Het boek Jubileeën

Jakob viert het feest van de eerste vruchten, en aangemoedigd door een visioen gaat hij naar Egypte: 1-10. De namen van zijn nakomelingen: 11-34 (zie Gen.xlvi.1-28).

Hoofdstuk 44

 1. En Israël ondernam zijn reis vanuit Haran, vanuit zijn huis, op de nieuwe maan van de derde maand, en hij ging op de weg van de Bron van de Eed, en hij bood aan de God van zijn vader Izaäk een offer aan op de zevende van deze maand.
 2. En Jakob herinnerde zich de droom die hij in Bethel had gezien, en hij vreesde om naar Egypte te gaan.
 3. En terwijl hij overwoog om een boodschap naar Jozef te sturen om naar hem toe te komen, of dat hij niet heen zou gaan, bleef hij daar zeven dagen, of hij mogelijk een visioen kon zien of hij moest blijven of heengaan.
 4. En hij vierde het oogstfeest van de eerste vruchten met oud graan, want in heel het land Kanaän was geen handvol zaad, want de hongersnood was over alle beesten en vee en vogels, en ook over de mens.
 5. En op de zestiende verscheen de Heer hem, en zei tot hem: 'Jakob, Jakob.' En hij zei: 'Hier ben ik.' En Hij zei tot hem: 'Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham en Izaäk; vreest niet om heen te gaan naar Egypte, want Ik zal daar uit u een groot volk maken, Ik zal met u heengaan, en Ik zal u (weer) voeden, en in dit land zult u begraven worden, en Jozef zal zijn handen op uw ogen leggen.
 6. Vrees niet, ga heen naar Egypte.'
 7. En zijn zonen stonden op, en de zonen van zijn zonen, en zij plaatsten hun vader en hun bezittingen op wagens.
 8. En Israël stond op bij de Bron van de Eed op de zestiende van deze derde maand, en hij ging naar het land Egypte.
 9. En Israël zond Juda voor zich uit naar zijn zoon Jozef om het Land van Gosen te onderzoeken, want Jozef had zijn broers gezegd dat zij daar moesten komen wonen, zodat zij bij hem in de buurt zouden zijn.
 10. En dit was het beste (land) in het land Egypte, en nabij hem, voor allen en ook voor het vee.
 11. En dit zijn de namen van de zonen van Jakob die met hun vader Jakob Egypte zijn binnengegaan.
 12. Ruben, de eerstgeborene van Israël; en dit zijn de namen van zijn zonen Hanoch, en Pallu, en Hezron en Charmi - vijf.
 13. Simeon en zijn zonen; en dit zijn de namen van zijn zonen: Jemuel, en Jamin, en Ohad, en Jachin, en Zohar, en Saul, de zoon van de Zefatitische vrouw - zeven.
 14. Levi en zijn zonen; en dit zijn de namen van zijn zonen: Gerson, en Kahath, en Merari - vier.
 15. Juda en zijn zonen; en dit zijn de namen van zijn zonen: Sela, en Perez, en Zerah - vier.
 16. Issachar en zijn zonen; en dit zijn de namen van zijn zonen: Tola, en Pua, en Job, en Simron - vijf.
 17. Zebulon en zijn zonen en dit zijn de namen van zijn zonen: Sered, en Elon, en Jahleel - vier.
 18. En dit zijn de zonen van Jakob en hun zonen, die Lea aan Jakob baarde in Mesopotamië, zes, en hun ene zus, Dina en al de zielen van de zonen van Lea en hun zonen die met Jakob hun vader naar Egypte gingen, waren negenentwintig, en met Jakob hun vader erbij waren ze dertig.
 19. En de zonen van Zilpa, de dienstmaagd van Lea, de vrouw van Jakob, die voor Jakob Gad en Aser baarde.
 20. En dit zijn de namen van hun zonen die met hem naar Egypte gingen. De zonen van Pap: Zifjon, en Haggi, en Suni, en Ezbon, en Eri, en Areli en Arodi - acht.
 21. En de zonen van Aser: Jimna, en Jisva, en Jisvi, en Beria, en Serah, hun enige zus - zes.
 22. Alle zielen waren veertien, en samen met die van Lea waren het er vierenveertig.
 23. En de zonen van Rachel, de vrouw van Jakob: Jozef en Benjamin.
 24. En er werden in Egypte aan Jozef geboren, voordat zijn vader in Egypte kwam, die Asnath, dochter van de Potifar-priester van Heliopolis, hem baarde, Manasse, en Efraim - drie.
 25. En de zonen van Benjamin: Bela en Becher en Asbel, Gera, en Naäman, en Echi, en Ros, en Muppim, en Huppim, en Ard - elf.
 26. En alle zielen van Rachel waren veertien.
 27. En de zonen van Bilha, het dienstmeisje van Rachel, de vrouw van Jacob, die zij aan Jacob baarde, waren Dan en Naftali.
 28. En dit zijn de namen van hun zonen die met hen gingen naar Egypte. En de zonen van Dan waren Husim, en Samon, en Asudi, en Ijaka, en Salomo - zes.
 29. En zij stierven in het jaar, waarin zij Egypte binnengingen en alleen Husim werd aan Dan overgelaten.
 30. En dit zijn de namen van de zonen van Naftali: Jahzeël en Guni en Jezer en Sillum, en Iv.
 31. En Iv, die geboren is na de jaren van hongersnood, stierf in Egypte.
 32. En alle zielen van Rachel waren zesentwintig.
 33. En alle zielen van Jakob, die Egypte binnengingen, waren zeventig zielen. Dit zijn zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, in totaal zeventig, maar vijf stierven in Egypte vóór Jozef, en hadden geen kinderen.
 34. En in het land Kanaän stierven twee zonen van Juda, Er en Onan, en zij hadden geen kinderen, en de kinderen Israëls begroeven hen die omkwamen, en zij werden gerekend onder de zeventig niet-Joodse volken.

Bron: Jubilees 44

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College