www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

6 november 2017

()

Decennialang was Turkije de enige natie in het Midden-Oosten die met succes een democratie in stand hield. Want de oprichter van het moderne Turkije, Mustafa Ataturk, had erop aangedrongen dat het een seculiere natie zou zijn.

Na de ineenstorting van het Ottosmaanse Rijk waren de Turkse volkeren moe van de verstikkende greep van de imams op hun leven. Ze volgden Ataturk en creëerden een moslimnatie met een seculiere regering. In feite schreven ze het in hun grondwet.

Al meer dan 80 jaar was Turkije een moderne natie met een welvarende en vrije burger. Het werd zelfs beschouwd als een bondgenoot van Israël. Zij voerden gezamenlijke militaire oefeningen en culturele uitwisselingsprogramma's uit.

Dat veranderde allemaal met de komst van Recep Tayyip Erdogan. Eerst als burgemeester van Istanbul, vervolgens als premier en nu als president. Zijn opkomst tot bijna totale macht in Turkije werd sterk gestimuleerd door de Amerikaanse president Barack Obama. Obama maakte er een speciaal punt van om Erdogan te identificeren als zijn naaste bondgenoot in het Midden-Oosten. Hij bezocht hem en gaf hem waar mogelijk het prestige van de Verenigde Staten.

Ik zal president Obama het voordeel van de twijfel geven en zeggen dat hij de bedoelingen van Erdogan ernstig verkeerd heeft ingeschat. Erdogan is geen vriend van de Verenigde Staten. Ook niet van Europa. In plaats daarvan is hij een exporteur van terreur geworden.

Thuis heeft Recep Tayyip Erdogan zijn oppositie kapot gemaakt, elke schijn van onenigheid vernietigd en de seculiere grondwet van Turkije kapot gemaakt. Het land is nu islamistisch. Grondig. Maar het blijft lid van de NAVO, ondanks de schending van belangrijke NAVO-bepalingen inzake mensenrechten.

Alex Alexiev is voorzitter van The Center for Balkan and Black Sea Studies. Hij zegt: "Turkije is kort gezegd een islamitische dictatuur geworden, net zo nadelig voor de belangen van het Westen als Iran.

In 1924 richtte Mustafa Ataturk een organisatie op die hij de Directie Religieuze Zaken (Diyanet) noemde. Het doel was imams op te voeden tot dienstbaarheid aan Turkse moskeeën. Maar het was islamitisch onderwijs met wel een verschil. Ataturk wilde de opvoeding van die imams controleren om radicalisering van de Turkse islam te voorkomen. Erdogan heeft die functie volledig omgekeerd. In plaats daarvan heeft hij de Diyanet gebruikt om een kern van een onverzoenlijke moslimgeest op te bouwen, die trouw is aan hem. Hij wil betrouwbare fundamentalisten, niet alleen in de 85.000 moskeeën in Turkije, maar ook in het leger en in de hele regering.

Tegen 2015 trainde hij meer dan 1,2 miljoen studenten om radicale imams te worden. Maar dat is wel een paar meer dan wat hij nodig heeft voor 85.000 moskeeën. Hij gebruikt dus velen van hen om een Europees invasieleger op te bouwen. Hij traint deze jongemannen voor werk in andere landen - vooral in Europa en op de Balkan.

De heer Alexiev legde uit: "Weinig mensen realiseren zich dat na de relatieve terugtrekking van de Saoedi-Arabische inspanningen om de radicale islamitische projecten in het Westen te financieren, Turkije steeds meer de belangrijkste speler is geworden die de radicalisering van Europese moslims financiert. Turkije heeft al honderden moskeeën in heel Europa gefinancierd, vooral in Duitsland. Diyanet werkt echter ook nauw samen met Turkse spionagebureaus in heel Europa.

Het is geen geheim dat Erdogan verlangt naar een heropleving van het Ottomaanse Rijk. En ik weet zeker dat hij zichzelf ziet als de kalief.

