Het vijfde Koninkrijk

Het beeld van Daniël 2 voorspelt vier opeenvolgende, wereld-rijken die op het toneel komen, voordat een vijfde en laatste koninkrijk ze allemaal opslokt. Wie en wat is dit vijfde koninkrijk dat Nebukadnessar zag?

Ongeveer een derde van de Bijbel is profetie. Een derde van dit grote boek is gewijd aan profetische passages, profetische beelden en profetieën over de toekomst. Jezus profeteerde van een spoedig komend Koninkrijk van God dat op deze aarde zal worden opgericht in Jeruzalem.

In het Oude Testament, zijn de profetieën van Daniël ook verbonden met het Koninkrijk van God. Laten we eens kijken naar Daniël 2 om mee te beginnen. En als je Daniël onderzoekt, of als men studie doet naar het werk van Jezus Christus, of studie doet in de openbaringen die God gaf aan Johannes, dan zie je hoe al deze profetische passages verbinding hebben met het Koninkrijk van God. Ze praten over een toekomstige op te richten koninkrijk.

Het algemene kader voor deze Bijbelse profetie is voornamelijk te vinden in twee boeken in de Bijbel: de boeken van Daniël en Openbaring. En als je kijkt naar deze twee boeken in het bijzonder, zijn er vier hoofdstukken in deze twee boeken die specifiek gaan over de koninkrijken van deze wereld die moesten komen in de aanloop naar de vestiging van Gods Koninkrijk. Deze worden beschreven in Daniël de hoofdstukken 2 en 7, en vervolgens in Openbaring 13 en 17. Maar van deze vier hoofdstukken, is het Daniël 2 wat ons echt voorziet van het grote overzicht voor de Bijbelse profetie, althans voor zover het deze geprofeteerde wereld regerende koninkrijken betreft.

In Daniël 2:25 staat, “Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan?” Koning Nebukadnezar van Babylon heerste over het eerste wereldrijk, het Chaldeeuwse Rijk, ongeveer 600 jaar voor Jezus Christus. En hier in Daniël 2, praat Nebukadnezar met de profeet Daniël over de bijzondere droom die hij had. En God gebruikte Daniël, deze jonge jongen, deze jonge Jood, om de betekenis van de droom te interpreteren. In deze droom, had Nebukadnezar dit vreselijk grote metalen beeld gezien.
beeld
Vers 27 zegt: Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Vers 28 vervolgt: Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze:

Maar alleen God is degene die geheimen onthult, zo vertelde Daniël deze koning. Ik kan het u niet openbaren, maar God zal het doen. God maakt Zijn geheimen bekend, Hij maakt Zijn wil bekend, Hij doet het door mannen die namens Hem spreken. Amos 3:7, “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.”

Vers 31 zegt: “U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend.”
Dat is de manier waarop deze wereldrijken gaan heersen, afschrikwekkend zijn deze koninkrijken van de mens - ze waren en zijn vreselijk en verschrikkelijk. Kijk maar naar wat ze hebben gedaan op deze aarde, met de naties, met de mensen, kijk naar de oorlogen en de geruchten van oorlogen, kijk naar de miljoenen en miljarden, met de beïnvloeding door hun oorlogen, die hongersnoden en epidemieën veroorzaakten, zoals Jezus profeteerde.

Vers 32,33 zegt: “Het hoofd van dit beeld was van goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.”
Dus dit was de droom en het metalen beeld dat deze koning zag. Het was een groot beeld, met een hoofd gemaakt van fijn goud, en borst en armen waren van zilver, en zijn buik en dijen van koper, en verder naar beneden het ijzer van de benen.

Dit zijn de vier universele wereldrijken waarover God sprak. Elke opvolgend materiaal van dit beeld wordt een beetje sterker, maar daalt ook in waarde, of wordt een beetje minder waardevol als je verder naar de onderkant van dit beeld gaat, en een boodschap overbrengt dat de dreigende kracht van deze rijken zal toenemen in de aanloop naar de wederkomst van Christus, maar ook met een daling in de moraal, cultuur en meer van dat soort dingen.

Hoewel het misschien lijkt met alle moderne ontwikkelingen in de technologie dat we beter worden, is het tegenover gestelde waar. Liefdelozer en hebzuchtiger is de ontwikkeling in de geschiedenis. Echt, de mens is nu meer brutaler, meer haatdragender en wraakzuchtiger geworden, nu we dichter bij de wederkomst van Christus komen.

Vers 34 zegt: “Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.”

