www.wimjongman.nl

(homepagina)

Messias Yeshua en het Chanoeka Feest

door Batya Wootten

In 168 voor Christus, op de 25e dag van Kislev (die maanden komen overeen met november/december), ontheiligde het leger van de Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanes de tempel van de God van Israël. Deze ongelovige beval het offeren van een varken op het heilige altaar, bracht heidense afgoden in het heiligdom, en verbood alle aanbidding van de God van Israël. Hij verbood het houden van de instructies uit de Thora, de wet van de God voor Israël. Degenen die ervoor kozen om toch de Heilige te gehoorzamen, werden gezien als overtreders - en de vereiste straf werd uitgevoerd.

Onder leiding van Judas de Maccabeeër, die ook bekend staat als de “Hamer”, verzette zich met een getrouw overblijfsel, tegen de verovering door de Syriërs. De Makkabeeën riepen YHVH Tsavaot aan, de HEERE der heirscharen, de God van de legers van Israël. Ze vroegen Hem om hen te helpen in hun strijd en met zijn hulp zijn ze erin geslaagd, hoe zeer ze ook in de minderheid waren, om de controle over Jeruzalem in 165 voor Christus terug te winnen.

Volgens de traditie heeft de Almachtige er toen voor gezorgd dat ze in de tempel een hoeveelheid olie vonden voor één dag, die gewijd was voor de verlichting van de Menora. Vervolgens brandde op die hoeveelheid voor één dag de Menora acht dagen, terwijl verse olie werd ingewijd - waardoor er constant licht brandde in de tempel. (Er is geen historisch verslag van dit wonder in de vroege berichten van Chanoeka en het wordt door velen betwist.) De Makkabeeën zuiverden de tempel, op de 25e dag van Kislev, precies drie jaar nadat de Syriërs het heiligdom hadden ontwijd en er werd een nieuw altaar ingewijd.

Ter herinnering aan deze overwinning op het kwaad, en omdat ze er niet in geslaagd waren om Soekot (Loofhuttenfeest) te vieren op de juiste tijd, heeft het Joodse volk toen eveneens deze acht dagen gevierd en zij gaven de eer aan hun God voor het aan hen overleveren van hun vijanden. Chanoeka betekent “Toewijding,”. Het was een Soekot-type feest dat uiteindelijk een eigen leven ging leiden naast Soekot, en in aanvulling op het verordende feest van Soekot. Chanoeka is niet een van de gezette hoogtijdagen van Israël en het werd ingesteld door de mens, zodat men kan kiezen om het te vieren, of bij gelegenheid het niet te vieren.

In de apocriefe boeken Makkabeeën lezen we over een aantal ijverige Israëlieten die weigerden om te buigen voor de valse goden. De nationale bevrijding van hun vijanden speelde een belangrijke rol in de viering. Ter ere van het evenement wordt nog in onze dagen in de erediensten, in de synagogen, over de hele wereld onder andere de profetische passage uit Zacharia gelezen: “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here der heerscharen” (Zacharia 4:6). Gedurende acht opeenvolgende dagen branden Joodse mensen kaarsen op een met negen armen vertakte Chanoeka kandelaar. Ze maken geen gebruik van de zevenarmige Menora, zoals die stond in de tempel, omdat de orthodoxe joodse gemeenschap in het algemeen zich verzet tegen het idee van het reproduceren van de artikelen die speciaal zijn bestemd voor tempel-gebruik.

Net voor zonsondergang komen families bijeen om de eerste kaars aan te steken tijdens dit “Festival van Licht.” Kinderen krijgen geschenken van gelt (geld) en chocolade, en een dreidel spel wordt gespeeld met een speciale tol, gedroogde bonen zijn daarbij de beloning. Chanoeka liederen worden gezongen en het verhaal van de verlossing wordt naverteld.

In het centrum van de Chanoekia Kandelaar staat, al dan niet prominent, de kaars die van oudsher de Shammas of dienaar heet. Elke avond wordt die gebruikt om de andere kaarsen aan te steken. Op de eerste avond wordt het gebruikt om een kaars (vanaf de rechterkant) te laten branden, op de tweede nacht twee kaarsen, zo met het toevoegen van een kaars op elke avond tot op de laatste avond, alle acht kaarsen worden aangestoken door de Shammas.

Nogmaals, er worden negen-armige Chanoeka-lampen gemaakt, omdat de rabbijnen aanvoelden dat de mensen niets iets moeten reproduceren van wat in de tempel stond. Daarom worden ze Chanoekia lampen genoemd, om ze te onderscheiden van de door de Heilige Geest geïnspireerd zevenarmige Menora, die de Almachtige aan Israël heeft opgedragen om te maken en te gebruiken in de tabernakel en de tempel.

