Het boek Jubileeën

Rebekka vermaande Jakob niet te trouwen met een Kanaänitische vrouw: 1-3. Jakob belooft te zullen trouwen met een dochter van Laban, ondanks de dringende verzoeken van Ezau om te trouwen met een Kanaänitische vrouw: 4-10. Rebekka zegent Jacob: 11-23 (zie Gen. xxviii.1-4).

Hoofdstuk 25

 1. En in het tweede jaar van deze jaarweek in deze jubeljaarperiode [2109 AM] riep Rebekka Jakob, haar zoon, en sprak tot hem zeggende: 'Mijn zoon, neem u geen vrouw uit de dochters van Kanaän, zoals Ezau, uw broeder, die twee vrouwen van de dochters van Kanaän nam, en zij hebben mijn ziel verbitterd met al hun onreine daden: want al hun daden zijn ontucht en lust, en er is geen gerechtigheid met hen, want hun daden zijn boos.
 2. En ik, mijn zoon, heb u zeer bemind en mijn hart en mijn genegenheid zegenen u elk uur van de dag en waken in de nacht.
 3. En nu, mijn zoon, luister naar mijn stem, en doe de wil van uw moeder, en neem u geen vrouw van de dochters van dit land, maar alleen van het huis van mijn vader, en van mijn vaders verwanten. U zult u een vrouw van het huis van mijn vader nemen, en de Allerhoogste God zal u zegenen, en uw kinderen zullen een rechtvaardig geslacht en een heilig zaad zijn.
 4. En toen sprak Jakob tot Rebekka, zijn moeder, en zei tot haar: 'Zie, moeder, ik ben negen jaarweken oud, en ik ken geen vrouw, noch heb een vrouw aangeraakt, noch heb ik mezelf met iemand verloofd, noch overweeg ik mij een vrouw uit de dochters van Kanaän te nemen.
 5. Want ik herinner mij, moeder, de woorden van Abraham, onze vader, want hij gebood mij geen vrouw van de dochters van Kanaän te nemen, maar een vrouw uit het zaad van mijn vaders huis en uit mijn verwanten.
 6. Ik heb eerder gehoord, dat uit Laban, uw broer, dochters geboren zijn, en ik heb mijn hart erop gezet een vrouw uit hun midden te nemen.
 7. En daarom heb ik mijzelf in mijn geest behoed tegen zondigen of verdorven te worden op al mijn wegen gedurende alle dagen van mijn leven; want met betrekking tot lust en ontucht gaf Abraham, mijn vader, mij vele bevelen.
 8. En ondanks alles wat hij mij bevolen heeft, heeft mijn broer twee en twintig jaar met mij gestreden en vaak met mij gesproken en gezegd: 'Mijn broer, neem een zus van mijn twee vrouwen als vrouw.' Maar ik weigerde te doen wat hij gedaan heeft.
 9. Ik zweer voor u, moeder, dat ik alle dagen van mijn leven geen vrouw uit de dochters van het zaad van Kanaän zal nemen, en dat ik niet kwaadwillig zal handelen zoals mijn broer heeft gedaan.
 10. Vreest niet, moeder; wees ervan verzekerd, dat Ik uw wil zal doen en in oprechtheid zal wandelen, en mijn wegen niet voor eeuwig zal bederven.
 11. En daarna hief zij haar gezicht op naar de hemel en strekte de vingers van haar handen uit, en opende haar mond en zegende de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde had geschapen, en ze gaf hem dank en lof.
 12. En zij zei: "Gezegend zij de Heer God, en moge Zijn heilige naam voor eeuwig en altijd gezegend worden, die mij Jakob gegeven heeft als een zuiver zoon en een heilig zaad; want hij is van U, en van U zal zijn zaad zijn, voortdurend en door alle generaties voor eeuwig.
 13. Zegen hem, o Heer, en plaats in mijn mond de zegen van gerechtigheid, zodat ik hem mag zegenen.'
 14. En op dat uur, toen de geest van gerechtigheid in haar mond neerdaalde, legde zij haar handen op het hoofd van Jakob en zei:

 15. 'Gezegend bent U, Heer van de gerechtigheid en God van alle tijden.
  En moge Hij u zegenen boven alle geslachten van de mensen.

  Moge Hij u geven, mijn Zoon, het pad van de rechtvaardigheid,
  en gerechtigheid aan uw zaad openbaren.

 16. En moge Hij uw zonen vele maken gedurende uw leven,
  en mogen ze opkomen volgens het aantal van de maanden van het jaar.
  En mogen hun zonen vele en groot worden, meer dan de sterren van de hemel,
  en hun getal meer zijn dan het zand van de zee.

 17. En moge Hij hun dit goede land geven - zoals Hij zei dat Hij het altijd aan Abraham en aan zijn zaad na hem zou geven.
  En mogen zij het als een bezit voor eeuwig houden.

 18. En moge ik zien (geboren worden) aan u mijn zoon, gezegende kinderen gedurende mijn leven.
  En moge al uw zaad een gezegend en heilig zaad zijn.

 19. En zoals u de geest van uw moeder in haar leven hebt opgefrist,
  de baarmoeder van haar die u baarde, zegent u aldus:

  [mijn genegenheid] en mijn borsten zegenen u,
  en mijn mond en mijn tong prijzen u zeer.

 20. Verhoog en verspreid u over de aarde.
  En moge uw zaad volmaakt zijn in de vreugde van hemel en aarde voor eeuwig.

  En moge uw zaad zich verheugen.
  En op de grote dag van de vrede zal het vrede hebben.

 21. En moge uw naam en uw zaad in alle eeuwen standhouden.
  En moge de Allerhoogste God hun God zijn,

  En moge de God van de gerechtigheid bij hen wonen,
  en moge door hen Zijn heiligdom gebouwd worden voor alle tijden.

 22. Gezegend zij hij die u zegent.
  En alle vlees dat u ten onrechte vervloekt, moge vervloekt worden.

 23. En zij kuste hem en zei tot hem:
  Moge de Heer van de wereld u liefhebben
  zoals het hart van uw moeder en haar genegenheid zich verheugen in u en u zegenen.'
  En ze stopte met zegenen.

Bron: Jubilees 25

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College