De Turkse moskeeën en imams vormen een vijfde zuil in Europa, die mogelijk ISIS uiteindelijk als iets een kleins kan doen lijken.

()

De meesten van ons weten niet veel over hindoeïsme. Over het algemeen beschouwen we het eerder als een passieve, introspectieve religie. Nepal, dat tussen China en India ligt, is het enige hindoeïstische koninkrijk ter wereld. Het is echter ongebruikelijk daar, in die zin dat het Hindoeïsme van Nepal eigenlijk een vreemde mengeling is van hindoeïsme en boeddhisme.

Maar het wordt ingewikkelder. In 2006 heeft de wetgevende macht van Nepal de krachten gebundeld om de macht van de koning te beperken en heeft Nepal officieel uitgeroepen tot een seculiere staat, waarbij de status van het hindoe-koninkrijk zou worden beëindigd.

Blijkbaar is die status nu weer veranderd. Vorige week heeft Nepal een keuze gemaakt die het vertrouwen van hindoes overal zou moeten schudden. Het maakte religieuze bekering officieel illegaal. Ik neem aan dat dat betekent dat je altijd het geloof moet blijven geloven, waarin je geboren wordt als je gelovig bent.

Als het hindoeïsme zo groot is, waarom behandelen ze het dan als een bedreigde soort? In werkelijkheid heeft Nepal die wet aangenomen om het hindoeïsme te beschermen. Nepal telt naar schatting 375.000 christenen. Als een hindoe aan een christen vraagt waarom hij of zij christen is geworden, en ze vertellen de hindoes waarom ze Christus volgen, kunnen ze de volgende vijf jaar in de gevangenis doorbrengen.

De wet schrijft voor dat je "geen enkel middel tot aantrekking" mag gebruiken om iemand te beïnvloeden in geloof. Dat kan een glimlach zijn, een vriendelijk woord of een helpende hand. Als een Nepalese christen een vriendelijk woord tegen een hindoe uitspreekt, kan dat al problemen opleveren.

De wet is gericht op evangelische christenen.

Maar de onredelijke angst voor het evangelie is niet beperkt tot Nepal. De Universiteit van Sheffield in Engeland heeft onlangs een afgestudeerde student uitgewezen omdat hij op zijn persoonlijke Facebook-pagina schreef: "Zelfs seks voor het huwelijk is een zonde, of we het nu leuk vinden of niet. Het zijn Gods woorden en de gevoelens van de mens kunnen Zijn woorden niet veranderen.

De universiteit zei dat Felix Ngole's woorden "voor sommige individuen beledigend kan zijn" door zijn persoonlijke religieuze overtuigingen op zijn Facebook-pagina te vermelden. Een Britse rechtbank stemde hiermee in.

De voormalige presidentskandidaat, senator Bernie Sanders, is zo bang voor het christelijk geloof dat hij openlijke christenen wil diskwalificeren uit de overheidsdienst. Daarom verzette hij zich afgelopen zomer zo fel tegen de benoeming van Russell Vought als adjunct-directeur van het Bureau voor Beheer en Begroting.

Vought's universiteit, het eerbiedwaardige en historische christelijke Tarwe College, had een professor ontslagen die een hijab had aangetrokken en verklaarde dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden.

De heer Vought heeft een berichtje gepost dat de universiteit ondersteunde. Hij schreef: "Moslims ... kennen God niet omdat zij Jezus Christus, Zijn Zoon, hebben verworpen en zij zijn daarmee veroordeeld."

Dat is een nogal standaard begrip van de exclusiviteit dat het christelijk geloof vereist. Jezus zelf verklaarde dat er slechts één weg naar God is - door Hem. Maar de meeste christenen, ik weet zeker dat de heer Vought inbegrepen is, verdisconteren de waarde van een menselijk leven niet, omdat ze ervoor kiezen om Jezus niet te volgen. In feite geloven wij dat Jezus de ongelovige liefheeft, net zo lief als de gelovige! Elke mens op aarde is gemaakt in het beeld van God en ze zijn allemaal kostbaar voor Hem - dus ook voor ons.