Lang geleden behaalden de Makkabeeën dus een grote militaire overwinning voor het Joodse volk. Ze wonnen omdat ze trouw bleven aan de Almachtige. Door hun onverschrokken acties (in combinatie met de genade van de Vader), werd de tempel opnieuw gewijd en de vrijheid om de God van Israël te aanbidden, hersteld. In en door deze dappere mannen bevestigde de God van Israël nogmaals zijn verlangen om zijn joodse volk te bewaren.

De Makkabeeën waren dappere mannen die samen stonden voor gerechtigheid. Maar nu hebben ook veel niet-joodse gelovigen gekozen om Chanoeka te vieren, omdat het hen herinnert aan de bevrijding door de Vader en zijn bescherming en om deze toegewijde leiders van Israël te eren. Hoe moeten wij ons, als niet-Joods, verhouden tot dit feest? Moeten we gewoon de tradities volgen van onze Joodse broeders, of zit er misschien iets meer voor ons in om te zien? Of heeft deze dag ook een bijzondere betekenis voor hen die de Messias liefhebben en het joodse volk?

Messias Yeshua en Chanoeka

In Johannes 10:22-24 lezen we: “In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.”

Sommigen voelen aan dat deze verzen bewijzen dat Yeshua Chanoeka vierde. Maar anderen denken dat deze verzen Hem afschilderen als staande aan de zijlijn, en vanaf een afstand kijkend in de zuilengang van Salomo (die was blijven staan van de Tempel van Salomo).

Ongeacht Zijn deelname of het ontbreken daarvan, weten we dat Yeshua aanwezig was, en op datzelfde moment vroegen sommigen uit Juda Hem: “ Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.” Met andere woorden: “Als u de Messias bent, begin dan ons te leiden als een Messias”

Toen antwoordde Yeshua en bevestigde Zijn eenheid met YHVH, en zei dat hij zijn volk leidt. Maar Hij sprak over een eeuwig koninkrijk, van persoonlijke bevrijding, met de toekenning van het eeuwige leven aan hen die in Hem geloven. Hij vertelde ook degenen die Hem ondervroegen: “Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één.”

Toen Yeshua dit zei, “pakten de Joden de stenen op om Hem weer te stenigen,” en ze zeiden dat zij dit deden “Omdat u, een mens, uzelf tot God maakt” (Johannes 10:24-32). Yeshua vertelde hen ook dat Hij “het licht van de wereld” was. (Johannes 8:12), maar zij weigerden te erkennen wie Hij was. Zij waren het “Feest van Licht” aan het vieren, maar weigerden om het “Licht van de Wereld”, die voor hen stond, te erkennen.

Met de vraag op dat moment over of Hij de Messias was, waarom gaf Yeshua toen antwoord door te vertellen over de goddelijke bescherming van YHVH over Zijn schapen, en te verklaren dat Zijn schapen naar Zijn stem horen?

Hij deed dit omdat de mensen ten onrechte een grote nadruk legden op de fysieke verlossing van hun onderdrukkers. Ze wilden dat Hij hun Romeinse onderdrukkers zou verpletteren, zoals de Makkabeeën hadden gedaan met de Syriërs. Maar Yeshua wilde meer voor Zijn volk. Dus Hij bevestigde dat zijn kudde onder Zijn Messiaanse leiding stond, en dat ze in Hem werden beschermd door de Heilige. Helaas konden Zijn ondervragers deze eeuwige dingen waarover Hij sprak niet begrijpen, omdat ze niet bij Hem behoorden. Als ze oren hadden gekregen om te horen, dan zouden ze geweten hebben dat de Ene, die voor hen stond, wilde dat Zijn volk zich eerst concentreerde op het reinigen van hun eigen tempels, en dan worden opgebouwd door Zijn Heilige Geest. Yeshua wilde dat ze wisten dat degenen die op Hem reageerden, zouden worden beschermd en zelfs de gave van het eeuwige leven kregen. Maar, degenen die voor hem stonden, dachten ten onrechte dat hun grootste vijand de Romeinen was, terwijl de grootste vijand van de mens het meest vaak gevonden wordt binnenin hem.

Gereinigde Tempels en Zuivere Lichten

Wij zijn geroepen om tempels te zijn van de Levende God. Dus moeten we toestaan dat de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, ons Heilige der Heiligen gaat zuiveren - dat is ons hart. Wanneer we Hem toestaan om Zijn weg te banen in onze innerlijke mens, zal Hij een flinke hoeveelheid olie erin gieten, en we zullen levende voorbeelden zijn aan allen in de wereld met het eeuwige licht, de bescherming en de voorziening die alleen is in YHVH Elohim ( 2 Korinthiërs 6:16; 7:1; Hebreeën 9:14; 1 Johannes 1:9; Mattheüs 5:14, Johannes 8:12).