God verving het beeld met een berg, die de gehele aarde vervulde. Maar let wel alle vier ze worden tegelijk verbrijzeld, in de eindtijd zullen ze dan ook alle vier terug moeten zijn op het toneel. Wel die ontwikkeling is in snel tempo aan de gang. Vers 36 zegt: “Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen: 37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.”

God gaf dit door aan Nebukadnezar. En wat Daniël betreft, die man was een getuige van de ware God. En Daniël vertelde hem dan ook, alles wat je hebt is daarom, omdat God het jou heeft gegeven. En hij maakt het bekend dat dit Gods voorzegging was, we kunnen niet af gaan op onze eigen interpretatie van wat dit beeld zegt, maar wat deze profetie er over zegt. God legde het uit. Daniël vertelde deze koning dat hij de eerste was, het eerste rijk, wat overeenkomt met dat hoofd van goud.

Vers 38: “38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.”

Dus is er de eerste interpretatie, Gods interpretatie, over het hoofd van goud. Koning Nebukadnezar, de Chaldeeuwse rijk, dat wereld regeerden de 625 tot 539 v. Chr.

Babylon was de eerste van de wereldrijken. Als je begrijpt hoe dit rijk werkte begrijp je ook de werking van de andere rijken. Het gehele systeem -wat Babylonisch is- is dan goed te begrijpen. God vertelt ons vandaag dat de verwarring van deze wereld uit Babylon afstamt.”

Je kunt dat ook de oproep lezen in Openbaring 18:4, waar wordt gezegd: “ Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Babylon betekent verwarring. En je kijkt naar deze wereld en alle verschillende rijken en de verschillende vormen van regering en alle verschillende religies, dan zie je hoe verwarrend het allemaal is. Dat is zo omdat deze wereld nog van Satan is, het is niet Gods wereld. Satan heeft deze wereld misleid, hij is hun god. En dus is er niets dan verwarring.
Als in een land het echte christelijke geloof de overhand krijgt dan zie je een schaduw komen van het Koninkrijk van God. Helaas is het westen verder dan ooit afgedwaald en dat is te merken.

Dat Babylonische systeem werd opgezet kort na de zondvloed door Nimrod. Hij is degene die is begonnen met deze steden en stadstaten, koninkrijken, een wereld-regerende koninkrijk kwam met Nebukadnezar, - en degene waarmee de tijd der heidenen is begonnen - en het kwam rechtstreeks voort uit het systeem van Babel. En is voortgezet door middel van alle deze vier koninkrijken die de wereld beïnvloeden, zelfs tot op dezen dag. Dat is de reden waarom Johannes, schrijft in het laatste boek van de Bijbel, Ga weg uit Babylon, heb niets van doen deze verwarring, keer je af van wat deze maatschappij die is opgericht en opgezet door de duivel.
Ok christenen maken zich dan ook soms te veel zorgen om het hier en nu. Hoe het allemaal zal verlopen. Anderen maken zich weer enorm druk over hun materiële welvaart ten koste van hun geestelijke gezondheid. Deze wereld is niet onze wereld, probeer niet hier te blijven en kijk niet achterom als de Here komt om ons op te nemen.

Vers 39 zegt: “Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.”
40: “Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.”

Dus als je kijkt naar de verzen 39 en 40 samen, dan zie je dat -en gewoon te vergelijken met de seculiere bronnen- dan zie je, dat nadat het Chaldeeuwse Rijk viel, het werd vervangen door een nog grotere, nog sterkere rijken - het Perzische Rijk, van ongeveer 558 tot 330 voor Christus. Daarna het Grieks-Macedonische rijk, geregeerd door Alexander de Grote, van 334 tot 330. Zijn rijk vertegenwoordigd de buik en de dijen van koper.
Na zijn dood werd het rijk in vieren verdeeld en waarvan die van het Noorden de machtigste werd. Ook dat werd door Daniël voorzegd in het visioen over de geitenbok met vier horens in Daniël 8. Wiens koninkrijk in de eindtijd weer een belangrijke rol zal gaan spelen volgens Daniël 7. Dit rijk bleef door regeren, ook over Israël tot aan de tijd van de Makkabeeën, en het volgende rijk van de Romeinen aantrad.

Het rijk dat na de Grieken zou komen, zo liet God profeteren was een rijk, krachtiger en verschrikkelijk, nog erger dan alle drie voor deze. Er is zelfs geen dierlijk voorbeeld van.
Daniël 7:7“het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.”

