www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Derde Tempel

()

"Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob;" (Jesaja 2:3)

De Hebreeuwse profeten verkondigden allemaal dat in de laatste dagen de ballingen van Israël zouden terugkeren naar het beloofde land en dat de tempel zou worden herbouwd.

"Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn." (Ezechiël 37:28)

Deze fenomenale eindtijdgebeurtenissen ontvouwen zich voor onze ogen!

Maar de vraag moet worden gesteld: voor wie is dan die volgende tempel welke zal worden gebouwd?

( )

Eeuwenlang is het Joodse volk naar de Westelijke Muur gekomen, die bekend werd als de Klaagmuur, om over de vernietiging van de tempel te klagen, en te bidden voor de herbouw van de tempel, en de priesterlijke zegeningen te ontvangen, en om zich te bekeren.

De profetische terugkeer naar Israël en de derde tempel

Zo veel sceptici over de hele wereld verkondigen dat God het volk van Israël heeft afgewezen en dat Israël slechts is herboren door mensenwerk alleen. Toch vinden we in de Bijbel dat God nooit de bedoeling had om Zijn volk voor altijd af te wijzen:

"Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen. "(Jesaja 41:8,9)

God was altijd van plan om het Joodse volk terug te brengen naar het land op Zijn voorwaarden, niet op die van de mensen. En net zoals de profeten het voorspelden, zo keert het Joodse volk terug naar het heilige land vanuit de vier hoeken van de aarde na 19 eeuwen van wereldwijde ballingschap:

"Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God."(Amos 9:14-15)

Niet alleen zijn de ballingen van Israël teruggekeerd naar het beloofde land, maar ook vorderen de voorbereidingen om de derde tempel te bouwen door de inspanningen van het Tempel Instituut en de Tempelberg Faithful Movement.

( )

Een 3D-weergave van de derde tempel, door het Tempel Instituut
(YouTube capture)

Waarom de bouw van de derde tempel?

"Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont. " (Jesaja 8:18)

U kunt zich afvragen: Als het heiligdom een kopie en een schaduw is van wat er in de hemel is (Hebreeën 8: 5), en Yeshua (Jezus) dient in het heiligdom, de ware tabernakel, opgericht door de Heer (Hebreeën 8: 2), waarom wordt de bouw van de heilige tempel overwogen?

De heilige tempel in Jeruzalem was nooit een gewoon gebouw of constructie, maar een aardse woonplaats voor de goddelijke tegenwoordigheid van God.

De Heer zei:

"Laat ze een heiligdom bouwen voor mij, zodat ik in hun midden wonen [shakan] zal." (Exodus 25:8; zie ook Exodus 40:34-35 en 1 Koningen 8:11)

Deze woning (shakan) vormt het bijbehorende woord Shekinah, dat niet gevonden wordt in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel, maar wordt gebruikt in de rabbijnse literatuur en bijbelvertalingen om de goddelijke aanwezigheid van de Heer te beschrijven.

De profeet Ezechiël was getuige van het vertrek van deze goddelijke aanwezigheid uit de tempel (Ezechiël 10:18-19).

Maar hij zag ook de herbouw van een eeuwige en permanente verblijfplaats van God op de Tempelberg in de heilige stad Jeruzalem.

"En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld. Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, en Hij zei tegen mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten." (Ezechiël 43:4-7)

( )

Model van de tweede tempel en het oude Jeruzalem toont de voorhof waar de offers werden gebracht en de binnenste Heilige en het Heilige der Heiligen, die de ark van het verbond huisvestte.

Maimonides (Rabbi Moses ben Maimon), een middeleeuwse Joodse filosoof en Torahgeleerde, zei dat de tempel een eeuwige betekenis heeft.

Hij schreef in Hilchot Bais HaBechirah (De Wetten van Gods uitverkoren Huis) dat de tempel twee primaire doelen heeft:

Sinds de vernietiging van de tweede tempel in het jaar 70 kon het Joodse volk deze offers niet langer aanbieden. In feite kunnen 202 van de 613 mitswot (geboden) in de Torah niet worden uitgevoerd zonder een tempel. (Temple Institute)

( )

De belegering en verwoesting van Jeruzalem door de Syrische Romeinen onder bevel van Titus, door David Roberts.

Zonder een tempel in Jeruzalem ging het Joodse volk de God van Israël nu aanbidden in de synagogen van hun lokale gemeenschappen en in de studie van de Thora.

In plaats van het aanbieden van dierenoffers, bieden ze nu de Tefillah (gebed), Teshuvah (berouw) en Tzedakah (liefdadigheid) aan.

