Het boek Jubileeën

Droom van Levi in Bethel: 1. Levi tot priester gekozen als tiende zoon: 2-3. Jakob viert het Loofhuttenfeest en biedt tienden aan via Levi, ook de tweede tiende: 4-9. Wet van de tienden ingesteld: 10-15. Jakobs visioenen waarin Jakob op de hemelse tafelen zijn eigen toekomst en die van zijn nakomelingen leest: 16-26. Hij viert de achtste dag van het Loofhuttenfeest: 27-29. Dood van Deborah: 30. Rebekka gaat terug naar Izaäk: 31-32. Geboorte van Benjamin en de dood van Rachel: 33-34 (zie Gen. xxxv.8,10,11,13,16-20).

Hoofdstuk 32

 1. En hij bleef die nacht in Bethel, en Levi droomde dat ze hem hadden ingewijd en gemaakt tot de priester van de Allerhoogste God, hij en zijn zonen voor altijd. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zegende de Heer.
 2. En Jakob stond vroeg in de morgen op, op de veertiende van deze maand, en hij gaf een tiende van alles wat met hem meekwam, zowel van de mensen als van het vee, zowel van het goud als van elk vat en elk kleed, ja, hij gaf tienden van alles.
 3. En Rachel werd in die dagen zwanger van haar zoon Benjamin. En Jakob telde zijn zonen vanaf hem naar boven, en Levi viel het deel van de Heer toe, en zijn vader kleedde hem in de kleren van het priesterschap en vulde zijn handen.
 4. En op de vijftiende van deze maand bracht hij veertien runderen uit de rundveestapel naar het altaar, en achtentwintig rammen, en negenenveertig schapen, en zeven lammeren, en eenentwintig lammetjes van de geiten als brandoffer op het offeraltaar, een welgevallige en een zoete geur voor God.
 5. Dit was zijn offerande, als gevolg van de gelofte die hij had afgelegd, dat hij een tiende zou geven, met hun graanoffer en het drankoffer.
 6. En toen het vuur het had verteerd, brandde hij wierook op het vuur boven het vuur, en als een dankoffer twee ossen en vier rammen en vier schapen, vier bokken, en twee schapen van een jaar oud, en twee lammetjes van de geiten; en zo deed hij dagelijks gedurende zeven dagen.
 7. En hij en al zijn zonen en zijn mannen aten daar zeven dagen lang met vreugde en zegenden en dankten de Heer, die hem uit al zijn beproevingen had bevrijd en hem zijn gelofte had gegeven.
 8. En hij gaf tienden van alle reine dieren, en bracht een brandoffer, maar de onreine dieren gaf hij (niet) aan Levi, zijn zoon, en hij gaf hem alle zielen van de mensen.
 9. En Levi ontsloeg hen van het priesterambt in Bethel vóór Jakob, zijn vader, in de plaats van zijn tien broers. En hij was daar priester. En Jakob legde zijn gelofte af: zo gaf hij opnieuw de tiende aan de Heer en heiligde het, en het werd heilig voor Hem.
 10. En daarom is het op de hemelse tafelen geordineerd als een wet, opdat zij de tienden van jaar tot jaar voor de Heer mogen eten op de plaats waar Zijn naam is uitverkoren; en voor deze wet is er geen limiet in dagen voor eeuwig.
 11. Deze verordening is geschreven zodat er aan kan worden voldaan van jaar tot jaar bij het eten van de tweede tienden voor de Heer in de plaats waar het is gekozen, en niets zal er van overblijven van dit jaar tot het volgende jaar.
 12. Want in zijn jaar zal het zaad gegeten worden tot de dagen van het verzamelen van het zaad van het jaar, en de wijn tot de dagen van de wijn, en de olie tot de dagen van zijn seizoen.
 13. En al hetgeen wat daarvan overblijft en oud wordt, laat het als verontreinigd worden beschouwd; laat het met vuur verbrand worden, want het is onrein.
 14. En laten zij het samen eten in het heiligdom, en laten zij niet toelaten dat het oud zal worden.
 15. En alle tienden van ossen en schapen zullen heilig zijn voor de Heer, en zullen toebehoren aan zijn priesters, die van jaar tot jaar voor Hem zullen eten; want zo is het verordend en gegraveerd met betrekking tot de tienden op de hemelse tafelen.