En dit Romeinse Rijk kwam te voorschijn ongeveer in 30 voor Christus en mocht 500 jaar lang regeren zo’n vijf eeuwen lang. Het was dit Romeinse Rijk, dat heerste tijdens de dagen van Jezus Christus, tijdens de eerste-eeuwse kerk, en het wordt gezien hier in dit beeld, als de twee benen van ijzer, die twee oude hoofdsteden van Rome de symbolen vam het rijk - Rome en Constantinopel. (nu Istanbul)

Vers 41, zegt: “Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.”

Er zijn in de periode van de voeten van ijzer en leem, div. pogingen ondernomen om een wereldrijk weer gestalte te geven maar dat is nooit helemaal gelukt en slechts voor een korte tijd. Ondermeer het rijk van Karel de Grote, het Heilige Roomse rijk van keizer Otto, van Karel de Vijfde, Napoleon, de Britten met hun droom om de wereld te beheersen, het Duitse rijk van de Nazi’s. En dan, als laatste, in deze profetie hier in Daniël 2, de laatste poging tot oprichting van een wereldrijk wat nu plaatsvindt, vandaag de dag in de wereld. Eem merkwaardig element in al die rijken is, dat men in eerste instantie de Joden daar vrijuit konden leven maar teloor gingen als men hen verdreef.

Vers 42 en 43, zegt: “En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.”

Het zegt dat er een streven zal zijn om die 10 koningen/regio’s met elkaar een wereldrijk te laten vormen, maar men zal er niet in slagen. Een volkenbond is niet bij machte om al die verschillende meningen bij elkaar te houden. Het moet onder dwang gebeuren, er worden volgens de Openbaringen zelfs drie koningen voor opgeofferd. Daarop zal een man voor korte tijd bij machte zijn om een wereldregering op te richten.

Vers 44 zegt: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.”

In die dagen (onze dagen) zal God een ander koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig zal blijven. God spreekt over ‘dagen’ dat dit wereldkoninkrijk zal bestaan. Wat betekend dat het er maar een korte tijd zal zijn. Slechts zeven jaar zal het bestaan.

Gods koninkrijk, zo lezen we in Daniël 2, zal het beeld in stukken breken, vermalen, zoals Nebukadnezar het in zijn droom zag. Hij zag de steen losgemaakt zonder mensenhanden, dat het beeld van zijn voeten sloeg. En dat was natuurlijk de vertegenwoordiging van het Koninkrijk van God.
In Handelingen 4:10 staat: “Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.”
Hij is de steen. Hij is de rots. Hij is degene die alle machten van de wereld zal vermalen.

Dus waarom zouden we, als we spreken over het Koninkrijk van God, waarom zouden we werkelijke koninkrijk vervangen dat een geestelijk koninkrijk in onze harten, of iets wat de kerk vertegenwoordigd, in plaats van de letterlijke regering die zal worden ingesteld op deze aarde, zoals zo vele profetieën ons op voorhand hebben verteld?

Een derde van de Bijbel is gewijd aan profetie; een derde van de Bijbel is eraan gewijd om ons te vertellen wat er moet gebeuren in de laatste dagen, in de toekomst. Als we gewoon accepteren wat de Bijbel zegt en geloven waar we naar toegaan in deze wereld.

Jezus Christus is de steen, die Nebukadnezar zag in zijn droom, en de steen die in de droom uitgroeide tot een grote berg, zo staat in Daniël 2, een grote berg die het wereldwijde koninkrijk is dat heel de aarde zal vervullen. Dat is wat een berg symboliseert in de Bijbel.
Dat is het spoedig komende Koninkrijk van God dat zal worden opgericht op deze aarde, met de troon in Jeruzalem.

Kijk naar Openbaring 11. “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.”

Daniël profeteerde hierover, samen met vele anderen in het Oude Testament. Jezus kwam in Galilea en predikte het evangelie van wat? Van het Koninkrijk van God.

Merk op dat de koninkrijken van deze wereld het Koninkrijk van Christus worden, zij worden Gods koninkrijk. Niet het koninkrijk van het hart, niet een koninkrijk als een grote kerk. Maar letterlijk zullen alle koninkrijken van de wereld, van Christus zijn.

Alleen al het feit dat een deel van deze profetieën vervuld zijn, maakt dat de bijbel het geïnspireerde woord van God is. Het is zeker, zoals Daniël schreef, “het zal geschieden.” Gods koninkrijk zal worden opgezet net zo zeker als de koninkrijken van deze wereld zijn opgezet door de eeuwen heen.

Naar aanleiding van een artikel op The Trumpet.

Printen??? Spaar papier en inkt.