Messias Yeshua is de dienaar die ook wordt genoemd met de naam “Israël”. Hij kwam om de verstrooide stammen van Jakob te richten, om de rest van Israël te herstellen. Hij wordt genoemd “een licht voor de Goyim/Naties,” gestuurd om die van Israël zijn te bewaren, die ooit bestemd waren om een melo hagoyim, “volheid van de heidenen” te zijn. Yeshua is de Herder God van het voorheen verspreide Efraïm Israël en zijn bondgenoten (Jesaja 11:11, 49:6, Genesis 48:19, Hosea 1-2; Ezechiël 37:19).

YHVH beloofde om naar Zijn verstrooide schapen te zoeken en om “over hen een herder te stellen - die Zijn Dienaar is Yeshua”. Hij zei ook: Ik zal hun God zijn, en... ze zullen veilig wonen, en niemand zal hen bang maken... Dan zullen zij weten, dat ik, hun God YHVH, met hen ben, en dat zij, het huis van Israël zijn, Mijn mensen... Want ik zal... Efraïm en Juda en hun bondgenoten... maken tot een hout in mijn hand... en zij zullen een volk in het Land worden... (Jesaja 8:14, Ezechiël 34:11,23,24,28,30, 37:15-28, Amos 9:9).

De schapen die de Goede Herder volgen hoeven niet te vrezen voor hun onderdrukkers, maar kunnen op Hem vertrouwen en ze worden gevuld met Zijn licht (Jesaja 2:5; 1 Petr. 2:9,10, Hosea 1:2-11, 2:23; Lukas 1:33). Dat is de boodschap die de volgelingen van Messias Yeshua willen geven met hun viering.

Wat betreft de manier waarop we dit evenement zouden willen vieren, merken wij op dat wanneer de verloren zoon van Lukas 15:11-32 terug gaat naar het huis van zijn vader, hij het huis inging en het met Hem ‘vierde’ (Editor: m.i. de opname). Het was dat feest met de vader dat de oudere broer aanleiding gaf tot jaloezie. Dit geeft ons een idee over onze oudere broer, Juda, en zijn reacties naar ons, en het belang van onze feesten in de laatste dagen met onze hemelse Vader.

Messias Yeshua is de belangrijkste “Tempel” van allen. Hij is het “Heiligdom” over wie “zowel Efraïm als Juda blijven struikelen” (Jesaja 8:14, Johannes 2:19-22). Als het “Licht van de Wereld,” is Hij Degene Die verhoogd moet worden (Johannes 8:12, 28; 12:32, Jesaja 33:10). En wij zijn het die Hem moeten verhogen.

Nogmaals, we lezen: “In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.” (Johannes 10:22-23). Onze Vader is heel voorzichtig met de woorden die Hij gebruikt in de Schrift, en dit vers geeft niet noodzakelijk aan dat Yeshua “deelnam” aan het evenement. Het Woord laat zien dat hij “wandelde” in de zuilengang van Salomo. De indicatie is dat Hij rondliep, of de locatie betrad vanuit de verte (Strong's G 40:43, 3960). Maar waarom zou hij aan de zijkant hebben gestaan, rondwandelend?

Yeshua kan bedenkingen hebben gehad bij deze viering, omdat Hij, terwijl Hij de ware toewijding in Zijn volk waardeerde, wist dat Hij de ware “Tempel” was (Jesaja 8:14, Johannes 2:19-22). Hij wist ook dat de Tempel van Jeruzalem die werd vereerd, voorbestemd was om volledig te worden vernietigd. Hij zei: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.” (Lucas 13:34,35).

Chanoeka was een symbool geworden van de Joodse volharding (zie de Apocriefen, 2 Makkabeeën 10:6-9). Echter, de Hasmoneërs werden tegengewerkt door een aantal, omdat ze ten onrechte dwongen tot bekeringen en de opdracht gaven tot viering van Chanoeka (zie chanukahgiftsplus.com, Macabeeën, en Deuteronomium 4:2). Het mandaat van een feest voor Israël om het toe te voegen aan YHVH’s geboden. De Makkabeeën begonnen ook een Hasmonese dynastie, welke actie de koninklijke leiding overnam van het huis van David - en dat kan het zijn waarom de “Leeuw” uit de stam van Juda toekeek bij de viering vanaf de zijkant en daar wandelde. Toch heeft Zacharia voorzegd dat in de laatste dagen er een hereniging zou zijn tussen het volk van Juda en David’s Huis: “En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda.” (Zacharia 12-7).