 16. En de volgende nacht, op de tweeëntwintigste dag van deze maand, besloot Jakob op die plaats een hof te bouwen, en te omringen met een muur, en die te heiligen en voor eeuwig heilig te maken, voor zichzelf en zijn kinderen na hem.
 17. En de Heer verscheen hem 's nachts en zegende hem en zei tot hem: 'Uw naam zal niet Jakob genoemd worden, maar Israël zal uw naam worden genoemd.'
 18. En Hij zei tot hem: 'Ik ben de Heer, die de hemel en de aarde schiep en Ik zal u vermeerderen en vermenigvuldigen en er zullen koningen uit u voortkomen, en zij zullen overal rechtspreken waar de voet van de mensenzoon zich heeft gebaand.
 19. En Ik zal aan uw zaad heel de aarde die onder de hemel is, geven, en zij zullen alle volken naar hun begeerten oordelen, en daarna zullen zij de gehele aarde in bezit krijgen en erven voor eeuwig.'
 20. En hij eindigde met hem te spreken, en Hij ging van hem weg en Jakob keek tot Hij in de hemel was opgevaren.
 21. En Hij zag een gezicht in een nacht, en zie, een engel daalde uit de hemel met zeven stenen tafelen in zijn handen, en hij gaf ze aan Jakob, en hij las ze en wist al wat daarin geschreven was, wat hem en zijn zonen door alle eeuwen heen zou overkomen.
 22. En Hij liet hem alles zien, wat op de tafelen was geschreven, en zei tot hem: 'Bouw deze plaats niet op, en maak er geen eeuwig heiligdom van, en blijf er niet wonen, want dit is niet de plaats. Ga naar het huis van Abraham, uw vader, en woon bij Izaäk, uw vader, tot op de dag van de dood van uw vader.
 23. Want in Egypte zult u in vrede sterven, en in dit land zult u met eer begraven worden in het graf van uw vaderen, met Abraham en Izaäk.
 24. Vreest niet, want zoals u het gezien en gelezen hebt, zo zal het allemaal zijn; en schrijf alles op zoals u het hebt gezien en gelezen.'
 25. En Jakob zei: 'Heer, hoe kan ik mij alles herinneren wat ik gelezen en gezien heb?' En Hij zei tot hem: 'Ik zal alle dingen tot uw gedachtenis brengen.'
 26. En Hij ging van hem op, en hij ontwaakte uit zijn slaap, en hij herinnerde zich alles wat hij had gelezen en gezien, en hij schreef alle woorden op die hij had gelezen en gezien.
 27. En hij vierde daar nog een andere dag, en hij offerde daarop naar alles wat hij offerde op de vorige dagen, en noemde de naam 'Toevoeging', want deze dag werd eraan toegevoegd en de vorige dagen noemde hij 'Het Feest'.
 28. En zo werd het geopenbaard, wat het zou zijn, en het staat op de hemelse tafelen; daarom werd het hem geopenbaard, dat hij het zou vieren, en het aan de zeven dagen van het feest zou toevoegen.
 29. En zijn naam werd 'Toevoeging' genoemd, omdat die was opgenomen onder de dagen van de feestdagen, volgens het aantal dagen van het jaar.
 30. En in de nacht, op de drieëntwintigste van deze maand, stierf Debora, de verzorgster van Rebekka, en zij begroeven haar bij de stad onder de eik van de rivier, en hij noemde de naam van deze plaats 'De rivier van Debora', en de eik 'De eik van de rouw van Deborah'.
 31. En Rebekka ging en keerde terug naar haar huis, naar zijn vader Izaäk, en Jakob stuurde door haar hand rammen en schapen en bokken, zodat ze een maaltijd kon voorbereiden voor zijn vader zoals hij het wilde.
 32. En hij ging achter zijn moeder aan, totdat hij bij het land Kabratan kwam, en daar woonde hij.
 33. En Rachel baarde een zoon in de nacht, en noemde zijn naam 'Zoon van mijn verdriet', want zij leed in zijn geboorte. Maar zijn vader noemde zijn naam Benjamin, op de elfde van de achtste maand in de eerste van de zesde jaarweek van deze jubeljaarperiode [2143 AM].
 34. En Rachel stierf daar en zij werd begraven in het land van Efrath, dat hetzelfde is als Bethlehem, en Jakob bouwde een pilaar op het graf van Rachel, op de weg boven haar graf.

Bron: Jubilees 32

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College