www.wimjongman.nl

(homepagina)

HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK DAT ZAL WORDEN GEPREDIKT IN DE TIJD VAN JACOB'S BENAUWDHEID, IS NIET PAULUS' EVANGELIE

( )

door Geoffrey Grider - 21 oktober 2017

Het evangelie van het Koninkrijk, zoals onderwezen in Mattheüs, Marcus, Lucas, evenals door Jezus zelf, bereidt gelovigen voor op het Koninkrijkstijdperk en een aards koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad, en met een lichamelijke Jezus als Koning op de troon van David.

Paulus' evangelie van Gods genade bereidt u voor om dit leven te verlaten, terwijl voor uw zonden is betaald, zodat u dus met Jezus in de hemel kunt zijn. Het evangelie van het Koninkrijk, onderwezen in Mattheüs, Marcus, Lucas en door Jezus zelf, bereidt gelovigen voor op het Koninkrijkstijdperk en een aards koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad, en met een lichamelijke Jezus als Koning op de troon van David.

"Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen." Mattheüs 24:13,14 (HSV)

Vorige week vertelden wij u hoe het evangelie van Gods genade uitsluitend gegeven is aan Paulus, in Damascus, door Jezus, voor de kerktijd. Dat is duidelijk verschillend van het evangelie dat gepredikt wordt door Petrus in Handelingen 2. Vandaag wil ik u laten zien dat er nog een ander evangelie is, dat namelijk in de eindtijd zal worden gepredikt, en dat heet het evangelie van het Koninkrijk. Dit evangelie is net als dat van Petrus een combinatie van geloof en werken, en Jezus waarschuwt dat het falen om je daaraan te houden, zal resulteren in het verlies van je redding.

Voordat we verder gaan; er zijn allerlei groepen, preteristen, post-tribs en pre-wrakers, die tevergeefs proberen om van het hele Nieuwe Testament één enkel totaal-evangelie te maken, en zij zullen sterk steigeren door dit artikel. Omdat ik je vandaag zal laten zien dat dit 'evangelie van het Koninkrijk', dat zij onmiddellijk zullen verwerpen als "ketterij", uit de mond van Jezus zelf komt. Dus als dit ketterij is, dan maakt dat ook Jezus tot een ketter, omdat hij zegt dat het een ander evangelie is. Nu je bent gewaarschuwd, laten we doorgaan.

Voor de juiste context van Matteüs 24, laten we iets doen wat maar weinig mensen doen, namelijk eerst de laatste paar verzen van Matteüs 23 lezen. In deze verzen heeft Jezus al de komende val en verwoesting van de verstrooiing van Israël aangekondigd.

"Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt, en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!" Matteüs 23:37-39 (HSV)

Deze 3 verzen bestrijken een periode vanaf 29 n.C., en dan tot 70 n.C. en vervolgens helemaal tot aan de wederkomst van Jezus bij de slag van Armageddon, wat uiteraard nog toekomst is. Als je naar Matteüs 24 gaat, waar Jezus wordt gevraagd om "een beetje vlees" te leggen op de beenderen van Mattheüs 23, en dus geeft Hij een speciale les over de Bijbelprofetieën van de eindtijd. Maar er is één ding dat Matteüs 24 niet aan de orde stelt en niet bespreekt, en dat is een verwijzing naar de christenen of naar de kerkperiode waarin we ons momenteel bevinden. Waarom niet? Omdat de nadruk ligt op Israël en op de beproevingen en verdrukkingen van het Joodse volk in de tijd van Jacobs benauwdheid.

( )

IN TEGENSTELLING TOT DE KERKPERIODE BEVAT DE REDDING IN DE TIJD VAN JACOBS BENAUWDHEID EEN ELEMENT VAN WERKEN

De discipelen van Jezus wisten niets van het feit dat zij in het "lichaam van Christus" waren, omdat Jezus hen die leer niet leerde, die Paulus zo duidelijk uiteenzet op plaatsen als Romeinen 12, 1 Korinthiërs 12, Efeziërs 2 en 4, en Kolossenzen 3. In plaats daarvan keken zij verlangend uit naar de dag waarop Jezus als Koning zou worden gekroond en het Koninkrijk zou brengen waarvan door bijna alle profeten van het Oude Testament werd gesproken.

Zelfs heel laat nog, zoals in Handelingen 1, zien we de leerlingen nog steeds vragen wanneer Jezus van plan is het Koninkrijk te herstellen.

"Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?" Handelingen 1:6 (HSV)

Opvallend afwezig is elk spreken over de hemel of "naar huis gaan in glorie", of elk van andere dingen die Paulus aan de christenen opdraagt om omhoog te kijken in de lucht, zoals hij doet in 1 Thessalonika 4. Waarom? Omdat het 'evangelie van het koninkrijk' dat Jezus verkondigde gaat over een letterlijk, fysiek, zichtbaar koninkrijk op aarde, met Jezus die duizend jaar lang als aardse Koning zal heersen. En hier komen we bij een van de kenmerkende verschillen tussen de koninkrijk-tijd en de kerk-tijd.

De focus van de prediking en het onderwijs van de apostel Paulus is om het christenen klaar te maken om dit lichaam verlaten, een verheerlijkt lichaam te krijgen, en mee OMHOOG te gaan naar de hemel om met Jezus te zijn. Let dus op: de volgende verzen hebben betrekking op deze doctrine:

"Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid." 1 Korintiërs 5:6-8 (HSV)

"Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." 1 Tessalonicenzen 4:17, 18 (HSV)

"Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." 2 Kor. 5:10 (HSV)

Ziet u wat ik bedoel? Alles wat Paulus ons leert over "wat er volgt", is altijd een verwijzing naar christenen die OMHOOG gaan om met Jezus samen te zijn; die OMHOOG gaan naar de Rechterstoel van Christus gaan en OMHOOG gaan om rond de Troon van God in de hemel te zijn. Het is allemaal omhoog, omhoog en weg! Maar zo is het niet voor de gelovigen van de koninkrijkstijd, helemaal niet. Hun werd nooit de hemel beloofd, aan hen werd een aards koninkrijk beloofd.

( )

DE KETTERIJ VAN HET PRETERISME VERGELEKEN MET DE PROFETIE VAN DE BIJBEL EN DE RECHTE VERDELING VAN DE LEER

Daarom vragen zij in Handelingen ook niet om te mogen gaan en bij Jezus in de hemel te mogen zijn, maar ze vragen wanneer Jezus zal terugkomen en hen het koninkrijk te geven. Denk erover na. Laten we zeggen dat jij als wedergeboren christen terug zou gaan in de tijd, en op die dag in Handelingen 1 bij de discipelen kon staan. Zou jij dan vragen of Jezus "het koninkrijk op aarde herstelt" - OF - zou jij je armen om hem heen slaan en roepen "neem me mee!!"? Uiteraard willen jullie graag met Jezus meegaan, want dat is wat Paulus aan ons geleerd heeft in bijna alles wat hij schrijft.

"Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste," Filippenzen 1:23 (HSV)

Paul wilde "weg", maar Petrus wilde een aardse Koninkrijk. Dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde! Paulus wilde "heengaan", omdat zijn evangelie van Gods genade dat onderwijst voor het tijdperk van de kerk. Petrus wilde blijven en wachten op een Koninkrijk op aarde, want dat is wat het evangelie van het Koninkrijk ons leert.

Paulus' evangelie van Gods genade bereidt u voor om dit leven te verlaten, met uw zonden betaald; dus u kunt met Jezus in de hemel zijn. Het evangelie van het Koninkrijk, zoals onderwezen in Mattheüs, Marcus, Lucas en door Jezus zelf, bereidt gelovigen voor op het Koninkrijkstijdperk en op een aards koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad, en met een lichamelijke Jezus als Koning op de troon van David.

Toen Jezus Paulus van zijn paard wierp, in Handelingen 9, leerde Hij hem gedurende een periode van 3,5 jaar in de woestijn over de dingen waarnaar Paulus vervolgens zou verwijzen: naar "mijn evangelie" en het "evangelie van de genade van God". Hij deed dit zodat u zou weten dat dit niet hetzelfde was als het "evangelie van het Koninkrijk" waarop de apostelen hadden gewacht.

Jezus noemt het in Matteüs 24 'dit evangelie van het Koninkrijk', zodat u weet dat het verschillend is van wat Hij Paulus zou leren over het tijdperk van de Gemeente. Zij kunnen niet in overeenstemming met elkaar worden gebracht, omdat ze niet hetzelfde zijn. Honden en katten delen een heleboel overeenkomsten voor de toevallige waarnemer, maar ze kunnen nooit gemeenschap en baby's hebben, omdat ze in de kern fundamenteel verschillend zijn.

Zo is het met het evangelie van de genade van God en het evangelie van het Koninkrijk. Fundamenteel verschillend in hun kern.

Bron: Now The End Begins