wanneer Jezus sprak tot de Farizeeën, Hij wist dat deze mannen "innerlijk" geen Joden waren omdat hun hart niet was besneden? Zij misten de liefde die de innerlijke verandering zou laten zien. Ik geloof dat de Farizeeërs van die dag net waren als Soros en de Rothschilds en die andere "Joodse" globalisten. Dat is de reden waarom Jezus hen vertelde dat hun vader de duivel was. Hij onderscheidde hun hart en wist dat het die macht was die hen dreef – geen liefde, behalve voor zichzelf. Ze gingen niet voor de lof van God – alleen voor die van de mensen.

De ironie van het noemen van de Illuminati als "Zionisten."

Als christenen weten we dat God een Zionist is. Dit alles betekent dat de Heer weet dat Hij het land van Israël gaf aan Isaac en Hij wil dat zijn mensen daar zouden wonen na verspreid te zijn geweest over de hele wereld eeuwenlang tijdens de diaspora.

Wanneer de wereld de grote bankiers "Zionisten" noemt, zeggen ze dit op een afwijkende manier. Ze praten over degenen die de wereld besturen – degenen die het meeste geld en macht bezitten. Ziet u hoe de boze bezig is om te verwarren en te liegen? Vergeet niet dat dit zijn specialiteiten zijn.

De Video die u moet zien

Na het lezen van het werk van deze linkse auteur, kwam ik bij een video in de commentaar-sectie die volgens mij iedere gelovige moet zien. Deze video (een beetje meer dan een uur) zal u informeren over waarom de pers, Hollywood en anderen zijn aangesteld door de Illuminati.

Maak tijd om te kijken. Dingen zullen op hun plaats vallen, en je zult een goed begrip hebben van de gebeurtenissen in de wereld zoals je nog nooit hebt gehad.

"Illuminati werkt met een lange afstand doel, ze houden de zaak warm en hopen dat op een dag de samenzwering bereikt is. Zij omhelzen de Luciferiaanse ideologie (de synagoge des Satans). Illuminati werd geboren op 1 mei 1776." (zegt de video). Hun doel is een een wereldregering en een éénwereldgodsdienst.

Bekijk de Video hier:

De Deep State: Een 50 jaar oude video legt duidelijk uit waarom de wereld gek is

Ik dring er bij de lezer op aan tijd te nemen om deze 50 jaar oude video te zien en zodoende volledig te begrijpen waarom de wereld gek lijkt te worden. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om te begrijpen dat Satans plot (zijn eigen synagoge) nu tot bloei komt, direct voor onze ogen.

Mondialisme is het doel.

Broeders, ik denk dat wij dichter bij het einde zijn dan iemand van ons zich realiseert.

Sjalom b'Yeshua

MARANATHA!

grandmageri422@Gmail.com

Bron: Self Hating Jews And the Synagogue Of Satan :: By Geri Ungurean - Rapture Ready