www.wimjongman.nl

(homepagina)

David Reagan brengt nieuw boek uit:
Israël in de bijbelse profetie

( )

door Dr. David Reagan augustus 2017

Het ongelooflijke verhaal van Israël in de bijbelse profetie is een positief bewijs van het bestaan van God en dat de Bijbel Zijn onfeilbaar woord is. Het bewijst verder buiten twijfel dat God op Zijn troon en hij heeft de wijsheid en de kracht om ervoor te zorgen dat Zijn wil in de geschiedenis wordt bereikt.

Het boek is als volgt verdeeld in drie delen:

Deel 1: Het verleden

Hoofdstuk 1 — De wereldwijde verspreiding van de Joden

Hoofdstuk 2 — De meedogenloze vervolging van de Joden

Hoofdstuk 3 — Het wonderbaarlijke behoud van de Joden

Hoofdstuk 4 — De verwoesting van het Land van Israël

Deel 2: Het huidige

Hoofdstuk 5 — Het terugkeer van het Joodse volk

Hoofdstuk 6 — Het opnieuw opzetten van de staat Israël

Hoofdstuk 7 — De heropleving van de Hebreeuwse taal

Hoofdstuk 8 - De terugwinning van het Land van Israël

Hoofdstuk 9 — De heropleving van het Israëlische leger

Hoofdstuk 10 — De opnieuw bezetting van de stad Jeruzalem

Hoofdstuk 11 — Het opnieuw richten van de wereldpolitiek op de natie Israël

Deel 3: De toekomst

Hoofdstuk 12 — De verlossing van Israël

Epiloog — De relevantie voor gelovigen vandaag

In elk hoofdstuk, presenteert Dr. Reagan de specifieke, relevante profetieën en vervolgens hoe die in deel 1 werden vervuld vóór het begin van de 20e eeuw en hoe die in deel 2 geheel of gedeeltelijk werden voldaan gedurende de 20e eeuw.

In de epiloog presenteert Dr. Reagan de relevantie van alle vervulde profetieën onder het Joodse volk aan christenen vandaag. Hij benadrukt dat omdat God al deze profetische beloften heeft vervuld in detail die hij heeft gegeven heeft aan het Joodse volk, wij erop kunnen vertrouwen dat hij al zijn beloften aan de Gemeente met inbegrip van de belofte van een pre verdrukking Opname zal vervullen. Verder wijst Dr. Reagan erop dat wat God doet onder het Joodse volk vandaag een overtuigend bewijs dat we in het seizoen leven van de terugkeer van de Messias.


In de komende artikelen zullen wat delen uit het boek worden doorlopen.

Verwoesting en herwinning van het land Israël: 1)
Een vervloekt land

Voordat de kinderen Israëls het beloofde Land betraden, sprak God een aantal strenge waarschuwingen uit naar hen door Mozes, hun leider en profeet. De waarschuwingen zijn geregistreerd in Deuteronomium 28 en 29.

Deze hoofdstukken vormen Gods Land-verbond met het Joodse volk. In dit verbond maakte God duidelijk dat hoewel hij het Joodse volk een eeuwige bezit van het land gegeven had, hun genot ervan zou afhangen van hun gehoorzaamheid aan de wetten die Hij hen had gegeven in het mozaïsche verbond.

De hoop op zegen

Het Land-verbond begint met de beloften van zegeningen als zij gehoorzaam zijn (Deuteronomium 28:1-2):

1) "En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

2) "En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent..."

Mozes ging toen te werk met het inventariseren van de zegeningen in detail. Met dergelijke zaken opgeschreven zoals landbouw overvloed, nederlagen van vijanden, financiële voorspoed en overvloedige regen (Deuteronomium 28:3-13).

De waarschuwing voor een vloek

Maar dan, Mozes begon met het opnoemen van waarschuwingen over de vloek die over hen zou komen zou als zij ongehoorzaam waren aan de Heer (Deuteronomium 28:15 ev). De verscheidenheid van deze vloeken zijn adembenemend — steden in chaos, jeugd in opstand, een epidemie van echtscheiding, verwarrend overheidsbeleid, nederlagen door hun vijanden, ongebreideld ziekte droogte wat leidt tot gewas dat mislukt, vreemde overheersing en zelfs verbanning naar een vreemd land.

Mozes heeft de lijst afgesloten met een gedetailleerde uitleg van wat het uiteindelijke oordeel van God zou moeten worden als ze volharden in de opstand en weigeren om zich te bekeren (Deuteronomium 28:64-67):

64) "De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen."

65) "Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven."

66) "Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.

67) "'s Morgens zult u zeggen: Was het maar avond! En 's avonds zult u zeggen: Was het maar morgen! vanwege de angst die uw hart bevangen heeft en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien."

Kortom de ultieme straf die het Joodse volk zou ontvangen voor de eigenzinnige en onbekeerlijke opstand tegen God's woord hen uit hun land drijven, hun verstrooiing wereldwijd zijn en vervolging waar zij heen gingen.

De vervloeking op het Land

Noch zou dat allemaal. Mozes verklaarde verder dat God een vloek zou leggen op hun land, en als gevolg van die vloek, het land zou worden gevuld met ziekten en plagen (Deuteronomium 29:22). Het land zelf zou worden "een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt..." (Deuteronomium 29:23).

De vloek zou zo verschrikkelijk zijn dat toen buitenlanders kwamen voor een bezoek aan het land, ze, schreeuwen zou "Waarom heeft de Heer dit gedaan met het land? Waarom deze grote ontbranding van Zijn toorn? " (Deuteronomium 29:24).

En het antwoord zal zijn: "Omdat zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet toebedeeld had. Daarom is de toorn van de HEERE ontbrand tegen dit land en brengt Hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de HEERE heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid, en Hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is...." (Deuteronomium 29:25-28).

Bron: Desolation and Reclamation of the Land of Israel: A Cursed Land | The Christ in Prophecy Journal