Maar senator Sanders kon het onderscheid tussen een leerstelling aan een christelijke universiteit en een religieuze lakmoesproef voor de overheidsdienst niet begrijpen. Hij verklaarde dat de persoonlijke overtuigingen van de heer Vought respectloos waren ten opzichte van andere religies, en dat hij daarom niet in een hoge regeringspositie zou mogen worden tewerkgesteld.

Sanders veranderde "geen geloofsovertuiging" in een "staatsreligie". En dat is echt oneerbiedig voor alle religies. Hij maakt zich dus schuldig aan het gedrag dat hij aan de heer Vought toeschreef. Sommigen zouden dat hypocrisie noemen.

Waarom schrikt Jezus zo veel mensen af? Ik geloof dat het komt omdat de boodschap van Jezus de kracht van God bevat en uitdraagt! Het evangelie is "de kracht van God tot redding" (Romeinen 1:16). Als zij niet geloven in Jezus Christus, de Messias, vrezen zij de kracht van het evangelie. En het is krachtig. Maar ook al trekt God hen krachtig naar zichzelf toe, hij weigert hun keuzevrijheid te schenden.

Hij trekt ze krachtig, maar hij breekt de deur niet open en overweldigt ze niet. Hij staat voor de deur en klopt en vraagt om ontvangen te worden. "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij". (Openbaring 3:20)

Zelfs met oneindige macht tot zijn beschikking zal Hij uw wil niet schenden.

()

Tot slot heeft president Trump vorige week een nationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid uitgeroepen. Hij zei: Drugs-overdoses is nu verreweg de belangrijkste oorzaak van een onbedoelde dood in de Verenigde Staten. Vandaag de dag sterven er meer mensen aan een overdoses dan aan moorden en motorvoertuigen samen.

De statistieken zijn onthutsend. Maar ze vertegenwoordigen alleen nog maar de doden. Miljoenen meer mensen leven elke dag weer in de verschrikkingen van een verslaving.

De Bijbel waarschuwt ons dat we in de laatste dagen van deze Eeuw van Genade een dramatische toename van het drugsgebruik zullen zien.

Openbaring 9:21 spreekt van de komende Verdrukking. Het zegt: "Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal." (NASB)

Het woord "tovenarij" is een vertaling van het Griekse woord "pharmakeia". Hier hebben we dus het woord 'apotheek'. Het woord "pharmakeia" verwijst zowel naar het occulte als drugsmisbruik.

Hetzelfde woord vinden we ook in Galaten 5 in een lijst van "de daden van het vlees" (Galaten 5:19). Eén van die daden is "tovenarij" (Galaten 5:20). Weer met het Griekse woord "pharmakeia".

Door tovenarij en hekserij met drugs te verbinden, beginnen we te zien waar dit hele gebeuren vandaan komt. Dit soort bewustzijnsveranderend drugsgebruik is nauw verbonden met heidense of demonische riten.

Maar dit wijst op een dieper probleem: de menselijke toestand die onze kwetsbaarheid voor verslaving vergroot. Dit is een fysiek probleem met diepe spirituele wortels.

In de jaren 1600 beschreef Blaise Pascal de leegte van alle mensen in de mens als "deze oneindige afgrond". Hij zei toen dat het "alleen met een oneindig en onveranderbaar object gevuld kan worden; met andere woorden door God zelf".

En God is bereid en staat klaar om die "oneindige afgrond" in je leven te vullen - of in elk leven. Het enige wat we moeten doen is Hem vragen om binnen te komen, ons te zuiveren van al onze zonde en onze "oneindige afgrond" te vullen met zijn Heilige Geest.

En Hij zal het graag doen. Het enige wat u nog te doen staat is zijn geschenk van vergeving te aanvaarden.

U zult eeuwig blij zijn dat u dat hebt gedaan!

Mis deze week niet The Lindsey Report op TBN, Daystar, CPM Netwerk, diverse lokale stations, www.hallindsey.com of www.hischannel.com.

Gods zegen, Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey