Het boek Jubileeën

Izaäk geeft zijn zonen aanwijzingen over zijn begrafenis, spoort hen aan elkaar lief te hebben, en stelt vervloeking en vernietiging aan hem die zijn broer verwondt: 1-11. Verdeelt zijn bezittingen, geeft het grootste deel aan Jakob, en sterft: 12-20. Lea sterft, Jakobs zonen komen hem troosten: 21-24.

Hoofdstuk 36

 1. En in het zesde jaar van deze jaarweek [2162 AM] riep Izaäk zijn twee zonen, Ezau en Jakob, en zij kwamen tot hem en hij zei tot hen: 'Mijn zonen, ik ga de weg van mijn vaderen, naar het eeuwige huis waar mijn vaderen zijn.
 2. Daarom, begraaf mij naast Abraham, mijn vader, in de dubbele grot in het veld van Efron de Hethiet, waar Abraham een graf kocht om ons in te begraven; in het graf dat ik groef voor mijzelf, begraaf mij daar.
 3. En dit gebod geef ik u, mijn zonen, dat u gerechtigheid en oprechtheid op aarde beoefent, zodat de Heer alles wat de Heer tot Abraham en tot zijn zaad zei, over u moge brengen.
 4. En houd van elkaar, mijn zonen, van uw broers als een man die van zijn eigen ziel houdt, en laat elk zoeken naar wat hij voor zijn broeder ten goede kan laten komen, en handel tezamen op aarde; en laten zij van elkaar houden als van hun eigen zielen.
 5. En wat betreft de vraag over de afgoden gebied en vermaan ik u ze te verwerpen en te haten, en ze niet lief te hebben, want ze zijn vol van bedrog voor degenen die hen aanbidden en voor degenen die zich voor hen neerbuigen.
 6. Gedenk, mijn zonen, de Heer God van Abraham, uw vader, en hoe ook ik Hem aanbad en in gerechtigheid en vreugde diende, opdat Hij u moge vermenigvuldigen en uw zaad vermeerderen als de sterren van de hemel in menigte, en u op aarde vestigen als de plant van gerechtigheid die voor eeuwig niet zal worden uitgeroeid tot in alle generaties.
 7. En nu zal ik u een grote eed doen zweren - want er is geen grotere eed dan die bij de glorierijke en geëerde en grote en prachtige en geweldige en machtige naam, die de hemelen en de aarde en alle dingen tezamen schiep - dat u Hem zult vrezen en Hem zult aanbidden.
 8. En dat een ieder zijn broer met genegenheid en rechtvaardigheid zal liefhebben, en dat geen van beiden het kwade tegen zijn broer zal begeren van nu af aan tot voor eeuwig, alle dagen van uw leven, opdat u in al uw daden moogt slagen en niet vernietigd zult worden.
 9. En als een van u kwaad tegen zijn broer bedenkt, weet dan, dat van nu af aan een ieder, die het kwade tegen zijn broer bedenkt, in zijn hand zal vallen en uit het land der levenden zal worden uitgeroeid, en zijn zaad zal van onder de hemel worden vernietigd.
 10. Maar op de dag van onrust en gruwel en verontwaardiging en boosheid zal Hij met een vlammend verslindend vuur, zoals Hij ook Sodom verbrandde, zo ook zijn land en zijn stad en alles wat van hem is verbranden; en hij zal worden uitgewist uit het strafboek van de mensenkinderen, en niet in het boek des levens worden opgenomen, maar in datgene, wat tot vernietiging is bestemd, en hij zal naar de eeuwige vervloeking vertrekken; zodat hun veroordeling steeds moge worden hernieuwd in haat en in vervloeking, en in toorn, en in kwelling, en in verontwaardiging, en in plagen en in ziekte voor altijd.
 11. Ik zeg en getuig dit voor u, mijn zonen, overeenkomstig het oordeel dat zal komen over de man die zijn broer wil verwonden.'
 12. En hij verdeelde al zijn bezittingen onder de twee op die dag, en hij gaf het grotere deel aan hem die de eerstgeborene was, en de toren en alles wat erbij hoorde, en alles wat Abraham bezat bij de Bron van de Eed.
 13. En hij zei: 'Dit grotere deel zal ik aan de eerstgeborene geven.'
 14. En Ezau zei: 'Ik heb het aan Jakob verkocht en mijn geboorterecht aan Jakob gegeven; aan hem heb ik het gegeven, en ik heb er geen woord over te zeggen, want het is van hem.'
 15. En Izaäk zei: 'Moge een zegen op u rusten, mijn zonen, en op uw zaad deze dag, want u hebt mij rust gegeven, en mijn hart is niet verdrietig met betrekking tot het geboorterecht, opdat u niet zou werken in kwaadaardigheid als gevolg daarvan.
 16. Moge de Allerhoogste God de man zegenen die gerechtigheid bewerkt, hem en zijn zaad voor eeuwig.'
 17. En hij eindigde met hen te bevelen en zegende hen, en zij aten en dronken samen voor hem, en hij verheugde zich omdat ze één van geest waren, en zij gingen uit van hem en rustten die dag en sliepen.
 18. En Izaäk sliep die dag op zijn bed, en verheugde zich; en hij sliep de eeuwige slaap, en stierf honderdtachtig jaren oud. Hij voltooide vijfentwintig jaarweken en vijf jaren; en zijn twee zonen Ezau en Jakob begroeven hem.
 19. En Ezau ging naar het land van Edom, naar de bergen van Seïr en woonde daar.
 20. En Jakob woonde in de bergen van Hebron, in de toren van het land van de verblijfplaatsen van zijn vader Abraham, en hij aanbad de Heer met heel zijn hart en overeenkomstig de zichtbare bevelen, overeenkomstig zoals Hij het had verdeeld in de dagen van zijn geslachten.
 21. En Lea, zijn vrouw, stierf in het vierde jaar van de tweede jaarweek van de vijfenveertigste jubeljaarperiode [2167 AM], en zij begroeven haar in de dubbele grot naast Rebekka, zijn moeder, links van het graf van Sara, zijn vaders moeder.
 22. En al haar zonen en zijn zonen kwamen om met hem te rouwen over Lea, zijn vrouw, en om hem te troosten met betrekking tot haar, want hij klaagde over haar, want hij hield enorm van haar nadat Rachel, haar zus, stierf;
 23. want zij was volmaakt en oprecht in al haar wegen, en eerde Jakob. En al de dagen dat zij met hem leefde, hoorde hij van haar mond geen hard woord, want zij was zacht en vreedzaam en oprecht en eervol.
 24. En hij overdacht al haar daden die zij had gedaan tijdens haar leven en hij klaagde zeer over haar; want hij hield van haar met heel zijn hart en met heel zijn ziel.

Bron: Jubilees 36

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College