Velen denken dat het offeren van dieren voor altijd is weggedaan, maar volgens de Bijbelse profetie, is dit gewoon niet zo. De Heer vertelde de profeet Ezechiël dat er in een toekomstige tempel de voorgeschreven offers weer worden aangeboden:

"Toen zei Hij tegen mij: De kamers van het noorden en de kamers van het zuiden, die vóór het afgezette gedeelte liggen, dat zijn heilige kamers, waar de priesters die tot de HEERE naderen, de allerheiligste offergaven zullen eten. Daar moeten zij de allerheiligste offergaven neerleggen, het graanoffer, het zondoffer en het schuldoffer, want die plaats is heilig." (Ezechiël 42:13)

Maar een serieuze vraag rijst op, niet alleen voor de Joodse gemeenschap, maar ook voor alle gelovigen in Yeshua: Zal de volgende derde tempel de Ezechiël-tempel zijn waar de goddelijke aanwezigheid opnieuw zal verblijven? Of zullen daar een aantal andere aanwezigen wonen in een andere tempel?

( )

De Tempelberg is momenteel bezet door de Koepel van de Rots.

Daniel, Yeshua, de Anti-Messias en de derde tempel

In de profetische geschriften van het boek Daniël en in de Brit Chadasja (Nieuwe Testament) vinden we belangrijke informatie over de rol van een herbouwde tempel in de eindtijd.

Zowel Daniel als Yeshua (Jezus) vertellen ons dat de anti-Messias de derde tempel zal verontreinigen vóór de terugkeer van de ware Messias.

Beiden noemen deze geestelijke bezoedeling in de tempel "de gruwel van de verwoesting":

"Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen." (Matteüs 24:15-16 ; vergelijken met Daniël 9:27, 11:31 en 12:11)

( )

Daniel 9:21-24: In zijn zeventig-weken-profetie profeteerde Daniel dat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden, en herbouwd, en dat de Messias gedood zouden worden (afgesneden), en dat Jeruzalem en de tempel opnieuw zouden worden vernietigd.

Volgens de profeet Daniël zou de Messias worden afgesneden voordat de tempel zou worden vernietigd:

"Na de tweeënzestig weken zal de Messias [Mashiach] uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst [heerser, Nagid], een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is." (Daniël 9:26)

Deze profetie werd vervuld in het jaar 70 met de verwoesting van de tempel, slechts veertig jaar nadat Yeshua HaMashiach (Jezus de Messias) werd afgesneden door zijn executie op een kruis.

Door middel van de studie van een groot aantal eindtijdgeschriften zijn wij van mening dat die prins of heerser (Nagid) de anti-Messias is, die zal verschijnen zoals Daniel beschrijft.

Daniel zegt dat hij zal een verbond van vrede in het land zal bevestigen "voor een week" (vaak geïnterpreteerd als zeven jaar) en dat hij dat verbond in het midden van die tijd zal verbreken.

"En hij [de prins] zal versterken [een aantal vertalingen zeggen 'bevestigen'] een verbond met velen voor een week, maar in het midden van de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden; en op de vleugel van gruwelen zal iemand komen, een verwoester [sommige interpretaties zeggen, het met het opzetten van een afgod in een vleugel van de tempel], zelfs tot een volledige vernietiging, een die is afgekondigd, en wordt uitgegoten op degene die de verwoesting maakt." (Daniël 9:27; zie ook Matteüs 24:15; 2 Tessalonicenzen 2:4)

De anti-Messias zal zelf verkondigen God te zijn!

"De tegenstander [de mens der wetteloosheid] zal zich verheffen boven alles wat God genaamd is of wordt vereerd, zodat hij zich als God zet in Gods tempel, zichzelf als God voordoet." (2 Tessalonicenzen 2:4).

( )

Priesters getraind door het Tempel Instituut in het praktisch uitvoeren van een Pascha-offer (Foto bron Temple Institute YouTube plaatje)

Het Tempel Instituut, evenals de Tempelberg en de Eretz Yisrael Faithful Beweging zijn de twee belangrijkste Joodse organisaties die verantwoordelijk zijn voor het maken van de voorbereidingen voor de derde tempel en het herstel van de offerande-aanbidding.

Andere organisaties hebben ook plannen. Men wil een tabernakel-achtige tent op de berg opzetten; een ander wil synagoges bouwen in de hoeken van het platform.

Waarom? Omdat zoals Chaim Richman, de directeur van het Tempel Instituut stelt in zijn Myth Buster video-serie: "Gebouwen komen niet uit de hemel naar beneden vallen." Hij voegt eraan toe dat "het een mitswa is om de tempel te bouwen," en citeert daarmee Exodus 23:8 dat de Joden alle 613 mitswot moeten uitvoeren, waarbij een tempel vereist is.