Ervan uitgaande dat dit alles zo is, wat doen we met de Chanoeka-viering in onze tijd?

Om te beginnen moeten we heel voorzichtig zijn met onze houding met betrekking tot het bovenstaande stukje informatie. We moeten niet triomfantelijk zijn en denken dat we in lijn staan met het Huis van David via de Messias, en dat het Joodse Israël niet langer in lijn staat met Hem. We moeten in plaats daarvan luisteren naar de waarschuwing van Zacharia dat het Huis van David niet groter wordt boven Juda. Onze God zwoer dat Hij Juda en Jeruzalem nog zou verkiezen en we moeten verstandig genoeg zijn om met Hem samen te werken in dat proces.

Onze God houdt van en maakt plannen tot het herenigen van de beide huizen van Israël. Hij zegt van hen beiden: “Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Daarom is Mijn binnenste onrustig, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, spreekt de HEERE.” (Jeremia 31:20). En: “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.” (Zach. 1:17, 2:12).

Onze Opdracht

Het merendeel van de mensen ten tijde van de Messias Yeshua konden niet zien of zich realiseren de waarheid over wie Hij was. En nu is het onze beurt om dit te verkondigen: de waarheid over het eeuwige leven, de bevrijding en de bescherming die Hij biedt. Wij kunnen anderen helpen om deze waarheid te zien door levende voorbeelden te zijn van Zijn Licht en Liefde. Met alles van Zijn wezen en van onze Messias, die hield van Zijn Joodse broeders en wilde dat ze Hem leerden kennen. Nogmaals, het is nu aan ons om een goed voorbeeld voor hen te zijn van Zijn goedheid.

Laten we ons in deze Chanoeka periode opnieuw toewijden aan onze God. Laten we Hem vragen om oren die beter kunnen horen, de stem van onze Herder, om de Heilige Geest die ons kan reinigen en ons de macht geven om geheel gewijd te zijn aan het herstel van Zijn Koninkrijk met het gehele huis van Israël. Laten we tijdens deze periode van de lichten toegeven dat de Degene aan wie wij behoren wel degelijk meer bescherming geeft dan zelfs de moedigste Makkabeeër kan geven. Laten we niet vergeten dat Messias Yeshua precies is wie Hij beweerde te zijn: Hij is het Licht van de Wereld, en de Herder God van Israël. Waarlijk: “In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:4).

Mocht u ervoor kiezen om Chanoeka te vieren, dan zijn de volgende verzen een suggesties om te lezen als u de Chanoekia kaarsen laat branden.

Moge u gezegend worden als u het viert!

Batya

Messiaanse Chanoeka Blessing in het Hebreeuws

Baruch atah Adonai Melech Eloheinu haolam, asher kidushanu b'Yeshua, asher Bismo madlikim anachnu ner shell Chanoeka.

Geprezen zijt Gij, o Heer, onze God, Koning van het heelal, die ons geheiligd heeft in Yeshua, in wiens naam wij het licht van de Chanoeka aansteken.

Aanbevolen Candle Light Lezingen voor Chanoeka

Verlichting van de Sjamasj (Servant) Kaars

De Vader zei tot Messias Yeshua in Jesaja 49:3: "U bent mijn knecht, Israël, in wie Ik Mijn glorie zal laten zien."

Messias Yeshua zei in Marcus 10:44-45: "Wie wil de eerste zijn onder u, die zal de dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. "

Eerste avondlezing:

Genesis 1:2-5 - Johannes 1:4-5 - Johannes 8:12 - 1Petrus 2:9-10

Tweede avondlezing:

Jesaja 60:1 - Johannes 12:46 - Handelingen 13:47 - Handelingen 26:18

Derde avondlezing:

Psalm 18:28 - Johannes 8:12 - 2Petrus 1:19

Vierde avondlezing:

Psalm 97:11 - Johannes 12:46 - Efeziërs 5:8 - II Korintiërs 4:6

Vijfde avondlezing:

Jesaja 42:6 - Lukas 11:33 - 1Johannes 1:7 - 1Johannes 2:10

Zesde avondlezing:

Psalm 119:105 - Jesaja 58:10 - Romeinen 13:12 - Mattheüs 5:16

Zevende avondlezing:

Psalm 36:9 - Mattheüs 5:14-15 - Johannes 12:35-36

Achtste avondlezing:

Psalm 119:105 - Jesaja 60:1 - Jesaja 2:5 - Jesaja 49:6 - 1Petrus 2:9 - Romeinen 13:12 - 1Thessalonicenzen 5:4-5

printen??? spaar papier en inkt.