Hij zegt ook dat de derde tempel "het Licht terug zal brengen in de wereld", dat de Tempelberg verliet toen de goddelijke aanwezigheid van de Heer vertrok.

Bovendien, zo gelooft hij: "Het is de heilige tempel die het voor de hele mensheid mogelijk maakt om deel te nemen aan de directe dynamische relatie met God. En het biedt de mogelijkheid voor ieder individu om op te stijgen naar onze grootste potentieel." (Temple Institute YouTube: Myth Busters Deel 1)

Hoe dan ook, Daniel 9 en 11, alsmede de Brit Chadasja geschriften, helpen ons om te zien dat er een andere werkelijkheid bestaat voor de tempel.

Niettemin, de rituele kleding en vaten zijn gemaakt.

( )

Priesterkleren en het wierookaltaar, die zijn gemaakt van hout en bedekt met goud en klaar voor gebruik in de derde tempel.

Zelfs de gouden menorah - de zevenarmige kandelaar - is gemaakt, samen met Levitische muziekinstrumenten, zoals de zilveren trompetten, luiten, en harpen om de Heer te aanbidden, net zoals koning David dat deed 3000 jaar geleden (1 Kronieken 23:5).

De Tempel Instituut School traint gecertificeerde DNA geteste 'Cohen' (afstammelingen van de hogepriester Aaron) om de tempeltaken uit te voeren.

En het laatste element, de rode vaars, wordt gefokt in Israël, om te worden geofferd voor de rituele reiniging van de priesters en de vaten, zodat ze formeel het heiligste van het heilige gebied op de hele aarde kunnen betreden.

( )

Deze 24-karaats gouden menorah werd gemaakt door het Tempel Instituut en is klaar voor gebruik in de derde tempel.

Alles is klaar voor de herbouw van de derde tempel. Alles, dat wil zeggen, met uitzondering van de grond waarop het zal worden gebouwd.

Sinds de bevrijding van de berg in 1967 heeft de islamitische wereld grote inspanningen geleverd om het volledige 37-acre (150.000 vierkante meter) platform als hun eigen heilige land te claimen, en noemt de plek al-Haram al-Sarif - het Nobele Heiligdom.

Om het Nobele Heiligdom te beschermen, is de islamitische wereld expert geworden in het organiseren van rellen op de tempelberg en heeft het geweld gebracht in de straten van Israël.

Het aanzetten tot dergelijk geweld versterkt zich wanneer de geruchten worden verspreid dat er een Joodse aanwezigheid zal komen op de tempelberg, of dat de eigen islamitische structuren geschaad zullen worden.

( )

Een Joodse man kijkt uit over de zilveren koepel van de al-Aqsa moskee, die werd gebouwd rond het jaar 705, die wordt beschouwd als de derde heiligste structuur in de islam. Het ligt op de zuidelijke rand van de tempelberg.

Alleen een ongelooflijk gerespecteerd, vertrouwd en geëerd man, zowel door moslims als door Joden zal in staat zijn om een ​​vredesplan te vestigen, dat het Joodse volk toestaat om de Heer in de tempel te aanbidden op de berg die koning David zelf heeft gekocht (2 Samuel 24:18-25).

Wie deze man ook is en welke benauwde tijd ons ook te wachten staat (dat wil zeggen, Jacobs benauwdheid) wanneer hij het vredesplan verbreekt, zoals Daniël 9:27 voorspelt, dan kunnen we erop vertrouwen dat God op de troon zit en de controle heeft.

Zoals Koning David schrijft in Psalm 121: 4: "Hij die waakt over Israël zal niet sluimeren, noch slapen."

We weten dat de bijbelse eindtijdprofetieën over de derde tempel spoedig zullen worden vervuld, omdat Israël profetisch werd herboren als natie in 1948 (Jesaja 66: 8). En de meeste van deze tempelvoorbereidingen begonnen pas de laatste 30 jaar.

Als we volharden door deze eindtijd heen, vergezel ons dan bij het introduceren van de Sar Shalom (Vredevorst) Yeshua HaMashiach aan het Joodse volk, zodat Hij kan wonen in hen, en breng ze een vrede en vreugde die zij nog niet kennen.

( )

Zegening

"In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek." (Daniel 12:1)

Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!

Bron: About Our Bible - Why The Need For This Bible | Messianic Bible

Men kan helpen de bijbel te verspreiden onder de Joden door een bijdrage te doen aan Messianic Bible.


printen??? spaar papier en inkt.